Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2019 roku w obszarach: 1) Kultury; 2) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji; 3) Ochrony i promocji zdrowia

ZARZĄD POWIATU W OLEŚNIE

ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie przez Powiat Oleski realizacji zadań publicznych w 2019 roku w obszarach: 1) Kultury; 2) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji; 3) Ochrony i promocji zdrowia, realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 1. Rodzaje zadań w wybranym obszarze wsparcia
 1. W obszarze kultury:

       1) organizacja imprez kulturalnych poprzez wspieranie inicjatyw kulturalnych – m.in. festiwali, konkursów, przeglądów, warsztatów, wystaw itp.;

       2) edukacja kulturalna i promocja dokonań artystycznych młodzieży;

       3) promocja dziedzictwa kulturowego powiatu poprzez wspieranie organizacji imprez i wydarzeń mających na celu troskę o stan dziedzictwa kulturowego rozumianego jako :

 1. ginące obyczaje ludowe, profesje, zabytki, miejsca związane z istotnymi dla historii kraju, regionu i powiatu wydarzeniami,
 2. wspieranie przedsięwzięć i programów edukacyjnych dot. ochrony dziedzictwa kulturowego Powiatu,
 3. wspieranie działalności wydawniczej dot. dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem krajobrazu kulturowego i zabytków Powiatu.
 1. W obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji:

       wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

 1. organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych odbywających się na terenie powiatu, w tym dla osób niepełnosprawnych,
 2. organizacja zawodów i zajęć sportowych z elementami współzawodnictwa sportowego odbywających się na terenie Powiatu, w tym dla osób niepełnosprawnych;
 1. W obszarze ochrony i promocji zdrowia:

      popularyzacja zagadnień mających na celu podniesienie wiedzy na temat promocji zdrowia i zapobiegania chorobom, w szczególności :

 1. promocji zdrowia w zakresie chorób układu krążenia poprzez rozpowszechnianie wiedzy o czynnikach ryzyka tych chorób oraz kształtowanie nawyku badań profilaktycznych zwiększających świadomość zdrowotną,
 2. promocji zdrowia w zakresie, w jakim dotyczą profilaktyki chorób nowotworowych, polegającej na zwiększeniu świadomości zdrowotnej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie wiedzy o czynnikach ryzyka tych chorób, kształtowanie nawyku samokontroli oraz badań profilaktycznych, a także innych działań prozdrowotnych w tym zakresie,
 3. promocji zdrowego stylu życia,
 4. organizowania konferencji festynów, mityngów, innych imprez i kampanii prozdrowotnych

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego  

 1. Wysokość dotacji na realizację zadań publicznych wynosi 5 000,00 zł
 2. O podziale środków na poszczególne zadania zdecyduje Zarząd Powiatu w Oleśnie.

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy:
 • Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019 r. poz. 688) zwanej w dalszej części „Ustawą”,
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.),
 • Uchwała Nr 12/21/2019 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania w 2019 roku otwartych konkursów ofert na wspieranie lub powierzanie przez Powiat Oleski realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

 

2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy prowadzące działalność statutową na rzecz obszarów, których dotyczy niniejszy konkurs.

3. Priorytetowe obszary współpracy określa Uchwała Nr XXXIX/298/18 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia ”Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”

4. Oferta złożona do konkursu powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 ustawy oraz Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. u. z 2018 r., poz. 2057).

5. Nie dopuszcza się nanoszenia zmian we wzorze oferty.

6. Oferty muszą podpisać i zaparafować osoby, które są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych.

7. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.

8. Zarząd Powiatu w Oleśnie przyznaje dotacje na realizację ofert wyłonionych w otwartym konkursie ofert poprzez zawarcie umowy.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Realizacja zadań publicznych powinna nastąpić w okresie wskazanym w ofercie, nie wcześniej jednak niż od dnia podpisania umowy i nie później niż do dnia 1 grudnia 2019 roku.
 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa na wykonanie zadania publicznego.
 3. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 4. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by działaniami wynikającymi z programu objęta była jak największa liczba mieszkańców Powiatu Oleskiego.

V. Termin składania ofert

 1. Oferty należy złożyć do dnia 21 maja 2019 roku, do godz. 12:00.
 2. Wypełnione oferty wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.
 3. W przypadku przesłania oferty wraz z załącznikami pocztą, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Oleśnie.
 4. Oferty wraz załącznikami, w zależności od rodzaju obszaru współpracy, winny być złożone w kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Konkurs ofert: Realizacja zadania publicznego z obszaru Kultury – 2019 lub Realizacja zadania publicznego z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji – 2019 lub Realizacja zadania publicznego z obszaru ochrony i promocji zdrowia – 2019”.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
 2. Oferta, która nie będzie spełniała formalno – prawnych warunków oraz złożona po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.
 3. Oferty spełniające wymogi formalne opiniuje Komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Oleśnie. Z posiedzenia Komisji konkursowej sporządzany jest protokół zawierający:
 • informację o liczbie zgłoszonych ofert,
 • nazwy podmiotów i zadań,
 • uzasadnienie wyboru podmiotu lub uzasadnienie odmowy,
 • proponowana kwoty dotacji przyznanych na wsparcie realizacji zadania.

4. Ocena merytoryczna ofert zostanie dokonana z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 • możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy;
 • przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 • jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ww. Ustawy będą realizować zadanie publiczne;
 • udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
 • planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
 • ocena realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

5. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w Oleśnie.

6. Lista podmiotów wraz z nazwą zadania i wysokością przyznanych środków, które otrzymają dotację na realizację zadań zostanie opublikowana na stronie internetowej Powiatu Oleskiego – www.powiatoleski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oleśnie.

VII. Zrealizowane zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty

W roku 2018 na realizację zadań Powiat Oleski przeznaczył:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1

Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzowie Śląskim

Wspieranie realizacji zadania publicznego w obszarze Kultury pn. Warsztaty

pożarnicze dla Młodzieżowych Drużyn

Pożarniczych z Powiatu oleskiego

2 500,00

2

Klub Jeździecki Dolina Gawora

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Mistrzostwa Polski Seniorów, Młodych Jeźdźców i Juniorów, Zawody Ogólnopolskie oraz Zawody Towarzyskie w Sportowych Rajdach Konnych

2 500,00

ZAŁĄCZNIK:

RTFwzór oferty.rtf (248,26KB)

PDFZawiadomienie_o_wynikach_konkursu.pdf (153,24KB)