Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XIV.2020 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 27.01.2020r.

BRZ.0002.1.2020

PROTOKÓŁ Nr XIV/2020
z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 27 stycznia 2020 roku na sali Nr 117 Starostwa Powiatowego w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2020-01-27 o godz. 11:16:47, a zakończono o godz. 13:02:05 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 17 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Leszek Kałwak
 3. Kordian Poniatowski
 4. Krzysztof Chudzicki
 5. Tomasz Szymański
 6. Piotr Rasztar
 7. Sylwia Kus
 8. Jacek Wróbel
 9. Stanisław Grzesik
 10. Barbara Kaczmarczyk
 11. Dionizy Brylka
 12. Krzysztof Antonowicz
 13. Henryk Zug
 14. Janusz Wojczyszyn
 15. Ewa Cichoń
 16. Damian Hutsch
 17. Teresa Gielsok

Nieobecni usprawiedliwieni: Stanisław Belka, Teresa Czaja.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Danuta Antas - Sekretarz Powiatu
2. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu
3. Dariusz Kraśnicki - radca prawny
4. Renata Płaczek-Zielonka - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
5. Grażyna Karpińska - Naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej
6. Agnieszka Dorynek - inspektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek XIV sesji Rady Powiatu w Oleśnie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.
 5. Sprawozdanie Starosty Oleskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie Powiatu Oleskiego w 2019 roku,
 6. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie uchwalenia "Raportu z Programu Ochrony Środowiska Powiatu Oleskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024".
  b) w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.
 7. Wolne wnioski i interpelacje.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 9. Zakończenie sesji.


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. (11:16:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 17 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.


2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. (11:18:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała czy są wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad.

Brak wniosków o uzupełnienie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała  porządek i zarządziła głosowanie w sprawie jego przyjęcia.

Głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad. (11:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Henryk Zug, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Stanisław Grzesik, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Janusz Wojczyszyn, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Belka, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty porządek obrad.


3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie. (11:20:00)

Starosta Roland Fabianek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie (sprawozdania stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Brak pytań i uwag.


4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019. (11:32:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Panią Renatę Zielonkę o omówienie sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.

Naczelnik Renata Płaczek-Zielonka omówiła sprawozdanie, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń prosiła o zgłaszanie uwag lub pytań do przedstawionego sprawozdania.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego sprawozdania.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiane sprawozdanie.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiane sprawozdanie..

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiane sprawozdanie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdza, że Rada Powiatu w Oleśnie zapoznała się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2019 rok


5. Sprawozdanie Starosty Oleskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie Powiatu Oleskiego w 2019 roku. (11:38:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Starostę o omówienie Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie powiatu oleskiego w 2019 roku.

Starosta Roland Fabianek przedstawił sprawozdanie stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o zgłaszanie uwag lub pytań do przedstawionego sprawozdania.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  poprosiła o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego sprawozdania.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiane sprawozdanie.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiane sprawozdanie..

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiane sprawozdanie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdza, że Rada Powiatu w Oleśnie zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie Powiatu Oleskiego w 2019 roku.


6. Podjęcie uchwał: (11:42:00)

       a. w sprawie uchwalenia "Raportu z Programu Ochrony Środowiska Powiatu Oleskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024", (11:42:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła inspektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia "Raportu z Programu Ochrony Środowiska Powiatu Oleskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024".

Inspektor Agnieszka Dorynek omówiła projekt uchwały.

Henryk Zug zgłosił wniosek w sprawie wprowadzenia poprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia Raportu z Programu Ochrony Środowiska Powiatu Oleskiego na lata 2017-2020 z perspektywa na lata 2021-2024" tj.: - tytuł uchwały otrzymuje brzmienie :" w sprawie uchwalenia Raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska Powiatu Oleskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024" - za lata 2017-2018", - paragraf 1 otrzymuje brzmienie :"1. Uchwala się Raport z realizacji "Programu Ochrony Środowiska Powiatu Oleskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024" - za lata 2017-2018".

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Henryka Zuga.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Henryka Zuga w sprawie wprowadzenia poprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia Raportu z Programu Ochrony Środowiska Powiatu Oleskiego na lata 2017-2020 z perspektywa na lata 2021-2024" tj.: - tytuł uchwały otrzymuje brzmienie :" w sprawie uchwalenia Raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska Powiatu Oleskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024" - za lata 2017-2018", - paragraf 1 otrzymuje brzmienie :"1. Uchwala się Raport z realizacji "Programu Ochrony Środowiska Powiatu Oleskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024" - za lata 2017-2018". (12:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Stanisław Grzesik, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Belka, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Henryka Zuga.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  poprosiła  o przedstawienie opinii komisji odnośnie omówionego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak innych pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XIV/100/2020 w sprawie uchwalenia Raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska Powiatu Oleskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024" - za lata 2017-2018.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XIV/100/2020 w sprawie uchwalenia Raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska Powiatu Oleskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024" - za lata 2017-2018, (12:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Henryk Zug, Damian Hutsch, Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Dionizy Brylka, Piotr Rasztar, Stanisław Grzesik, Roland Fabianek, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Belka, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XIV/100/2020 w sprawie uchwalenia Raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska Powiatu Oleskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024" - za lata 2017-2018, stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

       b. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. (12:06:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego z uwzględnieniem wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 27.01.2020 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Skarbnik Roman Neugebauer omówił projekt uchwały oraz wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 27.01.2020 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Wniosek stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 27.01.2020r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Teresa Gielsok, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Belka, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  poprosiła o przedstawienie opinii Komisji odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała projekt Uchwały Nr XIV/101/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego   i zarządziła głosowanie w sprawie jego podjęcia.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr XIV/101/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. (12:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug, Damian Hutsch, Leszek Kałwak, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski, Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Stanisław Grzesik
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Belka, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XIV/101/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.


7. Wolne wnioski i interpelacje. (12:14:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że wpłynęło pismo do wiadomości Rady Powiatu w Oleśnie Pana Sławomira Trawińskiego radnego Rady Miejskiej w Praszce o podjęcie działań w kierunku wstrzymania budowy kompostowni odpadów organicznych w Przedmościu. Pismo buło omówione na dzisiejszym wspólnym posiedzeniu komisji, do którego wyjaśnienia złożyły inspektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej. Poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady o odczytanie pisma.

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Chudzicki odczytał pismo Pana Sławomira Trawińskiego (załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Starosta Roland Fabianek złożył wyjaśnienia w zakresie pisma Pana Sławomira Trawińskiego.

Naczelnik Grażyna Karpińska złożyła wyjaśnienia w zakresie spełnienia wymóg wydania decyzji Starosty Oleskiego o pozwoleniu na budowę kompostowni w Przedmościu.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Chudzicki zapytał czy inwestorem budowy kompostowni jest AMD Omega Anna Morawin Kozieł.

Naczelnik Grażyna Karpińska wyjaśniła, że jest to inwestor, któremu wydano pozwolenie na budowę w 2013 roku. Obecnie pozwolenie jest przeniesione na nowego inwestora tj Synergia Południe sp z o.o, spółka komandytowa Katowice.

Starosta Roland Fabianek wyjaśnił, że Pan Sławomir Trawiński ustnie poinformował go o składowaniu odpadów o nieprzyjemnym zapachu w Przedmościu. Mimo braku zapisów w przepisach  pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska uczestniczyli w wizji lokalnej, w trakcie której stwierdzili, że na prywatnych użytkach są składowane osady. W następnym dniu o tym fakcie został poinformowany Wojewódzki Inspektora Ochrony Środowiska i to będzie w jego gestii przeprowadzenie kontroli. Według informacji tutejszego Wydziału Ochrony Środowiska takie składowanie na prywatnym gruncie nie wymaga zarejestrowania w bazie danych odpadów ani poosiadanie koncesji.

Dionizy Brylka stwierdził, że są to dwie sprawy tj. budowa kompostowni, która jest udokumentowana oraz składowanie na prywatnych polach nieczystości, które podlegają oczyszczalni. Zapytał, czy działki, na których składowane są nieczystości, znajdują się w bliskiej odległości od kompostowni.

Inspektor Agnieszka Dorynek wyjaśniła, że to nie duża odległość od kompostowni.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że do Starosty Oleskiego oraz Rady Powiatu w Oleśnie wpłynęło pismo mieszkańców wsi Kościeliska o uwzględnienie inwestycji budowy drogi dojazdowej do posiadłości rodziny Kapica. Poprosiła Wiceprzewodniczącą Rady o odczytanie pisma.

Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Kaczmarczyk odczytała pismo mieszkańców wsi Kościeliska (załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Starosta Roland Fabianek złożył informacje w zakresie toku prac nad ustaleniem planu inwestycyjnego na drogach powiatowych w tej kadencji. Ponadto złożył informację o braku ustaleń w zakresie wysokości dofinansowania do wniosków na remonty dróg złożonych do Funduszu Dróg Samorządowych.

Sylwia Kus poinformował, że Państwo Kapica zwrócili się w tej sprawie do Wójta Radłowa, ale po sprawdzeniu okazało się, że jest to droga powiatowa. Stąd ten wniosek.

Jacek Wróbel odczytał wniosek Państwa Gabrieli i Krzysztofa Borek w sprawie budowy drogi i mostu w przysiółku Prosna, wieś Jastrzygowice (załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).Jest to problem od lat i może warto, aby samorządy wspólnie podjęły rozmowy w tym zakresie.

Henryk Zug poinformował, że sprawę przedstawioną przez radnego Jacka Wróbla zna z posiedzeń sprzed 10 lat. Problem dotyczy kilku posesji znajdujących się na granicy 4 gmin. Jego zdaniem problem wymaga dużej inwestycji. To nie jest sprawa do rozwiązania na poziomie Rady Powiatu. Odnośnie Państwa Kapica poprosił o informację w którym miejscu jest ta droga, w jakim jest stanie i ile metrów należy wyremontować. 

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń przedstawiła pismo Urzędu Gminy Radłów w sprawie podjęcia działań zmierzających do remontu drogi powiatowej nr 1919 O w miejscowości Kościeliska wraz z odręcznym pismem Państwa Kapica.(załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Chudzicki poinformował, że Komisja Oświaty dokonała objazdu po drogach powiatowych wymagających remontów w pierwszej kolejności. Są pisma mieszkańców i trudno się dziwić. Nie ma na tyle środków. Są przyjęte pewne priorytety i myśli, że Starosta dotrzyma terminów i tych priorytetów.

Starosta Roland Fabianek poinformował, że do Państwa Kapica jest około 160-200 m drogi. W grudniu objazd dróg Komisji Oświaty i Gospodarki był dokonany po drogach głównych lub ewentualnie zbiorczych. Droga do Państwa Kapica jest drogą lokalną, dojazdową do pól, a na remonty takich dróg nie pozyska się większych zewnętrznych środków. Utrzymaniem dróg zajmuje się Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie. Tam trafiają wnioski. Jako Rada decydujemy o sprawach inwestycyjnych dużych przedsięwzięć. Będą przekazywane informacje o  większych remontach. Na 360 km dróg powiatowych 20% jest w dobrym stanie. Reszta wymaga remontu. Na wszystkie remonty w krótkim czasie nas nie stać. Pism w sprawie remontów jest więcej, ale są kierowane do Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie. Obecnie czekamy na rozwój sytuacji i na co nas będzie stać w tym roku wyremontować. Zwrócił się z prośbą do Komisji Oświaty i Gospodarki o podanie informacji, które drogi wytypowano do uwzględnienia w planie inwestycyjnym na przyszłe lata.

Leszek Kałwak w zakresie drogi i mostu w Jastrzygowicach wyjaśnił, że dwie kadencje wstecz zajmował się tematem budowy mostu na Prośnie. Uzyskał informacje, że na Prośnie jest zaczęta budowa mostu, rzekomo miał być to obiekt wojskowy. Jakaś strategia przez te wioski była, ale na dzień dzisiejszy to upadło. Jeśli dojdzie do skutku budowa zalewu w Jastrzygowicach, koncepcja zagospodarowanie tatmtejszego terenu będzie inna i wtedy należało by uwzględnić te drogi dojazdowe dla mieszkańców.

Jacek Wróbel poinformował, że do Państwa Kapica jest około 150 m drogi gruntowej i jest to droga powiatowa, na która otrzymujemy subwencję. Nie można zamykać tematu, bo dla tych mieszkańców jest to jakiś problem. Poza tym mieszkańcy zgłaszają mu problem z parkingiem przez Zespołem Opieki Zdrowotnej w Oleśnie. Po odbiorze biletu jest około 10 minut bezpłatnego parkowania i to nie jest wystarczający czas do dowiezienia, odprowadzenia i wyjazdu osób przywożących starsze osoby do gabinetów lub na rehabilitację. Opłaty 4 zł ponoszą dwukrotnie w ciągu jednego dnia. Może jest możliwość ustawienia w tym systemie elektronicznym opłaty jednorazowej na cały dzień lub opłaty godzinowej. Dla niektórych osób te obecne opłaty są konkretnym wydatkiem. Zwrócił się z prośbą do Zarządu o zajęcie się tą sprawą.

Starosta Roland Fabianek wyjaśnił, że teren szpitala jest oddany im w trwały zarząd, a więc szpital decyduje o sposobie jego zagospodarowania. Parking jest wynajęty w drodze przetargu firmie, która go utrzymuje i pobiera opłaty. Przedstawi dyrektorowi szpitala te wnioski do rozważenia w kierunku ujednolicenia opłaty. Poinformuje o ustaleniach. 


8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (12:59:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr XIII/2019 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 27 grudnia 2019 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XIII/2019 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 27.12.2019r. (13:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Dionizy Brylka, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Henryk Zug, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Belka, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty protokół nr XIII/2019 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 27 grudnia 2019 roku.


9. Zakończenie sesji. (13:01:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad XIV sesji Rady Powiatu w Oleśnie.

Zakończono sesję (13:02:05)

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek