Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z VIII sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28.06.2019r.

PROTOKÓŁ Nr VIII/2019
z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28 czerwca 2019 roku
na sali Nr 117 Starostwa Powiatowego w Oleśnie

 

Obrady rozpoczęto 2019-06-28 o godz. 11:12:57, a zakończono o godz. 14:18:18 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Krzysztof Chudzicki
 5. Tomasz Szymański
 6. Piotr Rasztar
 7. Sylwia Kus
 8. Jacek Wróbel
 9. Beniamin Godyla
 10. Barbara Kaczmarczyk
 11. Dionizy Brylka
 12. Krzysztof Antonowicz
 13. Ewa Cichoń
 14. Damian Hutsch

Nieobecni usprawiedliwieni: Teresa Czaja, Kordian Poniatowski, Janusz Wojczyszyn, Henryk Zug.
Nieobecny nieusprawiedliwiony: Stanisław Grzesik.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Danuta Antas - Sekretarz Powiatu
2. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu
3. Dariusz Karśnicki - radca prawny
4. Renata Płaczek-Zielonka - Naczelnik Wydziału edukacji, Kultury i Sportu
5. Janusz Cecota - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia
6. Andrzej Prochota - dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
7. Danuta Skrzeszowska - dyrektor SP Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli
8. Elżbieta Korzec - kierownik Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie
9. Grażyna Karpińska - Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek VIII sesji Rady Powiatu w Oleśnie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Debata nad  raportem o stanie Powiatu Oleskiego za 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Oleśnie.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2018 rok:
  a) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za 2018 rok;
  b) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2018 rok;
  c) zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Oleskiego za 2018 rok;
  d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2018 rok; e) opinie Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych komisji Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2018 rok i sprawozdania finansowego za 2018 rok;
  f) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej;
  g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok,
  h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie.
 7. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/249/17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie,
  b) w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie;
  c) w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli;
  d) w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie; e) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Lotników Polskich w Oleśnie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Lotników Polskich w Oleśnie;
  f) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnie;
  g) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Praszce w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Praszce:
  h) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Dobrodzieniu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Dobrodzieniu;
  i) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 im. Józefa Lompy w Oleśnie w pięcioletnie Technikum nr 1 im. Józefa Lompy w Oleśnie;
   j) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 w Oleśnie w pięcioletnie Technikum nr 2 w Oleśnie;
  k) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Praszce w pięcioletnie Technikum w Praszce;
   l) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Gorzowie Śląskim w pięcioletnie Technikum w Gorzowie Śląskim;
  m) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Dobrodzieniu w pięcioletnie Technikum w Dobrodzieniu;
  n) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych im. Józefa Lompy w Oleśnie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Józefa Lompy w Oleśnie;
  o) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Oleśnie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  w Oleśnie;
  p) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gorzowie Śląskim w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  w Gorzowie Śląskim;
  q) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobrodzieniu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  w Dobrodzieniu;
  r) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum dla Dorosłych w Oleśnie;
  s) w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Oleśnie;
  t) w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Gorzowie Śląskim;
  u) w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Praszce;
  v) w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu;
  w) w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.
 8. Wolne wnioski i interpelacje.
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 10. Zakończenie sesji.


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. (11:12:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała otwarcia VIII sesji rady Powiatu w Oleśnie i na podstawie listy obecności stwierdziła , że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.


2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. (11:26:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała czy są wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad.

Starosta Roland Fabianek zgłosił wniosek o uzupełnienie obrad sesji o projekty uchwały Rady Powiatu w Oleśnie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022.


Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022.

Głosowanie w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022 (11:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Barbara Kaczmarczyk, Beniamin Godyla, Stanisław Belka, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Damian Hutsch
 • BRAK GŁOSU(6):
  Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 13 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Starosty o uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022 , który stanie się podpkt.x) w pkt.7 porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała uzupełniony porządek i zarządziła głosowanie w sprawie jego przyjęcia.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad (11:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Damian Hutsch, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Beniamin Godyla, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Leszek Kałwak, Piotr Rasztar, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty uzupełniony porządek obrad.


3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie. (11:36:00)

Starosta Roland Fabianek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie (sprawozdania stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).


4. Rozpatrzenie oraz debata nad raportem o stanie Powiatu Oleskiego za 2018 rok. (11:44:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zacytowała część art..30 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym :

"Art.30a

 4. Rada powiatu rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

5. W debacie nad raportem o stanie powiatu radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

6. W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.

7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

1) w powiecie do 100 000 mieszkańców – co najmniej 150 osób;

2) w powiecie powyżej 100 000 mieszkańców – co najmniej 300 osób.

8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi

o zwiększeniu tej liczby.

9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu rada powiatu przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania rada powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania.

10. Nieudzielenie przez radę powiatu wotum zaufania zarządowi powiatu jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu.

11. Rada powiatu rozpoznaje sprawę odwołania zarządu z przyczyny, o której mowa w ust. 10, na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia zarządowi wotum zaufania. Rada powiatu może odwołać zarząd większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady.”

Poinformowała, że nie wpłynął żaden wniosek mieszkańców o udział w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Oleskiego za 2018 rok.

Następnie prosiła Starostę  o przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Oleskiego za 2018 rok.

Starosta Roland Fabianek omówił Raport o stanie Powiatu Oleskiego za 2018 rok załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń otworzyła debatę nad Raportem o stanie Powiatu Oleskiego za 2018 rok.

Brak zgłoszeń.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o przedstawienie opinii komisji.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów nie opiniowała Raportu o stanie Powiatu Oleskiego, ale pozytywnie zaopiniowała projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w  sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Oleśnie.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w  sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Oleśnie.

Członek Komisji Leszek Kałwak poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w  sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Oleśnie.


5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Oleśnie. (11:57:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w  sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Oleśnie, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie jego podjęcia. 

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VIII/38/2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Oleśnie (11:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Damian Hutsch, Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Beniamin Godyla, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr VIII/38/2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Oleśnie  , stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.


6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2018 rok: (11:59:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Skarbnika o przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 rok, sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2018 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za rok 2018, informacji o stanie mienia Powiatu Oleskiego za 2018 rok

       a. zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za 2018 rok; (11:59:00)

Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił sprawozdanie finansowe za 2018 rok składające się z:

- bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (załącznik nr 5 do niniejszego protokołu),

- bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (załącznik nr 6 do niniejszego protokołu),

- zestawienia zmian w funduszu jednostki (załącznik nr 7 do niniejszego protokołu),

- rachunku zysków i strat jednostki (załącznik nr 8 do niniejszego protokołu),

- informacji dodatkowej za rok 2018 (załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

       b. zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2018 rok; (12:02:00)

Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił:

- sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za rok 2018 (załącznik nr 10 do niniejszego protokołu),

- sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za rok 2018 wraz z korektą (załącznik nr 11 i 12 do niniejszego protokołu).

       c. zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Oleskiego za 2018 rok; (12:09:00)

Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił informację o stanie mienia Powiatu Oleskiego za rok 2018 (załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

       d. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2018 rok; (12:10:00)

Skarbnik Roman Neugebauer odczytał Uchwałę nr 171/2019 z dnia 6 maja 2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2018 rok (załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

       e. opinie Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych komisji Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2018 rok i sprawozdania finansowego za 2018 rok; (12:16:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o przedstawienie opinii komisji w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2018 rok i sprawozdania finansowego za 2018 rok.

Zastępca Komisji Piotr Rasztar odczytał:

- Uchwałę Nr 1/1/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 16.05.2019 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu finansowym, wykonaniu budżetu i informacji o stanie mienia Powiatu Oleskiego za 2018 rok (załącznik nr 15 do niniejszego protokołu),

- Uchwałę Nr 1/2/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 16.05.2019r. w sprawie wystąpienia do Rady Powiatu w Oleśnie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie z tytułu wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2018 rok (załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiane sprawozdania.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiane sprawozdania.

Członek Komisji Leszek Kałwak poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiane sprawozdanie.

       f. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej; (12:19:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Skarbnika o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.

Skarbnik Roman Neugebauer odczytał Uchwałę Nr 243/2019 z dnia 12.06.2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2018 rok (załącznik nr 17 do niniejszego protokołu).

       g. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok, (12:23:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o przedstawienie opinii komisji odnośnie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.

Członek Komisji Leszek Kałwak poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr VIII/39/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.  

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VIII/39/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok (12:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jacek Wróbel, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Beniamin Godyla, Sylwia Kus, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr VIII/39/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok, stanowiąca załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

       h. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie. (12:25:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o przedstawienie opinii komisji odnośnie projektu uchwały w sprawie  udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie. 

Członek Komisji Leszek Kałwak poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr VIII/40/2019 w sprawie  udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VIII/40/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie (12:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Beniamin Godyla, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Dionizy Brylka, Jacek Wróbel, Sylwia Kus
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr VIII/40/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie, stanowiąca załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.


7. Podjęcie uchwał: (12:31:00)

       a. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/249/17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, (12:31:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie o omówienie projektu uchwały.

Dyrektor Andrzej Prochota omówił projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosił o przedstawienie opinii komisji odnośnie omówionego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr VIII/41/2019 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/249/17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VIII/41/2019 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/249/17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie (12:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Stanisław Belka, Damian Hutsch, Leszek Kałwak, Jacek Wróbel, Barbara Kaczmarczyk, Dionizy Brylka, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Beniamin Godyla, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Sylwia Kus
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr VIII/41/2019 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/249/17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, stanowiąca załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

       b. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, (12:36:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie o omówienie projektu uchwały.

Dyrektor Andrzej Prochota omówił projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosił o przedstawienie opinii komisji odnośnie omówionego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Członek Komisji Leszek Kałwak poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr VIII/42/2019 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VIII/42/2019 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie (12:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Barbara Kaczmarczyk, Dionizy Brylka, Beniamin Godyla, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Piotr Rasztar
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr VIII/42/2019 w sprawie  oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, stanowiąca załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

       c. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli, (12:43:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli  o omówienie projektu uchwały.

Dyrektor Danuta Skrzeszowska omówiła projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o przedstawienie opinii komisji odnośnie omówionego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Członek Komisji Leszek Kałwak poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr VIII/43/2019 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VIII/43/2019 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli (12:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Dionizy Brylka, Stanisław Belka, Damian Hutsch, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Beniamin Godyla, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr VIII/43/2019 w sprawie  oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli, stanowiąca załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

       d. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie, (12:47:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła kierownika  Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie o omówienie projektu uchwały.

Kierownik Elżbieta Korzec omówiła projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosił o przedstawienie opinii komisji odnośnie omówionego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Członek Komisji Leszek Kałwak poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr VIII/44/2019 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VIII/44/2019 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie (12:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Stanisław Belka, Beniamin Godyla, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr VIII/44/2019 w sprawie  oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie, stanowiąca załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

       e. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Lotników Polskich w Oleśnie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Lotników Polskich w Oleśnie, (13:10:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu o omówienie osiemnastu projektów uchwał w sprawach oświatowych.

Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka omówiła projekty uchwał w sprawach oświatowych.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosił o przedstawienie opinii komisji odnośnie omówionych projektów uchwał w sprawach ośwaitowych.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiane projekty uchwał w sprawach oświatowych.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiane projekty uchwał w sprawach oświatowych.

Członek Komisji Leszek Kałwak poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiane projekty uchwał w sprawach oświatowych.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr VIII/45/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Lotników Polskich w Oleśnie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Lotników Polskich w Oleśnie.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VIII/45/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Lotników Polskich w Oleśnie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Lotników Polskich w Oleśnie (13:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Jacek Wróbel, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Beniamin Godyla, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Damian Hutsch
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr VIII/45/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Lotników Polskich w Oleśnie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Lotników Polskich w Oleśnie, stanowiąca załącznik nr 24 do niniejszego protokołu

       f. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnie, (13:17:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr VIII/46/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnie.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VIII/46/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnie (13:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jacek Wróbel, Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Beniamin Godyla, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Damian Hutsch
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr VIII/46/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnie, stanowiąca załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

       g. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Praszce w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Praszce, (13:19:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr VIII/47/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Praszce w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Praszce.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VIII/47/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Praszce w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Praszce (13:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Dionizy Brylka, Jacek Wróbel, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Beniamin Godyla, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr VIII/47/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Praszce w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Praszce, stanowiąca załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

       h. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Dobrodzieniu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Dobrodzieniu, (13:21:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr VIII/48/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Dobrodzieniu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Dobrodzieniu.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr VIII/48/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Dobrodzieniu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Dobrodzieniu (13:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jacek Wróbel, Barbara Kaczmarczyk, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Beniamin Godyla, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr VIII/48/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Dobrodzieniu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Dobrodzieniu, stanowiąca załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

       i. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 im. Józefa Lompy w Oleśnie w pięcioletnie Technikum nr 1 im. Józefa Lompy w Oleśnie, (13:23:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr VIII/49/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 im. Józefa Lompy w Oleśnie w pięcioletnie Technikum nr 1 im. Józefa Lompy w Oleśnie.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr VIII/49/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 im. Józefa Lompy w Oleśnie w pięcioletnie Technikum nr 1 im. Józefa Lompy w Oleśnie (13:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Beniamin Godyla, Damian Hutsch, Sylwia Kus
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr VIII/49/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 im. Józefa Lompy w Oleśnie w pięcioletnie Technikum nr 1 im. Józefa Lompy w Oleśnie, stanowiąca załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

       j. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 w Oleśnie w pięcioletnie Technikum nr 2 w Oleśnie, (13:25:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr VIII/50/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 w Oleśnie w pięcioletnie Technikum nr 2 w Oleśnie.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr VIII/50/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 w Oleśnie w pięcioletnie Technikum nr 2 w Oleśnie (13:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Beniamin Godyla, Sylwia Kus
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr VIII/50/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 w Oleśnie w pięcioletnie Technikum nr 2 w Oleśnie, stanowiąca załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

       k. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Praszce w pięcioletnie Technikum w Praszce, (13:26:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr VIII/51/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Praszce w pięcioletnie Technikum w Praszce.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VIII/51/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Praszce w pięcioletnie Technikum w Praszce (13:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Beniamin Godyla, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr VIII/51/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Praszce w pięcioletnie Technikum w Praszce, stanowiąca załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

       l. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Gorzowie Śląskim w pięcioletnie Technikum w Gorzowie Śląskim, (13:28:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr VIII/52/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Gorzowie Śląskim w pięcioletnie Technikum w Gorzowie Śląskim .

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VIII/52/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Gorzowie Śląskim w pięcioletnie Technikum w Gorzowie Śląskim (13:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Leszek Kałwak, Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Stanisław Belka, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Beniamin Godyla, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr VIII/52/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Gorzowie Śląskim  w pięcioletnie Technikum w Gorzowie Śląskim, stanowiąca załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

       m. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Dobrodzieniu w pięcioletnie Technikum w Dobrodzieniu, (13:30:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr VIII/53/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Dobrodzieniu w pięcioletnie Technikum w Dobrodzieniu .

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VIII/53/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Dobrodzieniu w pięcioletnie Technikum w Dobrodzieniu (13:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Beniamin Godyla, Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr VIII/53/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Dobrodzieniu  w pięcioletnie Technikum w Dobrodzieniu, stanowiąca załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

       n. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych im. Józefa Lompy w Oleśnie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Józefa Lompy w Oleśnie, (13:31:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr VIII/54/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych im. Józefa Lompy w Oleśnie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Józefa Lompy w Oleśnie.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VIII/54/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych im. Józefa Lompy w Oleśnie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Józefa Lompy w Oleśnie (13:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jacek Wróbel, Barbara Kaczmarczyk, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Beniamin Godyla, Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Damian Hutsch
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr VIII/54/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych im. Józefa Lompy w Oleśnie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Józefa Lompy w Oleśnie, stanowiąca załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

       o. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Oleśnie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Oleśnie, (13:33:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr VIII/55/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Oleśnie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Oleśnie.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VIII/55/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Oleśnie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Oleśnie (13:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Barbara Kaczmarczyk, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Beniamin Godyla
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr VIII/55/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Oleśnie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Oleśnie, stanowiąca załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

       p. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gorzowie Śląskim w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gorzowie Śląskim, (13:35:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr VIII/56/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gorzowie Śląskim w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gorzowie Śląskim  .

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VIII/56/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gorzowie Śląskim w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gorzowie Śląskim (13:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Beniamin Godyla, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr VIII/56/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gorzowie Śląskim  w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gorzowie Śląskim, stanowiąca załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

       q. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobrodzieniu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrodzieniu, (13:37:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr VIII/57/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobrodzieniu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrodzieniu.  

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VIII/57/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobrodzieniu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrodzieniu (13:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Beniamin Godyla, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Leszek Kałwak, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Barbara Kaczmarczyk
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr VIII/57/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobrodzieniu  w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrodzieniu, stanowiąca załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

       r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum dla Dorosłych w Oleśnie, (13:39:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr VIII/58/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum dla Dorosłych w Oleśnie.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VIII/58/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum dla Dorosłych w Oleśnie (13:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Barbara Kaczmarczyk, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Beniamin Godyla, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr VIII/58/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum dla Dorosłych w Oleśnie , stanowiąca załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

       s. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Oleśnie, (13:41:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr VIII/59/2019 w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Oleśnie.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VIII/59/2019 w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Oleśnie (13:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Stanisław Belka, Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Beniamin Godyla, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr VIII/59/2019 w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Oleśnie , stanowiąca załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

       t. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Gorzowie Śląskim, (13:42:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr VIII/60/2019 w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Gorzowie Śląskim.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VIII/60/2019 w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Gorzowie Śląskim (13:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Beniamin Godyla, Krzysztof Antonowicz, Dionizy Brylka, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr VIII/60/2019 w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Gorzowie Śląskim, stanowiąca załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

       u. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Praszce, (13:44:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr VIII/61/2019 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Praszce .

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VIII/61/2019 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Praszce (13:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Beniamin Godyla, Ewa Cichoń
 • PRZECIW (1):
  Tomasz Szymański
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr VIII/61/2019 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Praszce, stanowiąca załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.

       v. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu, (13:45:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr VIII/62/2019 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr VIII/62/2019 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu (13:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Damian Hutsch, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Piotr Rasztar, Jacek Wróbel, Beniamin Godyla, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr VIII/62/2019 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu, stanowiąca załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.

       w. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. (13:47:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego z uwzględnieniem wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28.06.2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Skarbnik Roman Neugebauer omówił projekt uchwały oraz wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28.06.2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Wniosek stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28.06.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawek Zarządu Powiatu w Oleśnie do projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (13:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Damian Hutsch, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Beniamin Godyla, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28.06.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  poprosiła o przedstawienie opinii Komisji odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisji Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Członek Komisji Leszek Kałwak poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała projekt Uchwały Nr VIII/63/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego   i zarządziła głosowanie w sprawie jego podjęcia.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VIII/63/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (13:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Beniamin Godyla, Stanisław Belka, Jacek Wróbel, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Sylwia Kus
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr VIII/63/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.

       x. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022 (13:55:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia o przedstawienie projektu uchwały.

Naczelnik Janusz Cecota omówił projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  poprosiła o przedstawienie opinii Komisji odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisji Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Członek Komisji Leszek Kałwak poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała projekt Uchwały Nr VIII/64/2019 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022 i zarządziła głosowanie w sprawie jego podjęcia.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VIII/64/2019 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022 (13:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Beniamin Godyla, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Sylwia Kus
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr VIII/64/2019 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022, stanowiąca załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.


8. Wolne wnioski i interpelacje. (13:59:00)

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Chudzicki odczytał pismo Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Oleśnie w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Powiatu w Oleśnie do składu komisji konkursowej oraz wskazanie przewodniczącego komisji w związku z przygotowaniami wszczęcia procedury konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie (załącznik nr 45 do niniejszego protokołu).

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Barbara Kaczmarczyk odczytała pismo Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Oleśnie w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Powiatu w Oleśnie do składu komisji konkursowej w związku z zamiarem ogłoszenia konkursu na zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie (załącznik nr 46 do niniejszego protokołu).

Zgłoszono kandydatury.

Kandydaci wyrazili zgodę.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że:

- do składu komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie złożono następujące propozycje przedstawicieli Rady Powiatu w Oleśnie: Przewodniczący Komisji Roland Fabianek, członkowie : Stanisław Belka, Ewa Cichoń, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki i Zbigniew Górrecki,

- do składu komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie złożono propozycję przedstawiciela Rady Powiatu w Oleśnie: Starosta Oleski Roland Fabianek.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych propozycji.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Barbara Kaczmarczyk zgłosiła uwagę odnośnie miejsc parkingowych przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Olesnie dla radnych na czas trwania posiedzeń Rady czy Komisji.


9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (14:16:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr VII/2019 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 30 maja 2019 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr VII/2019 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 30 maja 2019 roku (14:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Damian Hutsch, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Dionizy Brylka, Stanisław Belka, Beniamin Godyla, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty protokół nr VII/2019 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 30 maja 2019 roku.


10. Zakończenie sesji. (14:17:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad VIII sesji Rady Powiatu w Oleśnie.

Zakończono sesję (14:18:18)

 

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek