Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXIV.2021 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 25.02.2021r.

BRZ.0002.2.2021

PROTOKÓŁ Nr XXIV/2021
z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 25 lutego 2021 roku
w formie zdalnego trybu obradowania w Starostwie Powiatowego w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2021-02-25 o godz. 11:12:11, a zakończono o godz. 12:07:15 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Teresa Czaja
 11. Dionizy Brylka
 12. Krzysztof Antonowicz
 13. Janusz Wojczyszyn
 14. Ewa Cichoń
 15. Damian Hutsch

Nastąpiła zmiana quorum (11:13:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 16

Do sesji dołączyli radni:

 1. Henryk Zug

Nieobecny: Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Gielsok

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Danuta Antas - Sekretarz Powiatu
2. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu
3. Elżbieta Hadaś - dyrektor Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie

Wydruk wykazów imiennych głosowań potwierdzający ilość zalogowanych osób do programu Rada 365 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek XXIV sesji Rady Powiatu w Oleśnie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 roku,
  b) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym,
  c) sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 4 lat, której przedmiotem jest ten sam lokal, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu,
  d) w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego,
  e) w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.
 5. Wolne wnioski i interpelacje.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 7. Zakończenie sesji.

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. (11:12:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że na podstawie art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych została zwołana w zdalnym trybie obradowania  XXIV sesja Rady Powiatu w Oleśnie. W związku z powyższym dokonała otwarcia XXIV  sesji  Rady Powiatu w Oleśnie w zdalnym trybie obradowania.

Na podstawie ilości radnych zalogowanych do sytemu Rada365 stwierdziła, że w sesji uczestniczy 16 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.

 

2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. (11:14:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała czy są wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad.

Starosta Roland Fabianek zgłosił wniosek  w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie  w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt uchwały Rady Powiatu w Olesnie w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie (11:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Stanisław Belka, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Teresa Czaja, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(5):
  Roland Fabianek, Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami  14 „za”, 0  „przeciw” oraz 0 wstrzymujących się  został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie, który staje się podkt. f) w pkt.4.
Następnie ze względu na brak innych wniosków o uzupełnienie porządku obrad, zarządziła głosowanie w sprawie jego przyjęcia.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. (11:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Belka, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Teresa Czaja, Henryk Zug, Piotr Rasztar, Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Damian Hutsch, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(4):
  Roland Fabianek, Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Gielsok

Starosta Roland Fabianek zgłosił wniosek o reasumpcję głosowania i ponowne przegłosowanie przyjęcia porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła ponowne głosowanie w sprawie przyjęcia uzupełnionego porządku obrad.

Ponowne głosowanie w sprawie przyjęcia uzupełnionego porządku obrad. (11:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Teresa Czaja, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Janusz Wojczyszyn, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(5):
  Leszek Kałwak, Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty porządek obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie. (11:27:00)

Starosta Roland Fabianek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie (sprawozdania stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Brak pytań i uwag.

4. Podjęcie uchwał: (11:43:00)

a. w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 roku, (11:43:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 roku był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Zapytała czy są pytania do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącego Komisji Oświaty i Gospodarki Pana Jacka Wróbla oraz  Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Sylwię Kus o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 roku w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXIV/148/2021 w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 roku. (11:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Teresa Czaja, Henryk Zug, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Gielsok

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XXIV/148/2020 w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 roku, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

b. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym, (11:46:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym (11:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Stanisław Belka, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Teresa Czaja, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Gielsok

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. Następnie poprosiła Przewodniczącego Komisji Oświaty i Gospodarki Pana Jacka Wróbla oraz Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Sylwię Kus o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały bez autopoprawek.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały z autopoprawkami.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XXIV/149/2021 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. (11:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Gielsok

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XXIV/149/2021 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym, stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

c. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 4 lat, której przedmiotem jest ten sam lokal, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu, (11:49:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 4 lat, której przedmiotem jest ten sam lokal, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Zapytała czy są pytania do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącego Komisji Oświaty i Gospodarki Pana Jacka Wróbla oraz  Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Sylwię Kus o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 4 lat, której przedmiotem jest ten sam lokal, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr XXIV/150/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 4 lat, której przedmiotem jest ten sam lokal, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu. (11:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Kordian Poniatowski, Teresa Czaja, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Gielsok

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XXIV/150/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 4 lat, której przedmiotem jest ten sam lokal, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu, stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

d. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, (11:51:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (11:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Teresa Czaja, Stanisław Belka, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka, Jacek Wróbel, Janusz Wojczyszyn, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Gielsok

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. Następnie poprosiła Przewodniczącego Komisji Oświaty i Gospodarki Pana Jacka Wróbla oraz Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Sylwię Kus o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały bez autopoprawek.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały z autopoprawkami.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr XXIV/151/2021 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. (11:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Tomasz Szymański, Teresa Czaja, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Janusz Wojczyszyn, Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Roland Fabianek, Dionizy Brylka, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Gielsok

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XXIV/151/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

e. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego. (11:54:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie  zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (11:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Teresa Czaja, Stanisław Belka, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Henryk Zug, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Gielsok

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego. Następnie poprosiła Przewodniczącego Komisji Oświaty i Gospodarki Pana Jacka Wróbla oraz Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Sylwię Kus o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały bez autopoprawek.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały z autopoprawkami.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr XXIV/152/2021 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego. (11:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Henryk Zug, Teresa Czaja, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Dionizy Brylka, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Gielsok

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XXIV/152/2020 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

f. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie. (11:58:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie  był  szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji. Zapytała czy są pytania do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Sylwię Kus o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Kus poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXIV/153/2021 w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie (11:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Stanisław Belka, Teresa Czaja, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Piotr Rasztar
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Gielsok

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XXIV/152/2020 w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie, stanowiąca załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

5. Wolne wnioski i interpelacje. (11:59:00)

Skarbnik Roman Neugebauer odczytał:
- Uchwałę Nr 36/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 4.02.2021r w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Oleskiego,
- Uchwałę Nr 29/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 4.02.2021r w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Oleskiego na 2021 rok,
stanowiące załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (12:05:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr XXIII/2021 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28 stycznia 2021 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XXIII.2021 z sesji odbytej w dniu 28.01.2021r. (12:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Stanisław Belka, Henryk Zug, Tomasz Szymański, Teresa Czaja, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Dionizy Brylka, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Gielsok

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” został przyjęty protokół nr XXIII/2021 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28 stycznia 2021 roku.

7. Zakończenie sesji. (12:06:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad XXIV sesji Rady Powiatu w Oleśnie.

Zakończono sesję (12:06:00)

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek