Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2021 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

ZARZĄD POWIATU W OLEŚNIE

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2021 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

 1. Cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która będzie prowadziła w Powiecie Oleskim punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.

 1. Rodzaj zadania
 1. Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji, usytuowanego w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Domu Harcerza w Oleśnie ul. Krasickiego 22, 46-300 Olesno, wg. harmonogramu:
 • w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki – w godz. od 8.00 do 12.00,
 • w środy – w godz. od 11.00 do 15.00
 1. Zlecający zastrzega sobie możliwości zmiany lokalizacji oraz harmonogramu otwarcia punktu.
 2. W punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji, dyżury w jeden dzień tygodnia (ustalony w umowie) będą poświęcone jedynie nieodpłatnej mediacji, chyba że nie zostanie złożony żaden wniosek o przeprowadzenie mediacji, o której mowa w art. 4a ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.
 3. W przypadku gdy w ogłoszonym równolegle otwartym konkursie ofert, nie wpłynie żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, organizacji pozarządowej powierza się prowadzenie wszystkich punktów z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.
 1. Podmioty uprawnione do złożenia oferty

O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 11d ustawy.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadania

Na realizację zadania przeznacza się kwotę:

 1. na wynagrodzenie z tytułu umowy na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

60 060,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100 groszy);

 1. na zadania z zakresu edukacji prawnej powierzone organizacji pozarządowej w trybie art. 11 ust. 7 zdanie drugie, ustawy:

2 970,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych 00/100 groszy)

 1. Zasady przyznania dotacji

Zasady przyznania dotacji na realizację powyższych zadań określają przepisy:

 1. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057);
 2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.);
 3. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294 z późn. zm)
 1. Termin i warunki realizacji zadania
 1. Realizacja zadania publicznego powinna nastąpić w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31.12.2021 r.
 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa na wykonanie zadania publicznego.
 3. W ramach umowy, organizacji pozarządowej powierza się jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok, w szczególności w formach o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy.
 4. W umowie Starosta Oleski określi preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.
 5. W przypadku zmiany ustawy, zastrzega się możliwość zmiany umowy zawartej z organizacją pozarządową na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, celem dostosowania do wymogów ustawowych.
 6. Zleceniobiorca zobowiązany jest m.in. do:
 1. prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez 5 dni w tygodniu, co najmniej 4 godziny dziennie, zgodnie z harmonogramem określonym w punkcie II.1 niniejszego ogłoszenia;
 2. w przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie Starosty Oleskiego;
 3. osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość;
 4. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz mediacji odbywa się na zasadach określonych w art. 3, 4a, 5, 7 i 8 ustawy;
 5. złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania;
 6. wykonania zadania swoimi siłami, bez korzystania z usług podwykonawców.
 1. Terminy i sposób składania ofert
 1. Oferty należy złożyć do dnia 3 listopada 2020 roku, do godz. 15:00
 2. Wypełnione oferty wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie elektronicznie w generatorze systemu Witkac, https://witkac.pl/strona
 3. Po wypełnieniu i wysłaniu oferty w systemie Witkac, należy pobrać „Potwierdzenie w PDF”.
 4. Wygenerowane potwierdzenie należy:

podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym przez osoby uprawnione do podpisania oferty (zgodnie z KRS) i przesłać za pomocą ePUAP (/PowiatOleski/SkrytkaESP)

lub

wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, osobiście lub za pośrednictwem poczty.

 1. Potwierdzenia złożenia ofert należy złożyć do dnia 4 listopada 2020 roku godz. 15:00
 2. W przypadku przesłania potwierdzenia pocztą, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Oleśnie.
 3. Posiadanie konta w systemie Witkac oraz składanie ofert w konkursach nie wiąże się z żadnymi kosztami dla oferentów.
 4. Założenie lub posiadanie konta użytkownika jest równoznaczne z akceptacją warunków aktualnego „Regulaminu serwisu Witkac.pl” udostępnionego na stronie https://witkac.pl/static/regulamin.html.
 5. Wszystkie niezbędne dla oferentów instrukcje znajdują się w zakładce „Pomoc”, w systemie Witkac.
 6. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
 7. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
 • aktualny statut organizacji;
 • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta;
 • decyzję Wojewody, o wpisaniu na listę organizacji pozarządowych, uprawnionych do prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie województwa opolskiego;
 • wykaz osób, o których mowa w art. 11 ust. 3 i 3a ustawy, z którymi podpisano umowy – wg załączonego wzoru;
 • organizacja pozarządowa, w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą uprawnionym osobom, mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych;
 • do oferty mogą zostać dołączone: rekomendacje, opinie, referencje, zaświadczenia, którem mogą mieć znaczenie w ocenie ofert.
 1. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
 2. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Administratorem danych osobowych, zawartych w przesłanych ofertach, jest Starosta Oleski. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2021 roku przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
 2. Oferta, która nie będzie spełniała formalno – prawnych warunków oraz złożona po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.
 3. Oferty spełniające wymogi formalne opiniuje komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Oleśnie. Z posiedzenia komisji konkursowej sporządzany jest protokół zawierający:
 • informację o liczbie zgłoszonych ofert;
 • nazwę zadania publicznego;
 • nazwy oferentów;
 • uzasadnienie wyboru podmiotu lub uzasadnienie odmowy;
 • wysokość przyznanych środków publicznych.
 1. Skład komisji konkursowej oraz zasady jej pracy określają uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie.
 2. Ocena merytoryczna ofert zostanie dokonana z uwzględnieniem następujących kryteriów:
 • możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania wraz z planowanym udziałem środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
 • jakość wykonania zadania;
 • ocena wkładu rzeczowego, osobowego oraz kwalifikacje osób przy udziale których zadanie będzie realizowane;
 • dotychczasowe doświadczenie organizacji.
 1. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w Oleśnie.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej Powiatu Oleskiego – www.powiatoleski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oleśnie.
 1. Zrealizowane przez Powiat Oleski w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju

Rok

Nazwa

Zadanie

Wysokość przyznanych środków publicznych

2019

Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo

Prowadzenie w 2019 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową

124 080,00

2020

Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo

Prowadzenie w 2020 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową

63 030,00

Załączniki:

PDFUchwała ogłoszenie otwartego konkursu ofert.pdf (97,24KB)
PDFZałącznik nr 1 - konkurs ofert NPP.pdf (161,71KB)
DOCXZałącznik do ogłoszenia-Wykaz osób.docx (14,06KB)

Strona konkursu w systemie Witkac:

https://witkac.pl/#contest/view?id=13788

Ogłoszenie wyników konkursu

PDFOgłoszenie_wyników_konkursu.pdf (264,35KB)