Przejdź do treści strony WCAG

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku

Uwaga: W punkcie IV.3 ogłoszenia wprowadza się zmianę:

"na zadania z zakresu edukacji prawnej powierzone organizacji pozarządowej w trybie art. 11 ust. 7 zdanie drugie, ustawy:

5 940,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych 00/100 groszy) tj. po 2 970,00 zł na punkt"

 

ZARZĄD POWIATU W OLEŚNIE

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2020 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

 1. Cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która będzie prowadziła w Powiecie Oleskim punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkt świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 1. Rodzaj zadania

Powierzenie prowadzenia:
1) punktu nieodpłatnej pomocy prawnej ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji, usytuowanego w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Domu Harcerza w Oleśnie ul. Krasickiego 22, 46-300 Olesno, wg. harmonogramu:

 • w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki – w godz. od 8.00 do 12.00,
 • w środy – w godz. od 11.00 do 15.00
  2) punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, usytuowanego w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Pl. Wolności 24, 46-380 Dobrodzień wg. harmonogramu:
 • w poniedziałki, czwartki i piątki – w godz. od 8:00 do 12:00,
 • we wtorki i środy – w godz. od 14:00 do 18:00
 1. Zlecający zastrzega sobie możliwości zmiany lokalizacji oraz harmonogramu otwarcia punktów.
 2. W punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji, dyżury w jeden dzień tygodnia (ustalony w umowie) będą poświęcone jedynie nieodpłatnej mediacji, chyba że nie zostanie złożony żaden wniosek o przeprowadzenie mediacji, o której mowa w art. 4a ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.
 3. W konkursie  dopuszcza się możliwość złożenia ofert w następujących wariantach:
 • udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Oleśnie;
 • świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie w Dobrodzieniu;
 • udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Oleśnie oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie w Dobrodzieniu.
 1. W przypadku gdy w otwartym konkursie ofert, nie wpłynie żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, organizacji pozarządowej powierza się prowadzenie wszystkich punktów z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.
 1. Podmioty uprawnione do złożenia oferty

O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 11d ustawy.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadań

Na realizację zadania przeznacza się kwotę:

 1. na wynagrodzenie z tytułu umowy na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

60 060,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100 groszy);

 1. na wynagrodzenie z tytułu umowy na prowadzenie punktu nieodpłatnego świadczenia poradnictwa obywatelskiego:

60 060,00 zł (słownie sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100 groszy)

 1. na zadania z zakresu edukacji prawnej powierzone organizacji pozarządowej w trybie art. 11 ust. 7 zdanie drugie, ustawy:

5 940,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych 00/100 groszy) tj. po 2 970,00 zł na punkt

 1. Zasady przyznania dotacji

Zasady przyznania dotacji na realizację powyższych zadań określają przepisy:

 1. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688 z późn. zm.);
 2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.);
 3. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294 z późn. zm.)
 1. Termin i warunki realizacji zadania
 1. Realizacja zadania publicznego powinna nastąpić w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31.12.2020 r.
 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa na wykonanie zadania publicznego.
 3. W ramach umowy, organizacji pozarządowej powierza się jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt, w szczególności w formach o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy.
 4. W umowie Starosta Oleski określi preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.
 5. W przypadku zmiany ustawy, zastrzega się możliwość zmiany umowy zawartej z organizacją pozarządową na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, celem dostosowania do wymogów ustawowych.
 6. Zleceniobiorca zobowiązany jest m.in. do:
 • prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez 5 dni w tygodniu, co najmniej 4 godziny dziennie, zgodnie z harmonogramem określonym w punkcie II.1 niniejszego ogłoszenia;
 • w przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie Starosty Oleskiego;
 • osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość;
 • udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji na zasadach określonych w art. 3, 4a, 5, 7 i 8 ustawy;
 • złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania;
 • wykonania zadania swoimi siłami, bez korzystania z usług podwykonawców.
 1. Terminy i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć do dnia 20 listopada 2019 roku, do godz. 15.00

 1. Wypełnione oferty wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.
 2. W przypadku przesłania oferty wraz z załącznikami pocztą, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Oleśnie.
 3. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
 4. Oferty wraz załącznikami winny być złożone w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy wpisać nazwę organizacji oraz nazwę zadania: „Konkurs ofert: Realizacja zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz w 2020 r.”.
 5. W treści oferty należy wskazać wariant realizacji zadania, o którym mowa w punkcie II.4 niniejszego ogłoszenia.
 6. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub innego rejestru/ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 • aktualny statut organizacji;
 • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta;
 • decyzję Wojewody, o wpisaniu na listę organizacji pozarządowych, uprawnionych do prowadzenia punktów na terenie województwa opolskiego;
 • wykaz osób, o których mowa w art. 11 ust. 3 i 3a ustawy, z którymi podpisano umowy – wg załączonego wzoru;
 • organizacja pozarządowa, w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą uprawnionym osobom, mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych;
 • do oferty mogą zostać dołączone: rekomendacje, opinie, referencje, zaświadczenia, którem mogą mieć znaczenie w ocenie ofert.
 1. Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem.
 2. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
 3. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Administratorem danych osobowych, zawartych w przesłanych ofertach, jest Starosta Oleski. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2020 roku przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
 2. Oferta, która nie będzie spełniała formalno – prawnych warunków oraz złożona po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.
 3. Oferty spełniające wymogi formalne opiniuje komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Oleśnie. Z posiedzenia komisji konkursowej sporządzany jest protokół zawierający:
 • informację o liczbie zgłoszonych ofert;
 • nazwę zadania publicznego;
 • nazwy oferentów;
 • uzasadnienie wyboru podmiotu lub uzasadnienie odmowy;
 • wysokość przyznanych środków publicznych.
 1. Skład komisji konkursowej oraz zasady jej pracy określają uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie.
 2. Ocena merytoryczna ofert zostanie dokonana z uwzględnieniem następujących kryteriów:
 • możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania wraz z planowanym udziałem środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
 • jakość wykonania zadania;
 • ocena wkładu rzeczowego, osobowego oraz kwalifikacje osób przy udziale których zadanie będzie realizowane;
 • dotychczasowe doświadczenie organizacji.
 1. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w Oleśnie.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej Powiatu Oleskiego – www.powiatoleski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oleśnie.

Załączniki: