Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn.: Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczniów i nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie pn.”Szkolimy zawodowo w Powiecie oleskim”

Strona archiwalna

 

RPO+OP+EFS.jpeg

OGŁOSZENIE

o zamówieniu na usługi społeczne

pn.: Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczniów i nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie pn.”Szkolimy zawodowo w Powiecie oleskim”

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zadanie nr 1
Bar Cocktail – Krzysztof Mięsak, ul. Karpacka 2a/4, 80-336 Gdańsk, data wpływu 25.04.2019 r - 4400,00 zł
Zadanie nr 2
Bar Mobilny Grzegorz Miąc, Pałecznica 12C, 21-104 Niedźwiada, data wpływu 25.04.2019 r. - 2000,00 zł
Zadanie 3
Postępowanie nierozstrzygnięte
W prowadzonym postępowaniu nie została złożona żadna oferta 
Zadanie 4
Postępowanie nierozstrzygnięte
Na realizację Zadania nr 4 Zamawiający przeznaczył: 4 000,00 zł
Najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie miał możliwości zwiększenia kwoty

Pełna lista podmiotów

Zadanie nr 1
1) Chomat Tomasz Choma, ul. Ułańska 18/4, 42-600 Tarnowskie Góry, 
2) Bar Cocktail – Krzysztof Mięsak, ul. Karpacka 2a/4, 80-336 Gdańsk, 
3) Bar Mobilny Grzegorz Miąc, Pałecznica 12C, 21-104 Niedźwiada, 
Zadanie nr 2
1) Nova Centrum Edukacyjne Sp z o.o., ul. Reymonta 29, 45-072 Opole, 
2) Bar Mobilny Grzegorz Miąc, Pałecznica 12C, 21-104 Niedźwiada, 
Zadanie nr 3
Brak ofert
Zadanie nr 4
1) Nova Centrum Edukacyjne Sp z o.o., ul. Reymonta 29, 45-072 Opole,
2) Firma Szkoleniowa Biznes&Edukacja Ewa Pawelec, ul. Jasna 57/28, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

18-04-2019

Termin składania ofert

26-04-2019 godz. 13:00

Numer ogłoszenia

1180582

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert:
Zespół Szkół w Gorzowie – sekretariat, ul. Byczyńska 9, 46–310 Gorzów Śląski,
osobiście lub za pośrednictwem poczty na podany wyżej adres.
Elektronicznie:
e-mail: r.halski@powiatoleski.pl
Termin składania ofert:
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2019 r. godz. 13:00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

r.halski@powiatoleski.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Halski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

34 3597833, 35, 37 wew.317

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla uczniów i nauczycieli ze szkół z terenu Powiatu oleskiego.
Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przez Powiat Oleski projektu p.n.: „Szkolimy zawodowo w Powiecie Oleskim” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 zadania:
Zadanie nr 1 – Kurs barmana dla uczniów z Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim;
Zadanie nr 2 – Kurs florystyczny dla nauczycieli z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie;
Zadanie nr 3 – Kurs doradcy do spraw bezpieczeństwa ADR;
Zadanie nr 4 – Kurs „kadry i płace” dla nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do ogłoszenia

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Organizacja szkoleń zawodowych jest niezbędna do realizacji projektu Szkolimy zawodowo w Powiecie oleskim ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia

Organizacja szkoleń zgodnie z załącznikami OPZ do ogłoszenia

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Zadanie nr 1, 2 i 4: 6 maja – 20 czerwca 2019 r.
Zadanie nr 3: 1 maja – 31 sierpnia 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
Doświadczenie Wykonawcy
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 5 usług polegających na przeprowadzeniu szkoleń grupowych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, dla grupy:
Zadanie 1 – liczba osób w grupie co najmniej 5. 
Zadania 2, 3 i 4 – szkolenie grupowe lub indywidualne.

Warunki zmiany umowy

określone w projekcie umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Ogłoszenia,
Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia formularza wykazu usług – załącznik nr 3 do Ogłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto – 85%
Zapewnienie serwisu kawowego – 10%
Jakość usług – 5% 
Cena brutto
Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone wg wzoru:

Cena minimalna/cena badana x 85

Zapewnienie serwisu kawowego
Kryterium to oceniane będzie na zasadzie TAK/NIE
Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt,
Na serwis kawowy składa się:
Zapewnienie podczas każdego ze szkoleń kawy, herbaty, zimnych napojów oraz kilku rodzajów ciastek. 

Jakość usług:
Jakość usług realizowanych przez Wykonawcę ocenione będzie na podstawie oświadczenia zawartego przez Wykonawców w formularzu oferty w następujący sposób:
- posiadanie przez Wykonawcę realizującego szkolenie Akredytacji Kuratorium Oświaty w zakresie kursu, o który się ubiega – 5 punktów,
- brak akredytacji – 0 punktów.

Suma punktów w kryterium cena + zapewnienie serwisu kawowego + jakość usług

Wykluczenia

Wykonawcy nie mogą być powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT OLESKI

Adres

Jana Pieloka 21

46-300 Olesno

opolskie , oleski

Numer telefonu

343597833

Fax

343597845

NIP

5761575840

Tytuł projektu

Szkolimy zawodowo w Powiecie Oleskim

Numer projektu

RPOP.09.02.01-16-0004/17-00