Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr VI/2019 sesja Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 11.04.2019r.

PROTOKÓŁ Nr VI/2019
z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 11 kwietnia 2019 roku na sali Nr 117 Starostwa Powiatowego w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2019-04-11 o godz. 11:08:53, a zakończono o godz. 12:41:48 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 18 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Beniamin Godyla
 11. Barbara Kaczmarczyk
 12. Teresa Czaja
 13. Dionizy Brylka
 14. Krzysztof Antonowicz
 15. Henryk Zug
 16. Janusz Wojczyszyn
 17. Ewa Cichoń
 18. Damian Hutsch

Nieobecny: Stanisław Grzesik .

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Danuta Antas - Sekretarz Powiatu
2. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu
3. Dariusz Karśnicki - radca prawny
4. Elżbieta Hadaś - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie
5. Jarosław Zalewski - Komendant Powiatowy państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie
6. Marzena Krzemińska - pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oleśnie

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek VI sesji Rady Powiatu w Oleśnie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.
 5. Informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie o stanie bezpieczeństwa Powiatu Oleskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok.
 6. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Oleskiego za rok 2018.
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie za 2018 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i planem pracy PCPR na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwał:

          1)  w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2019;

          2) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

          3) w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;

          4) w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.
      9. Wolne wnioski i interpelacje.
      10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
       11.Zakończenie sesji.


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. (11:08:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała otwarcia VI sesji rady Powiatu w Oleśnie i na podstawie listy obecności stwierdziła , że w sesji uczestniczy 18 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.

2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. (11:10:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak wniosków o uzupełnienie porządku obrad, odczytała proponowany porządek obrad i zarządziła glosowanie w sprawie jego przyjęcia.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. (11:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Beniamin Godyla, Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Henryk Zug, Dionizy Brylka, Teresa Czaja, Barbara Kaczmarczyk, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty porządek obrad.


3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie. (11:12:00)

Starosta Roland Fabianek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie (sprawozdania stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).


4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok. (11:30:00)

Zastępca Naczelnika Rafał Halski omówił Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok (załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Brak pytań i uwag do omawianego sprawozdania. 

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  poprosiła Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii Komisji odnośnie omawianego sprawozdania.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiane sprawozdanie.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiane sprawozdanie.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiane sprawozdanie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.


5. Informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie o stanie bezpieczeństwa Powiatu Oleskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok. (11:34:00)

Komendant Jarosław Zalewski omówił Informację Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie o stanie bezpieczeństwa Powiatu Oleskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok (załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Brak pytań i uwag do omawianej informacji. 

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  poprosiła Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii Komisji odnośnie omawianej informacji.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawianą informację.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawianą informację.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawianą informację.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie zapoznała się z Informacją Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie o stanie bezpieczeństwa Powiatu Oleskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok.

6. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Oleskiego za rok 2018. (11:43:00)

Marzena Krzemińska omówiła ocenę stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Oleskiego za rok 2018 (załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Brak pytań i uwag do omawianej oceny. 

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  poprosiła Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii Komisji odnośnie omawianej oceny.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawianą ocenę.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawianą ocenę.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawianą ocenę.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdza, że Rada Powiatu w Oleśnie zapoznała się z Oceną stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Oleskiego za rok 2018.
 

7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie za 2018 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i planem pracy PCPR na 2019 rok. (11:51:00)

Dyrektor Elżbieta Hadaś omówiła Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie za 2018 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i planem pracy PCPR na 2019 rok  (załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Brak pytań i uwag do omawianego sprawozdania. 

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  poprosiła Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii Komisji odnośnie omawianego sprawozdania.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiane sprawozdanie.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiane sprawozdanie.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiane sprawozdanie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie zapoznała się z Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie za 2018 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i planem pracy PCPR na 2019 rok.
 

8. Podjęcie uchwał: (11:55:00)


8.1. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2019, (11:55:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie o omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2019.

Dyrektor Elżbieta Hadaś omówiła projekt uchwały.

Brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  poprosiła Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii Komisji odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisji Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała projekt Uchwały Nr VI/27/2019 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2019 i zarządziła głosowanie w sprawie jego podjęcia.

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr VI/27/2019 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2019 (12:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Teresa Czaja, Henryk Zug, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Dionizy Brylka, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Beniamin Godyla, Krzysztof Chudzicki

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr VI/27/2019 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2019 , stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.


8.2. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, (12:01:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Skarbnika o omówienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Skarbnik Roman Neugebauer omówił projekt uchwały.

Brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały 

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  poprosiła Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii Komisji odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisji Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała projekt Uchwały Nr VI/28/2019 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i zarządziła głosowanie w sprawie jego podjęcia.

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr VI/28/2019 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (12:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Sylwia Kus, Roland Fabianek, Teresa Czaja, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Beniamin Godyla, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr VI/28/2019 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.


8.3. w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (12:18:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Skarbnika o omówienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Skarbnik Roman Neugebauer omówił projekt uchwały.

Brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały 

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  poprosiła Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii Komisji odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisji Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała projekt Uchwały Nr VI/29/2019 w sprawie zaciągnięcia przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej i zarządziła głosowanie w sprawie jego podjęcia.

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr VI/29/2019 w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (12:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Barbara Kaczmarczyk, Janusz Wojczyszyn, Stanisław Belka, Damian Hutsch, Beniamin Godyla, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr VI/29/2019 w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej   , stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.


8.4. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. (12:21:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o przedstawienie i omówienie wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 11.04.2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Skarbnik Roman Neugebauer omówił  wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 11.04.2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Wniosek stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 11.04.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 11.04.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Janusz Wojczyszyn, Teresa Czaja, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Beniamin Godyla, Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Ewa Cichoń, Henryk Zug, Roland Fabianek, Damian Hutsch

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 11.04.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały 

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  poprosiła Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii Komisji odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisji Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała projekt Uchwały Nr VI/30/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego   i zarządziła głosowanie w sprawie jego podjęcia.

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr VI/30/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Henryk Zug, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Jacek Wróbel, Teresa Czaja, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Dionizy Brylka, Beniamin Godyla, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Damian Hutsch

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr VI/30/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.


9. Wolne wnioski i interpelacje. (12:29:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała pismo Wojewody Opolskiego z dnia 18.03.2019 r. w sprawie analizy oświadczeń majątkowych Starosty Oleskiego i Przewodniczącej Rady Powiatu Oleskiego (załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Chudzicki odczytał Uchwałę Nr 71/2019 z dnia 7.03.2019r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby w Opolu w sprawie możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej (załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Barbara Kaczmarczyk odczytała Uchwałę Nr 6/2019 z dnia 7.03.2019r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu (załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń przypomniała o zbliżającym się terminie złożenia oświadczeń majątkowych.

Wicestarosta Stanisław Belka przedstawił informacje o sytuacji w oświacie w zakresie trwających strajków niektórych szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Oleskiego.


10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (12:40:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr V/2019 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28 lutego 2019 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr V/2019 z sesji odbytej w dniu 28.02.2019r. (12:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Sylwia Kus, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Beniamin Godyla, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka, Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Henryk Zug
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Teresa Czaja, Damian Hutsch, Roland Fabianek

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 15 ”za”, 0 „przeciw” i 3 ”wstrzymującymi się” został przyjęty protokół nr V/2019 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28 lutego 2019 roku.


11. Zakończenie sesji. (12:41:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad VI sesji Rady Powiatu w Oleśnie.
Zakończono sesję (12:41:48)

 

 

 

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek