Starostwo Powiatowe w Oleśnie / Powiat Oleski

Biuletyn Informacji Publicznej

Dyrektor ZOZ Olesno ogłasza konkurs na stanowisko POŁOŻNEJ ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO

 

OGŁOSZENIE

 Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, ul. Klonowa 1, 46-300 Olesno

w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Opolu

                     

ogłasza konkurs na stanowisko:

 

POŁOŻNEJ ODDZIAŁOWEJ 

Oddziału Położniczo - Ginekologicznego

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w  § 12 Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. 2018, poz. 393 ze zm.) tj.:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe (oryginały lub odpisy potwierdzone notarialnie),
 3. opisany przebieg pracy zawodowej,
 4. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata (na wniosek podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów),
 5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.

oraz posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896 ze zm.)

Oferty należy składać do dnia. 25.04.2019 r. w zamkniętych kopertach, pod adresem:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie

ul. Klonowa 1, 46-300 Olesno

lub osobiście w Sekretariacie ZOZ w Oleśnie do godz. 14.00

 

Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Położnej Oddziałowej Oddziału Położniczo – Ginekologicznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie”

 

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – najpóźniej w terminie 60 dni od dnia zakończenia składania ofert.

Miejsce rozpatrzenia kandydatur – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, ul. Klonowa 1, 46-300 Olesno.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia komisji konkursowej.

Informację o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym można uzyskać w Dyrekcji  pod  podanym wyżej adresem podmiotu leczniczego.

 

DOCKlauzula informacyjna do stosowania dla ubiegających się o zatrudnienie w ZOZ Olesno.doc
 

Metryczka
 • wytworzono:
  09-04-2019
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • opublikowano:
  09-04-2019 11:33
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • zmodyfikowano:
  09-04-2019 11:36
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Oleśnie / Powiat Oleski
  odwiedzin: 449
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie / Powiat Oleski
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576-13-62-392 REGON: 151399083
Numer konta: 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 33, 35, 37
fax: 34 359 78 45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl
strona www: powiatoleski.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×