Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn.: Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczniów ze szkół biorących udział w projekcie „Szkolimy zawodowo w Powiecie oleskim”

Strona archiwalna

 

RPO+OP+EFS.jpeg

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn.: Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczniów ze szkół biorących udział w projekcie „Szkolimy zawodowo w Powiecie oleskim”

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zadanie nr 2, 3, 4 i 5
Centrum Szkoleń Miko Sp. z o.o., Rosochy 43A, 46-320 Praszka,data wpływu 25.03.2019 r
Zadanie 2 - 5660,00
Zadanie 3 - 5660,00
Zadanie 4 - 8364,00
Zadanie 5 - 7380,00
Zadanie nr 6
Procad SA, ul. Kartuska 215, 80-122 Gdańsk, data wpływu 25.03.2019 r. - 7950,00
Zadanie 8
mtiProject Tomasz Kowalski, ul. Nyska 5/3, 48-385 Otmuchów, data wpływu24.03.2019 r. - 14950,00 zł
Zadanie 1
Postępowanie nierozstrzygnięte
W prowadzonym postępowaniu nie została złożona żadna oferta 
Zadanie 7
Postępowanie nierozstrzygnięte
Na realizację Zadania nr 7 Zamawiający przeznaczył: 30 000,00 zł
Złożona oferta przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie miał możliwości zwiększenia kwoty.

Pełna lista podmiotów

Zadanie nr 1
Brak ofert
Zadanie nr 2
1) Towarzystwo Oświatowo-Naukowe Inter-Wiedza Sp. z o.o., ul. Damrota 10, 45-064 Opole, data wpływu 25.03.2019 r.;
2) Firma Szkoleniowa Zawodowy Adam Irzyk, ul. Rejtana 18, 33-300 Nowy Sącz, data wpływu 25.03.2019 r.; 
3) Centrum Szkoleń Miko Sp. z o.o., Rosochy 43A, 46-320 Praszka, data wpływu 25.03.2019 r.;
Zadanie nr 3
1) Towarzystwo Oświatowo-Naukowe Inter-Wiedza Sp. z o.o., ul. Damrota 10, 45-064 Opole, data wpływu 25.03.2019 r.;
2) Firma Szkoleniowa Zawodowy Adam Irzyk, ul. Rejtana 18, 33-300 Nowy Sącz, data wpływu 25.03.2019 r.; 
1) Centrum Szkoleń Miko Sp. z o.o., Rosochy 43A, 46-320 Praszka, data wpływu 25.03.2019 r
Zadanie nr 4
1) Towarzystwo Oświatowo-Naukowe Inter-Wiedza Sp. z o.o., ul. Damrota 10, 45-064 Opole, data wpływu 25.03.2019 r.;
2) Firma Szkoleniowa Zawodowy Adam Irzyk, ul. Rejtana 18, 33-300 Nowy Sącz, data wpływu 25.03.2019 r.; 
1) Centrum Szkoleń Miko Sp. z o.o., Rosochy 43A, 46-320 Praszka, data wpływu 25.03.2019 r
Zadanie nr 5
1) Towarzystwo Oświatowo-Naukowe Inter-Wiedza Sp. z o.o., ul. Damrota 10, 45-064 Opole, data wpływu 25.03.2019 r.;
2) Firma Szkoleniowa Zawodowy Adam Irzyk, ul. Rejtana 18, 33-300 Nowy Sącz, data wpływu 25.03.2019 r.; 
1) Centrum Szkoleń Miko Sp. z o.o., Rosochy 43A, 46-320 Praszka, data wpływu 25.03.2019 r
Zadanie nr 6
1) Aplikom Sp. z o.o., ul. Nowe Sady 2, 94-102 Łódź, data wpływu 21.03.2019 r.;
2) Procad SA, ul. Kartuska 215, 80-122 Gdańsk, data wpływu25.03.2019 r.;
Zadanie nr 7
1) IT Media s.c. J. Chojnowski, A. Perzanowski, ul. Pancera 6/36, 03-187 Warszawa, data wpływu 22.03.2019 r.;
Zadanie nr 8
1) mtiProject Tomasz Kowalski, ul. Nyska 5/3, 48-385 Otmuchów, data wpływu 24.03.2019 r.

 

Data publikacji: 18.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-03-2019 godz. 13:00

Numer ogłoszenia

1173914

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert:
Zespół Szkół w Gorzowie – sekretariat, ul. Byczyńska 9, 46–310 Gorzów Śląski,
osobiście lub za pośrednictwem poczty na podany wyżej adres.
Elektronicznie:
e-mail: r.halski@powiatoleski.pl
Termin składania ofert:
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2019 r. godz. 13:00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

r.halski@powiatoleski.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Halski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

34 3597833, 35, 37 wew.317

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Oleskiego, biorących udział w projekcie pn. Szkolimy zawodowo w Powiecie oleskim.
Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przez Powiat Oleski projektu p.n.: „Szkolimy zawodowo w Powiecie Oleskim” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego
Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 zadań:
Zadanie nr 1 – Kurs barmana dla uczniów Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim;
Zadanie nr 2 – Kurs obsługi wózka widłowego dla uczniów Zespołu Szkół w Gorzowie;
Zadanie nr 3 – Kurs obsługi wózka widłowego dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu;
Zadanie nr 4 – Kurs obsługi wózka widłowego dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie
Zadanie nr 5 – Kurs obsługi wózka widłowego dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce; 
Zadanie nr 6 – Kurs projektowania CAD z inwentora bazowego dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce;
Zadanie nr 7 – Kurs TCPG – grafiki komputerowej uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce;
Zadanie nr 8 – Kurs ICL – podstawy automatyki przemysłowej uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do ogłoszenia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Organizacja szkoleń zawodowych jest niezbędna do realizacji projektu Szkolimy zawodowo w Powiecie oleskim ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia

Organizacja szkoleń zgodnie z załącznikami OPZ do ogłoszenia

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zadanie nr 1: 1 – 30 kwietnia 2019 r.
Zadanie nr 2: 1 kwietnia – 31 maja 2019 r.
Zadanie nr 3: 1 maja – 20 czerwca 2019 r.
Zadanie nr 4: 1 kwietnia – 31 maja 2019 r.
Zadanie nr 5: 1 kwietnia – 31 maja 2019 r.
Zadanie nr 6: 1 – 30 kwietnia 2019 r.
Zadanie nr 7: 1 kwietnia – 31 maja 2019 r.
Zadanie nr 8: 1 – 30 kwietnia 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
Doświadczenie Wykonawcy
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 usługi polegających na przeprowadzeniu szkoleń grupowych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, dla grupy:
Zadanie nr 1 – liczba osób w grupie co najmniej 5;
Zadanie 2, 3, 4, 5, 6, 7 – liczba osób w grupie co najmniej 10

Warunki zmiany umowy

określone w projekcie umowy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto – 85%
Zapewnienie serwisu kawowego – 10%
Jakość usług – 5% 
Cena brutto
Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone wg wzoru:

Cena minimalna/cena badana x 85

Zapewnienie serwisu kawowego
Kryterium to oceniane będzie na zasadzie TAK/NIE
Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt,
Na serwis kawowy składa się:
Zapewnienie podczas każdego ze szkoleń kawy, herbaty, zimnych napojów oraz kilku rodzajów ciastek. 

Jakość usług:
Jakość usług realizowanych przez Wykonawcę ocenione będzie na podstawie oświadczenia zawartego przez Wykonawców w formularzu oferty w następujący sposób:
- posiadanie przez Wykonawcę realizującego szkolenie Akredytacji Kuratorium Oświaty w zakresie kursu, o który się ubiega – 5 punktów,
- brak akredytacji – 0 punktów.

Suma punktów w kryterium cena + zapewnienie serwisu kawowego + jakość usług

Wykluczenia

Wykonawcy nie mogą być powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT OLESKI

Adres

Jana Pieloka 21

46-300 Olesno

opolskie , oleski

Numer telefonu

343597833

Fax

343597845

NIP

5761575840

Tytuł projektu

Szkolimy zawodowo w Powiecie Oleskim

Numer projektu

RPOP.09.02.01-16-0004/17-00