Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dyrektor ZOZ Olesno ogłasza konkurs na stanowisko POŁOŻNEJ ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO

 

OGŁOSZENIE

 Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, ul. Klonowa 1, 46-300 Olesno

w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Opolu

                     

ogłasza konkurs na stanowisko:

 

POŁOŻNEJ ODDZIAŁOWEJ 

Oddziału Położniczo - Ginekologicznego

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w  § 12 Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. 2018, poz. 393 ze zm.) tj.:

  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
  2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe (oryginały lub odpisy potwierdzone notarialnie),
  3. opisany przebieg pracy zawodowej,
  4. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata (na wniosek podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów),
  5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
  6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.

oraz posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896 ze zm.)

Oferty należy składać do dnia. 25.04.2019 r. w zamkniętych kopertach, pod adresem:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie

ul. Klonowa 1, 46-300 Olesno

lub osobiście w Sekretariacie ZOZ w Oleśnie do godz. 14.00

 

Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Położnej Oddziałowej Oddziału Położniczo – Ginekologicznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie”

 

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – najpóźniej w terminie 60 dni od dnia zakończenia składania ofert.

Miejsce rozpatrzenia kandydatur – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, ul. Klonowa 1, 46-300 Olesno.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia komisji konkursowej.

Informację o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym można uzyskać w Dyrekcji  pod  podanym wyżej adresem podmiotu leczniczego.

 

DOCKlauzula informacyjna do stosowania dla ubiegających się o zatrudnienie w ZOZ Olesno.doc (35,50KB)