Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Oleśnie

Starostwo Powiatowe w Oleśnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Oleśnie

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • Niedostępne cyfrowo skany dokumentów w formacie PDF.
  • Strona zawiera tekst w postaci grafiki.
  • Brak prawidłowego opisu linków

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

  • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-09
  • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej lub aplikacji mobilnej prosimy o kontakt na adres mailowy starostwo@powiatoleski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 375 06 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacja na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

46 - 300 Olesno, ul. Pieloka 21
Tel.: 34 375 06 00, 34 375 06 01
Faks: 34 375 06 02
E-mail:
Strona internetowa: powiatoleski.pl

Skróty klawiszowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Oleśnie mieści się w trzech osobnych budynkach. W budynku głównym Starostwa Powiatowego w Oleśnie przy ulicy Pieloka 21 nie ma podjazdów do drzwi wejściowych. Osoba niepełnosprawna może dostać się do budynku korzystając z windy, do której wejście znajduje się od strony podwórza. Winda posiada podświetlane klawisze, oznakowane alfabetem brajla, uchwyty boczne oraz wizualną i dźwiękową informację o poziomach pięter. W budynku głównym Starostwa na poziomie -1 znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Zamontowano tam również przewijak dla dzieci.

Przed budynkiem głównym wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W Wydziale Komunikacji i Transportu znajduje się sprzęt wspomagający widzenie – lupa elektroniczna. W każdym wydziale Starostwa znajduje się ramka do składania podpisów ułatwiająca osobom z dysfunkcjami wzroku wykonywanie tych czynności. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku zamontowano sprzęt do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami tj. matę ewakuacyjną oraz krzesło do ewakuacji. Na stronie internetowej powiatoleski.pl w zakładce Dostępność, podstrona Informacja dla niesłyszących oraz na stronie bip.powiatoleski.pl w zakładce Dostępność, podstrona Informacja dla niesłyszących umieszczono film o zakresie działalności Starostwa w Polskim Języku Migowym z napisami.

W drugim budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnie przy ulicy Powstańców Śląskich 6 znajduje się Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem. Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się na parterze. Znajduje się tam toaleta częściowo przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W trzecim budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnie przy ulicy Dworcowej 4 na parterze znajduje się Powiatowy Urząd Pracy, na pierwszym piętrze Prokuratura Rejonowa i Powiatowy Urząd Pracy, na drugim piętrze jest Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Oleśnie. Dostęp do niego jest utrudniony. Brak przystosowania dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie Starostwa Powiatowego w Oleśnie.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem - w formie podania (Podanie dla osoby niesłyszacej.docx) - w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Oleśnie: faxem 34 375 06 02, telefonicznie 34 375 06 01, 34 375 06 00, e-mailem:  lub listownie: Starostwo Powiatowe w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, z wyłączeniem sytuacji nagłych.