Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia wnętrz

Strona archiwalna

 

loga: Fundusze Europejskie Program Regionalny; Rzeczpospolita Polska; Opolskie; Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

 1. Zamawiający

Dom Dziecka w Sowczycach
ul. Długa 37, 46–300 Olesno

Tel. 34 359 63 30

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) dla zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tysięcy euro oraz stosując zasadę konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

39000000-2 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe

39710000-2 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego

39221000-7 Sprzęt kuchenny

30200000-1 Urządzenia komputerowe

30213100-6 Komputery przenośne

30234100-9 Dysk magnetyczny

32310000-9 Odbiorniki audycji radiowych

32320000-2 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

48310000-4 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów

38652100-1 Projektory

39530000-6 Dywany, maty i dywaniki

39510000-0 Wyroby włókiennicze w rodzaju używanych w gospodarstwie domowym

39221000-7 Sprzęt kuchenny

39144000-3 Meble łazienkowe

39130000-2 Meble biurowe

39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni

39143000-6 Meble do sypialni, jadalni i salonu

31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu do Domu Dziecka w Sowczycach ul. Długa 47, 46-300 Olesno, w podziale na 5 zadań rozumianych jako części:

Zadanie nr 1 – Sprzęt AGD;

Zadanie nr 2 – Sprzęt RTV;

Zadanie nr 3 – Meble;

Zadanie nr 4 – Lampy;

Zadanie nr 5 – Tekstylia;

Wykonawcy mogą składać swoje oferty na dowolną ilość zadań bez ograniczeń.

Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przez Powiat Oleski projektu p.n.: „Bliżej rodziny i dziecka-wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej-III edycja” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisano w załącznikach nr 1–5 do niniejszego ogłoszenia.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

Zamawiający nie określa wymogów dotyczących spełniania tego warunku

 1. Termin realizacji zamówienia – w każdej części

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy

 1. Miejsce oraz termin składania ofert

Oferty składane są wyłącznie elektronicznie

 1. przez Bazę konkurencyjności, lub
 2. mailem na adres: r.halski@powiatoleski.pl

Termin składania ofert:

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 listopada 2020 r. godz. 10:00

Wszystkie oferty złożone przez Wykonawców po terminie podanym powyżej zostaną odrzucone.

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej zostanie wezwany do złożenia formularza rzeczowo-cenowego.

 1. Kryteria oceny ofert – w każdej części

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena brutto                                         – 100%

Cena brutto

Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone wg wzoru:

 

punkty

=

Najniższa cena spośród złożonych ofert

x

100

 

 

Cena badanej oferty

 

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. 

 1. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zawiadomi oferentów o wyborze za pośrednictwem bazy konkurencyjności, poczty elektronicznej oraz udostępni informację na BIP.

 1. Informacje na temat umowy

Z wyłonionym w postępowaniu oferentem zostanie podpisana umowa, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego

Rozliczenie świadczeń z umowy nastąpi fakturą końcową wystawioną na:

Nabywcę – Powiat Oleski, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, NIP 5761575840;

Odbiorcę/Płatnika: Dom Dziecka w Sowczycach, ul. Długa 37, 46-300 Olesno

Faktura końcowa może być wystawiona na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru.

Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury w formie przelewu na konto oferenta podane na fakturze

 1. Ochrona danych osobowych

Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych w Domu Dziecka w Sowczycach jest Dyrektor.

Inspektorem ochrony danych w Domu Dziecka w Sowczycach jest Adam Łąka, tel. 34 3597833 wew. 450, adres e-mail: iod@powiatoleski.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.

Dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania projektu.

Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z przepisami prawa.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności oferenta do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem oferenta z postępowania lub odrzuceniem jego oferty

 1. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela:

- Rafał Halski tel. 34 375 06 25 oraz e-mail: r.halski@powiatoleski.pl