Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XIX.2020 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28.09.2020r.

BRZ.0002.6.2020

PROTOKÓŁ Nr XIX/2020
z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28 września 2020 roku w formie zdalnego trybu obradowania na sali Nr 117 Starostwa Powiatowego w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2020-09-28 o godz. 11:32:14, a zakończono o godz. 12:59:01 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 17 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Barbara Kaczmarczyk
 11. Dionizy Brylka
 12. Krzysztof Antonowicz
 13. Henryk Zug
 14. Janusz Wojczyszyn
 15. Ewa Cichoń
 16. Damian Hutsch
 17. Teresa Gielsok

Nieobecni usprawiedliwieni: Teresa Czaja, Stanisław Grzesik

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Danuta Antas - Sekretarz Powiatu
2. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu
3. Maciej Flank - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie
4. Mariola Markiewicz-Kula - pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie
5. Dorota Janikowska - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Wydruk wykazów imiennych głosowań potwierdzający ilość zalogowanych osób do programu Rada 365 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek XIX sesji Rady Powiatu w Oleśnie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie za 2019 rok.
 5. Sprawozdania z działań podejmowanych na terenach poszczególnych nadzorów wodnych działających na terenie Powiatu Oleskiego.
 6. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”,
  b) w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/107/2020 Rady Powiatu w Oleśnie z  dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2020 rok,
  c) w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.
 7. Wolne wnioski i interpelacje.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 9. Zakończenie sesji.


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. (11:32:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że na podstawie art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) została zwołana w zdalnym trybie obradowania  XIX sesja Rady Powiatu w Oleśnie.

Art. 15 zzx ust. 1 i 2 brzmi:

„1.  W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego, w związku metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych, samorządowych kolegiach odwoławczych oraz w organach pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)."

W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała otwarcia  XIX sesji Rady Powiatu w Oleśnie w zdalnym trybie obradowania.

Na podstawie ilości radnych zalogowanych do sytemu Rada365 stwierdziła, że w sesji uczestniczy 17 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.

2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. (11:35:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała czy są wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad.

Brak wniosków o uzupełnienie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała  porządek i zarządziła głosowanie w sprawie jego przyjęcia.

Głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad. (11:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty porządek obrad.


3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie. (11:37:00)

Starosta Roland Fabianek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie (sprawozdania stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Ponadto poinformował, że wspólnie z Wicestarostą złożyli do Marszałka wstępny akces przystąpienia do projektu otwarcia Centrum Wsparcia Doradczego. W przypadku pozyskania grantu z województwa opolskiego na utworzenie tego centrum będzie koniecznie wszczęcia dalszych kroków.

Henryk Zug zapytał, czy w związku z likwidacją stołówki w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie udało się rozwiązać sprawy pracowników i w jaki sposób. Drugie pytanie - jak liczna jest grup nauczania religii wyznania ewangelicko-augsburskiego, dla której zawarto porozumienie.

Starosta Roland Fabianek wyjaśnił, że w związku z likwidacją stołówki jedna osoba została zagospodarowana w szkole a druga osoba otrzymała inną propozycję pracy. W zakresie liczebności grupy nauczania religii wyznania ewangelicko-augsburskiego wynosi ona 2-3 osoby, ale ta liczba może się zwiększyć.

Brak innych pytań i uwag.

4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie za 2019 rok. (12:22:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie Pana Macieja Flanka o skrótowe omówienie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za 2019 roku. Powyższe sprawozdanie było szczegółowo omówione na posiedzeniu komisji.

Dyrektor Maciej Flank skrótowo omówił sprawozdanie.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie za rok 2019 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag do omówionego sprawozdania.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Panią Sylwię Kus o przedstawienie opinii komisji odnośnie omawianego sprawozdania.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że wszystkie Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały przedstawione sprawozdanie.

Przewodnicząca rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie zapoznała się ze Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie za 2019 rok.


5. Sprawozdania z działań podejmowanych na terenach poszczególnych nadzorów wodnych działających na terenie Powiatu Oleskiego. (12:29:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Panią Dorotę Janikowską o omówienie sprawozdań z działań podejmowanych w 2019 roku na terenie Powiatu Oleskiego przez: Nadzór Wodny w Kluczborsku, Nadzór Wodny w Tarnowskich Górach, Nadzór Wodny w Wieluniu, Nadzór Wodny w Kępnie, Nadzór Wodny w Strzelcach Opolskich i Nadzór Wodny w Kłobucku.

Naczelnik Dorota Janikowska skrótowo omówiła powyższe sprawozdania.

Sprawozdania z działań podejmowanych w 2019 roku na terenie Powiatu Oleskiego przez: Nadzór Wodny w Kluczborsku, Nadzór Wodny w Tarnowskich Górach, Nadzór Wodny w Wieluniu, Nadzór Wodny w Kępnie, Nadzór Wodny w Strzelcach Opolskich i Nadzór Wodny w Kłobucku stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Panią Sylwię Kus o przedstawienie opinii komisji odnośnie omawianego sprawozdania.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że wszystkie Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały przedstawione sprawozdanie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie zapoznała się Sprawozdaniami z działań podejmowanych w 2019 roku na terenie Powiatu Oleskiego przez: Nadzór Wodny w Kluczborsku, Nadzór Wodny w Tarnowskich Górach, Nadzór Wodny w Wieluniu, Nadzór Wodny w Kępnie, Nadzór Wodny w Strzelcach Opolskich i Nadzór Wodny w Kłobucku.

6. Podjęcie Uchwał: (12:32:00)

       a. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”, (12:32:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Starostę Oleskiego o omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.

Starosta Roland Fabianek omówił projekt uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Panią Sylwię Kus o przedstawienie opinii komisji odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że wszystkie Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XIX/128/2020 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XIX/128/2020 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” (12:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Janusz Wojczyszyn, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XIX/128/2020 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”, stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

       b. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/107/2020 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2020 rok, (12:37:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Panią Mariolę Markiewicz-Kula z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie o omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/107/2020 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2020 rok.

Pani Mariola Markiewicz-Kula omówiła projekt uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Panią Sylwię Kus o przedstawienie opinii komisji odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że wszystkie Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XIX/129/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/107/2020 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2020 rok.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XIX/129/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/107/2020 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2020 rok (12:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Barbara Kaczmarczyk, Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XIX/129/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/107/2020 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2020 rok, stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

       c. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, (12:42:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Skarbnika Romana Neugebauera  o omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Skarbnik Roman Neugebauer omówił projekt uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Panią Sylwię Kus o przedstawienie opinii komisji odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że wszystkie Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XIX/130/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XIX/130/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Stanisław Belka, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Teresa Gielsok

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XIX/130/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.


7. Wolne wnioski i interpelacje. (12:52:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń przedstawiła pismo Starosty Oleskiego w sprawie delegowania dwóch radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Starosta Roland Fabianek zgłosił następujące kandydatury: radnej Ewy Cichoń i radnego Krzysztofa Chudzickiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała czy kandydaci wyrażają zgodę na udział w pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Jako kandydat wyraziła zgodę.

Krzysztof Chudzicki wyraził zgodę.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie delegowania  Radnej Ewy Cichoń i Radnego Krzysztofa Chudzickiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Głosowanie w sprawie delegowania Radną Panią Ewę Cichoń i Radnego Pana Krzysztofa Chudzickiego  do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (12:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Barbara Kaczmarczyk, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Teresa Gielsok

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” Radna Pani Ewa Cichoń i Radny Pan Krzysztof Chudzicki zostali delegowani przez Radę Powiatu w Oleśnie  do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Brak innych wniosków i interpelacji.


8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (12:57:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr XVIII/2020 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 25 czerwca 2020 roku.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 15 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty protokół nr XVIII/2020 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 25 czerwca 2020 roku.


9. Zakończenie sesji. (12:58:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad XIX sesji Rady Powiatu w Oleśnie.


Zakończono sesję (12:59:01)

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek