Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE STAROSTY OLESKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr G101296 O, ul. Brzozowej w zakresie robót: drogowych, sanitarnych i elektrycznych

OBWIESZCZENIE

           

Na podstawie art. 11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

 

Starosta Oleski

 

zawiadamia o wydaniu decyzji nr 2/2019 z dnia 10.12.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej  nr G101296 O, ul. Brzozowej (od km 0+000 do km. 0+180,33) w zakresie robót: drogowych, sanitarnych i elektrycznych w miejscowości Olesno, Gmina Olesno, powiat oleski, województwo opolskie prowadzonej na niżej wymienionych działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnymi gruntów:

  1. 880, 881, 882 - działki istniejącego pasa drogowego znajdujące się w całości w liniach rozgraniczających teren (nie podlegające podziałowi),
  2. - działka w liniach rozgraniczających teren w całości przechodząca pod pas drogowy,
  3. 874 (874/1, 874/2), 877 (877/1, 877/2), 884 (884/1, 884/2), 885 (885/1, 885/2, 885/3), 886 (886/1, 886/2), 887 (887/1, 887/2), 1283 (1283/1, 1283/2), 1287 (1287/1, 1287/2), 1290 (1290/1, 1290/2), 1291 (1291/1, 1291/2) - działki położone w części w liniach rozgraniczających teren wymagające zatwierdzenia projektu podziału,
  4. 874 (874/1, 874/2), 1283 (1283/1, 1283/2), 1284, 1287 (1287/1, 1287/2), 1288, 1291 (1291/1, 1291/2), 1292, 898 - działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren, z których korzystanie będzie ograniczone niezbędne dla:
  • budowy tymczasowych obiektów budowlanych,
  • rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych,
  • budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu,
  • budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
  • budowy lub przebudowy innych dróg publicznych,

obręb Olesno 0068, jednostka ewidencyjna 160803_4  Olesno
(oznaczenia: przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi; w nawiasie numery działek po podziale)

 

 Stosownie do treści art. 49 w/w ustawy Kpa po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji w powyższej sprawie. Z treścią decyzji można się zapoznać w  Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Oleśnie, przy ul. Pieloka 21, pokój nr 9 (parter) w godzinach pracy urzędu.

 

Jednocześnie informuję, że każdy kto wykaże interes prawny ma prawo złożenia odwołania od powyższej decyzji do Wojewody Opolskiego z siedziba w Opolu przy ul. Piastowskiej 14 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia w sposób określony wyżej.