Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXIII.2021 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28.01.2021r.

BRZ.0002.1.2021

PROTOKÓŁ Nr XXIII/2021
z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28 stycznia 2021 roku
w formie zdalnego trybu obradowania w Starostwie Powiatowego w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2021-01-28 o godz. 11:24:53, a zakończono o godz. 11:49:47 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 18 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Barbara Kaczmarczyk
 11. Teresa Czaja
 12. Dionizy Brylka
 13. Krzysztof Antonowicz
 14. Henryk Zug
 15. Janusz Wojczyszyn
 16. Ewa Cichoń
 17. Damian Hutsch
 18. Teresa Gielsok

Nieobecny: Stanisław Grzesik

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Danuta Antas - Sekretarz Powiatu
2. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu
3. Jerzy Liberka - dyrektor Powiatowego  Zarządu Dróg w Oleśnie

Wydruk wykazów imiennych głosowań potwierdzający ilość zalogowanych osób do programu Rada 365 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek XXIII sesji Rady Powiatu w Oleśnie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2020..
 5. Sprawozdanie Starosty Oleskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie Powiatu Oleskiego w 2020 roku.
 6. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego,
  b) w sprawie pozbawienia części starego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 901 w m. Dobrodzień, położonej na terenie Powiatu Oleskiego, kategorii drogi powiatowej i przekazania jej do Gminy Dobrodzień.
 7. Wolne wnioski i interpelacje.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 9. Zakończenie sesji.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. (11:24:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że na podstawie art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych została zwołana w zdalnym trybie obradowania  XXIII sesja Rady Powiatu w Oleśnie.
W związku z powyższym dokonała otwarcia XXIII  sesji  Rady Powiatu w Oleśnie w zdalnym trybie obradowania.

Na podstawie ilości radnych zalogowanych do sytemu Rada365 stwierdziła, że w sesji uczestniczy 18 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.

2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. (11:26:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała czy są wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad.

Brak wniosków o uzupełnienie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  zarządziła głosowanie w sprawie jego przyjęcia.

Głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad. (11:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka, Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Gielsok, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Henryk Zug, Kordian Poniatowski, Piotr Rasztar, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty porządek obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie. (11:28:00)

Starosta Roland Fabianek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie (sprawozdania stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2020. (11:41:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  poinformowała, że sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2020 było  szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji. Zapytała czy są  pytania lub uwagi do przedstawionego sprawozdania.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącego Komisji Oświaty i Gospodarki Pana Jacka Wróbla  o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego sprawozdania.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawione sprawozdanie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie zapoznała się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2020 rok.

5. Sprawozdanie Starosty Oleskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie Powiatu Oleskiego w 2020 roku. (11:43:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  poinformowała, że Sprawozdanie Starosty Oleskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie Powiatu Oleskiego w 2020 roku było  szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji. Zapytała czy są  pytania lub uwagi do przedstawionego sprawozdania.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącego Komisji Oświaty i Gospodarki Pana Jacka Wróbla  o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego sprawozdania.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawione sprawozdanie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie zapoznała się ze Sprawozdaniem Starosty Oleskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie Powiatu Oleskiego w 2020 roku.

6. Podjęcie uchwał: (11:43:00)

a. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, (11:43:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego były  szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji. Zapytała czy są pytania do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącego Komisji Oświaty i Gospodarki Pana Jacka Wróbla  o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXIII/146/2021 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. (11:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Henryk Zug, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Barbara Kaczmarczyk, Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Chudzicki, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XXIII/146/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

b. w sprawie pozbawienia części starego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 901 w m. Dobrodzień, położonej na terenie Powiatu Oleskiego, kategorii drogi powiatowej i przekazania jej do Gminy Dobrodzień. (11:45:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie pozbawienia części starego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 901 w m. Dobrodzień, położonej na terenie Powiatu Oleskiego, kategorii drogi powiatowej i przekazania jej do Gminy Dobrodzień były  szczegółowo omówione na wspólnych posiedzeniach Komisji. Zapytała czy są pytania do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącego Komisji Oświaty i Gospodarki Pana Jacka Wróbla  o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwał.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie pozbawienia części starego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 901 w m. Dobrodzień, położonej na terenie Powiatu Oleskiego, kategorii drogi powiatowej i przekazania jej do Gminy Dobrodzień w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXIII/147/2021 w sprawie pozbawienia części starego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 901 w m. Dobrodzień, położonej na terenie Powiatu Oleskiego, kategorii drogi powiatowej i przekazania jej do Gminy Dobrodzień. (11:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Jacek Wróbel, Barbara Kaczmarczyk, Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Roland Fabianek, Teresa Gielsok, Henryk Zug, Dionizy Brylka, Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr XXIII/147/2020 w sprawie pozbawienia części starego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 901 w m. Dobrodzień, położonej na terenie Powiatu Oleskiego, kategorii drogi powiatowej i przekazania jej do Gminy Dobrodzień, stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

7. Wolne wnioski i interpelacje. (11:47:00)

Brak wniosków i interpelacji.

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (11:48:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr XXII/2020 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 30 grudnia 2020 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XXII.2020 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 30.12.2020r. (11:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Dionizy Brylka, Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” został przyjęty protokół nr XXII/2020 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 30 grudnia 2020 roku.

9. Zakończenie sesji. (11:49:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad XXIII sesji Rady Powiatu w Oleśnie.

Zakończono sesję (11:49:00)

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek