Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XIII/2019 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 27.12.2019r.

BRZ.0002.10.2019

PROTOKÓŁ Nr XIII/2019
z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 27 grudnia 2019 roku na sali Nr 117 Starostwa Powiatowego w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2019-12-27 o godz. 11:08:46, a zakończono o godz. 12:52:51 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 18 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Stanisław Grzesik
 11. Teresa Czaja
 12. Dionizy Brylka
 13. Krzysztof Antonowicz
 14. Henryk Zug
 15. Janusz Wojczyszyn
 16. Ewa Cichoń
 17. Damian Hutsch
 18. Teresa Gielsok

Nieobecna usprawiedliwiona: Barbara Kacznmarczyk.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu
3. Dariusz Karśnicki - radca prawny
4. Andrzej Wiecha - zastępca Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia
5. Elżbieta Hadaś - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek XIII sesji Rady Powiatu w Oleśnie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok  2020:
     a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej;
     b) odczytanie opinii i wniosków komisji przez ich przewodniczących lub zastępców;
     c) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej;
     d) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosku Komisji Budżetu i Finansów;
     e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
     f) głosowanie nad uchwałą budżetową.
 5. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego,
  b) w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV/19/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego,
  c) w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego,
  d) w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 roku,
  e) w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego w 2020 roku.
 6. Wolne wnioski i interpelacje.
 7.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 8. Zakończenie sesji.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. (11:08:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 18 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.


2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. (11:09:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała czy są wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad.

Starosta Roland Fabianek zgłosił wniosek o uzupełnienie obrad sesji o  dodatkowy projekty uchwał Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/2019 Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2019 rok.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie  przyjęcia wniosku Starosty o uzupełnienie porządku obrad o  projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/2019 Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2019 rok.

Głosowanie w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/2019 Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2019 rok (11:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Stanisław Grzesik, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Teresa Czaja, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Stanisław Belka, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Roland Fabianek, Henryk Zug, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki
 • BRAK GŁOSU(1):
  Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Starosty o uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/2019 Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2019 rok.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała uzupełniony porządek i zarządziła głosowanie w sprawie jego przyjęcia.

Głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad. (11:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Tomasz Szymański, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka, Krzysztof Antonowicz, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn, Teresa Czaja, Stanisław Belka, Henryk Zug, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(1):
  Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty uzupełniony porządku obrad.


3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie. (11:14:00)

Starosta Roland Fabianek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie (sprawozdania stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Brak pytań i uwag.


4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2020: (11:39:00)

       a. przedstawienie projektu uchwały budżetowej, (11:39:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że wszyscy radni otrzymali projekt budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2020. Poprosiła Skarbnika o jego krótkie omówienie wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w  sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2020 rok.

Skarbnik Roman Neugebauer omówił  projekt budżetu oraz wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2020 rok.

Projekt budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2020 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w  sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2020 rok stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Powiatu zarządza głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2020 rok.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2020. (11:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Damian Hutsch, Dionizy Brylka, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Stanisław Grzesik, Henryk Zug, Jacek Wróbel, Teresa Czaja, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(1):
  Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty  wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego.

       b. odczytanie opinii i wniosków komisji przez ich przewodniczących lub zastępców, (11:50:00)

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski odczytał opinię Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego, która pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Oleskiego na 2020 rok bez uwag i wniosków (załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Przewodniczący Komisji Henryk Zug odczytał opinię Komisji Rewizyjnej, która pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Oleskiego na 2020 rok bez uwag i wniosków (załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel odczytał opinię Komisji Oświaty i Gospodarki, która pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Oleskiego na 2020 rok bez uwag i wniosków (załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Przewodnicząca Komisji Sylwia odczytała opinię Komisji Budżetu i Finansów, która pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Oleskiego na 2020 rok bez uwag i wniosków (załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

       c. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, (11:51:00)

Skarbnik Roman Neugebauer odczytał Uchwałę Nr 628/2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Oleskiego na 2020 rok (załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

       d. przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosku Komisji Budżetu i Finansów (11:55:00)

Starosta Roland Fabianek poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów nie przedłożyła Zarządowi Powiatu wniosków do projektu budżetu Powiatu Oleskiego na 2020 rok i w związku z tym Zarząd Powiatu nie przyjmował stanowiska.

       e. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, (11:56:00)

Brak pytań i uwag.

       f. głosowanie nad uchwałą budżetową. (11:57:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała projekt Uchwały Nr XIII/93/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2020 i zarządziła głosowanie w sprawie jego podjęcia.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XIII/93/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego (12:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Stanisław Grzesik, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Piotr Rasztar, Henryk Zug, Teresa Czaja, Teresa Gielsok, Stanisław Belka, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(1):
  Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XIII/93/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2019, stanowiąca załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.


5. Podjęcie uchwał: (12:05:00)

       a. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego, (12:05:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Skarbnika o omówienie projektu uchwały Rady Powiatu  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego  wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w  sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego oraz odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.

Skarbnik Roman Neugebauer  omówił projekt uchwały wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w  sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (załącznik nr 11 do niniejszego protokołu) i odczytał Uchwałę Nr 629/2019 Składu Orzekającego Regionalnej izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego. (12:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Henryk Zug, Dionizy Brylka, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Piotr Rasztar, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Grzesik, Roland Fabianek, Teresa Czaja, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty  wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  poprosiła  o przedstawienie opinii komisji odnośnie omówionego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki nie opiniowała omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XIII/94/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XIII/94/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego. (12:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Stanisław Grzesik, Leszek Kałwak, Teresa Czaja, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Sylwia Kus
 • BRAK GŁOSU(1):
  Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XIII/94/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego, stanowiącą załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

       b. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV/19/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego, (12:17:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła Skarbnika o omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV/19/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.

Skarbnik Roman Neugebauer omówił projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  poprosiła  o przedstawienie opinii komisji odnośnie omówionego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki nie opiniowała omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XIII/95/2019 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV/19/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XIII/95/2019 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV/19/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (12:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Stanisław Belka, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Krzysztof Antonowicz, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(1):
  Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XIII/95/2019 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV/19/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego, stanowiącą załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

       c. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, (12:21:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego z uwzględnieniem wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 27.12.2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Skarbnik Roman Neugebauer omówił projekt uchwały oraz wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 27.12.2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Wniosek stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 27.12.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Henryk Zug, Jacek Wróbel, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Teresa Czaja, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Stanisław Grzesik, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 27.12.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  poprosiła o przedstawienie opinii Komisji odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisji Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała projekt Uchwały Nr XIII/96/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego   i zarządziła głosowanie w sprawie jego podjęcia.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XIII/96/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Teresa Czaja, Henryk Zug, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Roland Fabianek, Stanisław Grzesik, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Sylwia Kus
 • BRAK GŁOSU(1):
  Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XIII/96/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

       d. w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 roku, (12:29:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła zastępcę Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia o omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.

Zastępca Naczelnika Andrzej Wiecha  omówił projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  poprosiła  o przedstawienie opinii komisji odnośnie omówionego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki nie opiniowała omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XIII/97/2019 w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XIII/97/2019 w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 roku (12:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Henryk Zug, Stanisław Belka, Teresa Czaja, Stanisław Grzesik, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Krzysztof Antonowicz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XIII/97/2019 w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 roku, stanowiąca załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

       e. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego w 2020 roku, (12:36:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie o omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego w 2020 roku .

Dyrektor Elżbieta Hadaś omówiła projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  poprosiła  o przedstawienie opinii komisji odnośnie omówionego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki nie opiniowała omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XIII/98/2019 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego w 2020 roku.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XIII/98/2019 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego w 2020 roku (12:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Teresa Czaja, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Stanisław Grzesik, Dionizy Brylka, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Henryk Zug, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(1):
  Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XIII/98/2019 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego w 2020 roku, stanowiąca załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

       f. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/2019 Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2019 rok. (12:42:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie o omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/2019 Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2019 rok.

Dyrektor Elżbieta Hadaś omówiła projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  poprosiła  o przedstawienie opinii komisji odnośnie omówionego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki nie opiniowała omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XIII/99/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/2019 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2019 rok.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XIII/99/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/2019 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2019 rok (12:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Damian Hutsch, Henryk Zug, Teresa Czaja, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Piotr Rasztar
 • BRAK GŁOSU(1):
  Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XIII/99/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/2019 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2019 rok, stanowiąca załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.


6. Wolne wnioski i interpelacje. (12:46:00)

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Zug przedstawił projekt Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Oleśnie na 2020 rok (załącznik nr 20 do niniejszego protokołu).

Przewodnicząca Rady Powiatu ze względu na brak pytań i uwag do projektu planu kontroli zarządziła głosowanie w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Oleśnie na 2020 rok.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Oleśnie na 2020 rok (12:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Henryk Zug, Jacek Wróbel, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Ewa Cichoń, Teresa Czaja, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Dionizy Brylka, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(1):
  Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został zatwierdzony Plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Oleśnie na 2020 rok. 


7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (12:50:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr XII/2019 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 29 listopada 2019 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XII/2019 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 29.11.2019r. (12:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Henryk Zug, Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Leszek Kałwak, Sylwia Kus, Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Piotr Rasztar, Janusz Wojczyszyn, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(1):
  Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 1 ”wstrzymującymi się” został przyjęty protokół nr XII/2019 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 29 listopada 2019 roku.


8. Zakończenie sesji. (12:52:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad XIII sesji Rady Powiatu w Oleśnie.
Zakończono sesję (12:52:51)

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek