Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr VII/2019 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 30 maja 2019 roku

PROTOKÓŁ Nr VII/2019
z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 30 maja 2019 roku
na sali Nr 117 Starostwa Powiatowego w Oleśnie

 

Obrady rozpoczęto 2019-05-30 o godz. 11:12:52, a zakończono o godz. 13:22:24 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 18 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Beniamin Godyla
 11. Barbara Kaczmarczyk
 12. Teresa Czaja
 13. Dionizy Brylka
 14. Krzysztof Antonowicz
 15. Henryk Zug
 16. Janusz Wojczyszyn
 17. Ewa Cichoń
 18. Damian Hutsch

Nieobecny: Stanisław Grzesik .

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Danuta Antas - Sekretarz Powiatu
2. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu
3. Dariusz Karśnicki - radca prawny
4. Elżbieta Hadaś - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie
5. Janusz Cecota - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia,
6. Andrzej Prochota - dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie,
7. Lidia Wosz - główna księgowa ZOZ w Oleśnie,
8. Eugeniusz Hoffmann - biegły rewident,
9. Danuta Skrzeszowska - dyrektor SP Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli
10. Elżbieta Korzec - kierownik Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek VII sesji Rady Powiatu w Oleśnie:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
4. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Oleskiego za 2018 rok.
5. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2018,
2) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, badania sprawozdania finansowego i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za rok 2018,
3) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli,
4) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za 2018 rok,
5) w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego,
6) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
7) w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV/19/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  Powiatu Oleskiego.
6. Wolne wnioski i interpelacje.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
8. Zakończenie sesji.

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. (11:12:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała otwarcia VI sesji rady Powiatu w Oleśnie i na podstawie listy obecności stwierdziła , że w sesji uczestniczy 18 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.


2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. (11:14:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak wniosków o uzupełnienie porządku obrad, odczytała proponowany porządek obrad i zarządziła glosowanie w sprawie jego przyjęcia.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. (11:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Damian Hutsch, Sylwia Kus, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Henryk Zug, Tomasz Szymański, Beniamin Godyla, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Roland Fabianek, Teresa Czaja, Barbara Kaczmarczyk
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty porządek obrad.


3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie (11:17:00)

Starosta Roland Fabianek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie (sprawozdania stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).


4. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Oleskiego za 2018 rok. (11:30:00)

Starosta Roland Fabianek przedstawi Raport o stanie Powiatu Oleskiego za 2018 rok (załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).


5. Podjęcie uchwał: (11:35:00)


5.1. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2018; (11:35:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie o omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2018 .

Dyrektor Elżbieta Hadaś omówiła projekt uchwały.

Brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  poprosiła Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii Komisji odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisji Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała projekt Uchwały Nr VII/31/2019 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2018 i zarządziła głosowanie w sprawie jego podjęcia.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VII/31/2019 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2018 (11:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Henryk Zug, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Barbara Kaczmarczyk, Piotr Rasztar, Beniamin Godyla, Kordian Poniatowski, Roland Fabianek, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Teresa Czaja, Damian Hutsch
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr VII/31/2019 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2018  , stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.


5.2. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, badania sprawozdania finansowego i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za rok 2018 (11:50:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła dyrektora Zespołu Opieki Zdrowtnej w Oleśnie o omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, badania sprawozdania finansowego i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za rok 2018.

Dyrektor Andrzej Prochota omówił projekt uchwały.

Biegły rewident Eugeniusz Hoffmann omówił badanie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie oraz sprawozdanie z tego badania.

Dionizy Brylka zapytał o wysokości nadwyżek materiałów w latach ubiegłych.

Biegły rewident Eugeniusz Hoffmann udzielił wyjaśnień.

Brak innych pytań i uwag do omawianego projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  poprosiła Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii Komisji odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisji Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała projekt Uchwały Nr VII/32/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, badania sprawozdania finansowego i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za rok 2018 i zarządziła głosowanie w sprawie jego podjęcia.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VII/32/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, badania sprawozdania finansowego i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za rok 2018 (12:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Damian Hutsch, Henryk Zug, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Stanisław Belka, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Beniamin Godyla, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Teresa Czaja, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr VII/32/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, badania sprawozdania finansowego i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za rok 2018, stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.


5.3. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli za rok 2018; (12:22:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli o omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli za rok 2018. 

Dyrektor Danuta Skrzeszowska omówiła projekt uchwały.

Brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  poprosiła Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii Komisji odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisji Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała projekt Uchwały Nr VII/33/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli za rok 2018   i zarządziła głosowanie w sprawie jego podjęcia.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VII/33/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli za rok 2018 (12:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Sylwia Kus, Stanisław Belka, Damian Hutsch, Henryk Zug, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Beniamin Godyla, Teresa Czaja, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr VII/33/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli za rok 2018  , stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.


5.4. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za 2018 rok; (12:33:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła kierownika Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie o omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie  za rok 2018. 

Kierownik Elżbieta Korzec omówiła projekt uchwały.

Kordian Poniatowski zapytał czy od początku była znana wielkość nadwyżki.

Kierownik Elżbieta Korzec udzieliła wyjaśnień.

Brak innych pytań i uwag do omawianego projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  poprosiła Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii Komisji odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisji Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Nastąpiła zmiana quorum (12:41:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 17

Sesję opuścili radni:

 1. Stanisław Belka

Nastąpiła zmiana quorum (12:42:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 18

Do sesji dołączyli radni:

 1. Stanisław Belka

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała projekt Uchwały Nr VII/34/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za rok 2018   i zarządziła głosowanie w sprawie jego podjęcia.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VII/34/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za 2018 rok (12:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Beniamin Godyla, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Dionizy Brylka, Stanisław Belka, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Teresa Czaja, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr VII/34/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za rok 2018 , stanowiąca załącznik nr 7do niniejszego protokołu.


5.5. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego; (12:44:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego z uwzględnieniem wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30.05.2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Skarbnik Roman Neugebauer omówił projekt uchwały oraz wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30.05.2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Wniosek stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30.05.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Stanisław Belka, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Henryk Zug, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Teresa Czaja, Roland Fabianek, Beniamin Godyla
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30.05.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały 

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  poprosiła Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii Komisji odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisji Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała projekt Uchwały Nr VII/35/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego   i zarządziła głosowanie w sprawie jego podjęcia.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VII/35/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Stanisław Belka, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Piotr Rasztar, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Beniamin Godyla, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Czaja, Roland Fabianek, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr VII/35/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.


5.6. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego; (12:58:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Skarbnika o omówienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Skarbnik Roman Neugebauer omówił projekt uchwały.

Brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały 

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  poprosiła Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii Komisji odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisji Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała projekt Uchwały Nr VII/36/2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zarządziła głosowanie w sprawie jego podjęcia.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VII/36/2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (13:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Janusz Wojczyszyn, Henryk Zug, Sylwia Kus, Beniamin Godyla, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Kordian Poniatowski, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr VII/36/2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, stanowiąca załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.


5.7. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV/19/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego. (13:03:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Skarbnika o omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV/19/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego .

Skarbnik Roman Neugebauer omówił projekt uchwały.

Brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały 

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  poprosiła Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii Komisji odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisji Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała projekt Uchwały Nr VII/37/2019 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV/19/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego i zarządziła głosowanie w sprawie jego podjęcia.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VII/37/2019 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV/19/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (13:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Damian Hutsch, Dionizy Brylka, Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn, Beniamin Godyla, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Teresa Czaja, Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr VI/29/2019 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV/19/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego  , stanowiąca załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.


6. Wolne wnioski i interpelacje. (13:07:00)

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Barbara Kaczmarczyk odczytała pismo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego Departamentu Ochrony Zabytków w sprawie udzielenia Parafii rzymskokatolickiej p.w. Bożego Ciała w Oleśnie dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów zadania pn Olesno, kościół św. Anny (XV w.): prace remontowo-konserwatorskie przy konstrukcji budynku (załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).


7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (13:20:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr VI/2019 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 11 kwietnia 2019 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr VI/2019 z sesji odbytej w dniu 11.04.2019 r. (13:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Barbara Kaczmarczyk, Janusz Wojczyszyn, Damian Hutsch, Beniamin Godyla, Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty protokół nr VI/2019 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 11 kwietnia 2019 roku.


8. Zakończenie sesji. (13:21:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad VII sesji Rady Powiatu w Oleśnie.

Zakończono sesję (13:22:24)