Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Oleśnie

Ogłoszenie nr 762041-N-2020 z dnia 04.12.2020 r.
 

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Oleśnie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Oleski, krajowy numer identyfikacyjny 53246335000000, ul. ul. Pieloka  21 , 46-300  Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 343 597 833, e-mail przetargi@powiatoleski.pl, faks 343 597 845.
Adres strony internetowej (URL): http://powiatoleski.pl/9/strona-glowna.html
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatoleski
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.powiatoleski.pl/3190/785/przetargi-2020.html
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.powiatoleski.pl/3190/785/przetargi-2020.html
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Tak
adres
https://platformazakupowa.pl/pn/powiatoleski/proceedings

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy, z opisem: „Dostawa tablic rejestracyjnych”, z dopiskiem: Nie otwierać przed 11.12.2020 r. godz. 11:15
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Starostwo Powiatowe w Oleśnie – sekretariat, ul. Pieloka 21, 46 – 300 Olesno
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Oleśnie
Numer referencyjny: RIZ.272.5.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych wg obowiązujących wzorów określonych przepisami prawa, w partiach wynikających ze zgłaszanego zapotrzebowania oraz odbiór na swój koszt wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych jak również ich zniszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób uniemożliwiający ich powtórne użycie. 4.5 Przewidywana ilość zapotrzebowania na tablice w okresie trwania umowy: samochodowe jednorzędowe 19 670 sztuk, samochodowe dwurzędowe 400 sztuk, samochodowe zmniejszone 200 sztuk, motocyklowe 1 200 sztuk, motorowerowe 400 sztuk, samochodowe indywidualne 40 sztuk, motocyklowe indywidualne 10 sztuk, zabytkowe 60 sztuk, profesjonalne (wszystkie rodzaje) 20 sztuk, Razem: 22 000 sztuk.
II.5) Główny kod CPV: 30195000-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
31523200-0
34928470-3
75131100-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
    01.01.2021 31.12.2022


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) posiada aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne wydany przez właściwy organ, zgodnie z art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110). oraz 2) posiada aktualny (to jest niezawieszony i niecofnięty) certyfikat zgodności tablic rejestracyjnych z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury I Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych, (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355) wydany przez Instytut Transportu Samochodowego
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymogów dotyczących spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymogów dotyczących spełniania tego warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, o którym mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110),. 2. aktualnego certyfikatu zgodności tablic rejestracyjnych z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury I Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych, (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355) na wszystkie rodzaje tablic
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oferta na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, 2. Formularz cenowy, stanowiący Załącznik 1a do SIWZ, 3. W terminie trzech dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Jeżeli w formularzu ofertowym Wykonawca oświadczy, że nie należy do żadnej grupy kapitałowej, nie musi składać oświadczenia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 15,00
czas dostawy wtórników 15,00
przedłużenie okresu gwarancji 10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
wskazane w projekcie umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 11.12.2020, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I 

DOCXSIWZ.docx (572,86KB)

DOCXZałącznik_nr_1_-_Formularz_ofertowy.docx (162,53KB)

XLSXZałącznik_nr_1a_-_Formularz_rzeczowo-cenowy.xlsx (12,34KB)

DOCXZałącznik_nr_2.docx (26,46KB)

DOCXZałącznik_nr_3.docx (24,14KB)

DOCXZałącznik_nr_4_-_Projekt_umowy.docx (25,53KB)

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nazwa zamówienia:

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Oleśnie

Numer postępowania

RIZ.272.5.2020

 

Działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:

 

1.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu

11-12-2020

godz.

11:15:00

w

Starostwo Powiatowe w Oleśnie

2.

Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

2.1

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Oleśnie

297 660,00 BRUTTO

3.

Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 

 

Lp

Nazwa (firma) Wykonawcy i adres siedziby Wykonawcy

Cena

60%

Termin dostawy

15%

Czas dostawy wtórników

15%

Przedłużenie okresu gwarancji

10%

1.

TABLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Diamentowa 7b

20-447 Lublin

327 720,00

14 dni

48 godzin

12 miesięcy

2.

PROTAB KOWALCZUK I WSPOLNICY SPOLKA JAWNA

MARII KONOPNICKIEJ 11B

05-230 KOBYŁKA

299 455,80

10 dni

48 godzin

12 miesięcy

3.

UTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Katarzyńska 9

62-006 Gruszczyn

300 650,90

13-14 dni

48 godzin

12 miesięcy

4.

"EUROTAB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Skarbimierzyce 16

72-002 Dołuje

244 121,50

5 dni

48 godzin

12 miesięcy

 

Olesno, 16 grudnia 2020 roku

RIZ.272.5.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający – Powiat oleski, zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Oleśnie

 

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

Punkty za cenę

Termin dostawy

Punkty za termin

Czas dostawy wtórników

Punkty dostawa wtórniki

Przedłużenie gwarancji

Punkty za gwarancję

Punkty łącznie

Tabla Spółka z o.o.

Diamentowa 7b

20-447 Lublin

327 720,00

45,11

14 dni

  1.  

48 h

5

12 miesięcy

5

55,11

Protab Kowalczuk i Wspolnicy Sp. j.

Marii Konopnickiej 11b

05-230 KOBYŁKA

299 455,80

48,91

10 dni

  1.  

48 h

5

12 miesięcy

5

63,91

Utal Spółka z o.o.

Katarzyńska 9

62-006 Gruszczyn

300 650,90

48,72

13-14 dni

  1.  

48 h

5

12 miesięcy

5

58,72

Eurotab Sp. z o.o.

Skarbimierzyce 16

72-002 Dołuje

244 121,50

60

5 dni

  1.  

48 h

5

12 miesięcy

5

85

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wybrana została oferta złożona przez:

Eurotab Spółka z o.o., Skarbimierzyce 16, 72-002 Dołuje

W/w Wykonawca spełnia warunki określone w SIWZ i zgodnie z przyjętymi kryteriami oferta uzyskała największą ilość punktów.

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 762041-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiat Oleski, Krajowy numer identyfikacyjny 53246335000000, ul. ul. Pieloka  21, 46-300  Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 343 597 833, e-mail przetargi@powiatoleski.pl, faks 343 597 845.
Adres strony internetowej (url): http://powiatoleski.pl/9/strona-glowna.html
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatoleski

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Oleśnie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RIZ.272.5.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych wg obowiązujących wzorów określonych przepisami prawa, w partiach wynikających ze zgłaszanego zapotrzebowania oraz odbiór na swój koszt wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych jak również ich zniszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób uniemożliwiający ich powtórne użycie. 4.5 Przewidywana ilość zapotrzebowania na tablice w okresie trwania umowy: samochodowe jednorzędowe 19 670 sztuk, samochodowe dwurzędowe 400 sztuk, samochodowe zmniejszone 200 sztuk, motocyklowe 1 200 sztuk, motorowerowe 400 sztuk, samochodowe indywidualne 40 sztuk, motocyklowe indywidualne 10 sztuk, zabytkowe 60 sztuk, profesjonalne (wszystkie rodzaje) 20 sztuk, Razem: 22 000 sztuk.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 30195000-2

Dodatkowe kody CPV: 31523200-0, 34928470-3, 34928470-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 242000
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  3

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie
Nazwa wykonawcy: Eurotab Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@eurotab.pl
Adres pocztowy: Skarbimierzyce 16
Kod pocztowy: 72-002
Miejscowość: Skarbimierzyce
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 244121.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 244121.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 327720
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie
IV.8) Informacje dodatkowe: