Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KONKURS na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE


ZARZĄD POWIATU W OLEŚNIE OGŁASZA KONKURS na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu, ul. Piastowska 35.

1.    Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej oraz publicznej placówki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597).

2.    Wymagane dokumenty:


1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki,
2)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:
•    stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
•    stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
•    stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
3)    oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
•    imię (imiona) i nazwisko,
•    datę i miejsce urodzenia,
•    obywatelstwo,
•    miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
4)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia,
5)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6)    poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931) - w przypadku cudzoziemca,
7)    poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
9)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10)    oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311),
11)    oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
12)    poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
13)    poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14)    oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) lub w 276 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) - w przypadku nauczyciela
i nauczyciela akademickiego,
15)    oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

3.    Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem kandydata oraz jego aktualnym numerem telefonu i dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu, ul. Piastowska 35”, w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Oleśnie, ul. Pieloka 21 w terminie do 31 maja 2019 r. do godz. 15.00. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez: Zarząd Powiatu w Oleśnie w dniu 12 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w Sali 117 Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Pieloka 21.