Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXI.2020 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 30.11.2020r.

BRZ.0002.8.2020

PROTOKÓŁ Nr XXI/2020
z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 30 listopada 2020 roku
w formie zdalnego trybu obradowania w Starostwie Powiatowego w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2020-11-30 o godz. 11:12:13, a zakończono o godz. 11:45:41 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 18 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Barbara Kaczmarczyk
 11. Teresa Czaja
 12. Dionizy Brylka
 13. Krzysztof Antonowicz
 14. Henryk Zug
 15. Janusz Wojczyszyn
 16. Ewa Cichoń
 17. Damian Hutsch
 18. Teresa Gielsok

Nieobecny: Stanisław Grzesik

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Danuta Antas - Sekretarz Powiatu
2. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu

Wydruk wykazów imiennych głosowań potwierdzający ilość zalogowanych osób do programu Rada 365 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek XXI sesji Rady Powiatu w Oleśnie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/107/2020 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2020 rok,
  b) w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,
  c) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2021 roku,
  d) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze powiatu oleskiego,
  e) w sprawie pozbawienia części starego przebiegu drogi krajowej nr 46 w m. Myślina, położonej na terenie Powiatu Oleskiego, kategorii drogi powiatowej i przekazania  jej do Gminy Dobrodzień.
  ) w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.
 5.  Wolne wnioski i interpelacje.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 7. Zakończenie sesji.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. (11:12:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że na podstawie art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych została zwołana w zdalnym trybie obradowania  XXI sesja Rady Powiatu w Oleśnie.
W związku z powyższym dokonała otwarcia XXI sesję Rady Powiatu w Oleśnie w zdalnym trybie obradowania.

Na podstawie ilości radnych zalogowanych do sytemu Rada365 stwierdziła, że w sesji uczestniczy 18 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.


2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. (11:14:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała czy są wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad.

Brak wniosków o uzupełnienie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  zarządziła głosowanie w sprawie jego przyjęcia.

Głosowane w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad. (11:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Kordian Poniatowski, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Teresa Gielsok, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Henryk Zug, Dionizy Brylka, Teresa Czaja, Leszek Kałwak, Piotr Rasztar
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty porządek obrad.


3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie. (11:16:00)

Starosta Roland Fabianek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie (sprawozdania stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).


4. Podjęcie uchwał: (11:29:00)

       a. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/107/2020 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2020 rok, (11:29:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie  zmiany Uchwały Nr XVI/107/2020 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2020 rok był szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań lub zgłaszanie uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Brak pytań i uwag

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Sylwię Kus o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że wszystkie Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła  głosowanie za pomocą urządzeń do głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XXI/134/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/107/2020 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2020 rok, w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXI/134/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/107/2020 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2020 rok (11:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Damian Hutsch, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Piotr Rasztar, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Czaja, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Stanisław Belka, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że w obecności 18 radnych głosami : 18 ”za”,  0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXI/134/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/107/2020 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2020 rok, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

       b. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, (11:31:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu  był szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań lub zgłaszanie uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Brak pytań i uwag

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Sylwię Kus o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że wszystkie Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła  głosowanie za pomocą urządzeń do głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XXI/135/2020 w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XXI/135/2020 w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (11:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Belka, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Antonowicz, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Piotr Rasztar, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Sylwia Kus, Teresa Czaja, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Henryk Zug, Barbara Kaczmarczyk
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że w obecności 18 radnych głosami : 18 ”za”,  0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXI/135/2020 w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

       c. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2021 roku, (11:33:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2021 roku był szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań lub zgłaszanie uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Brak pytań i uwag

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Sylwię Kus o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że wszystkie Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  zarządziła  głosowanie za pomocą urządzeń do głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XXI/136/2020 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2021 roku, w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXI/136/2020 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2021 roku (11:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Damian Hutsch, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Antonowicz, Henryk Zug, Roland Fabianek, Teresa Gielsok, Teresa Czaja, Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że w obecności 18 radnych głosami : 18 ”za”,  0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXI/136/2020 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2021 roku, stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

       d. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze powiatu oleskiego, (11:35:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze powiatu oleskiego był szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań lub zgłaszanie uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Brak pytań i uwag

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Sylwię Kus o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że wszystkie Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła  głosowanie za pomocą urządzeń do głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XXI/137/2020 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze powiatu oleskiego, w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXI/137/2020 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze powiatu oleskiego (11:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Belka, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Dionizy Brylka, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że w obecności 18 radnych głosami : 18 ”za”,  0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXI/137/2020 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze powiatu oleskiego, stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

       e. w sprawie pozbawienia części starego przebiegu drogi krajowej nr 46 w m. Myślina, położonej na terenie Powiatu Oleskiego, kategorii drogi powiatowej i przekazania jej do Gminy, Dobrodzień. (11:36:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie pozbawienia części starego przebiegu drogi krajowej nr 46 w m. Myślina, położonej na terenie Powiatu Oleskiego, kategorii drogi powiatowej i przekazania jej do Gminy, Dobrodzień był szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań lub zgłaszanie uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Brak pytań i uwag

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Sylwię Kus o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że wszystkie Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła  głosowanie za pomocą urządzeń do głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XXI/138/2020 w sprawie pozbawienia części starego przebiegu drogi krajowej nr 46 w m. Myślina, położonej na terenie Powiatu Oleskiego, kategorii drogi powiatowej i przekazania jej do Gminy, Dobrodzień, w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowane w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXI/138/2020 w sprawie pozbawienia części starego przebiegu drogi krajowej nr 46 w m. Myślina, położonej na terenie Powiatu Oleskiego, kategorii drogi powiatowej i przekazania jej do Gminy Dobrodzień (11:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Barbara Kaczmarczyk, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka, Piotr Rasztar, Janusz Wojczyszyn, Teresa Czaja, Teresa Gielsok, Sylwia Kus, Krzysztof Chudzicki, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że w obecności 18 radnych głosami : 18 ”za”,  0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXI/138/2020 w sprawie pozbawienia części starego przebiegu drogi krajowej nr 46 w m. Myślina, położonej na terenie Powiatu Oleskiego, kategorii drogi powiatowej i przekazania jej do Gminy Dobrodzień, stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

       f. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. (11:38:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Olesnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego były szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań lub zgłaszanie uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie za pomocą urządzeń do głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku przyjęcia autopoprawek w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (11:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Antonowicz, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Teresa Czaja, Kordian Poniatowski, Sylwia Kus
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że w obecności 18 radnych głosami : 18 ”za”,  0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Sylwię Kus o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że wszystkie Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła  głosowanie za pomocą urządzeń do głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XXI/139/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr XXI/139/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. (11:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Janusz Wojczyszyn, Roland Fabianek, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Teresa Czaja, Sylwia Kus, Krzysztof Chudzicki, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że w obecności 18 radnych głosami : 18”za”,  0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXI/139/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.


5. Wolne wnioski i interpelacje. (11:41:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że 9.12.2020r. o godz.13 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji w zakresie zaopiniowania projektu budżetu Powiatu Oleskiego na 2021 roku, a następna sesja Rady Powiatu odbędzie się 30.12.2020r.


6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (11:43:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr XX/2020 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 29 października 2020 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XX/2020 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 29.10.2020r. (11:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn, Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Henryk Zug, Teresa Czaja, Teresa Gielsok, Sylwia Kus
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Roland Fabianek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 1 ”wstrzymującym się” został przyjęty protokół nr XX/2020 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 29 października 2020 roku.


7. Zakończenie sesji. (11:44:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad XXI sesji Rady Powiatu w Oleśnie.


Zakończono sesję (11:45:41)

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek