Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XVIII.2020 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 25.06.2020r.

BRZ.0002.5.2020

PROTOKÓŁ Nr XVII/I2020
z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 25 czerwca 2020 roku w formie zdalnego trybu obradowania na sali Nr 117 Starostwa Powiatowego w Oleśnie

 

Obrady rozpoczęto 2020-06-25 o godz. 11:25:10, a zakończono o godz. 13:12:54 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 17 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Barbara Kaczmarczyk
 11. Teresa Czaja
 12. Dionizy Brylka
 13. Krzysztof Antonowicz
 14. Henryk Zug
 15. Ewa Cichoń
 16. Damian Hutsch
 17. Teresa Gielsok

Nieobecni usprawiedliwieni: Janusz Wojczyszyn, Stanisław Grzesik

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Danuta Antas - Sekretarz Powiatu
2. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu
3. Andrzej Prochota - dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
4. Danuta Skrzeszowska - dyrektor SP Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli
5. Elżbieta Korzec - kierownik Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie

Wydruk wykazów imiennych głosowań potwierdzający ilość zalogowanych osób do programu Rada 365 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek XVIII sesji Rady Powiatu w Oleśnie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Debata nad  raportem o stanie Powiatu Oleskiego za 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Oleśnie.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2019 rok:
  a) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za 2019 rok;
  b) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2019 rok;
  c) zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Oleskiego za 2019 rok;
  d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2019 rok;  
  e) opinie Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych komisji Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2019 rok i sprawozdania finansowego za 2019 rok;
  f) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej;
  g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2019 rok,
  h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie.
 7. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności, badania sprawozdania finansowego, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za rok 2019,
  b) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli za rok 2019,
  c) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za 2019 rok,
  d) w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie,
  e) w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli,
  f) w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie, g) w sprawie założenia nowego typu szkoły ponadpodstawowej w powiecie oleskim o nazwie Branżowa Szkoła II Stopnia w Dobrodzieniu,
  h) w sprawie założenia nowego typu szkoły ponadpodstawowej w powiecie oleskim o nazwie Branżowa Szkoła II Stopnia w Oleśnie,
  i) w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego,
  j) w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.
 8. Wolne wnioski i interpelacje.
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 10. Zakończenie sesji.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. (11:25:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że na podstawie art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) została zwołana w zdalnym trybie obradowania  XVIII sesja Rady Powiatu w Oleśnie.

Art. 15 zzx ust. 1 i 2 brzmi:

„1.  W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego, w związku metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych, samorządowych kolegiach odwoławczych oraz w organach pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)."

W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała otwarcia  XVIII sesji Rady Powiatu w Oleśnie w zdalnym trybie obradowania.

Na podstawie ilości radnych zalogowanych do sytemu Rada365 stwierdziła, że w sesji uczestniczy 17 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.

2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. (11:28:00)

Starosta Roland Fabianek zgłosi wniosek Zarządu Powiatu o uzupełnienie porządku na sesję o dodatkowy projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą: Kształcimy kompleksowo i nowocześnie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządza głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu o uzupełnienie porządku na sesję o dodatkowy projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą: Kształcimy kompleksowo i nowocześnie.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu o uzupełnienie porządku na sesję o dodatkowy projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą: Kształcimy kompleksowo i nowocześnie. (11:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Henryk Zug, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Piotr Rasztar, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Teresa Czaja, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu  o uzupełnienie porządku na sesję o dodatkowy projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą: Kształcimy kompleksowo i nowocześnie, który stanie się podpkt. k) w pkt. 7.

Następnie odczytała uzupełniony porządek obrad i zarządziła głosowanie w sprawie jego przyjęcia.

Głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad (11:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Henryk Zug, Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Krzysztof Antonowicz, Teresa Czaja, Tomasz Szymański, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty porządek obrad.


3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie. (11:35:00)


4. Debata nad raportem o stanie Powiatu Oleskiego za 2019 rok. (11:42:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zacytowała część art..30 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym :

"Art.30a

 4. Rada powiatu rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

5. W debacie nad raportem o stanie powiatu radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

6. W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.

7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

1) w powiecie do 100 000 mieszkańców – co najmniej 150 osób;

2) w powiecie powyżej 100 000 mieszkańców – co najmniej 300 osób.

8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu rada powiatu przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania rada powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania.

10. Nieudzielenie przez radę powiatu wotum zaufania zarządowi powiatu jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu.

11. Rada powiatu rozpoznaje sprawę odwołania zarządu z przyczyny, o której mowa w ust. 10, na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia zarządowi wotum zaufania. Rada powiatu może odwołać zarząd większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady.”

Poinformowała, że nie wpłynął żaden wniosek mieszkańców o udział w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Oleskiego za 2019 rok.

Następnie prosiła Starostę  o przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Oleskiego za 2019 rok.

Starosta Roland Fabianek omówił Raport o stanie Powiatu Oleskiego za 2019 rok załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń otworzyła debatę nad Raportem o stanie Powiatu Oleskiego za 2019 rok.

Brak zgłoszeń.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o przedstawienie opinii komisji.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały Raport o stanie Powiatu Oleskiego za rok 2019.


5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Oleśnie. (11:49:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Oleśnie.

Brak pytań i uwag

Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu odczytała projekt uchwały Nr XVIII/114/2020 w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Oleśnie i zarządziła  głosowanie w sprawie jego podjęcia za pomocą urządzeń do głosowania.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XVIII/114/2020 w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Oleśnie (11:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Jacek Wróbel, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Sylwia Kus, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka, Kordian Poniatowski, Roland Fabianek, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Piotr Rasztar, Teresa Czaja, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Antonowicz
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XVIII/114/2020 w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Oleśnie , stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.


6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2019 rok: (11:51:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Skarbnika o przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 rok, sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2019 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za rok 2019, informacji o stanie mienia Powiatu Oleskiego za 2019 rok

       a. zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za 2019 rok; (11:51:00)

Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił sprawozdanie finansowe za 2019 rok składające się z:

- bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (załącznik nr 5 do niniejszego protokołu),

- bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (załącznik nr 6 do niniejszego protokołu),

- zestawienia zmian w funduszu jednostki (załącznik nr 7 do niniejszego protokołu),

- rachunku zysków i strat jednostki (załącznik nr 8 do niniejszego protokołu),

- informacji dodatkowej za rok 2019 (załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

       b. zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2019 rok; (11:57:00)

Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił:

- sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za rok 2019 (załącznik nr 10 do niniejszego protokołu),

- sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za rok 2019 wraz z korektą (załącznik nr 11 i 12 do niniejszego protokołu).

       c. zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Oleskiego za 2019 rok; (11:57:00)

Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił informację o stanie mienia Powiatu Oleskiego za rok 2019 (załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

       d. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2019 rok; (12:00:00)

Skarbnik Roman Neugebauer odczytał Uchwałę nr 126/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2019 rok (załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

       e. opinie Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych komisji Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2019 rok i sprawozdania finansowego za 2019 rok; (12:07:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o przedstawienie opinii komisji w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2018 rok i sprawozdania finansowego za 2018 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Zug odczytał:

- Uchwałę Nr 3/2020 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 26.05.2020 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu finansowym, wykonaniu budżetu i informacji o stanie mienia Powiatu Oleskiego za 2019 rok (załącznik nr 15 do niniejszego protokołu),

- Uchwałę Nr 4/2020 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 26.05.2020r. w sprawie wystąpienia do Rady Powiatu w Oleśnie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie z tytułu wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2019 rok (załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowała omawiane sprawozdania.

       f. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej; (12:10:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Skarbnika o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.

Skarbnik Roman Neugebauer odczytał Uchwałę Nr 206/2020 z dnia 16.06.2020 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2019 rok (załącznik nr 17 do niniejszego protokołu).

       g. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2019 rok, (12:15:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła  o przedstawienie opinii komisji odnośnie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2019 rok.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XVIII/115/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2019 rok.  

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XVIII/115/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2019 rok (12:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Henryk Zug, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Teresa Czaja, Sylwia Kus, Stanisław Belka, Ewa Cichoń, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XVIII/115/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2019 rok, stanowiąca załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

       h. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie. (12:17:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła  o przedstawienie opinii komisji odnośnie projektu uchwały w sprawie  udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie. 

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XVIII/116/2020 w sprawie  udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XVIII/116/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie. (12:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Tomasz Szymański, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Teresa Czaja, Krzysztof Chudzicki, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XVIII/116/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie, stanowiąca załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.


7. Podjęcie uchwał: (12:22:00)

       a. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności, badania sprawozdania finansowego, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za rok 2019, (12:22:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, badania sprawozdania finansowego i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za rok 2019. Poinformowała, że projekt uchwały był dostępny w materiałach sesyjnych i był omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Zapytała czy są pytania bądź uwagi do przedstawionego projektu uchwały?

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje  pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak innych pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XVIII/117/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, badania sprawozdania finansowego i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za rok 2019.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XVIII/117/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, badania sprawozdania finansowego i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za rok 2019 (12:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Barbara Kaczmarczyk, Kordian Poniatowski, Teresa Czaja, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Henryk Zug, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XVIII/117/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, badania sprawozdania finansowego i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za rok 2019, stanowiąca załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

       b. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli za rok 2019, (12:27:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli za rok 2019. Poinformowała, że projekt uchwały był dostępny w materiałach sesyjnych i był omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Zapytała czy są pytania bądź uwagi do przedstawionego projektu uchwały?

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje  pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak innych pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XVIII/118/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli za rok 2019.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XVIII/118/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli za rok 2019 (12:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Dionizy Brylka, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Barbara Kaczmarczyk, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Henryk Zug, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Teresa Czaja, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XVIII/118/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli za rok 2019, stanowiąca załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

       c. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za 2019 rok, (12:31:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za rok 2019. Poinformowała, że projekt uchwały był dostępny w materiałach sesyjnych i był omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Zapytała czy są pytania bądź uwagi do przedstawionego projektu uchwały?

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje  pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak innych pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XVIII/119/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za rok 2019.

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały nr XVIII/119/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za 2019 rok (12:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Henryk Zug, Dionizy Brylka, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Krzysztof Antonowicz, Teresa Gielsok, Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XVIII/119/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za rok 2019, stanowiąca załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

       d. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, (12:34:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie. Poinformowała, że projekt uchwały był dostępny w materiałach sesyjnych i był omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Zapytała czy są pytania bądź uwagi do przedstawionego projektu uchwały?

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje  pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak innych pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XVIII/120/2020 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XVIII/120/2020 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie (12:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Leszek Kałwak, Piotr Rasztar, Henryk Zug, Kordian Poniatowski, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XVIII/120/2020 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, stanowiąca załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

       e. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli, (12:38:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli. Poinformowała, że projekt uchwały był dostępny w materiałach sesyjnych i był omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Zapytała czy są pytania bądź uwagi do przedstawionego projektu uchwały?

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje  pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak innych pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XVIII/121/2020 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XVIII/121/2020 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli (12:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Piotr Rasztar, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Teresa Czaja, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XVIII/121/2020 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli, stanowiąca załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

       f. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie, (12:42:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie. Poinformowała, że projekt uchwały był dostępny w materiałach sesyjnych i był omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Zapytała czy są pytania bądź uwagi do przedstawionego projektu uchwały?

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje  pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak innych pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XVIII/122/2020 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr XVIII/122/2020 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie (12:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Teresa Czaja, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XVIII/122/2020 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie, stanowiąca załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

       g. w sprawie założenia nowego typu szkoły ponadpodstawowej w powiecie oleskim o nazwie Branżowa Szkoła II Stopnia w Dobrodzieniu, (12:47:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie założenia nowego typu szkoły ponadpodstawowej w powiecie oleskim o nazwie Branżowa Szkoła II Stopnia w Dobrodzieniu. Poinformowała, że projekt uchwały był dostępny w materiałach sesyjnych i był omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Zapytała czy są pytania bądź uwagi do przedstawionego projektu uchwały?

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje  pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak innych pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XVIII/123/2020 w sprawie założenia nowego typu szkoły ponadpodstawowej w powiecie oleskim o nazwie Branżowa Szkoła II Stopnia w Dobrodzieniu.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr XVIII/123/2020 w sprawie założenia nowego typu szkoły ponadpodstawowej w powiecie oleskim o nazwie Branżowa Szkoła II Stopnia w Dobrodzieniu (12:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Henryk Zug, Sylwia Kus, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Teresa Czaja, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XVIII/123/2020 w sprawie założenia nowego typu szkoły ponadpodstawowej w powiecie oleskim o nazwie Branżowa Szkoła II Stopnia w Dobrodzieniu, stanowiąca załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

       h. w sprawie założenia nowego typu szkoły ponadpodstawowej w powiecie oleskim o nazwie Branżowa Szkoła II Stopnia w Oleśnie, (12:49:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie założenia nowego typu szkoły ponadpodstawowej w powiecie oleskim o nazwie Branżowa Szkoła II Stopnia w Oleśnie. Poinformowała, że projekt uchwały był dostępny w materiałach sesyjnych i był omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Zapytała czy są pytania bądź uwagi do przedstawionego projektu uchwały?

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje  pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak innych pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XVIII/124/2020 w sprawie założenia nowego typu szkoły ponadpodstawowej w powiecie oleskim o nazwie Branżowa Szkoła II Stopnia w Oleśnie.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr XVIII/124/2020 w sprawie założenia nowego typu szkoły ponadpodstawowej w powiecie oleskim o nazwie Branżowa Szkoła II Stopnia w Oleśnie (12:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Henryk Zug, Dionizy Brylka, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XVIII/124/2020 w sprawie założenia nowego typu szkoły ponadpodstawowej w powiecie oleskim o nazwie Branżowa Szkoła II Stopnia w Oleśnie, stanowiąca załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

       i. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, (12:52:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego wraz wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. Poinformowała, że projekt uchwały był dostępny w materiałach sesyjnych i był omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Zapytała czy są pytania bądź uwagi do przedstawionego projektu uchwały?

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. (12:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Stanisław Belka, Damian Hutsch, Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Henryk Zug, Teresa Czaja, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0”wstrzymującymi się” została przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, stanowiący załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje  pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak innych pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XVIII/125/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XVIII/125/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Teresa Czaja, Henryk Zug, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XVIII/125/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

       j. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego. (12:57:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego wraz wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego. Poinformowała, że projekt uchwały był dostępny w materiałach sesyjnych i był omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Zapytała czy są pytania bądź uwagi do przedstawionego projektu uchwały?

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego. (12:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Stanisław Belka, Henryk Zug, Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Teresa Czaja, Piotr Rasztar
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0”wstrzymującymi się” została przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego, stanowiący załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje  pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak innych pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XVIII/126/2020 w sprawie zmian zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XVIII/126/2020 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (13:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Dionizy Brylka, Krzysztof Chudzicki, Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok, Teresa Czaja, Damian Hutsch
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XVIII/126/2020 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

       k. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Kształcimy kompleksowo i nowocześnie. (13:02:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie  przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Kształcimy kompleksowo i nowocześnie . Poinformowała, że projekt uchwały był dostępny w materiałach sesyjnych i był omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła Starostę o krótkie omówienie projektu uchwały.

Starosta Roland Fabianek omówił powyższy projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała czy są pytania bądź uwagi do przedstawionego projektu uchwały?

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje  pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak innych pytań i uwag do omawianego projektu uchwały, odczytała go i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XVIII/127/2020 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Kształcimy kompleksowo i nowocześnie.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XVIII/127/2020 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Kształcimy kompleksowo i nowocześnie. (13:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Dionizy Brylka, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XVIII/127/2020 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Kształcimy kompleksowo i nowocześnie, stanowiąca załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.


8. Wolne wnioski i interpelacje. (13:06:00)

Starosta Roland Fabianek zabrał głos w następujących sprawach:
- podziękował radnym za udzielone wotum zaufania oraz absolutorium Zarządowi Powiatu,
- Zarząd Wojewódzki przewidział kolejną inwestycję drogową na terenie powiatu oleskiego tj. remont ulicy Konopnickiej i Kościuszki w Oleśnie. Remont zostanie wykonany jeszcze w tym roku,
- podziękował za przyjęcie autopoprawek Zarządu Powiatu do projektów uchwał, które umożliwią realizację kolejnych inwestycji na drogach powiatowych w ramach remontów dróg,
- Zarząd Wojewódzki przymierza się do kolejnej inwestycji na terenie powiatu oleskiego tj. remontu drogi wojewódzkiej nr 487 w miejscowości Uszyce. Obecnie trwa gruntowna przebudowa skrzyżowania w Boroszowie. Złożył podziękowania Marszałkowi oraz Zarządowi Wojewódzkiemu za te inwestycje i plany,
- Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie złożył wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego na remont Oddziału Dziecięcego. Są szanse na pozyskanie środków.

Kierownik Elżbieta Korzec wyraziła wątpliwości, czy w  trakcie omawiania uchwały o przyjęciu sprawozdania przychodni usłyszała kwotę zysku jako 14.380 zł, a powinna być 17.380 zł.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń sprawdziła zapisy w podjętej uchwale o przyjęciu sprawozdania przychodni i w paragrafie 3 kwota zysku wynosi 17.380 zł. Sesja jest nagrywana i można odsłuchać nagranie. Nie wyklucza możliwości błędnego odczytania tej kwoty.


9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (13:10:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr XVII/2020 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28 maja 2020 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XVII/2020 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28.05.2020r. (13:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Sylwia Kus, Henryk Zug, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 1 ”wstrzymującymi się” został przyjęty protokół nr XVII/2020 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28 maja 2020 roku.


10. Zakończenie sesji. (13:12:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad XVIII sesji Rady Powiatu w Oleśnie.


Zakończono sesję (13:12:54)

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek