Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE W POWIECIE OLESKIM W 2021 ROKU

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA / NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE / NIEODPŁATNA MEDIACJA

 

W 2021 roku w Powiecie Oleskim funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji.

Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy uprzednio umówić się na wizytę. Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 782 356 235 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: pomocprawna@powiatoleski.pl

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.


Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
  • nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

LOKALIZACJA PUNKTÓW:

  1. Punkt NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I MEDIACJI prowadzony przez radców prawnych i adwokatów znajduje się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudnikach przy ul. Wojska Polskiego 12, 46-325 Rudniki.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokatów świadczona jest w następujących dniach i godzinach:

- wtorek w godz. od 11.00 do15.00

- czwartek w godz. od 14.00 do 18.00

- co drugi piątek w godz. od 14.00 do 18.00.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez radców prawnych świadczona jest w następujących dniach i godzinach:

- poniedziałek w godz. od 10.00 do 14.00

- środę w godz. od 11.00 do 15.00

- co drugi piątek w godz. od 14.00 do 18.00.

  1. Punkt NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I MEDIACJI prowadzony przez Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Edukacja Nowatorstwo z siedzibą w Opolu przy ul. Dubois 18/3 znajduje się w budynku Domu Harcerza w Oleśnie przy ul. Krasickiego 22, 46-300 Olesno świadczy pomoc prawną w następujących dniach i godzinach:

- poniedziałek i środę w godz. 1400 - 1800

- wtorek, czwartek i piątek w godz. 800 – 1200

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona nieodpłatna mediacja.

  1. Punkt NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I MEDIACJI prowadzony przez Fundację Tagatus Pro Bono z siedziba w Olsztynie, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztynie znajduje się w budynku Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu przy Pl. Wolności 24, 46-380 Dobrodzień. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest w następujących dniach i godzinach:

- poniedziałek, czwartek i piątek w godz. 800 -1200

- wtorek i środa w godz. 1400- 1800

Na czym polega nieodpłatna mediacja

Nieodpłatna mediacja zgodnie z ustawą obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,

4) przeprowadzenie mediacji,

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przez mediatorem.

 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,

     2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Do świadczenia pomocy stosuje się odpowiednio przepisy mające zastosowanie do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy. Przepisu art. 4 ust. 2 nie stosuje się.

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumiewania się na odległość

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą się stawić w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość: przez telefon lub Internet.

.

Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajduje się na stronie Ministerstwa  Sprawiedliwości

 

DOCXZbiorcza lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa.docx (40,82KB)

DOCKARTA INFORMACYJNA NIEDOPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I MEDIACJI.doc (136,00KB)

DOCKARTA INFORMACYJNA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I MEDIACJI 1.doc (128,50KB)

DOCKARTA INFORMACYJNA NIEODPŁATNEJ MEDIACJI.doc (137,50KB)

DOCkarta-informacyjna-poradnictwa-dla-osob-pokrzywdzonych-przestepstwem-3.doc (144,50KB)

DOCXKlauzula informacyjna pomoc prawna.docx (19,82KB)

DOTOświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.dot (25,00KB)

DOTOświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.dot (28,00KB)