Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XVII.2020 z sesji Rady Powiatu w Oleśnei odbytej w dniu 28.05.2020r.

BRZ.0002.4.2020

PROTOKÓŁ Nr XVII/2020
z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28 maja 2020 roku w formie zdalnego trybu obradowania na sali Nr 117 Starostwa Powiatowego w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2020-05-28 o godz. 11:07:41, a zakończono o godz. 11:50:14 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 17 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Barbara Kaczmarczyk
 11. Dionizy Brylka
 12. Krzysztof Antonowicz
 13. Henryk Zug
 14. Janusz Wojczyszyn
 15. Ewa Cichoń
 16. Damian Hutsch
 17. Teresa Gielsok

Nieobecni usprawiedliwieni: Stanisław Grzesik, Teresa Czaja.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Danuta Antas - Sekretarz Powiatu
2. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu

Wydruk wykazów imiennych głosowań potwierdzający ilość zalogowanych osób do programu Rada 365 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek XVII sesji Rady Powiatu w Oleśnie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Oleskiego za 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.
 6. Wolne wnioski i interpelacje.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 8. Zakończenie sesji.

   

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. (11:07:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że na podstawie art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) została zwołana w zdalnym trybie obradowania  XVII sesja Rady Powiatu w Oleśnie.

Art. 15 zzx ust. 1 i 2 brzmi:

„1.  W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego, w związku metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych, samorządowych kolegiach odwoławczych oraz w organach pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania).

2. Obradowanie w zdalnym trybie zarządza osoba uprawniona do przewodniczenia danemu organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz innemu organowi działającemu kolegialnie.”

W związku z powyższym dokonała otwarcia XVII sesję Rady Powiatu w Oleśnie w zdalnym trybie obradowania.

Na podstawie ilości radnych zalogowanych do sytemu Rada365 stwierdziła, że w sesji uczestniczy 17 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.

2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. (11:10:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała czy są wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad.

Starosta Roland Fabianek zgłosił wniosek Zarządu Powiatu o uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 4 lat, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 4 lat, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 4 lat, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem (11:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Henryk Zug, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Janusz Wojczyszyn, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 4 lat, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem, który stanie się pkt. 6 porządku obrad, a dotychczasowe pkt. 6,7,8 zmienią odpowiednio swoją numerację .

Następnie odczytała uzupełniony porządek obrad i zarządziła głosowanie w sprawie jego przyjęcia.

Głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad. (11:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Sylwia Kus, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Barbara Kaczmarczyk, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Stanisław Belka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty porządek obrad.


3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie. (11:15:00)

Starosta Roland Fabianek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie (sprawozdania stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Brak pytań i uwag.

4. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Oleskiego za 2019 rok. (11:32:00)

Starosta Roland Fabianek omówił Raport o stanie Powiatu Oleskiego za 2019 rok.

Raport o stanie Powiatu Oleskiego za 2019 rok stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie przedstawionego Raportu.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty i Gospodarki oraz Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego przedstawiony Raport o stanie Powiatu Oleskiego za 2019 rok został pozytywnie zaopiniowany.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego. (11:38:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego. Poinformowała, że projekt uchwały był dostępny w materiałach sesyjnych i był omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Zapytała czy są pytania bądź uwagi do przedstawionego projektu uchwały?

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty i Gospodarki oraz Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego omawiany projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak innych pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XVII/112/2020 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwał Nr XVII/112/2020 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (11:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Piotr Rasztar
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XVII/112/2020 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.


6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 4 lat, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem. (11:43:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 4 lat, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem. Poinformowała, że projekt uchwały był dostępny w materiałach sesyjnych i był omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Zapytała czy są pytania bądź uwagi do przedstawionego projektu uchwały?

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty i Gospodarki oraz Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego omawiany projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak innych pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XVII/113/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 4 lat, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XVII/113/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 4 lat, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem. (11:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Henryk Zug, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Tomasz Szymański, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Leszek Kałwak, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 15 ”za”, 0 „przeciw” i 2”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XVII/113/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 4 lat, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem, stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

7. Wolne wnioski i interpelacje. (11:47:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że sesja absolutoryjna jest planowana na koniec czerwca br. W dniu 26.05.2020r. Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w zakresie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania i sprawozdaniach finansowych.


8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (11:48:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr XVI/2020 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 30 kwietnia 2020 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XVI/2020 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 30.04.2020r. (11:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Barbara Kaczmarczyk, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty protokół nr XVI/2020 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 30 kwietnia 2020 roku.


9. Zakończenie sesji. (11:49:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad XVII sesji Rady Powiatu w Oleśnie.


Zakończono sesję (11:50:14)

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek