Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XV.2020 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 27.02.2020r.

BRZ.0002.2.2020

PROTOKÓŁ Nr XV/2020
z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 27 lutego 2020 roku na sali Nr 117 Starostwa Powiatowego w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2020-02-27 o godz. 11:05:33, a zakończono o godz. 12:20:45 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 17 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Krzysztof Chudzicki
 5. Tomasz Szymański
 6. Piotr Rasztar
 7. Sylwia Kus
 8. Jacek Wróbel
 9. Barbara Kaczmarczyk
 10. Teresa Czaja
 11. Dionizy Brylka
 12. Krzysztof Antonowicz
 13. Henryk Zug
 14. Janusz Wojczyszyn
 15. Ewa Cichoń
 16. Damian Hutsch
 17. Teresa Gielsok

Nieobecni usprawiedliwieni: Stanisław Grzesik, Kordian Poniatowski.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Danuta Antas - Sekretarz Powiatu
2. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu
3. Dariusz Kraśnicki - radca prawny

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek XV sesji Rady Powiatu w Oleśnie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/93/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2020,
  b) w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr VI/28/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
  c) w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego,
  d) w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.
 5. Wolne wnioski i interpelacje.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 7. Zakończenie sesji.


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. (11:05:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 17 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.


2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. (11:07:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała czy są wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad.

Brak wniosków o uzupełnienie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała  porządek i zarządziła głosowanie w sprawie jego przyjęcia.

Głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad. (11:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Antonowicz, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Teresa Czaja, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty porządek obrad.


3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie. (11:11:00)

Starosta Roland Fabianek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie (sprawozdania stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Brak pytań i uwag.


4. Podjęcie uchwał: (11:25:00)

       a. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/93/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2020, (11:25:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Skarbnika o omówienie projektu uchwały Rady Powiatu  w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/93/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2020.

Skarbnik Roman Neugebauer omówił projekt uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu prosiła o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu uchwały.

Upoważniony do prowadzenia obrad Komisji Leszek Kałwak poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak innych pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XV/102/2020 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/93/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2020. 

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XV/102/2020 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/93/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2020 (11:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Henryk Zug, Damian Hutsch, Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Gielsok, Sylwia Kus, Teresa Czaja, Krzysztof Chudzicki
 • BRAK GŁOSU(2):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XV/102/2020 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/93/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2020 , stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

       b. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr VI/28/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, (11:30:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Skarbnika o omówienie projektu uchwały Rady Powiatu  w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr VI/28/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Skarbnik Roman Neugebauer omówił projekt uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu prosiła o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu uchwały.

Upoważniony do prowadzenia obrad Komisji Leszek Kałwak poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak innych pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XV/103/2020 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr VI/28/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XV/103/2020 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr VI/28/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (11:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Piotr Rasztar, Henryk Zug, Stanisław Belka, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(2):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XV/102/2020 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr VI/28/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

       c. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, (11:36:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego z uwzględnieniem wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 27.02.2020 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Skarbnik Roman Neugebauer omówił projekt uchwały oraz wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 27.02.2020 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 27.02.2020r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (11:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Damian Hutsch, Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Roland Fabianek, Teresa Czaja, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(2):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  poprosiła o przedstawienie opinii Komisji odnośnie omawianego projektu uchwały.

Upoważniony do prowadzenia obrad Komisji Leszek Kałwak poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała projekt Uchwały Nr XV/104/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego   i zarządziła głosowanie w sprawie jego podjęcia.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XV/104/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (11:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Stanisław Belka, Sylwia Kus, Teresa Czaja, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(2):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XV/104/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

       d. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego. (11:47:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego z uwzględnieniem wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 27.02.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.

Skarbnik Roman Neugebauer omówił projekt uchwały oraz wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 27.02.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.

Wniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 27.02.2020r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (11:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Henryk Zug, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(2):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.

Brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  poprosiła o przedstawienie opinii Komisji odnośnie omawianego projektu uchwały.

Upoważniony do prowadzenia obrad Komisji Leszek Kałwak poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała projekt Uchwały Nr XV/105/2020 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego i zarządziła głosowanie w sprawie jego podjęcia.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XV/105/2020 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (11:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Stanisław Belka, Roland Fabianek, Teresa Czaja, Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Krzysztof Antonowicz, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(2):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XV/105/2019 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego protokołu


5. Wolne wnioski i interpelacje. (11:53:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała treść odpowiedzi udzielonej przez Starostwo Powiatowe w Oleśnie Panu Sławomirowi Trawińskiemu na pismo z dnia 20.01.2020r.(załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Chudzicki odczytał wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18.02.2020r. (załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Kaczmarczyk odczytała:

- Uchwałę nr 1/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29.01.2020r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Oleskiego (załącznik nr 11 do niniejszego protokołu),
- zaproszenie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego do udziału w I Mistrzostwach Województwa Opolskiego radnych powiatów i gmin z terenu województwa w półmaratonie (załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).


6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (12:19:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr XIV/2020 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 27 stycznia 2020 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XIV/2020 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 27.01.2020r. (12:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Antonowicz, Dionizy Brylka, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Damian Hutsch
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(2):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 1 ”wstrzymującymi się” został przyjęty protokół nr XIV/2020 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 27 stycznia 2020 roku.


7. Zakończenie sesji. (12:20:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad XV sesji Rady Powiatu w Oleśnie.

Zakończono sesję (12:20:45)

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek