Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapraszamy na darmowe wykłady on-line

Harmonogram wykładów on-line

 

21-05-2020 r. godz. 18.00

Wykładowca: radca prawny Zofia Gałązka

Temat: Sprawa rozwodowa 

https://www.facebook.com/events/671249380333338/

1. Przesłanki rozwodu

2. Rozwód a separacja

3. Wymogi formalne pozwu rozwodowego

4. Rozwód a rozdzielność majątkowa

5. Ustalenie opieki nad małoletnim oraz umożliwienie kontaktów z dzieckiem

6. Rozwód a korzystanie ze wspólnego mieszkania

7. Rozwód a dział majątku wspólnego małżonków

8. Pytania

Do pobrania wzór pozwu rozwodowego


 

22-05-2020 r. godz. 18.00

Wykładowca: adwokat Beata Szarszewska  

Temat: Formy wsparcia przewidziane w Tarczy Antykryzysowej

https://www.facebook.com/events/247855909630416/

1. Tarcza antykryzysowa – wskazanie grup beneficjantów

- kim jest mikroprzedsiębiorca;

- rolnik w ramach tarczy antykryzysowej.

2. Formy wsparcia przewidziane w Tarczy Antykryzysowej

3. Omówienie wybranych form wsparcia:

- zwolnienie z opłacania składek ZUS;

- świadczenie postojowe (dla samozatrudnionych oraz umów cywilnoprawnych);

- dofinansowanie dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników;

- jednorazowa pożyczka ze środków Funduszu Pracy, na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

4. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z ZUS

5. Najem w czasie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii

6. Rozwiązanie umowy o organizację wydarzenia, z powodu COVID-19

- podstawy prawne do zwrotu wpłaconych pieniędzy

-  termin zwrotu należności


 

25-05-2020 r. godz. 17.00

Wykładowca: radca prawny Andrzej Dramiński  

Temat: "Na podstawie i w granicach prawa" - zasada w ujęciu konstytucyjnym.

https://www.facebook.com/events/580932972556291/

1. Znaczenie PRERAMBUŁY do KONSTYTUCJI? Po prostu Patriotyzm!

2. Poszanowanie wolności i sprawiedliwości! Znaczenie zasady pomocniczości! Czy to jest obywatelskość?

3. Zapis  Art. 2 „Naród sprawuje władzę…”

4. Art. 7 „organy działają: „na podstawie i w granicach prawa…”-jako PODSTAWOWA ZASADA KONSTYTUCYJNA

5. Art. 8 Konstytucja najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej o r a z bezpośrednie stosowani jej przepisów!

6. Art. 15 i 16  Ustrój Rzeczypospolitej i samorządy

7. Art 18 Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny

8. Art 45 Prawo każdego do sądu – co to znaczy?

9. Art. 14, Art. 54, Art. 61: Wolność prasy i innych środków  społecznego przekazu

10. Art. 83 Każdy obywatel ma obowiązek przestrzegania prawa

11. Art. 87  Źródła powszechnie obowiązującego prawa w RP

12. Art. 95  Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat

13. Art. 126 Art. 133  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

14. Art. 146 Rada Ministrów i Administracja Rządowa

15. Art. 163 Znaczenie samorządu terytorialnego, Art. 171 znaczenie referendum

16. Art. 178 sędziowie są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji

17. Art 188  Trybunał Konstytucyjny i jego rola w ustroju politycznym RP

18. Art 208  Rola Rzecznika Praw Obywatelskich

19. Art 228  Stany nadzwyczajne-kiedy można je wprowadzić?

20. Art 235  Możliwość  zmiany Konstytucji -  wymogi ustrojowe 

21. Art. 242-koniecznosć  uchylenia  dotychczasowych ustaw konstytucyjnych


 

26-05-2020 r. godz. 17.00

Wykładowca: radca prawny Andrzej Dramiński  

Temat: Legalność realizacji roszczeń powoda przed sądem

https://www.facebook.com/events/247460249938546/

1. Zasada kontradyktoryjności (zasada sporności) - obowiązek udowodnienia swoich racji, przez strony procesu.

2. Istota prawdy materialnej, a ,,prawda sądowa”

3. Postać sprawiedliwości w procesie cywilnym

4. Zasada prawdy materialnej  

5. Postulat szybkości postępowania sądowego

6. Organizacja postępowania sądowego

7. Występowanie strony podczas proces, a znaczenie profesjonalnego pełnomocnika  

8. Wymogi formalne pisma procesowego

9. Znaczenie ugody sądowej

10. Postępowanie dowodowe w czasie procesu cywilnego

11. Uzasadnienie wyroku sądowego

12. Zgłoszenia sprzeciwu do nakazu sądowego

13. Możliwość zaskarżenia wyroku


 

27-05-2020 r. godz. 18.00

Wykładowca: radca prawny Zofia Gałązka

Temat: Sprawy alimentacyjne

https://www.facebook.com/events/279748386735263/

1. Istota alimentów

2. Składniki kosztów utrzymania małoletniego

3. Alimenty, a 500+

3. Sposób obliczenia kwoty miesięcznej alimentów

4. Możliwości zarobkowe, a rzeczywiste zarobki zobowiązanego do alimentów

5. Metody dochodzenia alimentów

6. Wymogi formalne pozwu w sprawie o alimenty

7. Dowody w sprawie alimentacyjnej

8. Zabezpieczenie alimentów na czas trwania procesu

9. Rozliczalność z wydatków dziecka oraz weryfikacja wydatków poniesionych przez drugiego rodzica

10. Egzekucja alimentów

11. Bezskuteczność egzekucji

12. Przestępstwo niealimentacji

13. Fundusz alimentacyjny - dla kogo

14. Pytania

Do pobrania wzór pozwu o alimenty


 

28-05-2020 r. godz. 18.00

Wykładowca: adwokat Beata Szarszewska  

Temat: Upadłość konsumencka

https://www.facebook.com/events/2732520706978633/

 

1. Przesłanki do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności

2. Omówienie formularza wniosku o ogłoszenie upadłości

 

Do pobrania wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Metryczka
 • wytworzono:
  20-05-2020
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • opublikowano:
  20-05-2020 10:55
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • zmodyfikowano:
  20-05-2020 11:16
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Oleśnie
  odwiedzin: 154
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576-13-62-392 REGON: 151399083
Numer konta: 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 33, 35, 37
fax: 34 359 78 45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl
strona www: powiatoleski.pl