Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na remont pomieszczeń w budynku Domu Dziecka w Sowczycach

Strona archiwalna

 

loga: Fundusze Europejskie Program Regionalny; Rzeczpospolita Polska; Opolskie; Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Zapytanie ofertowe na remont pomieszczeń w budynku Domu Dziecka w Sowczycach

 1. Zamawiający

Dom Dziecka w Sowczycach
ul. Długa 37, 46–300 Olesno

Tel. 34 359 63 30

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) dla zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tysięcy euro oraz stosując zasadę konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
  45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

 1. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w budynku Domu Dziecka w Sowczycach ul. Długa 47, 46-300 Olesno, w podziale na 2 zadania:

Zadanie nr 1 – Remont pomieszczeń – części mieszkalnej i części bytowej

Zadanie nr 2 – Remont mieszkania chronionego

 1. Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przez Powiat Oleski projektu p.n.: „Bliżej rodziny i dziecka-wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej-III edycja” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 2. Zakres zadania nr 1 obejmuje m. in. modernizację łazienki na użytek dzieci, wymianę podłóg i malowanie korytarza stanowiącego integralną część mieszkalną dla dzieci wraz z oddzieleniem części mieszkalnej drzwiami od pozostałej części domu, przebudowę instalacji elektrycznej i instalacji wodno-kanalizacyjnej i adaptację kuchni z zapleczem (jadalni, zmywalni i magazynów na artykuły spożywcze), adaptację 2 pomieszczeń do pełnienia roli administracyjnej i adaptację pomieszczeń na cele terapeutyczne, edukacyjne i wypoczynkowe.
 3. Zakres Zadania nr 2 dotyczy 3 pokoi, kuchni i łazienki i obejmuje malowanie ścian.
 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia oraz załączonym przedmiarze.
 5. Zamawiający informuje, że przedmiar robót należy traktować jedynie pomocniczo, wyliczona cena ofertowa jest bowiem ceną ryczałtową i nie będzie zmieniana ze względu na ewentualne różnice pomiędzy przedmiarem, dokumentacją, a robotami wykonanymi w rzeczywistości.
 6. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy kosztorys wraz z zestawieniem czynników cenotwórczych w celu ewentualnych sporów na etapie realizacji umowy.
 7. Wykonawca powinien zagwarantować wykonanie robót zgodnie z wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami technicznymi, normami oraz wymogami przy tego typu zamówieniach.
 9. Wszystkie materiały wykorzystane do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty.
 10. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. W celu realizacji powyższego obowiązku zobowiązany jest do realizacji zamówienia przy udziale osób o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, a także posiadających wymagane prawem uprawnienia.
 11. Zamawiający zastrzega sobie ustalenie ograniczeń czasowych co do godzin wykonywania prac.
 12. Zamawiający wymaga bezwzględnego zachowania porządku na terenie prowadzenia robót, dokładnego zabezpieczenia pozostałych części pomieszczeń przed pyłem i innymi zanieczyszczeniami
 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

Zamawiający nie określa wymogów dotyczących spełniania tego warunku

 1. Termin realizacji zamówienia – w każdej części

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 45 dni od daty podpisania umowy

 1. Miejsce oraz termin składania ofert
 1. Oferty składane są wyłącznie elektronicznie:
 1. przez Bazę konkurencyjności
 2. mailem na adres: r.halski@powiatoleski.pl
 1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 października 2020 r. godz. 10:00

 1. Wszystkie oferty złożone przez Wykonawców po terminie podanym powyżej zostaną odrzucone.
 1. Kryteria oceny ofert – w każdej części

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena brutto                                         – 100%

Cena brutto

Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone wg wzoru:

 

punkty

=

Najniższa cena spośród złożonych ofert

x

100

,

 

Cena badanej oferty

 

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. 

 1. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zawiadomi oferentów o wyborze za pośrednictwem bazy konkurencyjności, poczty elektronicznej oraz udostępni informację na BIP.

 1. Informacje na temat umowy
 1. Z wyłonionym w postępowaniu oferentem zostanie podpisana umowa, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego
 2. Rozliczenie świadczeń z umowy nastąpi fakturą końcową wystawioną na:

Nabywcę – Powiat Oleski, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, NIP 5761575840;

Odbiorcę/Płatnika: Dom Dziecka w Sowczycach, ul. Długa 37, 46-300 Olesno

 1. Faktura końcowa może być wystawiona na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru.
 2. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury w formie przelewu na konto oferenta podane na fakturze
 1. Ochrona danych osobowych
 1. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych w Domu Dziecka w Sowczycach jest Dyrektor.
 2. Inspektorem ochrony danych w Domu Dziecka w Sowczycach jest Adam Łąka, tel. 34 3597833 wew. 450, adres e-mail: iod@powiatoleski.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania projektu.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z przepisami prawa.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności oferenta do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem oferenta z postępowania lub odrzuceniem jego oferty
 1. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela:

- Rafał Halski tel. 34 375 06 25 oraz e-mail: r.halski@powiatoleski.pl