Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XI/2019 z sesji Rady Powiatu w Oleśnei odbytej w dniu 28.10.2019r.

BRZ.0002.8.2019

PROTOKÓŁ Nr XI/2019
z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28 października 2019 roku
na sali Nr 117 Starostwa Powiatowego w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2019-10-28 o godz. 11:05:00, a zakończono o godz. 13:47:14 tego samego dnia.

Skład Rady Powiatu w Oleśnie wynosi 18 radnych. Postanowienie Nr 780/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 18.10.2019r. stwierdzające wygaśnięcie z dniem 13.10.2019r. mandatu radnego Beniamina Wincentego Godyla.

W posiedzeniu wzięło udział 17 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Stanisław Grzesik
 11. Barbara Kaczmarczyk
 12. Teresa Czaja
 13. Krzysztof Antonowicz
 14. Henryk Zug
 15. Janusz Wojczyszyn
 16. Ewa Cichoń
 17. Damian Hutsch

Nieobecny nieusprawiedliwiony: Dionizy Brylka.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Danuta Antas - Sekretarz Powiatu
2. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu
3. Dariusz Kraśnicki - radca prawny
4. Renata Płaczek-Zielonka - Naczelnik Wydziału edukacji, Kultury i Sportu
5. Lechosław Baros - dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Praszce
6. Krzysztof Bryś - dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce
7. Marek Leśniak - dyrektor Zespołu Szkół w Oleśnie
8. Jolanta Górka - dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnie
9. Dorota Mielczarek-Koziołek - dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie
10. Joachim Wloczyk - dyrektor Zespołu Szkół w Dobrodzieniu
11. Joanna Kaczorowska - dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu
12. Horst Chwałek - dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie
13. Bogusław Łazik - dyrektor Zespołu Szkół w Gorzowie Śl.
14. Rafał Halski - zastępca Naczelnika Wydziału Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek XI sesji Rady Powiatu w Oleśnie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Oleskiego w roku szkolnym 2018/2019.
 5. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych:
  a) Przewodniczącego Rady Powiatu,
  b) Starosty Oleskiego,
  c) Wojewody Opolskiego,
  d) Urzędu Skarbowego w Oleśnie.
 6. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”,
  b) w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.
 7. Wolne wnioski i interpelacje.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 9. Zakończenie sesji.


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. (11:05:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała otwarcia X sesji Rady Powiatu w Oleśnie. Następnie poinformowała, że w dniu 22.10.2019r. wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Oleśnie   Postanowienie Nr 780/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 18.10.2019r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia z dniem 13.10.2019r. mandatu radnego wybranego do Rady Powiatu w Oleśnie Pana Beniamina Wincentego Godyla, które odczytała zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego protokołu oraz odczytała postanowienie nr 781/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 25.10.2019r. o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu nr 780/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 18.10.2019r. w sprawie wygaśniecia mandatu radnego zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego protokołu.

Poinformowała, że w związku z powyższym skład Rady Powiatu w Oleśnie wynosi 18 radnych.

Na podstawie listy obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczy 17 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.

Wręczono podziękowania Panu Beniaminowi Godyli za dotychczasowa współpracę w radzie Powiatu w Oleśnie życzono sukcesów w związku z objęciem funkcji Senatora RP.


2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. (11:16:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała czy są wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad.

Brak wniosków o uzupełnienie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała  porządek i zarządziła głosowanie w sprawie jego przyjęcia.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. (11:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Teresa Czaja, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Janusz Wojczyszyn, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Stanisław Grzesik, Krzysztof Antonowicz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Dionizy Brylka

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty porządek obrad.


3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie. (11:18:00)

Starosta Roland Fabianek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie (sprawozdania stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Brak pytań i uwag.


4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Oleskiego w roku szkolnym 2018/2019. (11:31:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Panią Renatę Płaczek-Zielonkę o omówienie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Oleskiego w roku szkolnym 2018/2019 (załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka przedstawi prezentację multimedialną (załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Henryk Zug poinformował, że w zakresie zdawalności matur w liceum ogólnokształcącym jest informacja o 100% wskaźniku zdawalności. Jest inna tabela, z której wynika, że w jednym przypadku liceum ogólnokształcące skończyło 17 uczniów, a do matury przystąpiło 11 uczniów, w drugim przypadku skończyło 18, a do matury przystąpiło 11. Wskaźnik zdawalności jest prawidłowo obliczony, ale absolwentów było o 6-7 więcej. Celem kształcenia w liceum ogólnokształcącym jest zdanie matury i absolwenci muszą coś dalej robić, bo nie mają zawodu. Zadał pytanie retoryczne do dyrektorów szkół: po co takie liceum ogólnokształcące jeśli do matury przystępuje 2/3 absolwentów i połowa przystępujących zdaje maturę.  

Leszek Kałwak poprosił o omówienie z informacji oświatowej wskaźników edukacji i wartości dodanej.

Krzysztof Antonowicz poinformował, że wyniki matur były omawiane na komisji. Duże szkoły typu ZSP w Praszce i ZSZ w Oleśnie ma około 60 zdających uczniów w różnych kierunkach. Różnorodność jest duża i wyniki też. Podobnie jest w liceach ogólnokształcących.

Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka omówił wskaźniki EWD opracowane w informacji oświatowej.

Janusz Wojczyszyn w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Henryka Zug  wyjaśnił, że w EWD są dane, czy uczeń w danej szkole osiągnął sukces lub nie po gimnazjum. Jest duże rozszczepienie szkół. Każda szkoła powinna dokonać analizy tych danych pod kątem czy warto każdego ucznia przyjmować. Szkoła przyjmuje na siebie duży obowiązek przyjmując słabego ucznia w kierunku przygotowania do matury. Problemem jest to, że chcemy utworzyć klasy i zapewnić wszystkim pracę. Czy nie warto wprowadzić twardych zasadach tj. jeśli ktoś nie ma określonej liczby punktów po egzaminach to nie przyjmować. To bardzo zła sytuacja, że absolwent liceum ogólnokształcącego nie przystępuje do matury.

Henryk Zug poinformował, że szkoły powinny więcej decydować o przyjmowaniu uczniów niż to czynią obecnie rodzice i dzieci. Walka o byt wymusza, że wszyscy są przyjmowani w nadziei, że te z tych dzieci da się coś wyprowadzić. Są takie przypadki, ale w wielu przypadkach uważa, że to to nasze przegięcie. Nie wolno tym dzieciom robić krzywdę i dawać im złudnych nadziei. Nad tym trzeba się zastanowić. Zasadnicza szkoła zawodowa nie jest wstydliwa szkoła, tym bardziej, że na rynku pracy brakuje fachowców. W wielu branżach braku je pracowników, bo nie kształcimy w prostych zawodach robotniczych. Należało by się przyjrzeć strukturze w liceach ogólnokształcących i technikach. Nie zawsze to prawda, że uczeń tak chce. Czasami sama szkoła jest tym zainteresowana. Jako Rada powinnyśmy lepiej kontrolować o rozważać te sprawy, aby uczeń nie był ofiarą, że nie zdaje matury czy egzaminu zawodowego. Nad tym należy się wspólnie zastanowić z dyrektorami szkół.

Wicestarosta Stanisław Belka poinformował, że to nie jest łapanka, ale danie uczniom szansy. Dane można interpretować dwustronnie. Szkolnictwo zawodowe nigdy nie było na bieżąco z rynkiem pracy Byliśmy zawsze o 4-5 lat procesu nauki za późno. Nasze szkoły są dobre, o czym świadczą informacje jak absolwenci radzą sobie w dorosłym życiu. Są również różne rodzaju kursy i absolwenci są w stanie się przekwalifikować aby znaleźć pracę. Pracodawcy szukają pracowników, a ich nie ma rynku pracy, bo oni jadą tak gdzie lepiej płacą. W porównaniu z sąsiednim powiatem tegoroczna liczba absolwentów bardzo znacznie się różni tj. tutaj 900-1000 a tam 1900. Ze statystyk można wyciągnąć różne dane. Trzeba robić wszystko, aby było lepiej. Nie wie czy zmiany idą w dobrym kierunku. Powoli potrzebne by były kolejne zmiany w oświacie i po kilkudziesięciu latach wrócimy do tego co było kiedyś.

Starosta Roland Fabianek poinformował, że uczestniczył w Ogólnopolskim Dniu Kariery w Domu Kultury w Oleśnie. Od kilku lat są czynione, przy współpracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnie, Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie, Cechu Rzemiosł Różnych w Oleśnie oraz naszego Wydziału Edukacji, starania ukierunkowywania młodzieży i pokazania im innych możliwości edukacji, aby nie byli dobrze wykwalifikowanymi bezrobotnymi. Trudno odczytać zamiary i intencje młodych ludzi przy wyborze kierunku kształcenia. Mamy niektóre dobrze wyposażone pracownie, jest zapotrzebowanie na ten zawód, a nie przekłada się to na zainteresowanie uczniów tym kierunkiem kształcenia. Widać też duże różnice przy wyborach kierunków kształcenia w tegorocznym naborze tj w tym samym zawodzie po gimnazjum jest dużo chętnych, ale po szkole podstawowej nie. Zawsze mamy dylemat przy przyjmowaniu do połowy klasy w danym zawodzie tj. czy dołożyć do klasy dwukierunkowej czy pozwolić, aby uczeń wyjechał poza powiat szukać innego miejsca edukacji i kariery zawodowej. EWD to też statystyka, która pokazuje trendy na danej populacji. Subwencja nie pokryje 100% kosztów oświatowych, ale dbamy o racjonalne gospodarowanie środkami.

Dyrektor Marek Leśniak udzielił wyjaśnień w zakresie przyjmowania uczniów, wyboru rozszerzeń i wyników matur. Szkoły przyjmują takich uczniów jacy wychodzą ze szkół gimnazjalnych i podstawowych. Niektórzy uczniowie są słabi, ale z czasem intensywnie się rozwijają. Trudno to przy naborze ocenić. Podziękował za dużą pomoc ze strony organu prowadzącego. (nagranie sesji w tej części jest mało wyraźne).

Janusz Wojczyszyn wyraził opinie, że powinny być ustalone warunki przyjęć do szkoły. Nie przyjęcie nie oznacza zatrzymania ucznia w karierze. Powinno się dbać o szkoły zawodowe, bo one są przyszłością. Szkoda słabego ucznia w szkole średniej, w której są wysokie wymagania. Zaapelował o zastanowienie się nad rekrutacją.

Dyrektor Bogusław Łazik poinformował, że w klasach technikum priorytetem nie jest matura, ale egzamin zawodowy. Coraz mniejszy odsetek absolwentów idzie na studia. Po technikum w ZS w Gorzowie Śl. na studia idzie około 20%, reszta o tym nie myśli. Uczniowie skupiają się na zdaniu egzaminu zawodowego. Zdawalność w tym zakresie jest bardzo dobra. 2-3 lata temu była tutaj dyskusja dlaczego uczniowie wybierają technikum a nie szkołę zawodową. W ZS w Gorzowie Śl. do szkoły zawodowej zgłasza się po 5-6 osób, z takiej ilości nie utworzy się klasy. Nie może jako dyrektor prosić uczniów o przeniesie się do szkoły obecnie branżowej. Po szkole branżowej I stopnia można kontynuować naukę zawodu w szkole branżowej II stopnia i wtedy cykl nauki jest taki sam jak w technikum tj. pięć lat. Nie wierzy, że utworzone zostaną szkoły branżowe II stopnia w danym zawodzie, bo nie będzie wystarczającej ilości chętnych. Przez to uczniowie wybierają od razu technikum. Szkoły branżowe I i II stopnia są dla dużych miast. Tutaj jest małe środowisko. Czeka na utworzenie szkoły branżowej II stopnia na naszym terenie w danym zawodzie. Uważa, że to będzie problem. Z systemu wypada  2-letnie Liceum dla Dorosłych, które obecnie będzie 4-letnie. Uważa, że po szkole branżowej I stopnia nikt nie pójdzie na cztery lata do liceum dla dorosłych. Szkoły zawodowe, dzięki pomocy Zarządowi Powiatu, Radzie Powiatu, prowadzą dodatkowe kształcenie zawodowe w udziałem środków europejskich. W Programie Kształcimy Zawodowo bierze udział 5 szkól zawodowych z powiatu oleskiego, którego koordynatorem jest ZS w Gorzowie Śl. Wielu uczniów uzyskało dodatkowe kwalifikacje, organizowane są staże zawodowe. Wiele dobrego dzieje się w szkołach zawodowych.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła  o przedstawienie opinii komisji odnośnie przedstawionej informacji oświatowej.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawianą informację. Ponadto, w imieniu Komisji Budżetu i Finansów, poinformował, że ta komisja również pozytywnie zaopiniowała omówiona informację. 

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawianą informację

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawianą informację.

Przewodnicząca Rady Powiatu stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie zapoznała się z Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Oleskiego w roku szkolnym 2018/2019.


5. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych: (12:43:00)

       a. Przewodniczącego Rady Powiatu, (12:43:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała informację o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych radnych Powiatu Oleskiego złożonych w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania w kadencji 2018-2023 oraz złożonych do 30 kwietnia 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego protokołu.

Nastąpiła zmiana quorum (12:56:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 16

Sesję opuścili radni:

 1. Stanisław Grzesik

       b. Starosty Oleskiego, (13:01:00)

Starosta Roland Fabianek odczytał informację o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych członków zarządu powiatu, sekretarza i skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty za 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego protokołu.

       c. Wojewody Opolskiego, (13:10:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała informację Wojewody Opolskiego o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych  Starosty Oleskiego oraz Przewodniczącej Rady Powiatu w Oleśnie:
- złożonych na początek kadencji 2018-2023  zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszego protokołu,
- złożonych za 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszego protokołu.

       d. Urzędu Skarbowego w Oleśnie. (13:13:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie poinformowała, że do dnia sesji nie wpłynęła analiza oświadczeń majątkowych z Urzędu Skarbowego w Oleśnie.


6. Podjęcie uchwał: (13:13:00)

       a. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”, (13:13:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła zastępcę Naczlenika Wydziału Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych pana Rafała Halskiego o omówienie projektu uchwały.

Zastępca Naczelnika Rafał Halski omówił projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła  o przedstawienie opinii komisji odnośnie omówionego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki nie opiniowała omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XI/81/2019 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XI/81/2019 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”, (13:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Teresa Czaja, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Stanisław Belka, Janusz Wojczyszyn, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Dionizy Brylka

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XI/781/2019 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”, stanowiącą załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

       b. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. (13:18:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego z uwzględnieniem wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28.10.2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Skarbnik Roman Neugebauer omówił projekt uchwały oraz wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28.06.2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Wniosek stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28.06.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (13:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Damian Hutsch, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Piotr Rasztar, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Stanisław Belka, Janusz Wojczyszyn, Teresa Czaja, Roland Fabianek, Henryk Zug, Krzysztof Antonowicz, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Dionizy Brylka

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28.06.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  poprosiła o przedstawienie opinii Komisji odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisji Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała projekt Uchwały Nr XI/82/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego   i zarządziła głosowanie w sprawie jego podjęcia.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XI/82/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. (13:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Teresa Czaja, Leszek Kałwak, Sylwia Kus, Barbara Kaczmarczyk, Kordian Poniatowski, Henryk Zug, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Piotr Rasztar
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Dionizy Brylka

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XI/82/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.


7. Wolne wnioski i interpelacje. (13:29:00)

Skarbnik Roman Neugebauer odczytał Uchwałę nr 384/2019 z dnia 1 października 2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie pozytywnej opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku (załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała przesłany do Rady Powiatu w Oleśnie Apel nr 1/2019 Rady Gminy Rudniki w sprawie przeprowadzenia remontu dróg powiatowych nr 1921 O i 1922 O w miejscowości Żytniów w roku 2020 (załącznik nr 15 do niniejszego protokołu). Poprosiła Starostę o wyjaśnienia.

Starosta Roland Fabianek poinformował, że w 2020 roku planuje się dokończyć dwie inwestycje tj w Ganie-Dalachów i Borkach Wielkich. Odnośnie planów inwestycyjnych na drogach na lata następne poprosił Przewodniczącego Komisji Oświaty i Gospodarki o wspólne ustalenie działań w tym zakresie na czas tej kadencji. Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie przygotował listę 17 dróg powiatowych do realizacji w pierwszej kolejności, wśród nich są wymienione w piśmie drogi. Na posiedzeniu komisji ustaliliśmy, że przed ostatecznym wyborem dokonamy wizji w terenie. Ponadto będzie zrobiona analiza stanu prawnego gruntów pod tymi drogami oraz będzie dokonana wstępna ocena możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ich realizację. Po zebraniu tych danych będzie można dokonać wyboru tych dróg, na które będzie realna mozliwośc pozyskania środków zewnętrznych. Powiatowych Zarząd Dróg w Oleśnie przedtsawił również drugi wykaz zadań do wspólnej realizacji z gminami. Lokalnie można przeprowadzić remonty dróg powiatowych przy współfinansowaniu gmin. W tym roku na zadania iwnestyycjnej na drogach jest około 20 mln zł z uwzględnieniem ścieżek rowerowych, przy pozyskaniu 13 mln zl środków zewnętrznych. W tym roku jest dużo zrobione, ale korzystamy z kredytu. Wskaźniki w wieloletniej prognozie finansowej są nieubłagalne. Musimy zabezpieczyć środki na spłatę kredytów i nowe inwestycje.

Leszek Kałwak poparł działania w kierunku dokończenia rozpoczętych inwestycji. Poinformował, że ma się na uwadze sukcesywne wykonywanie gruntownych remontów dróg tam gdzie są duże skupiska wiejskie. Była mowa już o Kościeliskach i Żytniowie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń przedstawiła:

- pismo Sołectwa Przedmość skierowane do wiadomości Przewodniczącego Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie ujęcia w budżecie na 2020 rok inwestycji przebudowy dalszego odcinka drogi powiatowej nr 1909 O (załącznik nr 16 do niniejszego protokołu),

- uchwałę Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 14.09.2019r. w sprawie przyjęcia "Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wstrzymania inwestycji w Koźlu-Port z powodu braku możliwości przyłączenia torów kolejowych przez inwestora" (załącznik nr 17 do niniejszego protokołu).


8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (13:45:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr X/2019 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 29 września 2019 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr X/2019 z sesji odbytej w dniu 26.09.2019r. (13:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Damian Hutsch, Henryk Zug, Jacek Wróbel
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Dionizy Brylka

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 15 ”za”, 0 „przeciw” i 1 ”wstrzymującymi się” został przyjęty protokół nr X/2019 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 29 września 2019 roku.


9. Zakończenie sesji. (13:46:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad XI sesji Rady Powiatu w Oleśnie.

Zakończono sesję (13:47:14)

 

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek