Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół nr XVI.2020 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 30.04.2020r.

BRZ.0002.3.2020

PROTOKÓŁ Nr XVI/2020
z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 30 kwietnia 2020 roku w formie zdalnego trybu obradowania na sali Nr 117 Starostwa Powiatowego w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2020-04-30 o godz. 11:27:24, a zakończono o godz. 12:30:31 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 18 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Barbara Kaczmarczyk
 11. Teresa Czaja
 12. Dionizy Brylka
 13. Krzysztof Antonowicz
 14. Henryk Zug
 15. Janusz Wojczyszyn
 16. Ewa Cichoń
 17. Damian Hutsch
 18. Teresa Gielsok

Nieobecny nieusprawiedliwiony: Stanisław Grzesik.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Danuta Antas - Sekretarz Powiatu
2. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu
3. Elżbieta Hadaś - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie

Wydruk wykazów imiennych głosowań potwierdzający ilość zalogowanych osób do programu Rada 365 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek XVI sesji Rady Powiatu w Oleśnie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2020, b) w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2020 rok,
  c) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2019,
  d) w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcia rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcia pieczy zastępczej - III edycja”,
  e) w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego,
  f) w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.
 5. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Oleskiego za rok 2019.
 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie za 2019 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i planem pracy PCPR na 2020 rok.
 7. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej PCPR w Oleśnie z realizacji zleconego zadania z zakresu systemu pieczy zastępczej za 2019 rok.
 8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok.
 9. Informacja o stanie bezpieczeństwa Powiatu Oleskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok.
 10. Podjęcie decyzji w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Powiatu w Oleśnie do składu komisji konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.
 11. Wolne wnioski i interpelacje.
 12.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 13. Zakończenie sesji.


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. (11:27:00)
Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że na podstawie art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) została zwołana w zdalnym trybie obradowania  XVI sesja Rady Powiatu w Oleśnie.

Art. 15 zzx ust. 1 i 2 brzmi:

„1.  W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego, w związku metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych, samorządowych kolegiach odwoławczych oraz w organach pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania).

2. Obradowanie w zdalnym trybie zarządza osoba uprawniona do przewodniczenia danemu organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz innemu organowi działającemu kolegialnie.”

W związku z powyższym dokonała otwarcia XVI sesję Rady Powiatu w Oleśnie w zdalnym trybie obradowania.

Na podstawie ilości radnych zalogowanych do sytemu Rada365 stwierdziła, że w sesji uczestniczy 18 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.

.
2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. (11:30:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała czy są wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad.

Brak wniosków o uzupełnienie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała  porządek i zarządziła głosowanie w sprawie jego przyjęcia.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. (11:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Teresa Czaja, Henryk Zug, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Kordian Poniatowski, Stanisław Belka, Piotr Rasztar
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty porządek obrad.


3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie. (11:34:00)

Starosta Roland Fabianek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie (sprawozdania stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Brak pytań i uwag.


4. Podjęcie uchwał: (11:51:00)

       a. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2020, (11:51:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2020. Poinformowała, że projekt uchwały był dostępny w materiałach sesyjnych i był omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Zapytała czy są pytania bądź uwagi do przedstawionego projektu uchwały?

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty i Gospodarki oraz Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny omawiany projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak innych pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XVI/106/2020 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2020.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XVI/106/2020 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2020. (11:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Krzysztof Antonowicz, Teresa Czaja, Stanisław Belka, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XVI/106/2020 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2020, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

       b. w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2020 rok, (11:54:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2020 rok. Poinformowała, że projekt uchwały był dostępny w materiałach sesyjnych i był omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Zapytała czy są pytania bądź uwagi do przedstawionego projektu uchwały?

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty i Gospodarki oraz Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny omawiany projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak innych pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XVI/107/2020 w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2020 rok.

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XVI/107/2020 w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2020 rok. (11:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Teresa Czaja, Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Henryk Zug, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XVI/107/2020 w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2020 rok, stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

       c. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2019, (11:57:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2019. Poinformowała, że projekt uchwały był dostępny w materiałach sesyjnych i był omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Zapytała czy są pytania bądź uwagi do przedstawionego projektu uchwały?

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty i Gospodarki oraz Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny omawiany projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak innych pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XVI/108/2020 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2019.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XVI/108/2020 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2019. (11:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Teresa Czaja, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Teresa Gielsok, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 1”wstrzymującym się” została podjęta Uchwała Nr XVI/108/2020 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2019, stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

       d. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcia rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcia pieczy zastępczej - III edycja”, (11:59:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcia rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcia pieczy zastępczej - III edycja”. Poinformowała, że projekt uchwały był dostępny w materiałach sesyjnych i był omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Zapytała czy są pytania bądź uwagi do przedstawionego projektu uchwały?

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty i Gospodarki oraz Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny omawiany projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak innych pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XVI/109/2020 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcia rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcia pieczy zastępczej - III edycja”.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XVI/109/2020 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcia rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcia pieczy zastępczej - III edycja”. (12:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Sylwia Kus, Piotr Rasztar, Henryk Zug, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Teresa Czaja, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XVI/109/2020 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcia rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcia pieczy zastępczej - III edycja”, stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

       e. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, (12:01:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. Poinformowała, że projekt uchwały był dostępny w materiałach sesyjnych i był omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Zapytała czy są pytania bądź uwagi do przedstawionego projektu uchwały?

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty i Gospodarki oraz Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny omawiany projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak innych pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XVI/110/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XVI/110/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. (12:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Krzysztof Antonowicz, Teresa Czaja, Damian Hutsch, Dionizy Brylka, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Henryk Zug, Stanisław Belka, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XVI/110/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

       f. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego. (12:06:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego. Poinformowała, że projekt uchwały był dostępny w materiałach sesyjnych i był omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Zapytała czy są pytania bądź uwagi do przedstawionego projektu uchwały?

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty i Gospodarki oraz Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny omawiany projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak innych pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XVI/111/2020 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XVI/111/2020 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego. (12:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Henryk Zug, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Teresa Czaja, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch, Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XVI/110/2020 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.


5. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Oleskiego za rok 2019. (12:09:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń przedstawiła "Ocenę stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Oleskiego za rok 2019" i poinformowała, że była dostępna w materiałach sesyjnych i była omówiona na wspólnym posiedzeniu Komisji. Zapytała czy są pytania bądź uwagi do przedstawionej "Oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Oleskiego za rok 2019".

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianej oceny.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty i Gospodarki oraz Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny omawiana ocena została pozytywnie zaopiniowana.

Przewodnicząca Rady Powiatu stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie zapoznała się z "Oceną stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Oleskiego za rok 2019" (załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie za 2019 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i planem pracy PCPR na 2020 rok. (12:10:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń przedstawiła Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie za 2019 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i planem pracy PCPR na 2020 rok i poinformowała, że była dostępna w materiałach sesyjnych i była omówiona na wspólnym posiedzeniu Komisji. Zapytała czy są pytania bądź uwagi do przedstawionego sprawozdania.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego sprawozdania.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty i Gospodarki oraz Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny omawiane sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane.

Przewodnicząca Rady Powiatu stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie zapoznała się z Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie za 2019 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i planem pracy PCPR na 2020 rok (załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).


7. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej PCPR w Oleśnie z realizacji zleconego zadania z zakresu systemu pieczy zastępczej za 2019 rok. (12:11:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń przedstawiła Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej PCPR w Oleśnie z realizacji zleconego zadania z zakresu systemu pieczy zastępczej za 2019 rok i poinformowała, że była dostępna w materiałach sesyjnych i była omówiona na wspólnym posiedzeniu Komisji. Zapytała czy są pytania bądź uwagi do przedstawionego sprawozdania.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego sprawozdania.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty i Gospodarki oraz Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny omawiane sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane.

Przewodnicząca Rady Powiatu stwierdza, że Rada Powiatu w Oleśnie zapoznała się z Sprawozdaniem z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej PCPR w Oleśnie z realizacji zleconego zadania z zakresu systemu pieczy zastępczej za 2019 rok (załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).


8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok. (12:13:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń przedstawiła Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok i poinformowała, że była dostępna w materiałach sesyjnych i była omówiona na wspólnym posiedzeniu Komisji. Zapytała czy są pytania bądź uwagi do przedstawionego sprawozdania.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego sprawozdania.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty i Gospodarki oraz Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny omawiane sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane.

Przewodnicząca Rady Powiatu stwierdza, że Rada Powiatu w Oleśnie zapoznała się z Sprawozdaniem z realizacji programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok (załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).


9. Informacja o stanie bezpieczeństwa Powiatu Oleskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok. (12:15:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń przedstawiła Informację o stanie bezpieczeństwa Powiatu Oleskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok i poinformowała, że była dostępna w materiałach sesyjnych i była omówiona na wspólnym posiedzeniu Komisji. Zapytała czy są pytania bądź uwagi do przedstawionej informacji.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianej informacji.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty i Gospodarki oraz Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny omawiana informacja została pozytywnie zaopiniowana.

Przewodnicząca Rady Powiatu stwierdza, że Rada Powiatu w Oleśnie zapoznała się z Informacją o stanie bezpieczeństwa Powiatu Oleskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok (załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).


10. Podjęcie decyzji w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Powiatu w Oleśnie do składu komisji konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie. (12:17:00)

Przewodnicząca rady Powiatu Ewa Cichoń przedstawiła pismo Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Powiatu w  Oleśnie do składu komisji konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie (załącznik nr 14 do niniejszego protokołu). Poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu komisji została zgłoszona kandydatura Starosty Oleskiego Rolanda Fabianka. Zapytała czy są uwagi do tej kandydatury, bądź inne propozycje kandydatur.

Brak zgłoszeń.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała kandydata czy wyraża zgodę na wskazanie go na przedstawiciela Rady Powiatu w Oleśnie do składu komisji konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.

Starosta Oleski Roland Fabianek wyraził zgodę.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła  głosowanie  za pomocą urządzeń do głosowania w sprawie wskazania Pana Rolanda Fabianka  Starostę Oleskiego na przedstawiciela Rady Powiatu w Oleśnie do składu komisji konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.

Głosowanie w sprawie wskazania Pana Rolanda Fabianka Starostę Oleskiego na przedstawiciela Rady Powiatu w Oleśnie do składu komisji konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie. (12:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Teresa Czaja, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Piotr Rasztar
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0”wstrzymującymi się” wskazała Pana Rolanda Fabianka Starostę Oleskiego na przedstawiciela Rady Powiatu w Oleśnie do składu komisji konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.


11. Wolne wnioski i interpelacje. (12:20:00)

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Barbara Kaczmarczyk poinformowała, że w Dobrodzieniu jest remontowane rondo (droga wojewódzka) i  wskazano objazd. Mimo wskazania objazdu samochody ciężarowe jadą w kierunku drogi powiatowej Dobrodzień - Myślina - Sieraków. Te samochody niszczą drogę i są to duże ich ilości. Poprosiła o pomoc w tym zakresie służb powiatowych.

Starosta Oleski Roland Fabianek poinformował, że w tym zakresie zostanie poinformowany zarządca drogi oraz policja w celu częstszego wysyłania patroli drogowych. Ponadto poinformował:
- jako powiat pozyskaliśmy dofinansowanie do dwóch wniosków złożonych do Funduszu Dróg Samorządowych ( na drogę w Borkach Wlk. - 50%, a na drogę Gana-Dalachów - 39%, ale istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania do drogi w Gania -Dalachów z oszczędności po przetargowych),
- złożył podziękowania służbom i inspekcjom za włożony trud w zaistniałej sytuacji epidemiologicznej oraz osobom prywatnym i firmom zaangażowanych w szycie maseczek i pomoc w zaopatrzeniu w środki dezynfekujące oraz inne materiały,
- w maju jest planowana sesja w zakresie przedstawienia raportu o stanie powiatu, w czerwcu w zakresie absolutorium.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń przypomniała o terminie składania oświadczeń majątkowych tj do końca maja br.


12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (12:27:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr XV/2020 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 27 lutego 2020 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XV/2020 z sesji odbytej w dniu 27.02.2020r. (12:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Teresa Czaja, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Dionizy Brylka, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Henryk Zug, Kordian Poniatowski, Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty protokół nr XV/2020 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 27 lutego 2020 roku.


13. Zakończenie sesji. (12:28:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad XVI sesji Rady Powiatu w Oleśnie.


Zakończono sesję (12:30:31)

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek