Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Oleśnie

Starostwo Powiatowe w Oleśnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Oleśnie

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niedostępne cyfrowo skany dokumentów w formacie PDF.
 • Strona zawiera tekst w postaci grafiki.
 • Brak prawidłowego opisu linków

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-09
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej lub aplikacji mobilnej prosimy o kontakt na adres mailowy starostwo@powiatoleski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 375 06 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacja na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

46 - 300 Olesno, ul. Pieloka 21
Tel.: 34 375 06 00, 34 375 06 01
Faks: 34 375 06 02
E-mail:
Strona internetowa: powiatoleski.pl

Skróty klawiszowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Oleśnie mieści się w trzech oddzielnych budynkach, z których każdy został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w różnym stopniu.

Budynek Główny - ul. Pieloka 21

Dostępność:

 • Nie ma podjazdów do drzwi wejściowych, jednak osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z windy, do której wejście znajduje się od strony podwórza.
 • Winda wyposażona jest w podświetlane przyciski, oznaczenia w alfabecie Brailla, boczne uchwyty oraz informacje wizualne i dźwiękowe o poziomach pięter.
 • Do budynku i wszystkich ogólnodostępnych pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Parking i Dojście:

 • Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Schody wejściowe są oznakowane kontrastowo żółtymi liniami na pierwszym i ostatnim stopniu.

Informacje i Nawigacja:

 • W holu głównym znajduje się tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń, wykonana w kontrastowych kolorach oraz plan tyflograficzny w alfabecie Brailla przedstawiający rozkład pomieszczeń na parterze.
 • Na pierwszym i drugim piętrze oraz na poziomie -1 obok wejścia do windy zamontowano plany tyflograficzny w alfabecie Brailla z rozkładem pomieszczeń danego piętra.
 • Przy drzwiach ogólnodostępnych biur zamieszczono tabliczki informacyjne w alfabecie Brailla, z oznaczeniami kontrastowymi i w druku powiększonym.

Dodatkowe Udogodnienia:

 • Ścieżki naprowadzające z polami uwagi i oznakowaniem ostrzegawczym dla osób niewidomych na pierwszym piętrze i poziomie -1.
 • Pokój cichej obsługi na poziomie -1 dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych z przewijakiem dla dzieci, również na poziomie -1.
 • Sprzęt do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

Technologia i Wsparcie:

 • Sprzęt wspomagający widzenie - lupa elektroniczna w Wydziale Komunikacji i Transportu.
 • Ramka do składania podpisów w każdym wydziale.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Na stronie internetowej powiatoleski.pl  w zakładce Dostępność, podstrona Informacja dla niesłyszących oraz na stronie bip.powiatoleski.pl  w zakładce Dostępność, podstrona Informacja dla niesłyszących umieszczono film o zakresie działalności Starostwa w Polskim Języku Migowym.

Budynek nr 2 Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem - ul. Powstańców Śląskich 6

Dostępność:

 • Obsługa klientów odbywa się tylko na parterze.
 • Ścieżki naprowadzające z polami uwagi i oznakowaniem ostrzegawczym dla osób niewidomych na parterze.
 • Do budynku i wszystkich ogólnodostępnych pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Informacje i Nawigacja:

 • W przedsionku wejścia do budynku plan tyflograficzny w alfabecie Brailla z rozkładem pomieszczeń parteru.
 • W holu tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń, wykonana w kontrastowych kolorach.
 • Przy drzwiach ogólnodostępnych biur tabliczki informacyjne w alfabecie Brailla, z oznaczeniami kontrastowymi i w druku powiększonym.

Dodatkowe Uwagi:

 • Toaleta częściowo przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Budynek nr 3 Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia - ul. Dworcowa 4

Ogólne Informacje:

 • Na parterze znajduje się Powiatowy Urząd Pracy, na pierwszym piętrze Prokuratura Rejonowa i Powiatowy Urząd Pracy, a na drugim piętrze Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Oleśnie.

Dostępność:

 • Dostęp do budynku jest utrudniony, brak przystosowań dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich ogólnodostępnych pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Informacje i Nawigacja:

 • Przy drzwiach ogólnodostępnych biur tabliczki informacyjne w alfabecie Brailla, z oznaczeniami kontrastowymi i w druku powiększonym.

Dodatkowe Uwagi:

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie Starostwa Powiatowego w Oleśnie.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem - w formie podania (Podanie dla osoby niesłyszacej.docx) - w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Oleśnie: faxem 34 375 06 02, telefonicznie 34 375 06 01, 34 375 06 00, e-mailem:  lub listownie: Starostwo Powiatowe w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, z wyłączeniem sytuacji nagłych.