Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn.: Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie

Strona archiwalna

 

RPO+OP+EFS.jpeg

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn.: Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie

Data publikacji: 31.10.2019

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W prowadzonych postępowaniach wybrana została oferta złożona przez:
Zadanie nr 1 i 4
Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała, ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków:
Zadanie 1 - 3600,00
Zadanie 4 - 8000,00
Zadanie nr 2 i 3
Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich Krzysztof Błażowski, ul. Powst. Śl. 26/2, 45-429 Opole
Zadanie 2 - 1800,00
Zadanie 3 - 1600,00
Zadanie nr 5 i 6
Centrum Szkoleń Miko Sp z o.o., Rosochy 43, 46-320 Praszka
Zadanie 5 - 11500,00
Zadanie 6 - 9500,00

Pełna lista podmiotów

Zadanie nr 1
1) Towarzystwo Oświatowo-Naukowe Inter-Wiedza Sp z o.o., ul. Damrota 10, 45-064 Opole,
2) Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała, ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków,
3) Centrum Szkoleń Miko Sp z o.o., Rosochy 43, 46-320 Praszka,
4) Info-Biz Profesjonalna Edukacja, ul. Chełmińska 106A/36, 86-300 Grudziądz,
Zadanie nr 2
1) Towarzystwo Oświatowo-Naukowe Inter-Wiedza Sp z o.o., ul. Damrota 10, 45-064 Opole,
2) Szkolenia i Doradztwo Organizacyjne i Wizerunkowe, ul. Wrzosowa 34, 45-370 Opole,
3) Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich Krzysztof Błażowski, ul. Powst. Śl. 26/2, 45-429 Opole,
4) Krzemiński Igor, ul. Tarnopolska 93/4, 45-316 Opole,
5) Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała, ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków,
6) Info-Biz Profesjonalna Edukacja, ul. Chełmińska 106A/36, 86-300 Grudziądz,
Zadanie nr 3
1) Szkolenia i Doradztwo Organizacyjne i Wizerunkowe, ul. Wrzosowa 34, 45-370 Opole,
2) Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich Krzysztof Błażowski, ul. Powst. Śl. 26/2, 45-429 Opole,
3) Krzemiński Igor, ul. Tarnopolska 93/4, 45-316 Opole, data wpływu 8.11.2019 r.;
4) Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała, ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków,
5) Info-Biz Profesjonalna Edukacja, ul. Chełmińska 106A/36, 86-300 Grudziądz,
Zadanie nr 4
1) Towarzystwo Oświatowo-Naukowe Inter-Wiedza Sp z o.o., ul. Damrota 10, 45-064 Opole,
2) Biuro Kosztorysowo-Budowlane „norma” Mirosław Świętuchowski, ul. Zakątek 22, 15-671 Białystok,
3) Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała, ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków,
Zadanie nr 5
1) Towarzystwo Oświatowo-Naukowe Inter-Wiedza Sp z o.o., ul. Damrota 10, 45-064 Opole,
2) Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała, ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków,
3) Centrum Szkoleń Miko Sp z o.o., Rosochy 43, 46-320 Praszka,
Zadanie nr 6
1) Towarzystwo Oświatowo-Naukowe Inter-Wiedza Sp z o.o., ul. Damrota 10, 45-064 Opole,
2) Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała, ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków,
3) Centrum Szkoleń Miko Sp z o.o., Rosochy 43, 46-320 Praszka,
4) Info-Biz Profesjonalna Edukacja, ul. Chełmińska 106A/36, 86-300 Grudziądz,

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-11-2019 godz. 13:00

Numer ogłoszenia

1215061

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert:
Zespół Szkół w Gorzowie – sekretariat, ul. Byczyńska 9, 46–310 Gorzów Śląski,
osobiście lub za pośrednictwem poczty na podany wyżej adres.
Elektronicznie:
e-mail: r.halski@powiatoleski.pl
Termin składania ofert:
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 listopada 2019 r. godz. 13:00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

r.halski@powiatoleski.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Halski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

34 3597833, 35, 37 wew.317

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie.
Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przez Powiat Oleski projektu p.n.: „Szkolimy zawodowo w Powiecie Oleskim” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego
Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 zadań:
Zadanie nr 1 – Kurs obsługi kas fiskalnych z fakturowaniem;
Zadanie nr 2 – Kurs profesjonalne techniki procesu sprzedaży;
Zadanie nr 3 – Kurs savoir vivre biznesowy;
Zadanie nr 4 – Kurs Norma Pro;
Zadanie nr 5 – Kurs Operatora Żurawia HDS;
Zadanie nr 6 – Kurs obsługi wózka widłowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do ogłoszenia

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski Miejscowość: Olesno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Organizacja szkoleń zawodowych jest niezbędna do realizacji projektu Szkolimy zawodowo w Powiecie oleskim ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia

Organizacja szkoleń zgodnie z załącznikami OPZ do ogłoszenia

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

do 13 grudnia 2019 roku

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

PDFPytania i odpowiedzi.pdf (330,88KB)

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
Doświadczenie Wykonawcy
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 usług polegających na przeprowadzeniu szkoleń grupowych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, dla grupy co najmniej 10 osób.

Warunki zmiany umowy

określone w projekcie umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Ogłoszenia,
Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia formularza wykazu usług – załącznik nr 3 do Ogłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto – 95%
Jakość usług – 5%
Cena brutto
Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone wg wzoru:

Cena minimalna/Cena badana x 95

Jakość usług:
Jakość usług realizowanych przez Wykonawcę ocenione będzie na podstawie oświadczenia zawartego przez Wykonawców w formularzu oferty w następujący sposób:
- posiadanie przez Wykonawcę realizującego szkolenie Akredytacji Kuratorium Oświaty w zakresie kursu, o który się ubiega – 5 punktów,
- brak akredytacji – 0 punktów.

Suma punktów w kryterium cena + jakość usług

Wykluczenia

Wykonawcy nie mogą być powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT OLESKI

Adres

Jana Pieloka 21

46-300 Olesno

opolskie , oleski

Numer telefonu

343597833

Fax

343597845

NIP

5761575840

Tytuł projektu

Szkolimy zawodowo w Powiecie Oleskim

Numer projektu

RPOP.09.02.01-16-0004/17-00