Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na organizację wyjazdu do Gliwic dla uczniów z Zespołu Szkół w Dobrodzieniu w ramach projektu: „Szkolimy zawodowo w Powiecie oleskim”

Strona archiwalna

 

RPO+OP+EFS.jpeg

Zapytanie ofertowe na organizację wyjazdu do Gliwic dla uczniów z Zespołu Szkół w Dobrodzieniu w ramach projektu: „Szkolimy zawodowo w Powiecie oleskim”

Data publikacji: 23.10.2019

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1) Fides-Travel Marek Piekarski, ul. Kuligowskiego 14, 85-792 Bydgoszcz, data wpływu 25.10.2019 r. - 1944,00 zł

Pełna lista podmiotów

1) Fides-Travel Marek Piekarski, ul. Kuligowskiego 14, 85-792 Bydgoszcz, data wpływu 25.10.2019 r, godz. 23:31;
2) Anna Ingarden Garden Sport, os. Zaułek Jugowicki 6, 30-432 Kraków, data wpływu 28.10.2019 r., godz. 14:45;
3) Biuro Podróży Siesta Michał Jeziorowski, ul. Kluczborska 30, 46-300 Olesno, data wpływu 29.10.2019 r., godz. 12:33;
4) Biuro Podróży Pogodna Travel, ul. Wyszyńskiego 5/35, 18-300 Zambrów; data wpływu 29.10.2019 r., godz. 17:12;
5) MruCon Group Sp. z o.o., ul. Krótka 8, 62-030 Luboń, data wpływu 30.10.2019 r., godz. 09:03;
6) Sun&More Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin, data wpływu 30.10.2019 r, godz. 14:11

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-10-2019 godz. 13:00

Numer ogłoszenia

1213418

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert:
Zespół Szkół w Gorzowie – sekretariat, ul. Byczyńska 9, 46–310 Gorzów Śląski,
osobiście lub za pośrednictwem poczty na podany wyżej adres.
Elektronicznie:
e-mail: r.halski@powiatoleski.pl
Termin składania ofert:
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2019 r. godz. 13:00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

r.halski@powiatoleski.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Halski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

34 3597833, 35, 37 wew.317

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu do Gliwic, dla uczniów z Zespołu Szkół w Dobrodzieniu w terminie 13.11.2019 r.
Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przez Powiat Oleski projektu p.n.: „Szkolimy zawodowo w Powiecie oleskim” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Kadrę wychowawczą (2 opiekunów) zapewnia Zamawiający.
Zamówienie należy wykonać zgodnie z przepisami:
a)Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2001 r., Nr 135, poz. 1516 z póżn. zm.),
b)Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r., poz.452)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Organizacja wyjazdów jest niezbędna do realizacji projektu Szkolimy zawodowo w Powiecie oleskim ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia

Organizacja wyjazdów zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia

Kod CPV

63511000-4

Nazwa kodu CPV

Organizacja wycieczek

Harmonogram realizacji zamówienia

13.11.2019 rok

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca uprawniony do prowadzenia działalności objętej przedmiotem zamówienia, tj. jest wpisany do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, zgodnie z ustawą z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 548)

Warunki zmiany umowy

określone w projekcie umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na ofertę składa się - Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Ogłoszenia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto – 100%

Cena brutto
Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone wg wzoru:
Cena minimalna x Cena badana x 90

Wykluczenia

Wykonawcy nie mogą być powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT OLESKI

Adres

Jana Pieloka 21

46-300 Olesno

opolskie , oleski

Numer telefonu

343597833

Fax

343597845

NIP

5761575840

Tytuł projektu

Szkolimy zawodowo w Powiecie Oleskim

Numer projektu

RPOP.09.02.01-16-0004/17-00