Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr XXV.2021 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 25.03.2021r.

BRZ.0002.3.2021

PROTOKÓŁ Nr XXV/2021
z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 25 marca 2021 roku
w formie zdalnego trybu obradowania w Starostwie Powiatowego w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2021-03-25 o godz. 11:09:36, a zakończono o godz. 11:56:18 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 18 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Barbara Kaczmarczyk
 11. Teresa Czaja
 12. Dionizy Brylka
 13. Krzysztof Antonowicz
 14. Henryk Zug
 15. Janusz Wojczyszyn
 16. Ewa Cichoń
 17. Damian Hutsch
 18. Teresa Gielsok

Nieobecny: Stanisław Grzesik

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Danuta Antas - Sekretarz Powiatu
2. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu
3. Elżbieta Hadaś - dyrektor Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie
4. Izabela Pietrzak - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie

Wydruk wykazów imiennych głosowań potwierdzający ilość zalogowanych osób do programu Rada 365 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek XXV sesji Rady Powiatu w Oleśnie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Ocena stanu sanitarnego Powiatu Oleskiego za 2020 rok.
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2021 rok,
  b) w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Oleskim na lata 2021- 2025,
  c) w sprawie przyjęcia Specjalistycznego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Oleskim na lata 2021-2025,
  d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem,
  e) w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą: „Program Cyber. Mil z klasą”,
  f) w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego,
  g) w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.
 7. Wolne wnioski i interpelacje.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 9. Zakończenie sesji.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. (11:09:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że na podstawie art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych została zwołana w zdalnym trybie obradowania  XXV sesja Rady Powiatu w Oleśnie. W związku z powyższym dokonała otwarcia XXV  sesji  Rady Powiatu w Oleśnie w zdalnym trybie obradowania.

Na podstawie ilości radnych zalogowanych do sytemu Rada365 stwierdziła, że w sesji uczestniczy 18 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.

2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. (11:12:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała czy są wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad.

Brak wniosków o uzupełnienie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  zarządziła głosowanie w sprawie jego przyjęcia.

Głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad. (11:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Henryk Zug, Tomasz Szymański, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Roland Fabianek, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn, Piotr Rasztar
 • BRAK GŁOSU(4):
  Leszek Kałwak, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Krzysztof Antonowicz

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 15 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty porządek obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie. (11:14:00)

Starosta Roland Fabianek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie (sprawozdania stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Brak pytań i uwag.

4. Ocena stanu sanitarnego Powiatu Oleskiego za 2020 rok. (11:27:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że Ocena stanu sanitarnego Powiatu Oleskiego za 2020 rok była  szczegółowo omówiona na wspólnym posiedzeniu Komisji.

Ocena stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącego Komisji Oświaty i Gospodarki Pana Jacka Wróbla  o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianej oceny.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawioną ocenę.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie zapoznała się z Oceną stanu sanitarnego Powiatu Oleskiego za 2020 rok.

5. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok. (11:30:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że  Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok było  szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącego Komisji Oświaty i Gospodarki Pana Jacka Wróbla  o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego sprawozdania.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawione sprawozdanie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że Rada Powiatu w Oleśnie zapoznała się z Sprawozdaniem z realizacji Programu Współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok.

6. Podjęcie uchwał: (11:31:00)

a. w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2021 rok, (11:31:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2021 rok był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Zapytała czy są pytania do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącego Komisji Oświaty i Gospodarki Pana Jacka Wróbla oraz  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryka Zuga o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2021 rok w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXV/154/2021 w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2021 rok (11:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Henryk Zug, Stanisław Belka, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Piotr Rasztar, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(3):
  Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XXV/154/2021 w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2021 rok, stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

b. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Oleskim na lata 2021- 2025, (11:35:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Oleskim na lata 2021- 2025 był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Zapytała czy są pytania do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącego Komisji Oświaty i Gospodarki Pana Jacka Wróbla oraz  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryka Zuga o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Oleskim na lata 2021- 2025 w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXV/155/2021 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Oleskim na lata 2021- 2025 (11:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Stanisław Belka, Henryk Zug, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Janusz Wojczyszyn, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(3):
  Leszek Kałwak, Stanisław Grzesik, Dionizy Brylka

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 16 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XXV/155/2021 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Oleskim na lata 2021- 2025, stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

c. w sprawie przyjęcia Specjalistycznego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Oleskim na lata 2021-2025, (11:38:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie przyjęcia Specjalistycznego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Oleskim na lata 2021-2025 był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Zapytała czy są pytania do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącego Komisji Oświaty i Gospodarki Pana Jacka Wróbla oraz  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryka Zuga o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie przyjęcia Specjalistycznego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Oleskim na lata 2021-2025 w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XXV/156/2021 w sprawie przyjęcia Specjalistycznego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Oleskim na lata 2021-2025 (11:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Teresa Czaja, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(2):
  Leszek Kałwak, Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XXV/156/2021 w sprawie przyjęcia Specjalistycznego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Oleskim na lata 2021-2025, stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

d. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem, (11:41:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem był szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Zapytała czy są pytania do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącego Komisji Oświaty i Gospodarki Pana Jacka Wróbla oraz  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryka Zuga o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały XXV/157/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem (11:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Sylwia Kus, Teresa Czaja, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Henryk Zug, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Piotr Rasztar
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XXV/157/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony, z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem, stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

e. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą: „Program Cyber. Mil z klasą”, (11:43:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą: „Program Cyber. Mil z klasą” był szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Zapytała czy są pytania do projektu uchwały.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Przewodniczącego Komisji Oświaty i Gospodarki Pana Jacka Wróbla oraz  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryka Zuga o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą: „Program Cyber. Mil z klasą” w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXV/158/2021 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą: „Program Cyber. Mil z klasą” (11:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Teresa Czaja, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Roland Fabianek, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Rasztar, Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 17 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XXV/158/2021 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą: „Program Cyber. Mil z klasą” , stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

f. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, (11:45:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (11:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Kordian Poniatowski, Barbara Kaczmarczyk, Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Teresa Czaja, Roland Fabianek, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. Następnie poprosiła Przewodniczącego Komisji Oświaty i Gospodarki Pana Jacka Wróbla oraz  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryka Zuga o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XXV/159/2021 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (11:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Teresa Czaja, Kordian Poniatowski, Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XXV/159/2021 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

g. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego. (11:49:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie  zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego był  szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosiła o zadawanie pytań do projektu uchwały oraz wniosku Zarządu Powiatu o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały.

Wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Brak pytań i uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (11:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Teresa Czaja, Teresa Gielsok, Sylwia Kus, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Jacek Wróbel, Henryk Zug, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego. Następnie poprosiła Przewodniczącego Komisji Oświaty i Gospodarki Pana Jacka Wróbla oraz  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryka Zuga o przedstawienie opinii  komisji Rady Powiatu odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego w treści przedstawionej w materiałach sesyjnych.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXV/160/2021 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (11:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Teresa Czaja, Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Antonowicz, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Henryk Zug, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta Uchwała Nr XXV/160/2021 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII/141/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego, stanowiąca załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

7. Wolne wnioski i interpelacje. (11:53:00)

Leszek Kałwak w związku z licznymi telefonami i niepokojami mieszkańców w zakresie zagospodarowania gruntów poscaleniowych Wygiełdów-Prosna, wniósł o przygotowanie przez Naczelnika Lidię Zientek lub inne osoby  informacji w tym zakresie na najbliższą sesję i przedtem na posiedzenie Zarządu.

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (11:54:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr XXIV/2021 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 25 lutego 2021 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XXIV/2021 z sesji odbytej w dniu 25.02.2021r. (11:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Henryk Zug, Barbara Kaczmarczyk, Kordian Poniatowski, Teresa Czaja, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Chudzicki
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 18 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującym się” został przyjęty protokół nr XXIV/2021 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 25 lutego 2021 roku.

9. Zakończenie sesji. (11:55:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad XXV sesji Rady Powiatu w Oleśnie.

Zakończono sesję (11:55:00)

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek