Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn.: Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce

Strona archiwalna

 

Strona archiwalna

 

RPO+OP+EFS.jpeg

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zadanie nr 2
Zero Technologia Produkcji Andrzej Leks, ul. Sołtana 4/60, 01-494 Warszawa, data wpływu 06.03.2019, godz. 10:35 - 26 990,00 zł
Zadanie nr 3
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Opolski, ul. Katowicka 50, 45-061 Opole, data wpływu 08.03.2019 - 9 800,00 zł
W/w Wykonawca spełnia warunki określone w ogłoszeniu i zgodnie z przyjętymi kryteriami oferta uzyskała największą ilość punktów
Zadanie 4
Centrum Szkoleń Miko Sp. z o.o., Rosochy 43A, 46-320 Praszka, data wpływu 08.03.2019 r. - 5 940,00 zł
W/w Wykonawca spełnia warunki określone w ogłoszeniu i zgodnie z przyjętymi kryteriami oferta uzyskała największą ilość punktów.
Zadanie 5
Firma Szkoleniowa Biznes&Edukacja Ewa Pawelec, ul. Jasna 57/28, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, data wpływu 07.03.2019 r. - 1 600,00 zł
W/w Wykonawca spełnia warunki określone w ogłoszeniu i zgodnie z przyjętymi kryteriami oferta uzyskała największą ilość punktów
Zadanie 1
Postępowanie nierozstrzygnięte
Na realizację Zadania nr 1 Zamawiający przeznaczył: 6 750,00 zł
Złożona oferta przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie miał możliwości zwiększenia kwoty. 
Zadanie 6 i 7
Postępowanie nierozstrzygnięte
W prowadzonym postępowaniu nie została złożona żadna oferta

Pełna lista podmiotów

Zadanie nr 1
1) P.A. Nova S.A., ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice, data wpływu 07.03.2019;
Zadanie nr 2
1) Zero Technologia Produkcji Andrzej Leks, ul. Sołtana 4/60, 01-494 Warszawa, data wpływu 06.03.2019;
Zadanie nr 3
1) Firma Szkoleniowo-Usługowo-Handlowa Tomas, ul. Grzybowa 8A, 42-311 Żarki Letnisko, data wpływu 04.03.2019;
2) Towarzystwo Oświatowo-Naukowe Inter-Wiedza Sp. z o.o., ul. Damrota 10, 45-064 Opole, data wpływu 06.03.2019;
3) Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Opolski, ul. Katowicka 50, 45-061 Opole, data wpływu 08.03.2019;
4) Centrum Szkoleń Miko Sp. z o.o., Rosochy 43A, 46-320 Praszka, data wpływu 08.03.2019;
Zadanie nr 4
1) Firma Szkoleniowo-Usługowo-Handlowa Tomas, ul. Grzybowa 8A, 42-311 Żarki Letnisko, data wpływu 04.03.2019;
2) Towarzystwo Oświatowo-Naukowe Inter-Wiedza Sp. z o.o., ul. Damrota 10, 45-064 Opole, data wpływu 06.03.2019;
3) Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Opolski, ul. Katowicka 50, 45-061 Opole, data wpływu 08.03.2019;
1) Centrum Szkoleń Miko Sp. z o.o., Rosochy 43A, 46-320 Praszka, data wpływu 08.03.2019;
Zadanie nr 5
1) Towarzystwo Oświatowo-Naukowe Inter-Wiedza Sp. z o.o., ul. Damrota 10, 45-064 Opole, data wpływu 06.03.2019;
2) Firma Szkoleniowa Biznes&Edukacja Ewa Pawelec, ul. Jasna 57/28, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, data wpływu 07.03.2019;
Zadanie nr 6
Brak ofert
Zadanie nr 7
Brak ofert

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn.: Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce

Data publikacji: 28.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-03-2019 godz. 13:00

Numer ogłoszenia

1170010

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert:
Zespół Szkół w Gorzowie – sekretariat, ul. Byczyńska 9, 46–310 Gorzów Śląski,
osobiście lub za pośrednictwem poczty na podany wyżej adres.
Elektronicznie:
e-mail: r.halski@powiatoleski.pl
Termin składania ofert:
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2019 r. godz. 13:00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

r.halski@powiatoleski.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Halski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

34 3597833, 35, 37 wew.317

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcie pn. Szkolimy zawodowo w Powiecie oleskim.
Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przez Powiat Oleski projektu p.n.: „Szkolimy zawodowo w Powiecie Oleskim” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Miejsce przeprowadzenia szkoleń: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce, ul. Sportowa 8, 46-320 Praszka.
Przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80533200-1 Kursy komputerowe
80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego
Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 zadań:
Zadanie nr 1 – Kurs projektowania CAD z inwestora bazowego;
Zadanie nr 2 – Kurs projektowania Edge Cam dla specjalistów;
Zadanie nr 3 – Kurs SEP G1E;
Zadanie nr 4 – Kurs SEP G1EiD;
Zadanie nr 5 – Kurs Płatnik i rozliczenia ZUS;
Zadanie nr 6 – Kurs TCPG – grafiki komputerowej;
Zadanie nr 7 – Kurs ICL – podstawy automatyki przemysłowej; 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do ogłoszenia

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski Miejscowość: Praszka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Organizacja szkoleń zawodowych jest niezbędna do realizacji projektu Szkolimy zawodowo w Powiecie oleskim ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia

Organizacja szkoleń zgodnie z załącznikami OPZ do ogłoszenia

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Zadanie nr 1: 18 marca – 30 kwietnia 2019 r.
Zadanie nr 2: 18 marca – 30 kwietnia 2019 r.
Zadanie nr 3: 18 marca – 30 kwietnia 2019 r.
Zadanie nr 4: 18 marca – 30 kwietnia 2019 r.
Zadanie nr 5: 18 marca – 30 kwietnia 2019 r.
Zadanie nr 6: 18 marca – 31 maja 2019 r.
Zadanie nr 7: 18 marca – 30 kwietnia 2019 r

Załączniki

PDFogłoszenie.pdf (225,74KB)
PDFOPZ Zadanie nr 1 - Kurs CAD.pdf (206,57KB)
PDFOPZ Zadanie nr 2 - Kurs Edge Cam - Aktualizacja.pdf (211,96KB)
PDFOPZ Zadanie nr 3 - Kurs SEP G1E.pdf (211,74KB)
PDFOPZ Zadanie nr 4 - Kurs SEP G1EiD.pdf (214,52KB)
PDFOPZ Zadanie nr 5 - Kurs Płatnik ZUS.pdf (208,46KB)
PDFOPZ Zadanie nr 6 - Kurs TCPG - Aktualizacja.pdf (205,57KB)
PDFOPZ Zadanie nr 7 - Kurs ICL.pdf (206,36KB)
DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx (739,60KB)
DOCXZałącznik nr 3 - Wykaz usług.docx (733,03KB)
PDFZałącznik nr 4 - Projekt umowy.pdf (218,24KB)
PDFZałączniki do umowy.pdf (402,71KB)

Pytania i wyjaśnienia

PDFPytania i wyjaśnienia.pdf (189,87KB)

PDFPytania i wyjaśnienia 2.pdf (194,14KB)

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
Doświadczenie Wykonawcy
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 5 usług polegających na przeprowadzeniu szkoleń grupowych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, dla grupy:
Zadanie 1, 2, 3, 6 i 7 – co najmniej 10 osób;
Zadanie 4 i 5 – co najmniej 2 osoby

Warunki zmiany umowy

określone w projekcie umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na ofertę składa się:
a) Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Ogłoszenia,
b) Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia formularza wykazu usług – załącznik nr 3 do Ogłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto – 85%
Zapewnienie serwisu kawowego – 10%
Jakość usług – 5% 
Cena brutto
Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone wg wzoru:

Cena minimalna/cena badana x 85

Zapewnienie serwisu kawowego
Kryterium to oceniane będzie na zasadzie TAK/NIE
Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt,
Na serwis kawowy składa się:
Zapewnienie podczas każdego ze szkoleń kawy, herbaty, zimnych napojów oraz kilku rodzajów ciastek. 

Jakość usług:
Jakość usług realizowanych przez Wykonawcę ocenione będzie na podstawie oświadczenia zawartego przez Wykonawców w formularzu oferty w następujący sposób:
- posiadanie przez Wykonawcę realizującego szkolenie Akredytacji Kuratorium Oświaty w zakresie kursu, o który się ubiega – 5 punktów,
- brak akredytacji – 0 punktów.

Suma punktów w kryterium cena + zapewnienie serwisu kawowego + jakość usług

Wykluczenia

Wykonawcy nie mogą być powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli