Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół nr IX sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 5 .09.2019r.

PROTOKÓŁ Nr IX/2019
z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 5 września 2019 roku
na sali Nr 117 Starostwa Powiatowego w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2019-09-05 o godz. 10:26:46, a zakończono o godz. 13:00:51 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 17 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Jacek Wróbel
 9. Beniamin Godyla
 10. Stanisław Grzesik
 11. Barbara Kaczmarczyk
 12. Teresa Czaja
 13. Dionizy Brylka
 14. Krzysztof Antonowicz
 15. Janusz Wojczyszyn
 16. Sylwia Kus
 17. Ewa Cichoń

Nieobecny usprawiedliwiony: Henryk Zug.
Zgłoszone spóźnienie: Damian Hutsch.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Danuta Antas - Sekretarz Powiatu
2. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu
3. Dariusz Kraśnicki - radca prawny
4. Renata Płaczek-Zielonka - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
5. Grażyna Kiełbus - zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie
6. Mariola Markiewicz-Kula - z up. dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie
7. Dorota Janikowska-Młynarczyk - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek IX sesji Rady Powiatu w Oleśnie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie za rok 2018.
 5. Sprawozdania z działań podejmowanych w 2018 roku na terenie Powiatu Oleskiego przez: Nadzór Wodny w Kluczborsku, Nadzór Wodny w Tarnowskich Górach, Nadzór Wodny w Wieluniu, Nadzór Wodny w Kępnie, Nadzór Wodny w Strzelcach Opolskich i Nadzór Wodny w Kłobucku.
 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za I półrocze 2019 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie;
  b) w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/160/12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 października 2012 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształceniu na odległość;
  c) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/166/12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie utworzenia  Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Oleśnie;
  d) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Oleśnie w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Oleśnie;
  e) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Oleśnie w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 w Oleśnie;
  f ) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Praszce w Centrum Kształcenia Zawodowego w Praszce;
  g) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół w Dobrodzieniu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrodzieniu;
  g) w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr V/26/2019 z dnia 28.02.2019 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2019 rok;
  h)   w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr VI/28/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu;
  i)  w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego;
  j)  w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV/19/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  Powiatu Oleskiego.
 8. Wolne wnioski i interpelacje.
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 10. Zakończenie sesji.

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. (10:26:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała otwarcia IX sesji Rady Powiatu w Oleśnie i na podstawie listy obecności stwierdziła , że w sesji uczestniczy 17 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.


2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. (10:28:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała czy są wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad.

Brak wniosków o uzupełnienie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała  porządek i zarządziła głosowanie w sprawie jego przyjęcia.

Głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad. (10:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Janusz Wojczyszyn, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Ewa Cichoń, Teresa Czaja, Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Beniamin Godyla, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Stanisław Grzesik, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Henryk Zug, Damian Hutsch

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty porządek obrad.


3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie. (10:32:00)

Starosta Roland Fabianek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie (sprawozdania stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Nastąpiła zmiana quorum (10:56:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 18

Do sesji dołączyli radni:

 1. Damian Hutsch

Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Kaczmarczyk poprosiła o podanie wyskości dopłaty ze strony państwa do 1 km w przypadku uruchomienia nowej linii autobusowej.

Starosta Roland Fabianek wyjaśnił, że według informacji Naczelnika Komunikacji i Transportu maksymalna wysokość dopłaty do 1 km nowej linii to 1 zł., pod warunkiem udziału samorządu w podobnej wysokości. Następnie omówił warunki składnia wniosków i koszty.

Jacek Wróbel  odnośnie wskazanych wniosków do Samorządowego Funduszu Dróg na lata 2020-2021 poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki nie rekomendowała tych wniosków.

Starosta Roland Fabianek wyjaśnił, że były rozmowy w gronie radnych o realizacji w pierwszej kolejności inwestycji drogowych, na które są gotowe dokumentacje. Ponadto planowane jest dokończenie rozpoczętych zadań. Przy kolejnych naborach, według woli i deklaracji, Komisja Oświaty i Gospodarki będzie proszona o udział w pracach nad wytypowaniem kolejnych dróg do realizacji.


4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie za rok 2018. (11:01:00)

Przewodnicząca Rady Ewa Cichoń stwierdziła, że sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie za 2018 rok zostało omówione na wcześniejszym posiedzeniu wspólnym komisji. Poprosiła o zadawanie pytań .

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie za 2018 rok stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Brak pytań.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła  o przedstawienie opinii komisji odnośnie przedłożonego sprawozdania.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiane sprawozdanie.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Piotr Rasztar poinformował, ze Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiane sprawozdanie.

Przewodniczący Komisji Jacek wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiane sprawozdanie.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany sprawozdanie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie zapoznała się ze sprawozdaniem  z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie za 2018 rok.


5. Sprawozdania z działań podejmowanych w 2018 roku na terenie Powiatu Oleskiego przez: Nadzór Wodny w Kluczborsku, Nadzór Wodny w Tarnowskich Górach, Nadzór Wodny w Wieluniu, Nadzór Wodny w Kępnie, Nadzór Wodny w Strzelcach Opolskich i Nadzór Wodny w Kłobucku. (11:03:00)

Przewodnicząca Rady Ewa Cichoń stwierdziła, że sprawozdania z działań podejmowanych w 2018 roku na terenie Powiatu Oleskiego przez: Nadzór Wodny w Kluczborsku, Nadzór Wodny w Tarnowskich Górach, Nadzór Wodny w Wieluniu, Nadzór Wodny w Kępnie, Nadzór Wodny w Strzelcach Opolskich i Nadzór Wodny w Kłobucku zostały omówione na wcześniejszym posiedzeniu wspólnym komisji. Poprosiła o zadawanie pytań .

Sprawozdania z działań podejmowanych w 2018 roku na terenie Powiatu Oleskiego przez: Nadzór Wodny w Kluczborsku, Nadzór Wodny w Tarnowskich Górach, Nadzór Wodny w Wieluniu, Nadzór Wodny w Kępnie, Nadzór Wodny w Strzelcach Opolskich i Nadzór Wodny w Kłobucku stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Brak pytań.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła  o przedstawienie opinii komisji odnośnie przedłożonych sprawozdań.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiane sprawozdania.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Piotr Rasztar poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiane sprawozdania.

Przewodniczący Komisji Jacek wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiane sprawozdania.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany sprawozdania.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie zapoznała się ze sprawozdaniami  z działań podejmowanych w 2018 roku na terenie Powiatu Oleskiego przez: Nadzór Wodny w Kluczborsku, Nadzór Wodny w Tarnowskich Górach, Nadzór Wodny w Wieluniu, Nadzór Wodny w Kępnie, Nadzór Wodny w Strzelcach Opolskich i Nadzór Wodny w Kłobucku.


6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za I półrocze 2019 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. (11:05:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Skarbnika o omówienie sprawozdania wraz z informacjami.

Skarbnik Roman Neugebauer omówił:
- sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za I półrocze 2019 roku ( załącznik nr 5 do niniejszego protokołu),
- informację o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (załącznik nr 6 do niniejszego protokołu),
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o zadawanie pytań do przedstawione sprawozdania oraz informacji.

Brak pytań.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła  o przedstawienie opinii komisji odnośnie przedłożonych sprawozdań.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiane sprawozdanie wraz z informacjami.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Piotr Rasztar poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiane sprawozdanie wraz z informacjami.

Przewodniczący Komisji Jacek wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiane sprawozdanie wraz z informacjami.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany sprawozdanie wraz z informacjami.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za I półrocze 2019 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

7. Podjęcie uchwał: (11:10:00)

       a. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie; (11:10:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Starostę  o omówienie projektu uchwały.

Starosta Roland Fabianek omówił projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła  o przedstawienie opinii komisji odnośnie omówionego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Piotr Rasztar poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr IX/65/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr IX/65/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie. (11:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Damian Hutsch, Dionizy Brylka, Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Krzysztof Antonowicz, Leszek Kałwak, Piotr Rasztar, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Beniamin Godyla, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(1):
  Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr IX/65/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

       b. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/160/12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 października 2012 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształceniu na odległość; (11:14:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu  o omówienie projektu uchwały.

Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka omówiła projekt uchwały. Ponadto poinformowała, że projekt uchwały został zaopiniowany przez związki zawodowe nauczycieli.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o przedstawienie opinii związków.

Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka poinformowała, że na 6 opinii trzy z nich nie wnoszą uwag do omawianego projektu uchwały, jedna jest negatywna oraz dwie opinie są negatywne z uwagami.

Krzysztof Antonowicz poinformował, że w pkt. 7 w tabeli projektu uchwały "nauczyciele praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych" ustawodawca obniżył im pensum z 22 do 20 godzin. Zadał pytanie czy nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych będą traktowani jak nauczyciele praktycznej nauki zawodu.

Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka poinformowała, że przy opracowywaniu projektu uchwały wraz z uzasadnieniem posiłkowała się opiniami w zakresie zadanego przez radnego pytania. Wszystkie komentarze i opinie są jednoznaczne wskazujące , że nauczyciele wykonujący zadania w ramach przydziału godzin praktycznej nauki zawodu w technikach są również tym objęci. Ten temat był dyskutowany na naradzie z dyrektorami szkół i wnioskiem z narady było wystąpienie w tym zakresie o opinie do Kuratorium Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej.

Krzysztof Antonowicz poprosił o podanie podstawy prawnej zmieniającej w tym roku zakwalifikowanie nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych jako nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Starosta Roland Fabianek wyjaśnił, że podstawą do opracowania projektu uchwały było wejście w życie zmiany ustawy Karty Nauczyciela z dnia 11 lipca 2019 roku. Zacytował art.42 ust.3 pkt.3 ustawy Karta Nauczyciela. Na naradzie z dyrektorami szkół była dyskusja w zakresie 50% godzin nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych tj które są godzinami zajęć praktycznych, a które są godzinami zajęć teoretycznych. Sprawa zakwalifikowania nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych jako nauczycieli praktycznej nauki zawodu będzie wyjaśniania.

Krzysztof Antonowicz wyjaśnił, że zapisy projektu uchwały nie budzą wątpliwości, bo polepszają warunki pracy obniżając pensum z 22 na 20. Rozpoczął się nowy rok szkolny i zmieniane są warunki pracy i płacy. Po konferencji w sierpniu nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych zostali zaskoczeni wzrostem pensum z 18 na 20 godzin. Zasady zmiany warunków pracy i płacy nie zostały zachowane. Głosując za przyjęciem projektu uchwały będzie świadomy, że nauczyciele praktycznej nauki zawodu będą mieli zmniejszone pensum z 22 na 20, ale jednocześni nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych będą mieli zwiększone pensum z 18 na 20 godzin. Nie znalazł przepisów prawa, aby komukolwiek zwiększyło się pensum. Poprosił o przedstawienie opinii związków zawodowych.

Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawiła następujące opinie:
- Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania Powiatu Oleskiego w Praszce,
- Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału w Gorzowie Śl.,
- Związku Nauczycielstwa Poslkeigo Zarządu Oddziału w Praszce,
- Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddziału w Dobrodzieniu,
- Zarządu Koła Międzyzakładowej organizacji Związku Zawodowego Oświata w Zespole szkol w Oleśnie i Związku Zawodowego Oświata Zarządu Związku w Katowicach,
- Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału w Oleśnie.
Opinie stanowią załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Janusz Wojczyszyn stwierdził, że radny Krzysztof Antonowicz nie ma wątpliwości co do treści projektu uchwały, ale ma wątpliwości co do interpretacji kogo będzie dotyczyć pkt.7  tabeli w projekcie uchwały. Te wątpliwości powinny być rozwiązywane na poziomie dyrektora w chwili podpisywania umowę o pracę z nauczycielem.

Krzysztof Antonowicz wyjaśnił, że ta wątpliwość nie miała miejsca w latach ubiegłych. Teraz ona się pojawiła. Po zagłosowaniu "za" przyjęciem uchwały interpretacja Wydziału Edukacji będzie taka, że nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych będzie zakwalifikowany jak nauczyciel praktycznej nauki zawodu. Będzie to kontynuacja tego co się już dzieje tj tym nauczycielom jest podnoszone pensum.

Janusz Wojczyszyn wyjaśnił, że głosują za ta uchwałą będzie świadomy tego, ze obniżone zostanie pensum nauczyciela praktycznej nauki zawodu, a nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych wykładających przedmioty zawodowe w formie lekcyjnej będą mieli pensum 18 godzin.

Krzysztof Antonowicz stwierdził, że Wydział Edukacji tego tak nie przyjmuje i są już skutki prawne, bo ludziom zostały zmienione warunki pracy i płacy.

Dionizy Brylka stwierdził, że przy zmianie warunków pracy i płacy obowiązuje terminy np. 3 miesięczny okres wypowiedzenia.

Janusz Wojczyszyn wyjaśnił, że w przypadku nauczycieli zmiany w zatrudnieniu mogą nastąpić najpóźniej do 31.05.

Starosta stwierdził, że nie ma wątpliwości co do zapisów ustawy, ale wątpliwości budzi sposób zakwalifikowania godzin laboratoryjnych nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych tj czy to są godziny praktycznej nauki zawody czy też godziny teoretycznych przedmiotów zawodowych. Te wątpliwości zasygnalizowali dyrektorzy szkół i padła sugestia, że te godziny zajęć praktycznych należy zaliczyć do grupy innego pensum. Arkusze organizacyjne szkół są zatwierdzane do końca maja. Obniżenie pensum po tym terminie powoduje problemy dla dyrektora oraz organu prowadzącego jak znaleźć ludzi, aby obsadzić godziny od 1.09. Będziemy starać się wyjaśnić jak to ma być interpretowane.

Krzysztof Antonowicz stwierdził, że ramowe programy nie zostały stworzone w tym roku. One funkcjonują od 5 lat jak weszła w życie reforma szkolnictwa zawodowego i tam było przewidziane te 50%, o którym mówił Starosta. Intencją tego było, aby w technikach nie tylko wykładać teorię w przedmiotach zawodowych, ale też pokazać. Nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych mają teorię wprowadzać w praktykę. Teraz rodzą się wątpliwości, których wcześniej nie było. Prosił o podanie podstaw prawnych, aby wiedzieć w którym czasie zmieniły się zasady. Powiat za to odpowiada.

Jacek Wróbel zapytał czy doszło już do takich zmian.

Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka wyjaśniła, że przepisy wchodzą w życie od 01.09., a więc szkoły przygotowując aneks do arkusza organizacyjnego musieli uwzględnić przepisy nie znając jeszcze wtedy decyzji Rady Powiatu. Te arkusze opiniuje Kuratorium Oświaty w Opolu. Są tam wnikliwie badane i analizowane. Odnośnie zmian warunków pracy i płacy, to w tym przypadku warunki pracy nie ulegają zmienia, bo osoba dalej zajmuje stanowisko nauczyciela. Natomiast zagadnienia zmiany wymiaru czasu pracy reguluje Karta Nauczyciela. Następnie przedstawiła zakres dyskusji na naradzie z dyrektorami szkół.

Janusz Wojczyszyn stwierdził, że projekt uchwały nie budzi jego wątpliwości. Wątpliwości budzą interpretacje. Jest spór, który należy rozstrzygnąć na poziomie Starostwo i dyrektorzy szkół. Jeżeli były niezasadne działania, to należy się z nich wycofać. Następnie stwierdził, ze należy przegłosować projekt uchwały.

Krzysztof Antonowicz stwierdził, ze ta uchwała daje możliwość podniesienia pensum nauczycielom teoretycznych przedmiotów zawodowych i to już jest wprowadzane. To dotyczy nie tylko jednej szkoły.

Jacek Wróbel zadał pytanie do radcy prawnego, czy w tym projekcie uchwały można uściślić definicje nauczyciela praktycznej nauki zawodu.

Wicestarosta Stanisław Belka wyjaśnił, że co do definicji nauczyciela praktycznej nauki zawodu nie ma wątpliwości. Wątpliwość jest w tym czy w podstawie programowej w technikach jest praktyczna nauka zawodu, czy też tylko teoretyczna nauka zawodu.

Starosta Roland Fabianek stwierdził, że do zapisu art.42 ust.3 pkt.7d dostosowana są zapisy w projekcie uchwały. Nie jest doprecyzowane co z nauczycielami, którzy prowadzają zajęcia w formie laboratoryjnej.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła  o przedstawienie opinii komisji odnośnie omówionego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Piotr Rasztar poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr IX/66/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/160/12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 października 2012 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształceniu na odległość.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr IX/66/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/160/12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 października 2012 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształceniu na odległość (11:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Stanisław Belka, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Chudzicki, Teresa Czaja, Stanisław Grzesik, Tomasz Szymański, Kordian Poniatowski, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Leszek Kałwak
 • PRZECIW (2):
  Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar
 • WSTRZYMUJE SIĘ (5):
  Ewa Cichoń, Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Beniamin Godyla, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 11 ”za”, 2 „przeciw” i 5 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr IX/66/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/160/12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 października 2012 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształceniu na odległość, stanowiącą załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

       c. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/166/12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Oleśnie; (11:54:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu o omówienie  pięciu projektów uchwały Rady Powiatu  związanych z przekształceniem centrum kształcenia praktycznego w centra kształcenia zawodowego.

Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka omówiła projekty uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła  o przedstawienie opinii komisji odnośnie omówionych pięciu  projektów uchwał.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiane projekty uchwał.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Piotr Rasztar poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiane projekty uchwał.

Przewodniczący Komisji Jacek wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiane projekty uchwał.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiane projekty uchwał.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr IX/67/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/166/12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Oleśnie.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr IX/67/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/166/12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Oleśnie (11:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Damian Hutsch, Stanisław Grzesik, Tomasz Szymański, Janusz Wojczyszyn, Stanisław Belka, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Barbara Kaczmarczyk, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Beniamin Godyla, Krzysztof Antonowicz, Teresa Czaja, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr IX/67/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/166/12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Oleśnie , stanowiącą załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

       d. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Oleśnie w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Oleśnie; (11:59:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr IX/68/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Oleśnie w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Oleśnie

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr IX/68/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Oleśnie w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Oleśnie (12:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Leszek Kałwak, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Beniamin Godyla, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn, Teresa Czaja, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr IX/68/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Oleśnie w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Oleśnie, stanowiącą załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

       e. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Oleśnie w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 w Oleśnie; (12:02:00)

Nastąpiła zmiana quorum (12:03:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 17

Sesję opuścili radni:

 1. Stanisław Belka

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr IX/69/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Oleśnie w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 w Oleśnie

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr IX/69/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Oleśnie w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 w Oleśnie (12:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Beniamin Godyla, Tomasz Szymański, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Grzesik, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Teresa Czaja, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Belka, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr IX/69/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Oleśnie w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 w Oleśnie, stanowiącą załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

       f. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Praszce w Centrum Kształcenia Zawodowego w Praszce; (12:04:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr IX/70/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Praszce w Centrum Kształcenia Zawodowego w Praszce.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr IX/70/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Praszce w Centrum Kształcenia Zawodowego w Praszce (12:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Tomasz Szymański, Stanisław Grzesik, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Krzysztof Chudzicki, Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Beniamin Godyla, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka, Kordian Poniatowski, Janusz Wojczyszyn, Teresa Czaja, Roland Fabianek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Belka, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr IX/70/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Praszce w Centrum Kształcenia Zawodowego w Praszce, stanowiącą załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

       g. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół w Dobrodzieniu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrodzieniu; (12:06:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr IX/71/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół w Dobrodzieniu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrodzieniu.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr IX/71/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół w Dobrodzieniu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrodzieniu (12:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Stanisław Grzesik, Beniamin Godyla, Krzysztof Chudzicki, Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Belka, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr IX/71/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół w Dobrodzieniu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrodzieniu, stanowiącą załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

       h. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr V/26/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2019 rok; (12:07:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie Panią Elżbietę Hadaś o omówienie projektu uchwały.

Dyrektor Elżbieta Hadaś omówiła projekt uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła  o przedstawienie opinii komisji odnośnie omówionego  projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Piotr Rasztar poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr IX/72/2019 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr V/26/2019 z dnia 28 lutego2019 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2019 rok. 

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr IX/72/2019 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr V/26/2019 z dnia 28 lutego2019 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2019 rok (12:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Jacek Wróbel, Piotr Rasztar, Beniamin Godyla, Janusz Wojczyszyn, Barbara Kaczmarczyk, Dionizy Brylka, Stanisław Grzesik, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Belka, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr IX/72/2019 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr V/26/2019 z dnia 28 lutego2019 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2019 rok, stanowiącą załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

       i. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr VI/28/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu; (12:30:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła Skarbnika o omówienie projektu uchwały.

Skarbnik Roman Neugebauer omówił projekt uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła  o przedstawienie opinii komisji odnośnie omówionego  projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Piotr Rasztar poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr IX/73/2019 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr VI/28/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr IX/73/2019 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr VI/28/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (12:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Grzesik, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Janusz Wojczyszyn, Beniamin Godyla, Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Teresa Czaja, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Belka, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr IX/73/2019 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr VI/28/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, stanowiącą załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

       j. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego; (12:36:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego z uwzględnieniem wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 05.09.2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Skarbnik Roman Neugebauer omówił projekt uchwały oraz wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 05.09.2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Wniosek stanowi załącznik nr 418 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 05.09.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Grzesik, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Barbara Kaczmarczyk, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń, Teresa Czaja, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Beniamin Godyla, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Belka, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła  o przedstawienie opinii komisji odnośnie omówionego  projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Piotr Rasztar poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr IX/74/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr IX/74/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Beniamin Godyla, Teresa Czaja, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Kordian Poniatowski, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk, Piotr Rasztar, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Belka, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr IX/74/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

       k. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV/19/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego. (12:47:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o przedstawienie projektu uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV/19/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego z uwzględnieniem wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 05.09.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV/19/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.

Skarbnik Roman Neugebauer omówił projekt uchwały oraz wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 05.09.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV/19/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.

Wniosek stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 05.09.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV/19/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV/19/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (12:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn, Teresa Czaja, Beniamin Godyla, Krzysztof Antonowicz, Barbara Kaczmarczyk, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka, Sylwia Kus, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Belka, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie .

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła  o przedstawienie opinii komisji odnośnie omówionego  projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Piotr Rasztar poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr IX/75/2019 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV/19/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr IX/75/2019 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV/19/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego. (12:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Damian Hutsch, Beniamin Godyla, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Barbara Kaczmarczyk, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Belka, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr IX/75/2019 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV/19/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.


8. Wolne wnioski i interpelacje. (12:53:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że do Starostwa Powiatowego w Oleśnie wpłynęła petycja w interesie publicznym radcy pranego Konrada Łakomego, która została radnym przekazana i była również przedstawiona na posiedzeniu komisji (załącznik nr 22 do niniejszego protokołu). Udzieliła głosu Pani Sekretarz w celu omówienia zakresu petycji.

Sekretarz Danuta Antas omówiła zakres petycji.


9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (12:59:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr VIII/2019 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28 czerwca 2019 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr VIII/2019 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28 czerwca 2019 roku (12:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Roland Fabianek, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Kordian Poniatowski, Beniamin Godyla, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Dionizy Brylka
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Belka, Henryk Zug

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 15 ”za”, 0 „przeciw” i 2 ”wstrzymującymi się” został przyjęty protokół nr VIII/2019 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28 czerwca 2019 roku.


10. Zakończenie sesji. (13:00:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad ix sesji Rady Powiatu w Oleśnie.


Zakończono sesję (13:00:51)

 

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek