Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu: „Szkolimy zawodowo w Powiecie oleskim”

Strona archiwalna

 

RPO+OP+EFS.jpeg

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Wszystkie złożone oferty przekraczają kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tych kwot.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu: „Szkolimy zawodowo w Powiecie oleskim”

Data publikacji: 11.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-01-2019

Numer ogłoszenia

1159976

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert:
Zespół Szkół w Gorzowie – sekretariat, ul. Byczyńska 9, 46–310 Gorzów Śląski,
osobiście lub za pośrednictwem poczty na podany wyżej adres.
Elektronicznie:
e-mail: r.halski@powiatoleski.pl
Termin składania ofert:
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 stycznia 2019 r. godz. 13:00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

r.halski@powiatoleski.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Halski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

34 3597833, 35, 37 wew.317

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
39162100-6 Pomoce dydaktyczne
39162000-5 Pomoce naukowe
39162110-9 Sprzęt dydaktyczny
39162200-7 Pomoce i artykuły szkoleniowe
39712200-8 Urządzenia fryzjerskie
43800000-1 Urządzenia warsztatowe
39141100-3 Regały
39160000-1 Meble szkolne
39221000-7 Sprzęt kuchenny
2) Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do
Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim, ul. Byczyńska 9, 46-310 Gorzów Śląski, w podziale na 5 zadań:
Zadanie nr 1 – Doposażenie pracowni Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych;
Zadanie nr 2 – Doposażenie pracowni Technikum Usług Fryzjerskich;
Zadanie nr 3 – Doposażenie pracowni Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki;
Zadanie nr 4 – Doposażenie pracowni Technikum Ekonomicznego i Technikum Mechanicznego;
Zadanie nr 5 – Doposażenie pracowni Technikum Hotelarstwa oraz Technikum Logistyka;
3) Zamówienie zostało podzielone na części. Oferty można składać w odniesieniu do każdej z części. 
4) Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przez Powiat Oleski projektu p.n.: „Szkolimy zawodowo w Powiecie oleskim” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.
6) Wszystkie oferowane sprzęty muszą być atestowane, przeznaczone dla szkół.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski Miejscowość: Gorzów Śląski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia jest niezbędna do realizacji zajęć w ramach projektu Szkolimy zawodowo w Powiecie oleskim ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia zgodnie z załącznikami nr 2a-2fe do ogłoszenia.

Kod CPV

39162100-6

Nazwa kodu CPV

Pomoce dydaktyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia, liczony od daty podpisania umowy wynosi 30 dni

Załączniki

PDFogłoszenie.pdf (194,56KB)
DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx (737,41KB)
PDFZałącznik nr 3 - Projekt umowy.pdf (232,46KB)
PDFZałącznik 2a - OPZ Zadanie1.pdf (207,52KB)
PDFZałącznik 2b - OPZ Zadanie 2.pdf (175,16KB)
PDFZałącznik 2c - OPZ Zadanie 3.pdf (174,82KB)
PDFZałącznik 2d - OPZ Zadanie 4.pdf (151,17KB)
PDFZałącznik 2e - OPZ Zadanie 5.pdf (159,57KB)

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

określone w projekcie umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na ofertę składa się:
a) Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Ogłoszenia,
b) Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia formularza rzeczowo-cenowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto – 90%
Termin realizacji zamówienia – 10% 
Cena brutto
Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone wg wzoru:

lpc = Cena minimalna/cena badana x 90 , gdzie: lpc – liczba punktów za cenę

Termin realizacji zamówienia
Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia, liczony od daty podpisania umowy wynosi 30 dni. Podanie terminu dłuższego niż 30 dni spowoduje odrzucenie oferty. Za podanie terminu krótszego niż 7 dni, oferent otrzyma maksymalna liczbę punktów.
Liczba punktów przyznawanych za krótszy termin dostawy:
Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone wg wzoru:

lpc = 7 dni/termin badany x 10 , gdzie: lpt – liczba punktów za termin
Suma punktów = lpc + lpt
Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

Wykluczenia

Wykonawcy nie mogą być powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT OLESKI

Adres

Jana Pieloka 21

46-300 Olesno

opolskie , oleski

Numer telefonu

343597833

Fax

343597845

NIP

5761575840

Tytuł projektu

Szkolimy zawodowo w Powiecie Oleskim

Numer projektu

RPOP.09.02.01-16-0004/17-00