Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr III/2018 z III sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 20.12.2018r.

PROTOKÓŁ Nr III/2018
z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 20 grudnia 2018 roku na sali Nr 117 Starostwa Powiatowego w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2018-12-20 o godz. 11:12:15, a zakończono o godz. 14:00:14 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 18 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Jacek Wróbel
 9. Beniamin Godyla
 10. Barbara Kaczmarczyk
 11. Teresa Czaja
 12. Dionizy Brylka
 13. Henryk Zug
 14. Janusz Wojczyszyn
 15. Ewa Cichoń
 16. Damian Hutsch
 17. Krzysztof Antonowicz
 18. Sylwia Kus

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Danuta Antas - Sekretarz Powiatu
2. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu
3. Dariusz Karśnicki - radca prawny
4. Janusz Cecota - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia
5. Elżbieta Hadaś - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie
6. Andrzej Prochota - dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
7. Maciej Pyziak - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek III sesji Rady Powiatu w Oleśnie

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Podjęcie uchwał:

  1) w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Powiatu w Oleśnie;

  2) w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Powiatu w Oleśnie;

  3) w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 roku;

  4) w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu;

  5) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2019 roku;

  6) w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego;

  7) w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXI/244/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.

 5. Wolne wnioski i interpelacje.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 7. Zakończenie sesji.


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. (11:12:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 17 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.


2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. (11:12:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała proponowany porządek obrad i zapytała czy są wnioski o uzupełnienie porządku obrad.

Starosta Roland Fabianek zgłosił wniosek o uzupełnienie obrad sesji o dwa dodatkowe projekty uchwał Rady Powiatu tj:

- w sprawie zmiany uchwały Ray Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/261/18 z dnia 12 marca 2018 rok w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2018 rok

- w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXXI/249/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie  przyjęcia wniosku Starosty o uzupełnienie porządku obrad o dwa projekty uchwał.

Nastąpiła zmiana quorum (11:13:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 17

Do sesji dołączyli radni:

 1. Krzysztof Antonowicz

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku o uzupełnienie porządku obrad o projekty uchwał: 1. w sprawie zmiany uchwały Ray Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/261/18 z dnia 12 marca 2018 rok 2. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXXI/249/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. (11:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Teresa Czaja, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Roland Fabianek, Beniamin Godyla, Tomasz Szymański, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała uzupełniony porządek obrad i zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad (11:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Henryk Zug, Jacek Wróbel, Janusz Wojczyszyn, Beniamin Godyla, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Piotr Rasztar, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty porządek obrad.


3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie. (11:22:00)

Starosta Roland Fabianek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie miedzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie (sprawozdania stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Nastąpiła zmiana quorum (11:30:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 18

Do sesji dołączyli radni:

 1. Sylwia Kus

Przerwano sesję (11:32:00)

Wznowiono sesję (2018-12-20 11:12:15)

Ilość obecnych na sali obrad: 18

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Beniamin Godyla
 11. Barbara Kaczmarczyk
 12. Teresa Czaja
 13. Dionizy Brylka
 14. Krzysztof Antonowicz
 15. Henryk Zug
 16. Janusz Wojczyszyn
 17. Ewa Cichoń
 18. Damian Hutsch


4. Podjęcie uchwał: (11:45:00)

       a. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Powiatu w Oleśnie (11:45:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Powiatu w Oleśnie. Poprosiła o zgłaszania kandydatur na poszczególne funkcje Komisji Rewizyjnej oraz o konieczności wyrażenia zgody kandydatów na kandydowanie.

Wicestarosta Stanisław Belka zgłosił kandydaturę radnego Henryka Zuga na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Henryk Zug wyraził zgodę na kandydowanie.

Starosta Roland Fabianek zgłosił następujące kandydatury:

- radnego Piotra Rasztara na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

- radnego Kordiana Poniatowskiego na funkcję Sekretarza Komisji,

- radnej Sylwii Kus na funkcję Członka Komisji,

- radnego Stanisława Grzesika na funkcję Członka Komisji Rewizyjnej,

- radnej Teresy Czaji na funkcję Członka Komisji Rewizyjnej.

Piotr Rasztar  wyraził zgodę na kandydowanie.

Kordian Poniatowski wyraził zgodę na kandydowanie.

Sylwia Kus wyraziła zgodę na kandydowanie.

Stanisław Grzesik wyraził zgodę na kandydowanie.

Teresa Czaja wyraziła zgodę na kandydowanie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia składu osobowego Komisji Rewizyjnej: 1. Przewodniczący Komisji-Henryk Zug 2. Zastępca Przewodniczącego Komisji – Piotr Rasztar 3. Sekretarz Komisji – Kordian Poniatowski 4. Członek Komisji – Sylwia Kus 5. Członek Komisji –Stanisław Grzesik 6. Członek Komisji - Teresa Czaja (11:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Teresa Czaja, Beniamin Godyla, Tomasz Szymański, Piotr Rasztar, Henryk Zug, Damian Hutsch, Stanisław Belka, Leszek Kałwak

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty następujący skład osobowy Komisji Rewizyjnej:1. Przewodniczący Komisji-Henryk Zug 2. Zastępca Przewodniczącego Komisji – Piotr Rasztar 3. Sekretarz Komisji – Kordian Poniatowski 4. Członek Komisji – Sylwia Kus 5. Członek Komisji –Stanisław Grzesik 6. Członek Komisji - Teresa Czaja.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o zgłaszania kandydatur na poszczególne funkcje Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Tomasz Szymański zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Antonowicza na funkcję Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Krzysztof Antonowicz wyraził zgodę na kandydowanie.

Wicestarosta Stanisław Belka zgłosił kandydaturę radnego Tomasza Szymańskiego na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Tomasz Szymański wyraził zgodę na kandydowanie.

Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Kaczmarczyk zgłosiła kandydaturę radnej Teresy Czaji na funkcję Sekretarza Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Teresa Czaja wyraziła zgodę na kandydowanie.

Starosta Roland Fabianek zgłosił kandydaturę radnego Stanisława Grzesika na funkcję Członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Stanisław Grzesik wyraził zgodę na kandydowanie.

Wicestarosta Stanisław Belka zgłosił kandydaturę radnego Dionizego Brylki na funkcję Członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Dionizy Brylka wyraził zgodę na kandydowanie.

Brak innych zgłoszeń kandydatów.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: 1. Przewodniczący Komisji – Krzysztof Antonowicz 2. Wiceprzewodniczący Komisji – Tomasz Szymański 3. Sekretarz Komisji –Teresa Czaja 4. Członek Komisji – Dionizy Brylka 5. Członek Komisji – Stanisław Grzesik (12:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Dionizy Brylka, Jacek Wróbel, Beniamin Godyla, Roland Fabianek, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Sylwia Kus, Teresa Czaja, Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Piotr Rasztar.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty następujący skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: 1. Przewodniczący Komisji – Krzysztof Antonowicz 2. Wiceprzewodniczący Komisji – Tomasz Szymański 3. Sekretarz Komisji –Teresa Czaja 4. Członek Komisji – Dionizy Brylka 5. Członek Komisji – Stanisław Grzesik.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o zgłaszanie kandydatur do składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów.

Starosta Roland Fabianek zgłosił następujące kandydatury: Damiana Hutscha, Sylwii Kus, Jacka Wróbla.

Damian Hutsch wyraził zgodę na kandydowanie.

Sylwia Kus wyraziła zgodę na kandydowanie.

Jacek Wróbel wyraził zgodę na kandydowanie.

Dionizy Brylka zgłosił kandydaturę radnego Beniamina Godylę.

Beniamin Godyla wyraził zgodę na kandydowanie.

Starosta Roland Fabianek zgłosił następujące kandydatury: Ewę Cichoń, Leszka Kałwaka i Tomasza Szymańskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń wyraziła zgodę na kandydowanie.

Leszek Kałwak wyraził zgodę na kandydowanie.

Tomasz Szymański wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o zgłaszanie kandydatur do składu osobowego Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego.

Wicestarosta Stanisław Belka zgłosił kandydaturę radnego Kordian Poniatowskiego.

Starosta Roland Fabianek zgłosił kandydatury radnych: Barbara Kaczmarczyk i Leszka Kałwaka.

Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Kaczmarczyk wyraziła zgodę na kandydowanie.

Leszek Kałwak wyraził zgodę na kandydowanie.

Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Kaczmarczyk zgłosiła kandydaturę radnego Janusza Wojczyszyna.

Janusz Wojczyszyn wyraził zgodę na kandydowanie.

Dionizy Brylka zgłosił kandydaturę radnego Beniamina Godyli.

Beniamin Godyla wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o zgłaszanie kandydatur do składu osobowego Komisji Oświaty i Gospodarki.

Beniamin Godyla zgłosił kandydatury radnych: Piotra Rasztara i Dionizego Brylki.

Piotr Rasztar wyraził zgodę na kandydowanie.

Dionizy Brylka wyraził zgodę na kandydowanie.

Wicestarosta Stanisław Belka zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Antonowicza.

Krzysztof Antonowicz wyraził zgodę na kandydowanie.

Starosta Roland Fabianek zgłosił kandydatury radnych: Damiana Hutscha, Barbary Kaczmarczyk i Jacka Wróbla.

Damian Hutsch wyraził zgodę na kandydowanie.

Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Kaczmarczyk wyraziła zgodę na kandydowanie.

Krzysztof Antonowicz zgłosił kandydaturę radnego Janusza Wojczyszyna.

Janusz Wojczyszyn wyraził zgodę na kandydowanie. Zgłosił kandydaturę radnego Henryka Zuga.

Henryk Zug wyraził zgodę na kandydowanie.

Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Kaczmarczyk zgłosiła kandydaturę radnej Ewy Cichoń.

Przewodnicząca Rady Ewa Cichoń wyraziła zgodę na kandydowanie. Zgłosiła kandydaturę radnego Krzysztofa Chudzickiego.

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Chudzicki wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia składu osobowego stałych komisji : Komisja Budżetu i Finansów w składzie: 1. Beniamin Godyla 2. Sylwia Kus 3. Jacek Wróbel 4. Damian Hutsch 5. Ewa Cichoń 6. Leszek Kałwak 7. Tomasz Szymański Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego w składzie: 1. Krzysztof Chudzicki 2. Beniamin Godyla 3. Barbara Kaczmarczyk 4. Leszek Kałwak 5. Kordian Poniatowski 6. Janusz Wojczyszyn Komisja Oświaty i Gospodarki w składzie: 1. Piotr Rasztar 2. Dionizy Brylka 3. Krzysztof Antonowicz 4. Jacek Wróbel 5. Barbara Kaczmarczyk 6. Damian Hutsch 7. Janusz Wojczyszyn 8. Ewa Cichoń 9. Krzysztof Chudzicki 10. Henryk Zug (12:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Beniamin Godyla, Kordian Poniatowski, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Teresa Czaja, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Antonowicz, Henryk Zug, Sylwia Kus, Dionizy Brylka, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Piotr Rasztar.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” zostały przyjęte składy osobowego stałych komisji : Komisja Budżetu i Finansów w składzie: 1. Beniamin Godyla 2. Sylwia Kus 3. Jacek Wróbel 4. Damian Hutsch 5. Ewa Cichoń 6. Leszek Kałwak 7. Tomasz Szymański Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego w składzie: 1. Krzysztof Chudzicki 2. Beniamin Godyla 3. Barbara Kaczmarczyk 4. Leszek Kałwak 5. Kordian Poniatowski 6. Janusz Wojczyszyn Komisja Oświaty i Gospodarki w składzie: 1. Piotr Rasztar 2. Dionizy Brylka 3. Krzysztof Antonowicz 4. Jacek Wróbel 5. Barbara Kaczmarczyk 6. Damian Hutsch 7.Janusz Wojczyszyn 8. Ewa Cichoń 9. Krzysztof Chudzicki 10. Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała projekt uchwały wraz z uzupełniony imionami i nazwiskami radnych do poszczególnych składów osobowych komisji i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr III/9/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Powiatu w Oleśnie (12:13:00)

Wyniki imienne:

ZA (18):
Henryk Zug, Jacek Wróbel, Teresa Czaja, Beniamin Godyla, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn, Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr III/9/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Powiatu w Oleśnie, stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

       b. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Powiatu w Oleśnie (12:14:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Skarbnika o omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Oleśnie.

Skarbnik Roman Neugebauer omówił w/w projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr III/10/2018 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Powiatu w Oleśnie (12:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Stanisław Belka, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Teresa Czaja, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Beniamin Godyla, Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Sylwia Kus

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr III/10/2018 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Powiatu w Oleśnie, stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

       c. w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 roku (12:26:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Pana Janusza Cecotę Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia  o omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.

Naczelnik Janusz Cecota omówił w/w projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr III/11/2018 w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 roku (12:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Teresa Czaja, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Henryk Zug, Dionizy Brylka, Tomasz Szymański, Beniamin Godyla, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn, Damian Hutsch, Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Jacek Wróbel

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr III/11/2018 w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 roku, stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

       d. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu (12:33:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Pana Macieja Pyziaka o omówienie projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Naczelnik Maciej Pyziak omówił w/w projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr III/12/2018 w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu (12:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Stanisław Belka, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Beniamin Godyla, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Jacek Wróbel

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr III/12/2018 w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu, stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

       e. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2019 roku (12:38:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia o omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2019 roku.

Naczelnik Janusz Cecota omówił w/w projekt uchwały.

Nastąpiła zmiana quorum (12:39:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 16

Sesję opuścili radni:

 1. Sylwia Kus
 2. Jacek Wróbel

Nastąpiła zmiana quorum (12:41:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 17

Do sesji dołączyli radni:

 1. Sylwia Kus

Krzysztof Antonowicz zgłosił uwagi odnośnie czasu pracy aptek w porze nocnej.

Janusz Wojczyszyn wyraził wątpliwości odnośnie wystraczającego czasu pracy aptek w porze nocnej.

Starosta Roland Fabianek złożył wyjaśnienia odnośnie zgłoszonych uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła glosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr III/13/2018 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2019 roku (12:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Stanisław Belka, Teresa Czaja, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Beniamin Godyla, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Henryk Zug, Kordian Poniatowski
 • PRZECIW (1):
  Krzysztof Antonowicz

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16”za”, 1 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr III/13/2018 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2019 roku, stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

       f. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:53:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Skarbnika o omówienie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.  

Skarbnik Roman Neugebauer omówił projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, który otrzymali radni w materiałach sesyjnych.

Nastąpiła zmiana quorum (12:56:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 17

Do sesji dołączyli radni:

 1. Jacek Wróbel

Sesję opuścili radni:

 1. Beniamin Godyla

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o przedstawienie i omówienie wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 20.12.2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Skarbnik Roman Neugebauer omówił  wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 20.12.2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.
Wniosek stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu..

Nastąpiła zmiana quorum (13:23:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 18

Do sesji dołączyli radni:

 1. Beniamin Godyla

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 20.12.2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (13:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Teresa Czaja, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Beniamin Godyla, Kordian Poniatowski, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Dionizy Brylka, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Jacek Wróbel

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 20.12.2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła w sprawie podjęcia uchwały nr III/14/2018 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (13:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Jacek Wróbel, Janusz Wojczyszyn, Damian Hutsch, Teresa Czaja, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Beniamin Godyla, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Henryk Zug, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Dionizy Brylka, Sylwia Kus

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Nr III/14/2018 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

       g. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXI/244/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (13:33:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Skarbnika o omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXI/244/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.

Skarbnik Roman Neugebauer omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXI/244/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego , który otrzymali radni w materiałach sesyjnych. Następnie omówił  wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 20.12.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXI/244/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego .
Wniosek stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 20.12.2018r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXI/244/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (13:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Jacek Wróbel, Teresa Czaja, Damian Hutsch, Stanisław Belka, Dionizy Brylka, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Beniamin Godyla, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Henryk Zug, Sylwia Kus, Piotr Rasztar
 • BRAK GŁOSU(1):
  Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 20.12.2018r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXI/244/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr III/15/2018 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXI/244/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (13:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Teresa Czaja, Damian Hutsch, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Kordian Poniatowski, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak, Beniamin Godyla, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Henryk Zug, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta  uchwała Nr III/15/2018 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXI/244/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego, stanowiącą załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

       h. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/261/18 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2018 rok (13:42:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Pani Elżbietę Hadaś Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie o omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/261/18 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2018 rok.

Dyrektor Elżbieta Hadaś omówiła w/w projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr III/16/2018 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/261/18 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2018 rok (13:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Czaja, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Beniamin Godyla, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Piotr Rasztar

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr III/16/2018 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/261/18 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2018 rok, stanowiącą załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

       i. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/249/17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie (13:47:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Pana Andrzeja Prochotę Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie omówienie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/249/17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.

Dyrektor Andrzej Prochota omówił w/w projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr III/17/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/249/17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie (13:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Jacek Wróbel, Stanisław Belka, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Teresa Czaja, Barbara Kaczmarczyk, Sylwia Kus, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Beniamin Godyla, Krzysztof Antonowicz, Henryk Zug, Piotr Rasztar, Leszek Kałwak

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr III/17/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/249/17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, stanowiącą załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.


5. Wolne wnioski i interpelacje. (13:53:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała radnych o przybliżonym terminie wyznaczenia pierwszego posiedzenia stałych komisji Rady Powiatu w Oleśnie.

Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Kaczmarczyk odczytała pismo Wojewody Opolskiego w sprawie analizy oświadczenia majątkowego Starosty Oleskiego złożonego na zakończenie kadencji (załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

Starosta Roland Fabianek przedstawił sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Oleski (załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).


6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (13:58:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr II/2018 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 5 grudnia 2018 roku (13:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Teresa Czaja, Kordian Poniatowski, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Beniamin Godyla, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Henryk Zug, Barbara Kaczmarczyk, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Stanisław Belka, Leszek Kałwak

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty protokół nr II/2018 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 5 grudnia 2018 roku.


7. Zakończenie sesji. (14:00:00)
Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad III sesji Rady Powiatu w Oleśnie.
Zakończono sesję (14:00:14)

 

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek