Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na organizację wyjazdu do Łodzi dla uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie w ramach projektu: „Szkolimy zawodowo w Powiecie oleskim”

Strona archiwalna

 

RPO+OP+EFS.jpeg

Zapytanie ofertowe na organizację wyjazdu do Łodzi dla uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie w ramach projektu: „Szkolimy zawodowo w Powiecie oleskim”

Data publikacji: 02.10.2019


Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Biuro Usługowo-Turystyczne Atlantic, Pl. Wolności 12, 35-073 Rzeszów, data wpływu 10.10.2019 r, godz. 12:48 - 6800,00 zł

Pełna lista podmiotów

1) MruCon Group Sp. z o.o. ul. Krótka 8, 62-030 Luboń, data wpływu 7.10.2019 r.
2) Inventum Sp. z o.o., ul. Reja 20a, 33-300 Nowy Sącz, data wpływu 10.10.2019 r.
3) Biuro Usługowo-Turystyczne Atlantic, Pl. Wolności 12, 35-073 Rzeszów, data wpływu 10.10.2019 r.


Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-10-2019

Numer ogłoszenia

1209444

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert:
Zespół Szkół w Gorzowie – sekretariat, ul. Byczyńska 9, 46–310 Gorzów Śląski,
osobiście lub za pośrednictwem poczty na podany wyżej adres.
Elektronicznie:
e-mail: r.halski@powiatoleski.pl
Termin składania ofert:
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2019 r. godz. 13:00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

r.halski@powiatoleski.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Halski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

34 3597833, 35, 37 wew.317

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdów do Łodzi, dla uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie w terminie 22 – 23.10.2019 r.
Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przez Powiat Oleski projektu p.n.: „Szkolimy zawodowo w Powiecie oleskim” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Kadrę wychowawczą (2 opiekunów) zapewnia Zamawiający.
Zamawiający opracuje i przekaże Wykonawcy szczegółowy program wyjazdów.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca wskaże Zamawiającemu zarezerwowany obiekt noclegowy.
Zamówienie należy wykonać zgodnie z przepisami:
a)Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2001 r., Nr 135, poz. 1516 z póżn. zm.),
b)Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r., poz.452)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski Miejscowość: Olesno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Organizacja wyjazdów jest niezbędna do realizacji projektu Szkolimy zawodowo w Powiecie oleskim ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia

Organizacja wyjazdów zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia

Kod CPV

63511000-4

Nazwa kodu CPV

Organizacja wycieczek

Harmonogram realizacji zamówienia

22-23 października 2019 roku

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca uprawniony do prowadzenia działalności objętej przedmiotem zamówienia, tj. jest wpisany do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, zgodnie z ustawą z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 548)

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi polegające na organizacji wyjazdów edukacyjno-wypoczynkowych z noclegiem do aglomeracji miejskich (powyżej 500 tys. mieszkańców) dla grupy co najmniej 20 uczniów

Warunki zmiany umowy

określone w projekcie umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na ofertę składa się:
a) Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Ogłoszenia,
b) Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia formularza wykazu usług – załącznik nr 3 do Ogłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto – 90%
Standard ośrodka noclegowego – 10%

Cena brutto
Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone wg wzoru:
Cena minimalna x Cena badana x 90

Standard ośrodka noclegowego
obiekt typu internat, bursa, akademik, hostel itp. – 5 pkt
obiekt typu hotel 1 i 2 gwiazdkowy – 8 pkt
obiekt typu hotel 3 i więcej gwiazdek – 10 pkt.

Wykluczenia

Wykonawcy nie mogą być powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT OLESKI

Adres

Jana Pieloka 21

46-300 Olesno

opolskie , oleski

Numer telefonu

343597833

Fax

343597845

NIP

5761575840

Tytuł projektu

Szkolimy zawodowo w Powiecie Oleskim

Numer projektu

RPOP.09.02.01-16-0004/17-00