Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg - droga rowerowa Praszka - Pilawy

Wybór oferty -  przetarg nieograniczony 1/PN/2019

W przetargu nieograniczonym nr 1/PN/201 z dnia 2019-01-31 na „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916 O polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Praszka-Pilawy oraz budowie sieci kanalizacji deszczowej”  złożono 6 ofert, spośród których wybrano ofertę firmy REMOST Z.Mrozek, H.Mrozek, K.Mrozek Sp.j. 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26, która spełnia wszystkie postawione wymagania i uzyskała największą ilość punktów.

Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie wszystkich ofert:

Firma

Cena brutto

[zł]

Punktacja

Długość gwarancji

[m-cy]

Punktacja

Suma punktów

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o.

42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

1 174 451,91

31,34

72

40,00

71,34

REMOST Z.Mrozek, H.Mrozek, K.Mrozek Sp.j.

46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26

613 507,16

60,00

72

40,00

100,00

PUH DOMAX Arkadiusz Mika

42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

966 693,99

38,08

72

40,00

78,08

ADAC-LEWAR Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 11, 42-141 Przystajń

899 412,79

40,93

72

40,00

80,93

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „BET-BRUK”

Zbigniew Bryś, 42-700 Lubliniec, ul. Niegolewskich 14

895 761,57

41,09

72

40,00

81,09

Business Side Sp. z o.o.

42-100 Kłobuck, ul. Stanisława Staszica 10

980 578,88

37,54

72

40,00

77,54

W związku z brakiem zgody na przedłużenie terminu związania ofertą odrzucono, zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 7a ustawy Prawo zamówień publicznych, ofertę firmy PUH DOMAX Arkadiusz Mika, 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8.

 

 

Informacja z otwarcia ofert - przetarg 1/PN/2019

W przetargu nieograniczonym nr 1/PN/201 z dnia 2019-01-31 na „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916 O polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Praszka-Pilawy oraz budowie sieci kanalizacji deszczowej” złożono następujące oferty:

Firma

Cena brutto

[zł]

Długość gwarancji

[m-cy]

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o.

42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

1 174 451,91

72

REMOST Z.Mrozek, H.Mrozek, K.Mrozek Sp.j.

46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26

613 507,16

72

PUH DOMAX Arkadiusz Mika

42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

966 693,99

72

ADAC-LEWAR Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 11, 42-141 Przystajń

899 412,79

72

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „BET-BRUK”

Zbigniew Bryś, 42-700 Lubliniec, ul. Niegolewskich 14

895 761,57

72

Business Side Sp. z o.o.

42-100 Kłobuck, ul. Stanisława Staszica 10

980 578,88

72

Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie zadania wynosiła 531 600 zł brutto

 

Ogłoszenie o zamówieniu

na podst. art.41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawą

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie, ul. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, tel./fax /034/3584714, 3584715

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 1. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.bip.powiatoleski.pl 

w zakładce

Jednostki Organizacyjne /Powiatowy Zarząd Dróg lub Zamówienia Publiczne/Przetargi

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916 O polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Praszka-Pilawy oraz budowie sieci kanalizacji deszczowej.

Parametry charakterystyczne projektowanej drogi:

-długość w opracowaniu: 1251,45m

-klasa drogi: L (lokalna)

-kategoria obciążenia ruchem: KR1

-nawierzchnia ścieżki rowerowej: beton asfaltowy

-szerokość jezdni: istniejąca 6,00m (bez przebudowy)

-szerokość ścieżki rowerowej: 2,00m

-przekrój jezdni ścieżki rowerowej: 2% w kierunku jezdni,

Szczegółowy zakres zgodny z dokumentacją projektową i przedmiarem robót stanowiącymi załączniki do niniejszej specyfikacji.

CPV:       45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

                45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

                45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

                45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

 1. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej

Nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej

 1. Termin wykonania zamówienia

do 31 sierpnia 2019

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

c) zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca  spełnia warunek jeżeli:

 • wykonał z należytą starannością w ciągu ostatnich 5 lat nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o łącznej powierzchni co najmniej 2 400 m2 oraz kanalizację o długości  co najmniej 1 200 mb

Warunek ten ma spełniać samodzielnie Wykonawca lub samodzielnie jeden z konsorcjantów - doświadczenie w/w podmiotów nie sumuje się.

Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja). W takim przypadku ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu , natomiast warunki udziału w postępowaniu mogą być spełnione łącznie.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. W umowie zostanie określony zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał siłami własnymi lub za pomocą podwykonawców.

Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z podwykonawcy. Jeżeli jednak zamiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że zaproponowany inny podwykonawca lub wykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

7a) Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

 • Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

(Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu oraz nie podlega wykluczeniu)

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców powyższe oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa powyżej.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu o którym powyżej.

 • Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy:

W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 • wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Zakres przedstawionych dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiedniego warunku określonego w p.5 niniejszej SIWZ.

Dowodami o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty były wykonywane.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających czy usługi te zostały wykonane należycie.

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz robót lub dowody potwierdzające czy roboty te zostały wykonane należycie, budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonane lub są wykonywane o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

 1. Informacja na temat wadium

Nie dotyczy

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

- wysokość ceny ofertowej - 60%

- długość gwarancji - 40%

 1. Termin składania ofert, adres na który oferty musza zostać wysłane, oraz język lub języki w jakich muszą one być sporządzone

Termin składania ofert – 31.01.2019 do godz. 10

Miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie ul. Konopnickiej 8 (sekretariat)

Oferty należy składać w języku polskim.

 1. Termin związania ofertą

30 dni od terminu składania ofert

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2019-01-16

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

DOCDoświadczenie wykonawcy.doc (33,00KB)
PDFDoświadczenie wykonawcy.pdf (211,42KB)
DOCOferta_druk.doc (53,00KB)
PDFOferta_druk.pdf (726,67KB)
PDFOświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (446,54KB)
PDFOświadczenie o spełnianiu warunków.pdf (424,15KB)
PDFOświadczenie-grupa kapitałowa.pdf (212,28KB)
DOCOświadczenie-grupa kapitałowa.doc (30,00KB)
PDFPrzedmiar PILAWY.pdf (100,16KB)
PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf (791,51KB)
PDFUmowa wzór.pdf (853,04KB)
 

Projekt:

PDFD1_1 PZT Praszka Pilawy_ZM. DESZCZÓWKI.pdf (1,08MB)
PDFD1_2 PZT Praszka Pilawy_ZM. DESZCZÓWKI.pdf (1,19MB)
PDFD2 Przekr. konstrukcyjny Praszka Pilawy.pdf (100,85KB)
PDFD3 Profil podłużny Praszka Pilawy_ZM. DESZCZÓWKI.pdf (337,98KB)
PDFD4_1 Studzienki Praszka Pilawy.pdf (127,88KB)
PDFD4_2 Studzienki Praszka Pilawy.pdf (716,60KB)
PDFOT_Praszka Pilawy.pdf (752,82KB)
PDFPilawy Protokół NK.pdf (3,14MB)
PDFPilawy zał 1 NK.pdf (1,65MB)
PDFPilawy zał 2 NK.pdf (1,45MB)
PDFSeparator.pdf (539,87KB)
PDFtabela plantowań.pdf (237,07KB)
PDFtabela robót ziemnych.pdf (238,61KB)
PDFW1_1_PrzekrPop.pdf (172,21KB)
PDFW1_2_PrzekrPop.pdf (176,82KB)
PDFW1_3_PrzekrPop.pdf (174,17KB)
PDFW1_4_PrzekrPop.pdf (174,66KB)
PDFW1_5_PrzekrPop.pdf (163,30KB)
PDFWspółrzedne geodezyjne punktów charakterystycznych.pdf (19,95KB)
PDFZestawienie elementów kan. deszczowej.pdf (50,22KB)

Projekt organizacji ruchu:

PDF1.opis+uzgodnienia.pdf (5,02MB)
PDF2.schemat oznakowania.pdf (600,38KB)