Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu: „Szkolimy zawodowo w Powiecie oleskim

Strona archiwalna

 

RPO+OP+EFS.jpeg

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zadanie nr 6
W prowadzonym postępowaniu wybrana została oferta złożona przez:
P.H.U Faktor Piotr Pachczyński, ul. Jagiellońska 26, 64-800 Chodzież – 16817,03 zł, termin dostawy 21 dni, data wpływu 11.12.2018 
W/w Wykonawca spełnia warunki określone w ogłoszeniu i zgodnie z przyjętymi kryteriami oferta uzyskała największą ilość punktów
Zadanie nr 1, 4 i 5
Postępowanie nierozstrzygnięte
Nie została złożona żadna oferta
Zadanie 2 i 3
Postępowanie nierozstrzygnięte
Na realizację Zadania nr 2 Zamawiający przeznaczył: 5360,00 zł
Na realizację Zadania nr 3 Zamawiający przeznaczył: 14350,00 zł
W obydwu przypadkach złożone oferty przewyższały kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie miał możliwości zwiększenia kwoty.

Pełna lista podmiotów

Zadanie nr 2
1) P.H. Progress Daniel Więcek ul. Wrocławska 43, 62-300 Września
2) PHPU Zuber Andrzej Zuber, ul. Św. Mikołaja 21-29 lok. 1A, 50-128 Wrocław 
3) Zakład Usługowo-Handlowy Elkot Krzysztof Kotkowski, ul. 25 Czerwca 71, 26-600 Radom 
Zadanie nr 3
1) Zamtech Zbigniew Sokolik, ul. Mariańska 116, 47-400 Racibórz 
2) Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała
Zadanie nr 6
1) MaGoPoll Robert Gogacz, ul. Dębowa 51, 26-670 Pionki 
2) P.H.U Faktor Piotr Pachczyński, ul. Jagiellońska 26, 64-800 Chodzież 
3) Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu: „Szkolimy zawodowo w Powiecie oleskim”

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-12-2018

Numer ogłoszenia

1153129

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert:
Zespół Szkół w Gorzowie – sekretariat, ul. Byczyńska 9, 46–310 Gorzów Śląski,
osobiście lub za pośrednictwem poczty na podany wyżej adres.
Elektronicznie:
e-mail: r.halski@powiatoleski.pl
Termin składania ofert:
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2018 r. godz. 13:00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

r.halski@powiatoleski.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Halski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

34 3597833, 35, 37 wew.317

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
39162100-6 Pomoce dydaktyczne
39162000-5 Pomoce naukowe
39162110-9 Sprzęt dydaktyczny
39162200-7 Pomoce i artykuły szkoleniowe
39712200-8 Urządzenia fryzjerskie
43800000-1 Urządzenia warsztatowe
39141100-3 Regały
39160000-1 Meble szkolne
39221000-7 Sprzęt kuchenny
2) Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do
Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim, ul. Byczyńska 9, 46-310 Gorzów Śląski, w podziale na 6 zadań:
Zadanie nr 1 – Doposażenie pracowni Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych;
Zadanie nr 2 – Doposażenie pracowni Technikum Usług Fryzjerskich;
Zadanie nr 3 – Doposażenie pracowni Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki;
Zadanie nr 4 – Doposażenie pracowni Technikum Ekonomicznego i Technikum Mechanicznego;
Zadanie nr 5 – Doposażenie pracowni Technikum Hotelarstwa oraz Technikum Logistyka;
Zadanie nr 6 – Doposażenie pracowni w zawodzie Mechanik Pojazdów Samochodowych.
3) Zamówienie zostało podzielone na części. Oferty można składać w odniesieniu do każdej z części. 
4) Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przez Powiat Oleski projektu p.n.: „Szkolimy zawodowo w Powiecie oleskim” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.
6) Wszystkie oferowane sprzęty muszą być atestowane, przeznaczone dla szkół.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski Miejscowość: Gorzów Śląski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia jest niezbędna do realizacji zajęć w ramach projektu Szkolimy zawodowo w Powiecie oleskim ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia zgodnie z załącznikami nr 2a-2f do ogłoszenia.

Kod CPV

39162100-6

Nazwa kodu CPV

Pomoce dydaktyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia, liczony od daty podpisania umowy wynosi 30 dni

Załączniki

PDFOgłoszenie.pdf (200,68KB)

PDFZałącznik 2a - OPZ Zadanie1.pdf (207,52KB)
PDFZałącznik 2b - OPZ Zadanie 2.pdf (175,16KB)
PDFZałącznik 2c - OPZ Zadanie 3.pdf (174,82KB)
PDFZałącznik 2d - OPZ Zadanie 4.pdf (151,17KB)
PDFZałącznik 2e - OPZ Zadanie 5.pdf (159,57KB)
PDFZałącznik 2f - OPZ Zadanie.pdf (181,12KB)
DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx (737,63KB)
PDFZałącznik nr 3 - Projekt umowy.pdf (220,58KB)

Pytania i odpowiedzi

PDFPytania i odpowiedzi.pdf (146,01KB)

Warunki zmiany umowy

określone w projekcie umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na ofertę składa się:
a) Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Ogłoszenia,
b) Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia formularza rzeczowo-cenowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto – 90%
Termin realizacji zamówienia – 10% 
Cena brutto
Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone wg wzoru:

lpc = Cena minimalna/cena badana x 90 , gdzie: lpc – liczba punktów za cenę

Termin realizacji zamówienia
Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia, liczony od daty podpisania umowy wynosi 30 dni. Podanie terminu dłuższego niż 30 dni spowoduje odrzucenie oferty. Za podanie terminu krótszego niż 7 dni, oferent otrzyma maksymalna liczbę punktów.
Liczba punktów przyznawanych za krótszy termin dostawy:
Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone wg wzoru:

lpc = 7 dni/termin badany x 10 , gdzie: lpt – liczba punktów za termin
Suma punktów = lpc + lpt
Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

Wykluczenia

Wykonawcy nie mogą być powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli