Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uproszczone Plany Urządzenia Lasu na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2028 r.

Olesno, dnia 22 listopada 2018 r.

OŚR.6162.1.2018                                   

 

DECYZJA

 

            Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129), § 1, § 7 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1302), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania  administracyjnego    (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz po zasięgnięciu opinii: Nadleśniczego Nadleśnictwa Opole zawartej w piśmie Nr ZG.750.29.2018 MD z dnia 23 maja 2018 r. oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Olesno zawartej w piśmie Nr Z.6007.1.2018.JK z dnia 23 maja 2018 r.

 

STAROSTA OLESKI

ZATWIERDZA

 

 „Uproszczone Plany Urządzenia Lasu na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2028 r.” dla lasów położonych w granicach administracyjnych gminy Zębowice na terenie obrębów ewidencyjnych: Kadłub Wolny, Knieja, Łąka, Osiecko, Siedliska, Poczołków, Prusków, Radawie, Zębowice o łącznej powierzchni 252,9525 ha, będące integralną  częścią niniejszej decyzji.

 

 

UZASADNIENIE

 

            W 2018 roku na zlecenie Starosty Oleskiego Biuro LAS – R Sp. z o.o. z siedzibą  ul. Snycerska 34/13, 30-817 Kraków wykonało „Uproszczone Plany Urządzenia Lasu” dla lasów położonych w granicach administracyjnych gminy Zębowice na okres od 1 stycznia  2019 r. do 31 grudnia 2028 r.” Przedmiotowe Uproszczone Plany Urządzenia Lasu były wyłożone w Urzędzie Gminy Zębowice do publicznego wglądu przez okres 60 dni, w terminie od dnia 14 kwietnia 2018 r. do dnia 14 czerwca 2018 r. W tym terminie właściciele lasów mogli zapoznać się z projektem planu oraz wnosić uwagi i zastrzeżenia. Do projektu nie wniesiono żadnych uwag i zastrzeżeń.

            Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowych dokumentów. Informacje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko podano do publicznej wiadomości w okresie od 30 lipca 2018 r. do 20 sierpnia 2018 r.

            Uproszczony Plan Urządzenia Lasu został wykonany zgodnie z warunkami technicznymi oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia  12 listopada 2012r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1302) i zaopiniowany przez: Nadleśniczego Nadleśnictwa Opole w piśmie Nr ZG.750.29.2018 MD z dnia 23 maja 2018 r., oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Olesno w piśmie Nr Z.6007.1.2018.JK z dnia 23 maja 2018 r.

Integralną częścią ww. planów są zadania gospodarcze w zakresie gospodarki leśnej dla właścicieli lasów ze wskazaniem wykonania niezbędnych zabiegów. Uproszczone Plany Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Zębowice na okres od 1 stycznia 2019 r. do  31 grudnia 2028 r. są podstawą do naliczenia podatku leśnego.

W przedmiotowej sprawie, zgodnie z art. 22 ust. 2 ww. ustawy o lasach, organem właściwym w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu jest Starosta, który po uzyskaniu opinii: Nadleśniczego Nadleśnictwa Opole i Nadleśniczego Nadleśnictwa Olesno, zatwierdza uproszczony plan urządzenia lasu oraz nadzoruje wykonanie zadań w nim zawartych.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Opolu, za pośrednictwem Starosty Oleskiego, w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia.                              

 

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego).

 

Otrzymują:

1.Właściciele lasów - za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Oleśnie oraz informacji zawartej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnie.

2. Wójt Gminy Zębowice

3. Nadleśniczy Nadleśnictwa Opole

4. Nadleśniczy Nadleśnictwa Olesno

5. a/a