Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr IV/2019 z IV sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 24 stycznia 2019 r.

PROTOKÓŁ Nr IV/2019
z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 24 stycznia 2019 roku na sali Nr 117 Starostwa Powiatowego w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2019-01-24 o godz. 11:08:21, a zakończono o godz. 13:14:30 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 18 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Beniamin Godyla
 11. Barbara Kaczmarczyk
 12. Dionizy Brylka
 13. Krzysztof Antonowicz
 14. Henryk Zug
 15. Janusz Wojczyszyn
 16. Ewa Cichoń
 17. Damian Hutsch

Nieobecni: Teresa Czaja, Stanisław Grzesik.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Danuta Antas - Sekretarz Powiatu
2. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu
3. Dariusz Karśnicki - radca prawny
4. Janusz Cecota - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia
5. Mariusz Chlebowski - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek IV sesji Rady Powiatu w Oleśnie:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
5. Sprawozdanie Starosty Oleskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie Powiatu Oleskiego w 2018 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok  2019:
   a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej;
   b) odczytanie opinii i wniosków komisji przez ich przewodniczących lub zastępców;
   c) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej;
   d) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosku Komisji Budżetu i Finansów;
   e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
   f) głosowanie nad uchwałą budżetową;
7.  Podjęcie uchwał:
    a) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego;
    b) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Oleskiego, za cenę niższą niż jej wartość rynkowa.
8. Wolne wnioski i interpelacje.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10. Zakończenie sesji.

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. (11:08:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 17 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.


2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. (11:08:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała czy są wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad.

Starosta Roland Fabianek zgłosił wniosek o uzupełnienie obrad sesji o trzy dodatkowe projekty uchwał Rady Powiatu tj:

- w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie,

- w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli,

- w sprawie powołania Rady Społecznej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie  przyjęcia wniosku Starosty o uzupełnienie porządku obrad o  projekt uchwały powołania Rady Społecznej ZOZ w Oleśnie.

Głosowanie w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej ZOZ w Oleśnie (11:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Beniamin Godyla, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Kordian Poniatowski, Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Starosty o uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej ZOZ w Oleśnie, który stanie się podpkt. c w pkt.7 porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie  przyjęcia wniosku Starosty o uzupełnienie porządku obrad o  projekt uchwały powołania Rady Społecznej SP ZOL im.Królowej Karoli.

Głosowanie w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOL im.Królowej Karoli (11:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Stanisław Belka, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Henryk Zug, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Beniamin Godyla, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Starosty o uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOL im. Królowej Karoli, który stanie się podpkt. d w pkt.7 porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie  przyjęcia wniosku Starosty o uzupełnienie porządku obrad o  projekt uchwały powołania Rady Społecznej PTUAiW w Oleśnie.

Głosowanie w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej PTUAiW w Oleśnie (11:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Damian Hutsch, Stanisław Belka, Henryk Zug, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Sylwia Kus, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Beniamin Godyla, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Starosty o uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej PTUAiW w Oleśnie, który stanie się podpkt. e w pkt.7 porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała uzupełniony porządek i zarządziła głosowanie w sprawie jego przyjęcia.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. (11:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Sylwia Kus, Henryk Zug, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Krzysztof Antonowicz, Beniamin Godyla, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Piotr Rasztar, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Roland Fabianek\

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty uzupełniony porządku obrad.


3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie (11:20:00)

Starosta Roland Fabianek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie miedzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie (sprawozdania stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).


4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. (11:34:00)

Wicestarosta Stanisław Belka omówił sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2018 rok ( sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie zapoznała się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2018 rok.


5. Sprawozdanie Starosty Oleskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie Powiatu Oleskiego w 2018 roku. (11:36:00)

Starosta Roland Fabianek omówił sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie powiatu oleskiego w 2018 roku (sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie powiatu oleskiego w 2018 roku.


6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2019: (11:43:00)

       a. przedstawienie projektu uchwały budżetowej (11:43:00)

Skarbnik Roman Neugebauer omówił projekt budżetu Powiatu Oleskiego na 2019 rok.

W/w projekt stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

       b. odczytanie opinii i wniosków komisji przez ich przewodniczących lub zastępców, (11:54:00)

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski odczytał opinię Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego, która pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Oleskiego na 2019 rok bez uwag i wniosków (załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Przewodniczący Komisji Henryk Zug odczytał opinię Komisji Rewizyjnej, która pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Oleskiego na 2019 rok bez uwag i wniosków (załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel odczytał opinię Komisji Oświaty i Gospodarki, która pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Oleskiego na 2019 rok bez uwag i wniosków (załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Przewodnicząca Komisji Sylwia odczytała opinię Komisji Budżetu i Finansów, która pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Oleskiego na 2019 rok bez uwag i wniosków (załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

       c. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, (11:56:00)

Skarbnik Roman Neugebauer odczytał:

- Uchwałę Nr 669/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok (załącznik nr 10 do niniejszego protokołu),

- Uchwałę Nr 670/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej (załącznik nr 11 do niniejszego protokołu). 

       d. przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosku Komisji Budżetu i Finansów, (12:02:00)

Starosta Roland Fabianek poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów nie przedłożyła Zarządowi Powiatu wniosków do projektu budżetu Powiatu Oleskiego na 2019 rok i w związku z tym Zarząd Powiatu nie przyjmował stanowiska.

       e. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, (12:02:00)

Brak pytań i uwag.

       f. głosowanie nad uchwałą budżetową. (12:03:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała projekt Uchwały Nr IV/18/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2019 i zarządziła głosowanie w sprawie jego podjęcia.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr IV/18/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2019 (12:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Beniamin Godyla, Janusz Wojczyszyn, Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug, Sylwia Kus, Dionizy Brylka, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr IV/18/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2019, stanowiąca załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.


7. Podjęcie uchwał: (12:08:00)

       a. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego, (12:08:00)

Skarbnik Roman Neugebauer omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego oraz odczytał Uchwałę nr 627/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Oleskiego ( pismo stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Kordian Poniatowski poinformował, że kwota zadłużenia w na koniec 2019 roku w wpf wynosi 9,090, a Skarbnik mówił o kwocie 8,459.

Skarbnik Roman Neugebauer wyjaśnił, że mówił o głównych kwotach kredytów i pożyczek, a w wieloletniej prognozie finansowej oprócz kredytów i pożyczek są uwzględnione odsetki.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii Komisji odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia poinformowała, że Komisji Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała projekt Uchwały Nr IV/19/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego   i zarządziła głosowanie w sprawie jego podjęcia.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr IV/19/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (12:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Beniamin Godyla, Dionizy Brylka, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski, Roland Fabianek, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr IV/19/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego, stanowiącą załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

       b. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Oleskiego, za cenę niższą niż jej wartość rynkowa. (12:24:00)

Naczelnik Mariusz Chlebowski omówił w/w projekt uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii Komisji odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia poinformowała, że Komisji Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała projekt Uchwały Nr IV/20/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Oleskiego, za cenę niższą niż jej wartość rynkowa i zarządziła głosowanie w sprawie jego podjęcia.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr IV/20/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Oleskiego, za cenę niższą niż jej wartość rynkowa (12:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Henryk Zug, Sylwia Kus, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Beniamin Godyla, Tomasz Szymański, Kordian Poniatowski, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr IV/20/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Oleskiego, za cenę niższą niż jej wartość rynkowa, stanowiącą załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.   

       c. w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie (12:29:00)

Naczelnik Wydziału Janusz Cecota omówił łącznie trzy projekty uchwał tj.:
- w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie,
- w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli,
- w sprawie powołania Rady Społecznej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii Komisji odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia poinformowała, że Komisji Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała projekt Uchwały Nr IV/21/2019 w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie i zarządziła głosowanie w sprawie jego podjęcia.

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie podjęcia Uchwały Nr IV/21/2019 w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie (12:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Barbara Kaczmarczyk, Sylwia Kus, Stanisław Belka, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak, Henryk Zug, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Beniamin Godyla, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr IV/21/2019 w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie , stanowiącą załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

       d. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli (12:50:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii Komisji odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia poinformowała, że Komisji Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała projekt Uchwały Nr IV/22/2019 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli   i zarządziła głosowanie w sprawie jego podjęcia

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr IV/22/2019 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli (12:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Stanisław Belka, Damian Hutsch, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Beniamin Godyla, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr IV/22/2019 w sprawie powołania Rady Społecznej  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli, stanowiącą załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

       e. w sprawie powołania Rady Społecznej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie (12:53:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii Komisji odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia poinformowała, że Komisji Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała projekt Uchwały Nr IV/23/2019 w sprawie powołania Rady Społecznej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie  i zarządziła głosowanie w sprawie jego podjęcia

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr IV/23/2019 w sprawie powołania Rady Społecznej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie (12:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug, Stanisław Belka, Kordian Poniatowski, Beniamin Godyla, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Dionizy Brylka

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr IV/22/2019 w sprawie powołania Rady Społecznej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie, stanowiącą załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.


8. Wolne wnioski i interpelacje. (12:56:00)

Przewodniczący Komisji Henryk Zug odczytał projekt Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok (załącznik nr 19 do niniejszego protokołu).

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. (13:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Dionizy Brylka, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Piotr Rasztar, Beniamin Godyla, Ewa Cichoń, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” zatwierdziła Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Barbara Kaczmarczyk odczytała pismo pan Andrzeja Meryka i Pani Mieczysławy Bryś zgodnie z załącznikiem nr 20 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału Mariusz Chlebowski złożył wyjaśnienia do pisma Pana Andrzeja Meryka.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że odpowiedź Starosty Oleskiego na pismo Pan Andrzeja Meryka została przedstawiona na posiedzeniach komisji, które je zaopiniowały i przyjęły stanowisko, a treść pisma zostanie odczytana obecnie na sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Chudzicki odczytał treść odpowiedzi Starosty Oleskiego na pismo Pana Andrzeja Meryka i Pani Mieczysławy Bryś (załącznik nr 21 do niniejszego protokołu).

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń nie poprosiła o przedstawienie opinii komisji, które były pozytywne dla treści tej odpowiedzi. Zapytała, czy są pytania do tej sprawy.

Brak pytań.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Barbara Kaczmarczyk ponowiła sprawę poprawy stanu technicznego drogi powiatowej Dobrodzień-Ligota-Myślina.

Starosta Roland Fabianek wyjaśnił, że wiążącej odpowiedzi nie będzie. Będzie opracowana przy współudziale Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie analiza celowości pozyskiwania środków. Odbędzie się spotkanie z włodarzami gmin odnośnie wspólnej realizacji zadań na drogach powiatowych Wyjaśnił również, że zgodnie z zapisami obecnego Statutu Powiatu Oleskiego przy składaniu wniosków należy wskazać pokrycie finansowe.


9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (13:13:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr III/2018 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 20 grudnia 2018 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr III/2018 z sesji odbytej w dniu 20 grudnia 2018 r. (13:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Henryk Zug, Damian Hutsch, Beniamin Godyla, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Dionizy Brylka, Stanisław Belka

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty protokół nr III/2018 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 20 grudnia 2018 roku.


10. Zakończenie sesji. (13:13:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad IV sesji Rady Powiatu w Oleśnie.
Zakończono sesję (13:14:30)

 

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek