Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

DYREKTOR ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W SOWCZYCACH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

DOCXINFORMACJA o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy GŁOWNA KSIĘGOWA w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sowczycach.docx (14,08KB)
 


Sowczyce, dn. 05.10.2020r.

ŚDS. 110. 1.2020

DYREKTOR ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W SOWCZYCACH OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

 

I.  Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sowczycach, ul. Długa 37, 46-300 Olesno

II.  Określenie stanowisk urzędniczych, na które odbywa się nabór:

1. Stanowisko pracy: główny księgowy

    wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy (1/1)  - 40 godz. tygodniowo

2. Stanowisko pracy: księgowy

    wymiar czasu pracy: 0,25 etatu  - 10 godz. tygodniowo

III. Wymagania formalne dotyczące stanowiska pracy na głównego księgowego:

1. Spełnienie  wymagań  określonych  w  art.  6  ustawy  z  dnia  21 listopada  2008r.

o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1282 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych,

2. W zakresie wykształcenia potencjalny kandydat na głównego księgowego musi spełniać jeden z niżej podanych warunków:

a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie ze specjalizacją finanse i rachunkowość, ukończone wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne  studia magisterskie lub ekonomiczne studia  podyplomowe i posiada co najmniej 3- letnią praktykę w księgowości,

b) ukończona szkoła średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę  w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów  na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego,

4. Nieposzlakowana opina,

5. Obywatelstwo polskie,

6. Pełna zdolność do czynności  prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

7. Niekaralność za przestępstwa:

a) przeciwko mieniu,

b) przeciwko obrotowi gospodarczemu,

c) przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,

d) przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie,

8. Preferowane co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy w księgowości w jednostkach samorządu terytorialnego.

IV.  Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,

2. Znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,

3. Znajomość przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT,

4. Znajomość przepisów ustawy o wynagrodzeniach pracowników samorządowych,

5. Znajomość przepisów ZUS, Kodeksu Pracy,

6. Znajomość przepisów ustawy PZP,

7. Umiejętność  obsługi programów komputerowych Firmy Wolters Kluwer oraz Wulcan, w tym:

a) program Finansowo-Księgowy,

b) program Płacowy,

c) program Kadrowy,

d) program Rozrachunki,

e) program Wyposażenie,

f) program CAS.

8. Znajomość programu Płatnik,

9. Znajomość przepisów RODO,

10. Umiejętność pracy w systemie bankowości elektronicznej,

11. Znajomość ustawy o pomocy społecznej, w tym rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy,

12. Umiejętność pracy w zespole,

13. Dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność oraz doświadczenie w pracy na stanowisku główny księgowy,

14. Komunikatywność, skrupulatność oraz terminowe wykonywanie powierzonych zadań.

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór (główny księgowy):

1. Prowadzenie rachunkowości Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach,

2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3. Dokonywanie wstępnej kontroli:

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b) kompletności i rzetelności dokumentów finansowo-księgowych, dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

4. Kontrola legalności dokumentów finansowych dotyczących realizacji budżetu,

5. Składanie podpisu na dokumentach potwierdzających dokonanie czynności prawnych mogących spowodować zobowiązania pieniężne jednostki,

6. Analiza realizacji dochodów własnych i Skarbu Państwa oraz wydatków jednostki, występowanie do Zarządu z wnioskiem w sprawie zmian budżetu w planie finansowym,

7. Opracowanie, aktualizowanie zasad sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania dokumentów finansowo-księgowych,

8. Opracowywanie i aktualizowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,

9. Współdziałanie z bankiem i organami skarbowymi,

10. Prowadzenie księgowości Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach,

11. Przygotowywanie projektów planów finansowych w/w jednostki w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia, a także  przygotowywanie zmian w trakcie roku budżetowego,

12. Sporządzanie sprawozdań statystycznych, sprawozdań budżetowych i finansowych            (w tym: bilansów, rachunków zysków i strat, zestawień zmian w funduszu jednostki)

13. Obsługa finansowa zobowiązań i należności, w tym należności z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sowczycach,

14. Dekretacja wyciągów bankowych, faktur, rachunków  oraz sporządzanie wewnętrznej dokumentacji księgowej,

15. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałego wyposażenia ośrodka.

16. Prowadzenie księgi głównej i ksiąg analitycznych,

17. Sporządzanie zapotrzebowań na środki finansowe w CAS,

18. Rozliczanie dotacji oraz środków otrzymanych z Gmin,

19. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,

20. Wystawianie faktur dla rodziców / opiekunów podopiecznych Domu za pobyt w placówce,

21.  Organizowanie inwentaryzacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych,

22. Prowadzenie spraw kadrowych jednostki, w tym:

a) prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników, tj. prowadzenie spraw związanych z przyjęciem, przebiegiem zatrudnienia oraz zwolnieniem pracownika,

23. Realizacja innych działań w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami,

24. Współdziałanie ze Skarbnikiem Powiatu w zakresie opracowywania projektu budżetu Powiatu

poprzez planowanie potrzeb rzeczowych i finansowych dotyczących prowadzonych działań,

25. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Domu.

VI. Informacja o warunkach pracy na stanowisku główny księgowy:

1. Wymiar czasu pracy   -  1 etat,

2. Miejsce wykonywania pracy – Sowczyce, ul. Długa 37,

3. Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy – 02.11.2020r.,

4. Rodzaj pracy: praca biurowa przy komputerze, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz odporności na stres,

5. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 936 z późn. zm.) oraz Regulaminem Wynagradzania Pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach.

6. Osoba podejmująca po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej, zakończonej egzaminem.

VII.  Wymagania  formalne dotyczące stanowiska pracy na księgowego:

1. Spełnienie  wymagań  określonych  w  art.  6  ustawy  z  dnia  21 listopada  2008r.

o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1282 z późn. zm.) określonych dla    stanowisk urzędniczych,

2. W zakresie wykształcenia potencjalny kandydat na stanowisko księgowy musi spełniać jeden z niżej podanych warunków:

a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie ze specjalizacją finanse i rachunkowość, ukończone wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne  studia magisterskie lub ekonomiczne studia  podyplomowe i posiada co najmniej 3- letnią praktykę w księgowości,

b) ukończona szkoła średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę  w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów  na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku księgowego,

4. Nieposzlakowana opina,

5. Obywatelstwo polskie,

6. Pełna zdolność do czynności  prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

7. Niekaralność za przestępstwa:

a) przeciwko mieniu,

b) przeciwko obrotowi gospodarczemu,

c) przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,

d) przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie,

VIII. Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,

2. Znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,

3. Znajomość przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT,

4. Znajomość przepisów ustawy o wynagrodzeniach pracowników samorządowych,

5. Znajomość przepisów ZUS, Kodeksu Pracy,

6. Znajomość przepisów ustawy PZP,

7. Umiejętność  obsługi programów komputerowych Firmy Wolters Kluwer oraz Wulcan, w tym:

a) program finansowo-księgowy,

b) program płacowy,

c) program kadrowy,

d) program rozrachunki,

e) program wyposażenie,

f) program CAS.

8. Znajomość programu Płatnik,

9. Znajomość przepisów RODO,

10. Umiejętność pracy w systemie bankowości elektronicznej,

11. Znajomość ustawy o pomocy społecznej, w tym rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy,

12. Umiejętność pracy w zespole,

13. Dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność,

14. Komunikatywność, skrupulatność oraz terminowe wykonywanie powierzonych zadań.

IX. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór (księgowy):

1. Obsługa sekretariatu i realizacja zadań związanych z prowadzeniem składnicy akt.

2. Prowadzenie spraw kadrowych jednostki, w tym:

a) prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników, t.j. prowadzenie spraw związanych

z przyjęciem, przebiegiem zatrudnienia oraz zwolnieniem pracownika,

3. Sporządzanie list obecności, ewidencji czasu pracy, kart urlopowych, w tym rozliczanie wykorzystanego urlopu,

4. Wydawanie skierowań na badania okresowe pracowników i kontrola na terminami ważności tych badań,

5. Zgłaszanie pracowników na wstępne i okresowe szkolenia z zakresu BHP i p. poż. oraz kontrola nad terminami ważności tych szkoleń,

6. Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej pracowników,

7. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania w zakresie przyjmowania, wydawania i rozliczania kart drogowych,

8. Wypisywanie i rozliczanie delegacji służbowych oraz oraz innych dokumentów wynikających ze stosunku pracy.

9. Prowadzenie spraw  płacowych  jednostki (sporządzanie list wynagrodzeń osobowych

i bezosobowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, nagród uznaniowych itp., naliczanie wypłaty wynagrodzeń chorobowych, zasiłków chorobowych; sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu, w tym ZUS Z-3,

10. Sporządzanie rocznych rozliczeń z Urzędem Skarbowym (PIT 4R),

11. Prowadzenie rozliczeń z ZUS,

12. Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej w zakresie spraw kadrowo-płacowych,

13. Nadzorowanie i prowadzenie dokumentacji wynikającej ze stosowania ustawy PZP,

14. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia ośrodka,

15. Zastępowanie głównego księgowego podczas jego nieobecności.

X. Informacja o warunkach pracy na stanowisku księgowy:

1. Wymiar czasu pracy   -  0,25 etatu,

2. Miejsce wykonywania pracy – Sowczyce, ul. Długa 37,

3. Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,

4. Rodzaj pracy: praca biurowa przy komputerze, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz odporności na stres,

5. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 936 z późn. zm.) oraz Regulaminem Wynagradzania Pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach.

XI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

1. We wrześniu (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sowczycach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił  0 %.

XII. Wymagane dokumenty dla obu kandydatów:

1. Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny,

2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

4. Kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

5. Oświadczenie:

a) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz kolejnych naborów prowadzonych przez ŚDS w Sowczycach.

b) dotyczące ochrony danych osobowych.

6. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

8. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

XIII. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

1. Wszystkie dokumenty przedkładane przez kandydatów w naborze muszą być sporządzone w języku polskim, w formie umożliwiającej ich odczytanie, a dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

2. Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane osobiście w terminie do 20.10.2020r. w biurze Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach, ul. Długa 37, od poniedziałku do piątku  w godz. od 7:00 do 15:00 lub drogą pocztową na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy w Sowczycach, ul. Długa 37, 46-300 Olesno.

3. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanymi danymi: imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem zwrotnym do korespondencji, nr telefonu kontaktowego – z odpowiednim dopiskiem:

a) „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sowczycach”

b) „Dotyczy naboru na stanowisko księgowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sowczycach”

XIV. Informacje dodatkowe:

1. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego).

2. Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Oleśnie.

3.Postępowanie naboru obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

4. Każdy z kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie powiadomiony o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

4. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.

Nabór przeprowadzi Komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 667658575.


PDFDokumenty konkursowe ŚDS 05.10.2020 r..pdf (2,41MB)