Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XII.2019 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 29.11.2019r.

BRZ.0002.9.2019

PROTOKÓŁ Nr XII/2019
z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 29 listopada 2019 roku
na sali Nr 117 Starostwa Powiatowego w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2019-11-29 o godz. 11:10:26, a zakończono o godz. 13:42:04 tego samego dnia.

Skład Rady Powiatu w Oleśnie wynosi 19 radnych. Postanowienie Nr 783/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 5.11.2019r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Pani Teresy Gielsok.

W posiedzeniu wzięło udział 18 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Stanisław Grzesik
 11. Barbara Kaczmarczyk
 12. Dionizy Brylka
 13. Krzysztof Antonowicz
 14. Henryk Zug
 15. Janusz Wojczyszyn
 16. Ewa Cichoń
 17. Damian Hutsch
 18. Teresa Gielsok

Nieobecna usprawiedliwiona: Teresa Czaja.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Danuta Antas - Sekretarz Powiatu
2. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu
3. Dariusz Kraśnicki - radca prawny
4. Renata Płaczek-Zielonka - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
5. Maciej Pyziak - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
6. Janusz Cecota - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia
7. Roman Jokiel - główny specjalista Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie
8. Mariusz Chlebowski - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem
9. Elżbieta Hadaś - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie
10. Grażyna Karpińska - Naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej
11. Małgorzata Wójcik - podinspektor Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek XII sesji Rady Powiatu w Oleśnie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2020 roku,
  b) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze Powiatu Oleskiego,
  c) w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/2019  Rady Powiatu w Oleśnie z  dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2019 rok,
  d) w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu,
  e) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Oleskiego, za cenę niższą niż jej wartość rynkowa,
  f) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
  g) w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Oleskiego,
  h) w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr III/9/2019 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Powiatu w Oleśnie,
  i) w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXII/259/18 z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznych szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Oleskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
  j) w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.
 5. Wolne wnioski i interpelacje.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 7. Zakończenie sesji.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. (11:10:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń powitała obecnego na sesji radnego Rady Miejskiej w Oleśnie Pana Artura Palucha z osobami towarzyszącymi.

Artur Paluch poinformował, ze tutaj wraz z mieszkańcami ulicy Młyńskiej w Oleśnie w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej, która będzie blisko zlokalizowana w bliskim sąsiedztwie działek nowo wybudowanych domów. Wśród obecnych mieszkańców jest Pani, która jest w trakcie budowy domu, a w chwili kupowania działki nie było mowy i o takim zadaniu jak budowa stacji nadawczej. To urządzenie jest wysokie i nieestetyczne, nie mówiąc o walorach zdrowotnych. Są zapewnienia, że to urządzenie nie ma wpływu na zdrowie, ale mieszkańcy nie chcą tych urządzeń w bliskim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych. Będzie ono szpecić okolicę. Ludzie będą stale przybywać w narażeniu na pole magnetyczne. Wchodzą nowe przepisy podwyższające normy tych urządzeń. Ludzie boją się o swoje zdrowie i swoich biskich. Zwraca się o pomoc, aby tego rodzaju urządzenia nie powstały jak grzyby po deszczu. Jest tyle pól do zagospodarowania, gdzie takie urządzenie można wybudować, a nie w bliskim sąsiedztwie ludzi.

Leszek Kałwak zapytał jakiej firmy ma być ta stacja bazowa.

Artur Paluch wyjaśnił, że firmy Play. 

Anna Klos poinformował, że w ubiegłym roku kupili działkę w sąsiedztwie której ma być wybudowana ta stacja bazowa. W chwili zakupu działki nie byli świadomi, ze taka stacja ma być budowana. Mają plan budować dom, a jeśli nie to sprzedać działkę. Wydali swoje oszczędności na zakup tej działki. Teraz okazuje się, że jeśli by chcieli ją sprzedać to ze stratą, bo stacja bazowa obniży wartość tej działki. Gdyby udało im się wybudować dom, to nie chciałaby zaraz za płotem w odległości 3 m mieć tą stację i patrzeć na 60 m wieżę. Wyjaśniali, że nie będzie szkodliwa dla zdrowia. Dlatego mówi o innych aspektach tj , że szpeci, pomniejsza wartość działki, zyska na tym powiat , organ wydający, firma Play. Jako mieszkańcy będą mieli straty. Prosi o pomoc i wstawienie się za nimi, bo niewiele mogą zrobić.

Artur Paluch wyjaśnił, że nie są wrogami postępu, bo wszyscy używają telefonów. 5G wejdzie i ułatwi życie. tylko niech się nie buduje tych wież gdzie się chce. Niech się dostosują do realiów.

Starosta Roland Fabianek poinformował, że po wypowiedziach mieszkańców czuje się jak gdyby był inwestorem. Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej wydaje decyzje o pozwoleniu na budowę i sprawdza zgodność dokumentacji z przepisami. Pani Naczelnik Wydziału złoży wyjaśnienia do tej sprawy w zakresie zgodności z prawem. Państwo niech nie oczekują od nas decyzji, które by mogły się wydawać zdrowo rozsądkowe, ale nie wynikających z przepisów prawa. To nie jest kwestia do rozstrzygnięcia przez Radę Powiatu. Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej rozpatruje dokumenty w zakresie kompletności, zgodności z przepisami, zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego, zgodności z przepisami ochrony środowiska jeśli są wymagane. Poprosił Panią Naczelnik o złożenie wyjaśnień.

Naczelnik Grażyna Karpińska wyjaśniła, że Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej przed wydaniem pozwolenia na budowę sprawdza wniosek pod względem formalnym, czyli zgodności z wymaganiami Prawa budowlanego. Jeśli wniosek jest kompletny ustala się strony postępowania zgodnie z zapisami art. 28 ust.2 Prawa budowlanego, który mówi, że stroną postępowania w celu wydania pozwolenia na budowę jest osoba, której nieruchomość jest w obszarze oddziaływania obiektu. Obszar oddziaływania obiektu określa projektant w projekcie budowlanym. Organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza, czy ten obszar oddziaływania został właściwie określony przez projektanta. Jeśli jest on prawidłowo  określony nie wnosimy uwag i zawiadamiane są wszystkie strony o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę. Strony mogą w terminie minimalnym 7 dni zapoznać się z dokumentacją i wnosić swoje uwagi i zastrzeżenia. Państwo to zrobili i wnieśli liczne uwagi i zastrzeżenia. Te uwagi zostały przesłane do inwestora o zajecie stanowiska w zakresie wniesionych uwag. Inwestor wypowiedział się w tej kwestii. Daliśmy Państwu, zgodnie z art.10 kpa, możliwość ponownego zapoznania się z aktami sprawy i jeszcze raz prawo wniesienia uwag i zastrzeżeń, co Państwo uczynili. Oprócz tego organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza zgodność projektu budowlanego z art.35 ust.1 Prawa budowlanego. W pierwszym rzędzie sprawdzamy czy inwestycja jest zgodna z planem, bo w tym przypadku obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dokonano sprawdzenia czy ta inwestycja jest zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego i stwierdziliśmy, że jest ona zgodna z planem. Jest to teren c1, czyli tereny infrastruktury ciepłowniczej i dopuszcza się lokalizację innej insfrastruktury, gdzie sieć telefonii komórkowej jest infrastrukturą techniczną. Sprawdzaliśmy również zgodność projektu zagospodarowania terenu z przepisami budowlanymi i ten projekt spełnił wymagania. Oprócz tego sprawdzono, czy inwestycja jest zgodna z ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z którą ta inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko. Została sprawdzona kompletność dokumentów czy projekt został wykonany przez osoby posiadające odpowiednia uprawnienia budowlane, przynależność do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa. projekt spełnił wszystkie wymogi i na dzień dzisiejszy nie ma podstaw prawnych, żeby nie wydać pozwolenia na budowę. Oprócz tego inwestor dokonał analizy tego przedsięwzięcia na tereny sąsiednie. Z tej analizy wynika, że ta inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na tereny sąsiednie oczywiście mieszkaniowe. Państwo w swoich postulatach żądali, aby my jako organ wystąpi do niezależnej firmy o analizę tego przedsięwzięcia. Nie mamy takich narzędzi. Przed oddaniem obiektu do użytkowania Prawo ochrony środowiska nakłada na inwestora obowiązek wykonania dodatkowej analizy przed uruchomieniem. Wtedy przychodzi niezależna firma, która dokonuje badania. Wyniki tych badań zostają złożone w Starostwie w Wydziale Ochrony Środowiska, który wydaje decyzję dopuszczającą do użytkowania takiego obiektu. Oprócz tego Państwo mają możliwość odwołania się od decyzji Starosty i organ drugiej instancji może się przyjrzeć inwestycji. Może są inne wyroki sądów i może ich się nie doczytaliśmy. Temat był analizowany w Wydziale dogłębnie tak, aby ta inwestycja nie wpłynęła negatywnie na Państwa nieruchomości. Tyle mogliśmy zrobić, więcej przepisy prawa nie dopuszczają. Poprosiła o pytania.

Artur Paluch poinformował, że taka sytuacja może spotkać każdego. Jeśli jest możliwość to prosi coś zrobić na korzyść mieszkańca.

Naczelnik Grażyna Karpińska wyjaśniła, że nie ma możliwości, bo to przedsięwzięcie nie jest zaliczone jako mogące oddziaływać na środowisko. To nie jest inwestycja celu publicznego.

Janusz Wojszczyszyn stwierdził, że zgodnie z wyjaśnieniami Pani Naczelnik na tym terenie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego i tereny mieszkaniowe graniczą z terenami inwestycyjnymi.

Henryk Zug poprosił o przybliżenie lokalizacji inwestycji tj w którym punkcie ulicy Młyńskiej ma ona być.

Artur Paluch poinformował, że inwestycja ma powstać jakieś 200 m od zjazdu z ulicy Kluczborskiej w ulicę Młyńską, koło myjni samochodowej ręcznej skręca się w prawo. Jest tam nowa ulica , która dwa lata temu była jeszcze prywatna, a obecnie jest własnością gminy. Gmina tam inwestuje w kanalizację i wszystkie instalacje. Tam fizycznie buduje się jeden dom.

Naczelnik Grażyna Karpińska zaproponowała wgląd do projektu zagospodarowania terenu. Tam jest teren infrastruktury ciepłowniczej i przemysłowej. Wieża ma być zlokalizowana na terenie ciepłowniczym czyli C1 jako oznaczenie w planie.

Henryk Zug stwierdził, że planowana do wybudowania wieża nadawcza ma być usytuowana na terenie, który ze w wszystkich stron jest otoczony terenami budowlanymi, a tej mapki to tak nie wynika.

Naczelnik Grażyna Karpińska wyjaśniła, że są tam tereny oznaczone jako C1, MN18, 6M/RM, 1RU.

Henryk Zug zapytał z ilu działkami budowlanymi zabudowanymi lub możliwymi do zabudowy graniczy ta działka.

Naczelnik Grażyna Karpińska wyjaśniła, że jest 8 stron postępowania. 6 działek graniczy z tą działką, w tym jedna działka nie jest osoby prywatnej tj jest własnością energetyki cieplnej.

Henryk Zug stwierdził, że kiedy inwestor budujący wieżę wystąpił do gminy, ta była świadoma, że są tam tereny pod zabudowę.

Naczelnik Grażyna Karpińska zapytała Panią Klos kiedy kupiła działkę.

Anna Klos wyjaśniła, że rok temu.

Naczelnik Grażyna Karpińska wyjaśniła, że plan zagospodarowania został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Oleśnie w 2012 roku. Kupując tą działkę obowiązkiem Pani było zapoznać się jakie tereny przynależą do terenu zabudowy jednorodzinnej. Miała pani świadomość, że obok terenów zabudowy jednorodzinnej są tereny infrastruktury technicznej. Gmina opracowuje plan i daje możliwość wglądu do planu i każdy obywatel ma możliwość dotarcia do niego, bo jest wywieszony na stronie bip. Jeśli obywatel nie poradzi sobie z tym to powinno się zatrudnić osobę, która przeprowadzi przez go przez gąszcz przepisów budowlanych. Kupując tą działkę mogła mieć Pani świadomość, że obok są tereny pod infrastrukturę techniczną. Według przepisów w ramach infrastruktury technicznej mieści się też budowa urządzeń telefonii komórkowej.

Anna Klos wyraziła opinię, ze wieża 60 m za oknem jest złym wrażeniem wizualnym. Nie było wiadomo o budowie stacji bazowej, sprawa toczy się od 2-3 miesięcy.

Naczelnik Grażyna Karpińska wyjaśniła, że ustawodawca nas nie zobowiązał do sprawdzania projektu budowlanego czy dana inwestycja będzie ładnie wyglądała. Anteny stoją w całym kraju, buduje się linie wysokie napięcia i to nie przeszkadza. Jeśli chcemy mieć łączność to będą powstać te anteny i niekoniecznie na tych terenach, gdzie byśmy chcieli. Według analizy nie będzie uciążliwości tej anteny dla Państwa terenów. Proszę ich się nie obawiać.

Artur Paluch stwierdził, że infrastruktura techniczna oznacza, ze nie wiadomo co może stać. Państwo, jak kupowali działki, wiedzieli, ze tam stefa przemysłowa i że jest komin. Wiemy, że powstają anteny, ale daleko za miastem. Teraz chcecie uszczęśliwić ludzi, którzy się budują.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że nie jesteśmy inwestorami i nie mamy żadnych narzędzi czy instrumentów, aby Państwu pomóc. Pani Naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej wyjaśniła sprawę. Czuje się urażona, że my jako Rada jesteśmy winni postawieniu tej wieży telefonii komórkowej komuś przez domem.

Starosta Roland Fabianek poinformował, że wydanie pozwolenia na budowę nie jest kompetencją Rady Powiatu. Jest to kwestia organu administracji architektoniczno-budowlanej. Działa on w granicach prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska i zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego stanowionego przez gminę. Jeśli inwestycja jest zgodna z planem to można wydać pozwolenie, jeśli nie jest zgodna z planem to nie można wydać pozwolenia. Na hipotetyczną [propozycję postawienia wieży lub innej inwestycji, która jest zgodna z planem, powoduje wydanie pozwolenia na budowę. nie jesteśmy inwestorem. Inwestor decyduje co do lokalizacji na gruncie, do które ma prawo do dysponowania. Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanejnie może sugerować zmian, jeśli sa one zgodne z prawem. Urzędnik nie może nakazac zminy loklizacji, on ma stwierdzić, czy jest to zgodne z prawem.Jeśli nie jest zgodne wydaje decyzję odmowy wydania pozowlenia na budowę. Państwo, jako strony postępowania, mają prawo wniesienia odwołania od decyzji zezwalalającej na budowę. Jest to postępowania dwu instancyjne. Sąd Administracyjny będzie rozpatrywać zasadność wydania decyzji. Podejmowania tej sprawy na forum Rady to robienie trocheczke szumu medialnego wokół czegośco jest unormowane prawnie. Przepisy prawa budowlanego określają pracudere na wyadnie pozowlenia budowlanego w oparciu o pewne akty, a nie uznaniowość organu. Ustodawca określił, że organ wydający pozowlenie na wykonać poszczególne czynności, sprawdza pod względem formalnym, merytorycznym przedłożone dokumenty. Jeśli nie ma przeciwwskazań to ma wydać pozwolenie. Jeśli nie są spełnione wymagania, wydawana jest decyzja odmowna. Po wydaniu decyzji, jeśli Państwo z nia się nie zgadzają, mają prawo złożenia odwołania. Myślę, że to wyczerpuje temat. Zdrowo rozsądkowo Państwa rozumiem. Tylko nie ma podstaw do tego, aby cokolwiek narzucać inwestorowi. Gdyby byliśmy inwestorem to można było rozmawiać co do lokalizacji zadania. Nie jesteśmy tutaj nawet stroną postępowania. Jesteśmy organem wydającym pozwolenie po sprawdzeniu czy inwestycja jest zgodna z prawem.

Przewodnicząca Rady Ewa Cichoń uznała, że temat jest wyczerpany. Podziękowała za przybycie z problemem do radnych powiatowych i za nagłośnienie problemu. Temat został zasygnalizowany, ma zrozumienie do przedstawionych obaw. Dalsza dyskusja , na tym etapie, nic nie wniesie. Są dalsze postępowania, mogą Państwo się odwoływać od decyzji. Jako Rada Powiatu wysłuchaliśmy Państwa. Podziękowała za przybycie. Obecnie będzie kontynuować dalsze obrady Rady.

Henryk Zug zapytał czy Urząd Gminy wydaje decyzje o warunkach zabudowy.

Naczelnik Grażyna Karpińska wyjaśniła, że jeśli jest plan zagospodarowania, to zgodnie z art.35 ust.1 prawa budowlanego,  sprawdzamy zgodność inwestycji z planem.  jeśli nie ma planu to inwestor kieruje się do gminy w celu wydania decyzji o warunkach zabudowy. Projekt decyzji opracowuje urbanista i na tej podstawie gmina wydaje decyzję o warunkach zabudowy.

Henryk Zug stwierdził, że tu nie tylko i rozchodzi się o względy zdrowo rozsądkowe i estetyczne. Według przepisów prawa nie mamy co dyskutować o względach estetycznych. Zabrakło, aby zadziałał zdrowy rozsądek. Na etapie planowania zabrakło, aby ktoś z kimś porozmawiał. Można było zasugerować, żeby się gdzieś cofnąć z tą budową o 50, 100 m, tak aby ta wieża nie przylegała do działek budowlanych. Czasami od takiej ludzkiej zdrowo rozsądkowej rozmowy można coś zdziałać. Nie dyskutuje z prawem. Przyjmuje, że wszystko prawnie jest dobrze zrobione, ale zabrakło gdzieś tej rozmowy.

Artur Paluch podziękował za wysłuchanie i przeprosił jeśli kogokolwiek obraził, co nie było jego intencją. Bronił mieszkańców, aby im cokolwiek pomóc.

Mieszkańcy opuścili salę obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu odczytała postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 5 listopada 2019r. w sprawie obsadzenia radnego przez Pani Teresę Gielsok (załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). Następnie poinformowała, że stosowanie do postanowień art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie. Zaproponowała, aby ślubowanie odbywało się w następujący sposób tj  będzie  odczytywać rotę ślubowania, a radna Pani Teresa Gielsok stojąc, będzie  powtarzała odczytane fragmenty ślubowania. Po wypowiedzeniu ostatnich słów ślubowania może dodać słowa "Tak mi dopomóż Bóg".

Przystąpienie do ślubowania. Poprosiła radną o powstanie i odczytywała rotę ślubowania:

"Uroczyście ślubuję
(...) radna powtarzała odczytany fragment
rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego,
(...) radna powtarzała odczytany fragment
strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego,
(...) radna powtarzała odczytany fragment
czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny,
(...) radna powtarzała odczytany fragment
wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli,
(...) radna powtarzała odczytany fragment
przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej".

Przewodnicząca złożyła gratulacje i stwierdziła, że radna Teresa Gielsok objęła mandat radnej Rady Powiatu w Oleśnie. Następnie stwierdziła, że skład Rady Powiatu w Oleśnie wynosi 19 radnych.

Na podstawie listy obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczy 18 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.


2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. (11:48:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała czy są wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad.

Brak wniosków o uzupełnienie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała  porządek i zarządziła głosowanie w sprawie jego przyjęcia.

Głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad. (11:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Tomasz Szymański, Stanisław Grzesik, Stanisław Belka, Ewa Cichoń, Barbara Kaczmarczyk, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Piotr Rasztar, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty porządek obrad.


3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie. (11:51:00)

Starosta Roland Fabianek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie (sprawozdania stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Brak pytań i uwag.

4. Podjęcie uchwał: (12:04:00)

       a. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2020 roku, (12:04:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia o omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2020 roku.

Naczelnik Janusz Cecota omówił projekt uchwały. Ponadto poinformował, że opinie samorządów gminnych z terenu powiatu oleskiego oraz izb aptekarskich są pozytywne (załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  poprosiła  o przedstawienie opinii komisji odnośnie omówionego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki nie opiniowała omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XII/83/2019 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2020 roku.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XII/83/2019 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2020 roku. (12:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Stanisław Belka, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk
 • BRAK GŁOSU(1):
  Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XII/83/2019 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2020 roku, stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

       b. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze Powiatu Oleskiego, (12:09:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu o omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze Powiatu Oleskiego wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze Powiatu Oleskiego.

Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka omówiła projekt uchwały oraz wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do omawianego projektu uchwały (załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). Ponadto przedstawiła pozytywną opinie Kuratorium Oświaty do przedłożonego projektu uchwały w zakresie planu szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Oleskiego (załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Przewodnicząca rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze Powiatu Oleskiego (12:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Sylwia Kus, Henryk Zug, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Dionizy Brylka, Piotr Rasztar
 • BRAK GŁOSU(1):
  Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze Powiatu Oleskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  poprosiła  o przedstawienie opinii komisji odnośnie omówionego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki nie opiniowała omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XII/84/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XII/84/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze Powiatu Oleskiego. (12:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Tomasz Szymański, Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug, Damian Hutsch, Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(1):
  Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XII/84/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze Powiatu Oleskiego , stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

       c. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/2019 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2019 rok, (12:18:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie o omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/2019  Rady Powiatu w Oleśnie z  dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2019 rok.

Dyrektor Elżbieta Hadaś omówi projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  poprosiła  o przedstawienie opinii komisji odnośnie omówionego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki nie opiniowała omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XII/85/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/2019 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2019 rok.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XII/85/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/2019 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2019 rok. (12:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Stanisław Grzesik, Ewa Cichoń, Henryk Zug, Teresa Gielsok, Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XII/85/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/2019 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2019 rok , stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

       d. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu, (12:24:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu o omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu

Naczelnik Maciej Pyziak omówił projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  poprosiła  o przedstawienie opinii komisji odnośnie omówionego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki nie opiniowała omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XII/86/2019 w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XII/86/2019 w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu. (12:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Henryk Zug, Krzysztof Antonowicz, Dionizy Brylka, Piotr Rasztar, Kordian Poniatowski, Sylwia Kus, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(1):
  Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XII/86/2019 w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu , stanowiącą załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

       e. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Oleskiego, za cenę niższą niż jej wartość rynkowa, (12:28:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła Naczelnika Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem o omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Oleskiego, za cenę niższą niż jej wartość rynkowa.

Naczelnik Mariusz Chlebowski omówił projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  poprosiła  o przedstawienie opinii komisji odnośnie omówionego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki nie opiniowała omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XII/87/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Oleskiego, za cenę niższą niż jej wartość rynkowa.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XII/87/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Oleskiego, za cenę niższą niż jej wartość rynkowa. (12:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Stanisław Belka, Damian Hutsch, Henryk Zug, Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Stanisław Grzesik, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Piotr Rasztar, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(1):
  Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XII/87/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Oleskiego, za cenę niższą niż jej wartość rynkowa , stanowiącą załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

       f. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, (12:33:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu poprosi głównego specjalistę Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie o omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Główny specjalista Roman Jokiel  omówi projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  poprosiła  o przedstawienie opinii komisji odnośnie omówionego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki nie opiniowała omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XII/88/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XII/88/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. (12:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Leszek Kałwak, Henryk Zug, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Kordian Poniatowski, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(1):
  Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XII/88/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego , stanowiącą załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

       g. w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Oleskiego, (12:39:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu poprosi głównego specjalistę Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie o omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Oleskiego.

Główny specjalista Roman Jokiel  omówi projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  poprosiła  o przedstawienie opinii komisji odnośnie omówionego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki nie opiniowała omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XII/89/2019 w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XII/89/2019 w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Oleskiego. (12:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Leszek Kałwak, Jacek Wróbel, Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Dionizy Brylka, Stanisław Grzesik, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Janusz Wojczyszyn, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU(1):
  Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XII/89/2019 w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Oleskiego, stanowiącą załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

       h. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr III/9/2019 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Powiatu w Oleśnie, (12:43:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła Starostę o omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr III/9/2019 z dnia  20 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Powiatu w Oleśnie.

Starosta Roland Fabianek  omówił projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała radna Teresę Gielsok, czy wyraża zgodę na przedstawioną propozycję.

Teresa Gielsok wyraziła zgodę.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  poprosiła  o przedstawienie opinii komisji odnośnie omówionego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki nie opiniowała omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XII/90/2019 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr III/9/2019 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Powiatu w Oleśnie.

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XII/90/2019 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr III/9/2019 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Powiatu w Oleśnie. (12:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Leszek Kałwak, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Stanisław Grzesik, Piotr Rasztar, Kordian Poniatowski, Henryk Zug, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(1):
  Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XII/90/2019 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr III/9/2019 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Powiatu w Oleśnie, stanowiącą załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

       i. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXII/259/18 z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznych szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Oleskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, (12:46:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła Skarbnika o omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXII/259/18   z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznych szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Oleskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Skarbnik Roman Neugebauer  omówił projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  poprosiła  o przedstawienie opinii komisji odnośnie omówionego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki nie opiniowała omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XII/91/2019 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXII/259/18 z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznych szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Oleskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XII/91/2019 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXII/259/18 z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznych szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Oleskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. (12:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Henryk Zug, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk
 • BRAK GŁOSU(1):
  Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XII/91/2019 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXII/259/18 z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznych szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Oleskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania , stanowiącą załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

       j. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. (12:53:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego z uwzględnieniem wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29.11.2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Starosta Roland Fabianek omówił projekt uchwały oraz wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29.11.2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Wniosek stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29.11.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Janusz Wojczyszyn, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Ewa Cichoń, Stanisław Grzesik, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok, Piotr Rasztar, Damian Hutsch
 • BRAK GŁOSU(1):
  Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29.11.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  poprosiła o przedstawienie opinii Komisji odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisji Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała projekt Uchwały Nr XII/92/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego   i zarządziła głosowanie w sprawie jego podjęcia.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XII/92/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. (12:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Jacek Wróbel, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Roland Fabianek, Stanisław Grzesik, Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(1):
  Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XII/92/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.


5. Wolne wnioski i interpelacje. (13:00:00)

Nastąpiła zmiana quorum (13:01:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 17

Sesję opuścili radni:

 1. Sylwia Kus

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała analizę oświadczeń majątkowych radnych Rady Powiatu w Oleśnie według stanu na koniec kadencji 2014-2018, początek kadencji 2018-2023 oraz na dzień 31.12.2019r. (załącznik nr 18 do niniejszego protokołu),

Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Kaczmarczyk odczytała informacje Komisji Konkursowej o zakończonym postępowaniu konkursowym na stanowisko dyrektora zespołu opieki Zdrowotnej w Oleśnie (załącznik nr 19 do niniejszego protokołu),

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Chudzicki odczytał wniosek o udostępnienie informacji publicznej Koalicji Polska wolna od 5G (załącznik nr 20 do niniejszego protokołu).

Krzysztof Brylka zapytał, czy w związku z analizą oświadczeń majątkowych należy podejmować czynności wyjaśniające.

Przewodnicząca Rady Ewa Cichoń wyjaśniła, że są to uwagi , które należy uwzględnić przy wypełnianiu kolejnych oświadczeniach majątkowych.

Damian Hustch zgłosił uwagę, aby nie odczytywać całości pism, ponieważ radni mają je wysłane w materiałach.

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Chudzicki wyjaśnił, że sesje są transmitowane i obywatele też mają prawo wiedzieć co zawiera treść pisma.

Leszek Kałwak stwierdził, że należy zareagować na wystąpienie Koalicji Polska wolna od 5G, ponieważ może ich wystąpienie być traktowane jako konsultacje społeczne.

Starosta Roland Fabianek wyjaśnił, że zgodnie z wyjaśnienia Wydziału Ochrony Środowiska organ wydający projekt rozporządzenia jest uprawniony do przeprowadzenia konsultacji społecznych, a nie stowarzyszenie. Projekt rozporządzenia został skierowany do 83 różnych podmiotów m.in. związku miast polskich, związku powiatów polskich i innych instytucji. Od nas oczekuje się dwóch rzeczy w trybie informacji publicznej:
- czy na dzisiejszej sesji (ostateczny termin) zamierza się podjąć rezolucję lub inne działanie w tym zakresie. temat był przedstawiony na posiedzeniach komisji,
- czy zamierza się poinformować mieszkańców o proponowanych zmianach przepisów.

Przewodnicząca Rady Ewa Cichoń poinformowała, że na posiedzeniu komisji były podejmowane decyzje w tym zakresie i poprosiła o przedstawie stanowiska komisji.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, ze na wspólnym posiedzeniu komisji była podjęta decyzja, że nie będą podejmowane rezolucje lub inne działania rady ze względu na krańcowe terminy oraz nie ma wystarczającej wiedzy, aby wypowiadać się w tym zakresie. Przyjmuje sprawę do wiadomości, ale w zakresie punktu drugiego można poinformować mieszkańców o sprawie 5G.

Przewodnicząca Rady Ewa Cichoń zapytała czy ktoś ma inne propozycje niż stanowisko komisji w tym zakresie.

Brak zgłoszeń.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że stanowisko komisji będzie również odpowiedzią Rady w tej sprawie.

Piotr Rasztar odczytał pismo mieszkanki Rudnik z dnia 27.11.2019r. skierowane do Starostwa Powiatowego w Oleśnie oraz Wójta Gminy Rudniki w sprawie uruchomienia dodatkowej linii autobusowej po godz.15,45 relacji Bobrowa-Rudniki.

Starosta Roland Fabianek udzielił wyjaśnień w zakresie pisma mieszkanki Rudnik.

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Chudzicki potwierdził uciążliwość połączeń komunikacyjnych w relacji Bobrowa - Cieciułów. Mieszkańcy mają problem z dojazdem do siedziby powiatu .To może jest sprawa w zakresie zadań powiatu i warto porozmawiać z przewoźnikami w tym zakresie.

Nastąpiła zmiana quorum (13:36:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 16

Sesję opuścili radni:

 1. Stanisław Grzesik

Jacek Wrobel poinformował, że ustalono termin wspólnego posiedzenia komisji celem zaopiniowania projektu budżetu na 2020 rok na 5.12.2019r. Godzina posiedzenia zostanie jeszcze ustalona.

Przewodnicząca Rady Ewa Cichoń poinformowała, że następna sesja jest planowana na 27.12.2019r.


6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (13:40:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr XI/2019 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28 października 2019 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XI/2019 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28 października 2019 r. (13:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Henryk Zug, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Roland Fabianek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Sylwia Kus, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty protokół nr XI/2019 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28 października 2019 roku.


7. Zakończenie sesji. (13:41:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad XII sesji Rady Powiatu w Oleśnie.


Zakończono sesję (13:42:04)

 

 

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek