Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXII.2020 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 30.12.2020r.

BRZ.0002.9.2020

PROTOKÓŁ Nr XXII/2020
z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 30 grudnia 2020 roku
w formie zdalnego trybu obradowania w Starostwie Powiatowego w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2020-12-30 o godz. 11:08:32, a zakończono o godz. 12:53:23 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 18 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Barbara Kaczmarczyk
 11. Teresa Czaja
 12. Dionizy Brylka
 13. Krzysztof Antonowicz
 14. Henryk Zug
 15. Janusz Wojczyszyn
 16. Ewa Cichoń
 17. Damian Hutsch
 18. Teresa Gielsok

Nieobecny: Stanisław Grzesik

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Danuta Antas - Sekretarz Powiatu
2. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu
3. Elżbieta Hadaś - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie

Wydruk wykazów imiennych głosowań potwierdzający ilość zalogowanych osób do programu Rada 365 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek XXII sesji Rady Powiatu w Oleśnie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok  2021:
     a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej;
     b) odczytanie opinii i wniosków komisji przez ich przewodniczących lub zastępców;
     c) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej   o projekcie uchwały budżetowej;
     d) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosku Komisji Budżetu i Finansów;
     e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
     f) głosowanie nad uchwałą budżetową
 5. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego,
  b) w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego,
  c) w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego,
  d) w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego w 2021 roku,
  e) w sprawie  nadania Statutu Domowi Dziecka im. Marii Konopnickiej w Sowczycach.
 6. Wolne wnioski i interpelacje.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 8. Zakończenie sesji.

 


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. (11:08:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że na podstawie art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych została zwołana w zdalnym trybie obradowania  XXI sesja Rady Powiatu w Oleśnie.
W związku z powyższym dokonała otwarcia XXII sesję Rady Powiatu w Oleśnie w zdalnym trybie obradowania.

Na podstawie ilości radnych zalogowanych do sytemu Rada365 stwierdziła, że w sesji uczestniczy 18 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.

2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. (11:10:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała czy są wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad.

Brak wniosków o uzupełnienie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  zarządziła głosowanie w sprawie jego przyjęcia.

Głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad. (11:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Leszek Kałwak, Sylwia Kus, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Henryk Zug, Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Rasztar, Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Dionizy Brylka

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 15 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty porządek obrad.


3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie. (11:13:00)


4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2021: (11:34:00)

       a. przedstawienie projektu uchwały budżetowej; (11:34:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2021 oraz wnioski Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 22.12.2020r. oraz 30.12.2020r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2021 rok były  szczegółowo omówione na wspólnych posiedzeniach Komisji.

Zapytała czy są  pytania do projektu uchwały oraz wniosków Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek z dnia 22.12.2020r. oraz 30.12.2020r.

Brak pytań i wniosków.

Projekt budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2021 wraz z pismem w sprawie błędów pisarskich w uzasadnieniu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 22.12.2020r.w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w  sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2021 rok stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 30.12.2020r.w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w  sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2021 rok stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 22.12.2020r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2021 rok.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 22.12.2020 roku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2021 rok (11:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Stanisław Belka, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Teresa Czaja, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Henryk Zug, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami  18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 22.12.2020r.w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2021 rok.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 30.12.2020r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2021 rok.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 30.12.2020 roku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2021 rok (11:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Barbara Kaczmarczyk, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że  głosami  18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 30.12.2020r.w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2021 rok.

       b. odczytanie opinii i wniosków komisji przez ich przewodniczących lub zastępców; (11:37:00)

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski odczytał opinię Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego, która pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Oleskiego na 2021 rok bez uwag i wniosków (załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Zastępca Przewodniczącego Komisji Piotr Rasztar odczytał opinię Komisji Rewizyjnej, która pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Oleskiego na 2021 rok bez uwag i wniosków (załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel odczytał opinię Komisji Oświaty i Gospodarki, która pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Oleskiego na 2021 rok bez uwag i wniosków (załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Przewodnicząca Komisji Sylwia odczytała opinię Komisji Budżetu i Finansów, która pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Oleskiego na 2021 rok bez uwag i wniosków (załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

       c. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej; (11:45:00)

Skarbnik Roman Neugebauer odczytał:

- Uchwałę Nr 610/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Oleskiego na 2021 rok (załącznik nr 10 do niniejszego protokołu),

-  Uchwałę Nr 611/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Oleskiego na 2021 rok (załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

       d. przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosku Komisji Budżetu i Finansów; (11:54:00)

Starosta Roland Fabianek poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów nie przedłożyła Zarządowi Powiatu wniosków do projektu budżetu Powiatu Oleskiego na 2021 rok i w związku z tym Zarząd Powiatu nie przyjmował stanowiska.

       e. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej; (11:55:00)

Starosta Roland Fabianek poinformował, że przygotowany projekt budżetu na 2021 rok będzie trudny do realizowania. Nie wiadomo jak wpływy z podatku PIT i CIT będą się kształtować w obecnej sytuacji epidemiologicznej. Podziękował za przygotowanie projektu budżetu.

Brak pytań i uwag.

       f. głosowanie nad uchwałą budżetową. (11:56:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała projekt Uchwały Nr XXII/140/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2021 i zarządziła głosowanie w sprawie jego podjęcia.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXII/140/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2021 rok (12:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Teresa Czaja, Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Krzysztof Chudzicki, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Sylwia Kus, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(3):
  Tomasz Szymański, Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XXII/140/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2021, stanowiąca załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.


5. Podjęcie uchwał: (12:05:00)

       a. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego, (12:05:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego  oraz wnioski Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 22.12.2020r. oraz 30.12.2020r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego były  szczegółowo omówione na wspólnych posiedzeniach Komisji.

Zapytała czy są pytania do projektu uchwały oraz wniosków Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek z dnia 22.12.2020r. oraz 30.12.2020r.

Brak pytań i wniosków.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 22.12.2020r.w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 30.12.2020r.w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 22.12.2020r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego .

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 22.12.2020r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (12:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Teresa Czaja, Leszek Kałwak, Sylwia Kus, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Tomasz Szymański
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami  18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 22.12.2020r.w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 30.12.2020r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego .

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 30.12.2020r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (12:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Kordian Poniatowski, Teresa Czaja, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Teresa Gielsok, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Piotr Rasztar, Tomasz Szymański
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami  18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 30.12.2020r.w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Skarbnika o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.

Skarbnik Roman Neugebauer odczytał Uchwałę Nr 609/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Oleskiego (załącznik nr 15 do niniejszego protokołu),

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczących stałych komisji o przedstawienie opinii  komisji odnośnie omawianego projektu uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Piotr Rasztar poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXII/141/2020 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXII/141/2020 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (12:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Teresa Czaja, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XXII/141/2020 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

       b. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego, (12:18:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego  oraz wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 30.12.2020r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego były  szczegółowo omówione na wspólnych posiedzeniach Komisji.

Zapytała czy są pytania do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek z dnia 30.12.2020r.

Brak pytań i wniosków.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 30.12.2020r.w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 30.12.2020r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie  w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego .

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 30.12.2020r.w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27.12.2019r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (12:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Dionizy Brylka, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Henryk Zug, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Teresa Czaja, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami  17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 30.12.2020r.w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Sylwię Kus o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXII/142/2020 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXII/142/2020 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (12:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Krzysztof Antonowicz, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Teresa Czaja, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Sylwia Kus, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XXII/142/2020 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

       c. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, (12:23:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego  oraz wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 30.12.2020r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego  były  szczegółowo omówione na wspólnych posiedzeniach Komisji.

Zapytała czy są pytania do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek z dnia 30.12.2020r.

Brak pytań i wniosków.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 30.12.2020r.w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 30.12.2020r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie  w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 30.12.2020r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Teresa Czaja, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Henryk Zug, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Sylwia Kus, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami  18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 30.12.2020r.w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. 

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Sylwię Kus o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXII/143/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXII/143/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka, Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn, Henryk Zug, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XXII/143/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

       d. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego w 2021 roku, (12:27:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego w 2021 roku  był  szczegółowo omówiony na wspólnych posiedzeniach Komisji.

Zapytała czy są  pytania do projektu uchwały.

Brak pytań i wniosków.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Sylwię Kus o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXII/144/2020 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego w 2021 roku w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXII/144/2020 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego w 2021 roku (12:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Jacek Wróbel, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Henryk Zug, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Teresa Czaja, Sylwia Kus
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XXII/144/2020 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego w 2021 roku, stanowiąca załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

       e. w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka im. Marii Konopnickiej w Sowczycach. (12:29:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie  nadania Statutu Domowi Dziecka im. Marii Konopnickiej w Sowczycach był  szczegółowo omówiony na wspólnych posiedzeniach Komisji.

Zapytała czy są  pytania do projektu uchwały.

Brak pytań i wniosków.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Sylwię Kus o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXII/145/2020 w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka im. Marii Konopnickiej w Sowczycach w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXII/145/2020 w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka im. Marii Konopnickiej w Sowczycach (12:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Tomasz Szymański, Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Sylwia Kus, Teresa Czaja, Henryk Zug, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XXII/145/2020 w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka im. Marii Konopnickiej w Sowczycach , stanowiąca załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Starosta Roland Fabianek złożył gratulacje Przewodniczącej Rady Powiatu w Oleśnie za uhonorowanie nagrodą Marszałka Województwa Opolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechnianie kultury. Ponadto złożył podziękowania:
- Radzie Powiatu za intensywną pracę w tak trudnym roku związanym z pandemią. Był to dobry rok pod względem inwestycyjnym. Zrealizowano dziewięć inwestycji drogowych, w ramach których zmodernizowano prawie 13,5 km dróg. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lojalnych otrzymaliśmy 2.081.000 zł, a z gmin - 757.000 zł. Z Regionalnego Programu Operacyjnego otrzymaliśmy duże wsparcie na zakup sprzętu do placówek oświatowych np Zespół Szkół w Oleśnie otrzymał 25 tabletów z oprogramowaniem, 43 laptopy dla uczniów, mikrofony, drukarki; Zespól Szkół Zawodowych w Oleśnie - 9 tabletów, 47 laptopy, drukarkę, stoły elektroniczne. Każda ze szkół otrzymała taką pomoc. Pozyskano 234.000 zł dofinansowania na remonty budynku Domu Dziecka w Sowczycach, 153.000 zł na utworzenie mieszkań chronionych. ZOZ w Oleśnie otrzymał dofinansowanie z RPO na przebudowę Oddziału Dziecięcego w wysokości 755.000 zł. Poza tym otrzymał dofinansowanie na zakup urządzeń na prawie 1,2 mln zł,
- za wytężoną pracę pracownikom ZOZ w Oleśnie, ZOL w Dobrodzieniu, DPS-ów, warsztatów terapii zajęciowej, PUP w Oleśnie za redystrybucję środków z tarczy antykryzysowej, szkołom za przeprowadzenie matur, służbom i sanepidowi za intensywną pracę.
- przedsiębiorcom za udzieloną pomoc np przekazanie kontenera do szpitala,
- Marszałkowi Województwa Opolskiego i Wojewodzie Opolskiemu za dostarczone środki ochrony i przekazane środków finansowych,
- Wójtom i Burmistrzom za współpracę,
- Wicestaroście, Sekretarz, Skarbnikowi i wszystkim pracownikom za pracę,
- mieszkańcom za wyrozumiałość i dostosowanie się zaistniałych warunków w pandemii.
Następnie złożył życzenia noworoczne.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń podziękowała za gratulacje oraz za złożenie wniosku do Marszałka o przyznanie nagrody dla animatora kultury.


6. Wolne wnioski i interpelacje. (12:44:00)

Zastępca Przewodniczącego Komisji Piotr Rasztar odczytał projekt planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 23 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag do projektu planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok , zarządziła głosowanie w sprawie jego zatwierdzenia.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok (12:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Kordian Poniatowski, Roland Fabianek, Henryk Zug, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Janusz Wojczyszyn, Teresa Czaja, Tomasz Szymański
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został zatwierdzony Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.


7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (12:50:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr XXI/2020 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 30 listopada 2020 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XXI/2020 z sesji odbytej w dniu 30.11.2020r. (12:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Barbara Kaczmarczyk, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Henryk Zug, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Teresa Czaja, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Krzysztof Chudzicki
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” został przyjęty protokół nr XXI/2020 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 30 listopada 2020 roku.


8. Zakończenie sesji. (12:53:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad XXII sesji Rady Powiatu w Oleśnie.


Zakończono sesję (12:53:23)

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek