Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na organizację wyjazdów do Warszawy w ramach projektu: „Szkolimy zawodowo w Powiecie oleskim”

Strona archiwalna

 

RPO+OP+EFS.jpeg

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zadanie nr 1 – Wyjazd do Warszawy dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce
Agencja Turystyczna Grzybowski, ul. Strzelców Wielickich 3a, 32-020 Wieliczka, data wpływu 06.02.2019 r, godz. 12:34; cena 5 827,00 zł

Zadanie nr 2 – Wyjazd do Warszawy dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu
Biuro Usług Turystycznych Wigra S.C. P. Lichańska, M. Kozikowska, ul. Człochowska 25, 01-360 Warszawa, data wpływu 01.02.2019 r, godz. 11:04; cena 4 625,00 zł

Zadanie nr 3 – Wyjazd do Warszawy dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie
Magdalena Siśkiewicz New Challenge, ul. Rydlówka 5/107, 30-363 Kraków, data wpływu 05.02.2019 r, godz. 17:00; cena 8 786,00 zł

Pełna lista podmiotów

1) Biuro Usług Turystycznych Wigra S.C. P. Lichańska, M. Kozikowska, ul. Człochowska 25, 01-360 Warszawa, data wpływu 01.02.2019 r, godz. 11:04;
2) Margo Travel Małgorzata Hałuszczak-Sowa, ul. Sienkiewicza 73/1, 50-349 Wrocław, data wpływu 04.02.2019 r, godz. 11:28;
3) Biuro Podróży Siesta Michał Andrzej Jeziorowski, ul. Kluczborska 30, 46-300 Olesno, data wpływu 04.02.2019 r, godz. 18:51;
4) Gala Perfekcyjne Sp. z o.o., ul. Suchogórska 59, 41-936 Bytom, data wpływu 05.02.2019 r, godz. 15:38;
5) Magdalena Siśkiewicz New Challenge, ul. Rydlówka 5/107, 30-363 Kraków, data wpływu 05.02.2019 r, godz. 17:00;
6) Sun&More Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin, data wpływu 06.02.2019 r, godz. 09:48;
7) Agencja Turystyczna Alfa-Tour, ul. Kleeberga 4, 56-400 Oleśnica, data wpływu 06.02.2019 r, godz. 11:01;
8) Inventum Sp. z o.o., ul. Mikołaja Reja 20A, 33-300 Nowy Sącz, data wpływu 06.02.2019 r, godz. 12:08;
9) Agencja Turystyczna Grzybowski, ul. Strzelców Wielickich 3a, 32-020 Wieliczka, data wpływu 06.02.2019 r, godz. 12:34;
10) Biuro Podróży Tempo Sp. j. M. Podzielny, T. Podzielny, U. Podzielna, ul. Kossaka 4b, 46-300 Olesno, data wpływu 06.02.2019 r, godz. 12:45;
11) Omega-Smak Podróży Aneta Zielony, ul. Stawowa 9, 46-070 Ochodze, data wpływu 06.02.2019 r, godz. 13:08.

Zapytanie ofertowe na organizację wyjazdów do Warszawy w ramach projektu: „Szkolimy zawodowo w Powiecie oleskim”

Data publikacji: 29.01.2019

Treść ogłoszenia została zmieniona

Było:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Zadanie nr 1: 20 – 22.03.2019 r.
Zadanie nr 2: 20 – 21.02.2019 r.
Zadanie nr 3: 26 – 28.03.2019 r.
Powinno być:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Zadanie nr 1: 27 – 29.03.2019 r.
Zadanie nr 2: 20 – 21.02.2019 r.
Zadanie nr 3: 26 – 28.03.2019 r.

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-02-2019

Numer ogłoszenia

1163346

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert:
Zespół Szkół w Gorzowie – sekretariat, ul. Byczyńska 9, 46–310 Gorzów Śląski,
osobiście lub za pośrednictwem poczty na podany wyżej adres.
Elektronicznie:
e-mail: r.halski@powiatoleski.pl
Termin składania ofert:
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lutego 2019 r. godz. 13:00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

r.halski@powiatoleski.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Halski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

34 3597833, 35, 37 wew.317

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdów do Warszawy, w podziale na 3 zadania:
Zadanie nr 1 – Wyjazd do Warszawy dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce;
Zadanie nr 2 – Wyjazd do Warszawy dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu;
Zadanie nr 3 – Wyjazd do Warszawy dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Praszce;
Zamówienie zostało podzielone na części. Oferty można składać w odniesieniu do każdej z części. 
Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przez Powiat Oleski projektu p.n.: „Szkolimy zawodowo w Powiecie oleskim” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załącznikach 2a-2c do niniejszego ogłoszenia.
Kadrę wychowawczą (opiekunów) zapewnia Zamawiający.
Zamawiający opracuje i przekaże Wykonawcy szczegółowy program wyjazdów.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca wskaże Zamawiającemu zarezerwowany obiekt noclegowy.
Zamówienie należy wykonać zgodnie z przepisami:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2001 r., Nr 135, poz. 1516 z póżn. zm.),
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r., poz.452)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski Miejscowość: Gorzów Śląski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Organizacja wyjazdów jest niezbędna do realizacji projektu Szkolimy zawodowo w Powiecie oleskim ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia

Organizacja wyjazdów zgodnie z załącznikami nr 2a-2c do ogłoszenia

Kod CPV

63511000-4

Nazwa kodu CPV

Organizacja wycieczek

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Zadanie nr 1: 20 – 22.03.2019 r.
Zadanie nr 2: 20 – 21.02.2019 r.
Zadanie nr 3: 26 – 28.03.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

PDFWyjaśnienia.pdf (149,77KB)

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca uprawniony do prowadzenia działalności objętej przedmiotem zamówienia, tj. jest wpisany do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, zgodnie z ustawą z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361)

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi polegające na organizacji wyjazdów edukacyjno-wypoczynkowych z noclegiem do aglomeracji miejskich (powyżej 800 tys. mieszkańców) dla grupy co najmniej 20 uczniów

Warunki zmiany umowy

określone w projekcie umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na ofertę składa się:
a) Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Ogłoszenia,
b) Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia formularza wykazu usług – załącznik nr 3 do Ogłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto – 80%
Standard ośrodka noclegowego – 10%
Lokalizacja ośrodka noclegowego – 10% 
Cena brutto
Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone wg wzoru:

Cena minimalna x Cena badana x 80

Standard ośrodka noclegowego
obiekt typu internat, bursa, akademik, hostel itp. – 5 pkt
obiekt typu hotel 1 i 2 gwiazdkowy – 8 pkt
obiekt typu hotel 3 i więcej gwiazdek – 10 pkt.

Lokalizacja ośrodka noclegowego
Dzielnice: Śródmieście, Wola, Ochota, Mokotów – 10 pkt
Dzielnice: Praga Północ, Praga Południe, Żoliborz – 8 pkt
Pozostałe dzielnice – 5 pkt
Suma punktów = punkty za cenę + punkty za standard ośrodka noclegowego + punkty za lokalizację ośrodka noclegowego

Wykluczenia

Wykonawcy nie mogą być powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli