Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat

Strona archiwalna

 

 

Starosta Oleski  działając na podstawie  art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kolonii Biskupskiej gmina Radłów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 133 na k. m. 1, o powierzchni 0,9605 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW OP1L/00040024/8.

Nieruchomość jest niezagospodarowana, stanowi obecnie teren zakrzaczony i porośnięty trawą.

Gmina Radłów nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radłów zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Radłów nr 162/XXIII/2013 z dnia 24 lipca 2013 roku, przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem PU – teren zabudowy produkcyjno- usługowej.

Termin zagospodarowania nieruchomości w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, określonym w w/w studium, ustala się na okres 3 lat od daty zawarcia umowy.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 150 000,00 zł netto plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy.

Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosić będzie 20%, a stawka procentowa opłaty rocznej 3 % od ceny uzyskanej w wyniku przetargu.

Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddane tej nieruchomości  w użytkowanie wieczyste.

Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej,  od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 w/w ustawy, powinny złożyć wniosek o nabycie do dnia 6 czerwca 2019 r.