Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O NABORZE - podinspektora Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem z dnia 1.12.2020


INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTORA W WYDZIALE GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI MIENIEM W STAROSTWIE POWIATOWYM W OLEŚNIE z dnia 16.12.2020 r.

  Starosta Oleski informuje, że do naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatowym w Oleśnie nie zgłosił się żaden kandydat.


 

OGŁOSZENIE

O NABORZE  NA  WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE

Z  DNIA  1 grudnia 2020 roku

 

STAROSTA OLESKI OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

PODINSPEKTORA W WYDZIALE GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI MIENIEM

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie średnie geodezyjne oraz 3-letni staż pracy, lub wyższe o kierunku: geodezja i kartografia; alternatywnie wykształcenie wyższe techniczne: informatyka, geomatyka, gospodarka przestrzenna;

 b) obywatelstwo polskie;

 c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 d) osoba nie była skazana prawomocnym  wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub  umyślne przestępstwa skarbowe;

 e) osoba cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe:

a)  znajomość przepisów prawa z zakresu geodezji i kartografii,  w tym ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych do ustawy;

b) preferowane uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie zgodnym z art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. 2020, poz. 2052 t.j.);

c) preferowane zatrudnienie w bezpośrednim wykonawstwie geodezyjnym lub w organach administracji geodezyjnej i kartograficznej lub nadzoru geodezyjnego i kartograficznego;

d) obsługa: komputery, systemy i programy komputerowe, maszyny, narzędzia: podstawowa  wiedza obsługi komputera oraz znajomość oprogramowania MS Office, oprogramowania Geo-Info Mapa, Geo-Info Ośrodek, Geo-Info Integra, Geo-Info Inet, QGIS;
e) rzetelność, terminowość w załatwianiu spraw, kultura osobista i życzliwość w kontaktach interpersonalnych, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Przestrzeganie zasad wynikających z przepisów prawa i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oleśnie, w tym m.in.:

  • zapewnienie terminowego i zgodnego z prawem prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawach należących do kompetencji oddziału;
  • prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym, gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz baz danych ewidencji gruntów i budynków geodezyjnej,ewidencji sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych;
  • przyjmowanie dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i jej udostępnianie oraz dbałość o właściwy obieg, wykorzystanie i reprodukowanie materiałów geodezyjnych i kartograficznych;
  • udział w przygotowywaniu warunków technicznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków;
  • udział w odbiorze zamawianych prac geodezyjnych i kartograficznych;
  • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

  a) praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym;

  b) praca w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnie przy ul. Powstańców Śl. 6;

  c) możliwa okresowo praca w terenie podczas kontroli terenowej opracowań geodezyjnych, w stosunku do których orzekać się będzie w trybie administracyjnym o odmowie przyjęcia do zasobu; 

  d)  wymiar czasu pracy – pełny etat, w godz. pon., śr. czw. 7.30 – 15.30, wt. 7.30 – 16.00, pt. 7.30 - 15.00;

  e) bezpośredni kontakt z interesantami;

   f) warunki wynagradzania  - według obowiązującego regulaminu ( kategoria zaszeregowania X- XIV).

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 a) list motywacyjny;
 b) cv z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wzór na stronie   www.bip.powiatoleski.pl w zakładce nabór na wolne stanowiska);
 d) kserokopie  dokumentów  potwierdzających  kwalifikacje zawodowe, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez zainteresowanego;
 e) kserokopie dyplomów potwierdzających ukończenie uczelni, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez zainteresowanego;
 f) kserokopie  innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez zainteresowanego;
 g) kserokopie świadectw pracy, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez zainteresowanego;
 h) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
i) oświadczenie kandydata , że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
  j) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i obywatelstwie polskim z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
k) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku o które się ubiega;
l) oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, jeśli kandydat taką działalność prowadzi;
 ł) oświadczenie o posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności, jeżeli kandydat chce skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;
 m) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ( wzór na stronie www.bip.powiatoleski.pl w zakładce nabór na wolne stanowiska); 
n) inne dokumenty  (ewentualne referencje).

 7. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Starosta Oleski, mający siedzibę w Starostwie Powiatowym w Oleśnie (dalej: Starostwo), przy ul. Jana Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Starostę Oleskiego inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: Starostwo Powiatowe w Oleśnie, ul. Jana Pieloka 21, 46-300 Olesno, e-mail: , tel. 34 3597833.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie firma netkoncept.com sp. j. z siedzibą w Opolu, ul. Partyzancka 5a, 45-801 Opole, w związku z korzystaniem przez Starostwo z systemu elektronicznego obiegu dokumentów (SOD365).

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo do usunięcia danych osobowych;

e) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

     

      Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w zaklejonych kopertach w Sekretariacie Starostwa Powiatowego  w Oleśnie osobiście lub  za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 15.12.2020 r. do godz. 15-tej z dopiskiem:

 

Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Mieniem

 

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  (www.bip.powiatoleski.pl w zakładce nabór na wolne stanowiska) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Oleśnie, ul. Pieloka 21.