Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin organizacyjny Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W OLEŚNIE
(na podstawie uchwały nr 18/28/99 Zarządu Powiatu w Oleskiego z dnia 10 września 1999 r.
i uchwały nr 17/37/03 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 22 maja 2003)


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE§1


1. Regulamin organizacyjny określa organizację i zasady funkcjonowania wewnętrznych komórek organizacyjnych Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie.
2. Integralną częścią Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg jest schemat organizacyjny, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.
3. Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie działa na podstawie uchwały nr VII/7/99 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 11 marca 1999 r.
4. Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie obejmuje swym zakresem działania obszar administracyjny Powiatu Oleskiego, w skład którego wchodzą następujące miasta: Dobrodzień, Gorzów Śl., Olesno, Praszka oraz gminy: Radłów, Rudniki, Zębowice.
5. Nadzór finansowy i organizacyjny nad działalnością Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie sprawuje Zarząd Powiatu Oleskiego.
6. Przedmiotem działania Powiatowego Zarządu Dróg jest pełnienie funkcji zarządu drogi i wykonywania robót interwencyjnych w zakresie ujętym w niniejszym regulaminie.
7. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie jest Starosta.§ 2


1. Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie jest jednostką budżetową Powiatu i stosuje zasady gospodarki finansowej określone przepisami dla jednostek budżetowych.
2. Pracą Powiatowego Zarządu Dróg kieruje Dyrektor przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych.
3. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg jest odpowiedzialny za przestrzeganie przez pracowników dyscypliny pracy, tajemnicy państwowej i służbowej oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w razie jego nieobecności zastępuje Kierownik Działu Technicznego.§ 3


1. Do składania w imieniu Powiatowego Zarządu Dróg oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych osób.
2. Osobami upoważnionymi są:
• Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
• pełnomocnicy działający w granicach ich umocowania.
3. Pełnomocników ustanawia i odwołuje Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.

II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA§ 4


1. W skład Powiatowego Zarządu Dróg wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Sekcja kadrowo-finansowa FnK
2) Dział techniczny DT
3) Służba Drogowa SD

2. Zasady obiegu dokumentów w Powiatowym Zarządzie Dróg oraz wykonywanie czynności kancelaryjnych określa instrukcja kancelaryjna.
3. W Powiatowym Zarządzie Dróg obowiązuje rzeczowy wykaz akt ustalony odrębnie zarządzeniem Dyrektora.§ 5


1. Dyrektor odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie całego Powiatowego Zarządu Dróg, a w szczególności za sprawy wyszczególnione w „Wykazie obowiązków Powiatowego Zarządu Dróg”. Ponadto Dyrektor zobowiązany jest do:
• zapewnienia przestrzegania zasad BHP oraz zasad ochrony przeciwpożarowej,
• zapewnienia przestrzegania ustalonego w zakładzie pracy porządku oraz dyscypliny pracy,
• zapewnienia przestrzegania zasad ochrony tajemnicy państwowej i służbowej,
• załatwiania skarg i wniosków zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg upoważniony jest do:
• dysponowania kwotą subwencji drogowej z przeznaczeniem na wydatki budżetowe jednostki, na bieżące utrzymanie dróg i mostów w okresie letnim oraz na zimowe utrzymanie dróg – w ramach upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu,
• zatwierdzania dowodów księgowych stanowiących podstawę do wypłaty z kasy lub rachunku bankowego,
• realizowania polityki kadrowej,
• zatwierdzania umów w zakresie pełnomocnictw otrzymanych od Zarządu Powiatu,
• załatwiania indywidualnych spraw, w tym do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych w imieniu Starosty w zakresie wszystkich spraw należących do kompetencji Powiatowego Zarządu Dróg,
• udzielania pracownikom Powiatowego Zarządu Dróg urlopów wypoczynkowych i bezpłatnych,
• zatwierdzania planu urlopów pracowników Powiatowego Zarządu Dróg,
• wystawiania opinii pracownikom na stanowiskach robotniczych,
• stosowania kar określonych w art. 108 Kodeksu Pracy w stosunku do pracowników Powiatowego Zarządu Dróg,
• podejmowania decyzji w sprawie przyznawania lub pozbawiania pracownika nagród regulaminowych,
• podejmowania decyzji w sprawie zatrudniania lub zwalniania pracowników.§ 6


1. Kierownik Działu Technicznego w sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Dyrektora, kieruje pracą działu i odpowiada za prawidłowe wykonania zadań objętych zakresem działania działu technicznego.
2. Do obowiązków Kierownika Działu Technicznego należy w szczególności:
• dokonywania podziału zadań pomiędzy pracowników działu,
• nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy, przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
• organizowanie okresowych narad z pracownikami działu w celu omówienia zadań, sposobu wykonania i oceny ich realizacji,
• dokonywanie wstępnej oceny pracy pracowników działu oraz przedstawienie Dyrektorowi PZD propozycji oceny ich pracy według ustalonych kryteriów,
• sprawowanie bieżącej kontroli nad wykonywaniem zadań przez pracowników działu wynikających z powierzonych im obowiązków.§7


1. Prawa i obowiązki Głównego Księgowego określa zakres czynności.
2. Do obowiązków Głównego Księgowego należy w szczególności:
• prowadzenie gospodarki finansowej PZD zgodnie z zasadami rachunkowości oraz w sposób umożliwiający prawidłowe zarządzanie jednostką,
• terminowe regulowanie zobowiązań jednostki wobec urzędów skarbowych i wierzycieli, terminowe egzekwowanie należności od dłużników,
• ochrona środków pieniężnych, gromadzenie ich na rachunkach bankowych,
• prawidłowe dysponowanie środkami finansowymi.§8


Wykaz obowiązków Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie:

I. W ZAKRESIE UTRZYMANIA DRÓG I MOSTÓW

1. Przeprowadzanie okresowej kontroli stanu dróg i obiektów mostowych.
2. Prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych oraz gromadzenie danych techniczno-eksploatacyjnych i przechowywanie dokumentacji technicznej.
3. Składanie propozycji planu robót utrzymaniowych na drogach i mostach.
4. Zlecanie wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Wykonywanie robót utrzymaniowych na drogach i mostach.
6. Kontrola i nadzór nad robotami utrzymaniowymi.
7. Odbiór zleconych robót.
8. Sporządzanie kosztorysów inwestorskich oraz zabezpieczenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
9. Organizacja i nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg.
10. Kierowanie przeciwpowodziową i przeciwlodową ochroną obiektów mostowych.
11. Utrzymywanie zieleni w pasie drogowym.

II. W ZAKRESIE OCHRONY DRÓG

1. Całość zagadnień związanych z ochroną dróg powiatowych (uzgodnienia i zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, zezwolenia na budowę i przebudowę zjazdów, oznakowanie itp.) z wyłączeniem obiektów mostowych.
2. Wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i mostów dla ruchu, gdy wymaga tego stan techniczny drogi lub bezpieczeństwo ruchu, oraz wyznaczanie objazdów.
3. Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych.
4. Wydawanie zezwolenia na przejazd pojazdu, którego masa, naciski na oś lub wymiary są większe od dopuszczalnych.
5. Wydawanie zezwoleń na imprezy na drogach innych niż krajowe i wojewódzkie.
6. Utrzymanie urządzeń związanych z drogą.
7. Przeprowadzanie okresowej kontroli stanu dróg i obiektów mostowych.
8. Wydawanie zgody na wykonanie przebudowy lub kapitalnego remontu obiektów i urządzeń istniejących w pasie drogi, nie związanych z gospodarką drogową.
9. Orzekanie o przywróceniu pasa drogi do stanu poprzedniego.
10. Wyrażanie zgody na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze.

III. W ZAKRESIE REMONTÓW KAPITALNYCH DRÓG I MOSTÓW

1. Opracowywanie planów robót na drogach powiatowych.
2. Organizowanie oraz udział w przetargach.
3. Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie pozwoleń na budowę, wycinki drzew i innych elementów wynikających z przygotowania i realizacji zadań.
4. Kontrola i nadzór nad robotami (z kompetencjami do wstrzymania robót włącznie).
5. Udział w odbiorach robót.

IV. W ZAKRESIE SPRAW TECHNICZNO-ADMINISTRACYJNYCH I INNYCH

1. Prowadzenie gospodarki transportowo-sprzętowej i energetycznej wg określonych zasad.
2. Prowadzenie gospodarki materiałowo-magazynowej w zakresie niezbędnym dla statutowej działalności Powiatowego Zarządu Dróg.
3. Obsługa działalności Powiatowego Zarządu Dróg pod względem finansowym.
4. Finansowanie zadań z zakresu budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg powiatowych oraz zarządzania nimi.
5. Obsługa pracowników Powiatowego Zarządu Dróg pod względem płacowym i socjalnym.
6. Wykonywanie obowiązków sprawozdawczych w zakresie prowadzonej działalności.
7. Wykonywanie obowiązków w zakresie obronności Państwa.

Załącznikiem do Wykazu obowiązków (Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie) są art. 52, 127 i 141 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. nr 106, poz. 668 z 1998 r., z późn. zm.), które odnosząc się do tych ustaw regulują następujące zagadnienia:

Art. 52
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych
1. Przejęcie własności dróg powiatowych i gminnych Art. 2a
2. Opiniowanie ustalenia przebiegu dróg krajowych Art. 5 ust.3
3. Opiniowanie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich Art. 6 ust.3
4. Zaliczenie do kategorii dróg powiatowych w porozumieniu z marszałkiem województwa Art. 6a ust.2
5. Ustalanie przebiegu dróg powiatowych Art. 6a ust.3
6. Wydawanie opinii o przebiegu drogi gminnej Art. 7 ust.5
7. Zarządzanie siecią dróg powiatowych Art. 19
8. Zarządzanie wszystkimi drogami publicznymi z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych, w granicach miast na prawach powiatu Art. 19 ust. 5
9. Opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg i mostów Art. 20 pkt1 i 2
10. Pełnienie funkcji inwestora Art. 20 pkt 3
11. Utrzymanie urządzeń związanych z drogą Art. 20 pkt 4
12. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu Art. 20 pkt 5
13. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie zadań na rzecz obronności kraju Art. 20 pkt 6
14. Koordynacja robót w pasie drogowym Art. 20 pkt 7
15. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych niektórych pojazdów Art. 20 pkt 8
16. Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych Art. 20 pkt 9
17. Przeprowadzanie okresowej kontroli stanu dróg i obiektów mostowych Art. 20 pkt 10
18. Wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających Art. 20 pkt 11
19. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez użytkowników, niekorzystnym przeobrażeniom środowiska Art. 20 pkt 12 i 13
20. Wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i mostów dla ruchu, wyznaczanie objazdów, gdy występuje zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia Art. 20 pkt 14
21. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego Art. 20 pkt 15
22. Utrzymywanie zieleni w pasie drogowym Art. 20 pkt 16
23. Prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą Art. 20 pkt 17
24. Prawo:
- wstępu na grunty przyległe do pasa drogi,
- urządzenia czasowego przejazdu na grunty przyległe,
- ustawiania na gruntach przyległych zasłon przeciwśnieżnych Art. 21 ust. 2
25. Prawo oddania w dzierżawę, najem, użyczenie w drodze umowy gruntów pasa drogi na cele określone w ustawie Art. 22 ust. 2
26. Prawo wystąpienia z wnioskiem o podział lub scalenie gruntów Art. 22 ust. 3
27. Budowa, modernizacja, utrzymanie i ochrona skrzyżowania dróg Art. 25
28. Budowa, modernizacja, utrzymanie i ochrona przepraw promowych Art. 26
29. Wykonanie lub przebudowa zjazdu z drogi do pól uprawnych i zabudowań w wypadku budowy lub modernizacji Art. 29
30. Utrzymywanie przejść dla pieszych nad lub pod jezdnią Art. 31
31. Dokonanie zmiany lub przywrócenie do stanu poprzedniego, w razie gdy budowa lub modernizacja drogi powoduje naruszenie innej drogi komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej, albo urządzenia typu liniowego Art. 32
32. Orzekanie o przywróceniu pasa drogi do stanu poprzedniego Art. 36
33. Wydawanie zgody na wykonanie przebudowy lub kapitalnego remontu obiektów i urządzeń istniejących w pasie drogi nie związanych z gospodarką drogową Art. 38 ust. 2
34. Wyrażanie zgody na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w odległości innej niż określona w ust. 1 Art. 43 ust. 2
35. Występowanie z wnioskiem o wprowadzanie obowiązku odpłatnych świadczeń rzeczowych w celu zapobieżenia zagrożeniu lub przerwaniu komunikacji, na skutek wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, powstania zatoru lub pozostawienia na drodze przejazdu utrudniającego ruch lub zagrażającego bezpieczeństwu ruchu drogowego Art. 44

Art. 127
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
1. Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych Art. 10 ust. 3a
2. Wprowadzanie zakazu pędzenia zwierząt na określonych drogach lub obszarach oraz w określonym czasie Art. 37 ust. 5
3. Wydawanie zezwolenia na przejazd pojazdu, którego masa, naciski osi, lub wymiary są większe od dopuszczalnych – w granicach państwa (przez zarządcę drogi właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia przejazdu) Art. 61 ust. 12 pkt 1
4. Wydawanie zezwoleń na imprezy na drogach innych niż krajowe i wojewódzkie Art. 65 ust. 1

Art. 141
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o finansowaniu dróg publicznych
1. Finansowanie zadań z zakresu budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg powiatowych oraz zarządzania nimi Art. 2 ust. 1 pkt 3
§ 9


Zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

1. Sekcja kadrowo-finansowa

Całokształt spraw kadrowych, administracyjnych i finansowych PZD, a w szczególności:
• prowadzenie całości spraw kadrowych pracowników PZD,
• sporządzanie listy płac dla pracowników PZD i dokonywanie wypłat wynagrodzeń,
• prowadzenie spraw szkoleniowych pracowników PZD i dokonywanie wypłat wynagrodzeń,
• obsługa sekretariatu PZD, w tym obsługa centrali telefonicznej, kserokopiarki i telefaksu,
• nadzorowanie realizacji przepisów prawa pracy i prowadzenie informacji wśród pracowników w tym zakresie,
• współpraca w zakresie kształtowania polityki płac – dysponowanie funduszem płac, ustalanie zasad wynagradzania pracowników PZD,
• współdziałanie z kierownictwem zakładu w realizowaniu polityki kadrowej,
• prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia przez organizowanie badań lekarskich dla nowo przyjmowanych pracowników oraz okresowych badań wg obowiązujących terminów,
• realizowanie budżetu uchwalonego przez Radę Powiatu,
• opracowanie planu wydatków będących podstawą opracowania budżetu PZD,
• prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi dla jednostek budżetowych,
• prowadzenie rejestru bankowego, kasowego i usług, sprawdzanie pod względem formalnym i warunkowym, dekretacja dokumentacji,
• prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym,
• budowa planów rzeczowo-finansowych,
• opracowanie analiz z działalności PZD,
• prowadzenie ewidencji rachunku bankowego wg klasyfikacji budżetowej,
• obsługa kasy PZD,
• rejestracja faktur za usługi obce, sporządzanie przelewów,
• sporządzanie zestawień wpływów i wydatków wg klasyfikacji budżetowej,
• kontrola dokumentacji źródłowej dotyczącej wynagrodzeń pracowników pod względem formalno-rachunkowym,
• obliczanie wynagrodzeń z osobowego funduszu płac,
• sporządzanie listy płac, rozliczenie funduszu płac oraz realizacja zobowiązań, rachunków publicznoprawnych i potrąceń z wynagrodzeń,
• prowadzenie kart wynagrodzeń,
• naliczanie świadczeń ZUS oraz sporządzanie deklaracji,
• prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz materiałów w PZD zgodnie z „zasadami klasyfikacji ewidencji i gospodarki składnikami materiałowymi” wraz z udokumentowaniem operacji gospodarczych w tym zakresie,
• pobieraniem i wyliczaniem zaliczki pieniężnej w celu realizacji niezbędnych bieżących zakupów gotówkowych,
• dokonywanie bieżących zakupów materiałów i wyposażenia zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
• prowadzenie gospodarki samochodowo – sprzętowej PZD (rejestracja, ubezpieczenie itp.),
• sporządzanie niezbędnych sprawozdań dotyczących gospodarki materiałowej oraz transportowo-sprzętowej,
• sporządzanie „podstawowych czynności na zakupione materiały i wykonane usługi” zgodnie z wymogami ustawy o zamówieniach publicznych,
• prowadzenie kartotek materiałowych oraz sporządzanie miesięcznych raportów obrotu materiałowego,
• prowadzenie kartoteki wyposażenia pracowników,
• inne polecenia zlecone przez Dyrektora PZD.

2. Dział techniczny

Prowadzenie całokształtu spraw związanych z zarządzaniem, utrzymaniem i ochroną dróg, tj.:
• opracowanie projektu planu rozwoju sieci drogowej,
• opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
• pełnienie funkcji inwestora,
• utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
• realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
• przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
• koordynacja robót w pasie drogowym,
• wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
• prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
• przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i dokonywanie corocznych podstawowych przeglądów obiektów mostowych,
• wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
• przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
• przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
• wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczenie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
• dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
• sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi,
• prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzaniu organu zarządzającego drogą,
• przygotowanie warunków zamówienia publicznego dla zadań zleconych przez PZD, wraz z procedurami oraz realizacja przetargów, zawieranie umów, nadzór i odbiory zleconych robót,
• opracowanie specyfikacji technicznych niezbędnych w procedurze zamówień publicznych,
• opracowanie planów letniego i zimowego utrzymania dróg,
• opracowanie potrzeb oraz projektów planów robót w zakresie bieżącego utrzymania obiektów mostowych,
• zlecanie opracowania dokumentacji technicznej w drodze ustawy o zamówieniach publicznych.

3. Służba Drogowa

1) W skład Służby Drogowej wchodzi: Kierownik Służby Drogowej, Drogomistrz i Dróżnicy.
2) Siedzibą Służby Drogowej jest zaplecze PZD w Praszce przy ul. Piłsudskiego 45.
3) Do zakresu działania Służby Drogowej należą sprawy:
• utrzymania przejezdności dróg,
• systematycznego patrolowania sieci drogowej,
• wykonywanie prac interwencyjnych związanych z likwidacją zagrożenia bezpieczeństwa ruchu,
• wykonywanie drobnych robót utrzymaniowych i konserwacyjnych zapewniających bezpieczeństwo ruchu, trwałość obiektów oraz estetykę pasa drogowego,
• wykonywanie mostowych robót utrzymaniowych, dla których nie można znaleźć wykonawców o charakterze awaryjnym,
• wykonywanie robót zabezpieczających podczas awarii obiektów mostowych,
• zabezpieczenie przeszkód oraz awarii dróg i obiektów mostowych, których nie można usunąć natychmiast, poprzez odpowiednie ich oznakowanie,
• współpraca z komórkami zarządzającymi w zakresie nadzoru nad robotami utrzymaniowymi prowadzonymi przez innych wykonawców oraz prawidłowości ich oznakowania,
• kierowanie zimowym utrzymaniem dróg w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg,
• prowadzenie robót przy zimowym utrzymaniu dróg,
• prowadzenie prac ochraniających obiekty mostowe w okresie spływu lodów i wielkich wód,
• współpraca z policją drogową,
• obsługa techniczna przeglądów obiektów mostowych,
• gromadzenie rezerw komunikacyjnych i innych.§ 10


1. Komórki organizacyjne PZD zobowiązane są do wzajemnej współpracy w celu terminowego wykonania ich zadań.
2. Współdziałanie to obejmuje w szczególności:
• wykonywanie zarządzeń i poleceń dyrektora,
• opiniowanie i rozpatrywanie spraw, wniosków i propozycji poszczególnych komórek organizacyjnych jednostki w ramach ich kompetencji.§ 11


Do zadań kierownika komórek organizacyjnych należy między innymi:
• koordynowanie pracy w podległej komórce,
• kontrola i nadzór nad właściwym i terminowym wykonaniem zadań wchodzących w zakres obowiązków poszczególnych pracowników,
• podział spraw wpływających do danej komórki organizacyjnej,
• udzielanie pracownikom wskazówek co do sposobu ich załatwiania.§ 12


Przestrzeganie zasad i przepisów przeciwpożarowych, jak również porządku i dyscypliny pracy oraz obowiązków i uprawnień pracowników w tym zakresie, określa regulamin pracy.§ 13


Obieg dokumentów oraz zakres uprawnień do podpisywania korespondencji określają wewnętrzne zarządzenia dyrektora.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE§ 14


Sposób realizacji szczegółowych zadań wynikających z postanowień niniejszego regulaminu określa Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.§ 15Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd Powiatu i obowiązuje od dnia 1 stycznia 1999 r.