Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na zakup lamp dla Domu Dziecka w Sowczycach

loga: Fundusze Europejskie Program Regionalny; Rzeczpospolita Polska; Opolskie; Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie Numer
2020-110-22777

Powstaje w kontekście projektu
RPOP.08.01.00-16-0015/19 - Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczowychowawcze
oraz wsparcie pieczy zastępczej -III edycja


Zapytanie ofertowe na zakup lamp dla Domu Dziecka w Sowczycach


Data opublikowania ogłoszenia
2020-12-16
Data ostatniej zmiany
2020-12-16
Termin składania ofert
2020-12-24 10:00:00

Dane adresowe ogłoszeniodawcy
Dom Dziecka w Sowczycach
Długa 37
46-300 Sowczyce
NIP: 5761575840


Osoby do kontaktu
Rafał Halski
tel.: 343750625
e-mail: r.halski@powiatoleski.pl
 

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) dla zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tysięcy euro oraz stosując zasadę konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
  31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe
 2. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa lamp do Domu Dziecka w Sowczycach ul. Długa 47, 46-300 Olesno.
 3. Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przez Powiat Oleski projektu p.n.: „Bliżej rodziny i dziecka-wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej-III edycja” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisano w załącznikach nr 1–3 do niniejszego ogłoszenia.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

Zamawiający nie określa wymogów dotyczących spełniania tego warunku

Termin realizacji zamówienia – w każdej części

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy

Miejsce oraz termin składania ofert

 1. Oferty składane są wyłącznie elektronicznie
 1. przez Bazę konkurencyjności, lub
 2. mailem na adres: r.halski@powiatoleski.pl
 1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 grudnia 2020 r. godz. 10:00

 1. Wszystkie oferty złożone przez Wykonawców po terminie podanym powyżej zostaną odrzucone.
 2. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej zostanie wezwany do złożenia formularza rzeczowo-cenowego.
 1. Kryteria oceny ofert – w każdej części

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena brutto                                         – 100%

Cena brutto

Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone wg wzoru:

Najniższa cena spośród złożonych ofert/Cena badanej oferty x 100

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. 

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zawiadomi oferentów o wyborze za pośrednictwem bazy konkurencyjności, poczty elektronicznej oraz udostępni informację na BIP.

Informacje na temat umowy

 1. Z wyłonionym w postępowaniu oferentem zostanie podpisana umowa, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego
 2. Rozliczenie świadczeń z umowy nastąpi fakturą końcową wystawioną na:

Nabywcę – Powiat Oleski, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, NIP 5761575840;

Odbiorcę/Płatnika: Dom Dziecka w Sowczycach, ul. Długa 37, 46-300 Olesno

 1. Faktura końcowa może być wystawiona na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru.
 2. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury w formie przelewu na konto oferenta podane na fakturze

Ochrona danych osobowych

 1. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych w Domu Dziecka w Sowczycach jest Dyrektor.
 2. Inspektorem ochrony danych w Domu Dziecka w Sowczycach jest Adam Łąka, tel. 34 3597833 wew. 450, adres e-mail: iod@powiatoleski.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania projektu.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z przepisami prawa.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności oferenta do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem oferenta z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

Załączniki:

PDFogloszenie_22777.pdf (32,16KB)

PDFZałącznik nr 1 - OPZ.pdf (190,53KB)

DOCXZałącznik nr 2 - Formularz ofertowy.docx (739,42KB)

PDFZałącznik nr 3 - Projekt umowy.pdf (243,43KB)
 

Informacja o unieważnieniu postępowania:

PDFrozstrzygniecie_ogloszenia_22777.pdf (17,35KB)