Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu: „Szkolimy zawodowo w Powiecie oleskim”

Strona archiwalna

 

RPO+OP+EFS.jpeg

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu: „Szkolimy zawodowo w Powiecie oleskim”

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Victores Prawo i Zamówienia Publiczne Kamil Kwiatosiński, Ostrówek 113, 98-311 Ostrówek, data wpływu 27.03.2019
Zadanie nr 1 - 2499,36 zł
Zadanie nr 2 - 6484,56 zł

Pełna lista podmiotów

Zadanie nr 1
1) Kawi Automatic Grzegorz Kałwak, ul. Rolnicza 5, 46-320 Praszka, data wpływu 20.03.2019 r;
2) Centrum Sedno Sp. z o.o., ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin, data wpływu 27.03.2019 r;
3) Victores Prawo i Zamówienia Publiczne Kamil Kwiatosiński, Ostrówek 113, 98-311 Ostrówek, data wpływu 27.03.2019;
4) Toro Joanna Jasnosz, Breń 64A, 33-140 Lisia Góra, data wpływu 27.03.2019 r.
Zadanie nr 2
1) Kawi Automatic Grzegorz Kałwak, ul. Rolnicza 5, 46-320 Praszka, data wpływu 20.03.2019 r;
2) Centrum Sedno Sp. z o.o., ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin, data wpływu 27.03.2019 r;
3) Goga – Grażyna Staszewska, ul. Podłużna 28, 03-290 Warszawa, data wpływu 27.03.2019 r.
4) Victores Prawo i Zamówienia Publiczne Kamil Kwiatosiński, Ostrówek 113, 98-311 Ostrówek, data wpływu 27.03.2019;
5) Toro Joanna Jasnosz, Breń 64A, 33-140 Lisia Góra, data wpływu 27.03.2019 r

Data publikacji: 19.03.2019

Termin składania ofert

do dnia 27-03-2019 godz. 13:00

Numer ogłoszenia

1174289

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert:
Zespół Szkół w Gorzowie – sekretariat, ul. Byczyńska 9, 46–310 Gorzów Śląski,
osobiście lub za pośrednictwem poczty na podany wyżej adres.
Elektronicznie:
e-mail: r.halski@powiatoleski.pl
Termin składania ofert:
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2019 r. godz. 13:00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

r.halski@powiatoleski.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Halski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

34 3597833, 35, 37 wew.317

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do
Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim, ul. Byczyńska 9, 46-310 Gorzów Śląski, w podziale na 2 zadania:
Zadanie nr 1 – Doposażenie pracowni Technikum Ekonomicznego i Technikum Mechanicznego;
Zadanie nr 2 – Doposażenie pracowni Technikum Hotelarstwa oraz Technikum Logistyka;
Zamówienie zostało podzielone na części. Oferty można składać w odniesieniu do każdej z części. 
Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przez Powiat Oleski projektu p.n.: „Szkolimy zawodowo w Powiecie oleskim” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załącznikach do niniejszego ogłoszenia

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski Miejscowość: Gorzów Śląski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia jest niezbędna do realizacji zajęć w ramach projektu Szkolimy zawodowo w Powiecie oleskim ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia zgodnie z załącznikami nr 2a-2b do ogłoszenia.

Kod CPV

39162100-6

Nazwa kodu CPV

Pomoce dydaktyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

30 dni od daty podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

wskazane w projekcie umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na ofertę składa się:
a) Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Ogłoszenia,
b) Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia formularza rzeczowo-cenowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto – 90%
Termin realizacji zamówienia – 10% 
Cena brutto
Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone wg wzoru:

lpc = Cena minimalna/cena badana x 90 , gdzie: lpc – liczba punktów za cenę

Termin realizacji zamówienia
Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia, liczony od daty podpisania umowy wynosi 30 dni. Podanie terminu dłuższego niż 30 dni spowoduje odrzucenie oferty. 
Liczba punktów przyznawanych za krótszy termin dostawy:
Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone wg wzoru:

lpc = termin minimalny/termin badany x 10 , gdzie: lpt – liczba punktów za termin
Suma punktów = lpc + lpt
Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów

Wykluczenia

Wykonawcy nie mogą być powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT OLESKI

Adres

Jana Pieloka 21

46-300 Olesno

opolskie , oleski

Numer telefonu

343597833

Fax

343597845

NIP

5761575840

Tytuł projektu

Szkolimy zawodowo w Powiecie Oleskim

Numer projektu

RPOP.09.02.01-16-0004/17-00